ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
گـذشـت آن شـب و بـامـداد پـگـاهبــیـامـد نـشــســت از بــر گــاه شــاه
فـرسـتــاد و ایـرانـیـان را بــخــوانـدز روز گـــذشـــتــــه فـــراوان بــــرانـــد
بــه آواز گــفــتــنـد پــس مـوبــدانکـه هـسـتـی تــو دانـاتــر از بــخـردان
بـه شاهنشهی در چه پیش آوریچــو گــیــری بـــلــنــدی و کــنــداوری
چـه پـیش آری از داد و از راسـتـیکــزان گـم شــود کــژی و کــاســتــی
چـنـیـن داد پــاسـخ بــه فـرزانـگـانبــــدان نـــامــــداران و مـــردانـــگــــان
که بخشش بیفزایم از گفت وگویبـکـاهـم ز بـیـدادی و جـسـت و جـوی
کسی را کجا پـادشاهی سزاستزمـین را بـدیشـان بـبـخـشـیم راسـت
جـهـان را بــدارم بــه رای و بـه دادچـو ایـمـنـی کـنـم بـاشـم از داد شـاد
کسـی را که درویش بـاشد بـه نیزز گــنــج نــهـاده بــبــخــشــیـم چــیـز
گــنـه کــرده را پــنـد پــیـش آوریـمچــو دیـگــر کــنــد بــنـد پــیـش آوریـم
سـپـه را بـه هـنـگـام روزی دهـیـمخـــردمـــنـــد را دلـــفـــروزی دهــیــم
هـمـان راسـت داریـم دل بــا زبـانز کـــژی و تـــاری بــــپــــیـــچـــم روان
کسی کو بمیرد نبـاشدش خویشوزو چـــیــز مـــانـــد ز انــدازه بـــیــش
بـه دوریش بـخـشـم نیارم بـه گنجنــبــنــدم دل انــدر ســرای ســپــنــج
هــمــه رای بــا کــاردانــان زنــیــمبــه تـدبــیـر پــشـت هـوا بــشـکـنـیـم
ز دسـتـور پـرسـیم یکـسـر سـخـنچــو کـاری نـو افـگـنـد خــواهـم ز بــن
کسـی کو همی داد خـواهد ز مننـــجـــویــم پـــراگـــنــدن انـــجـــمـــن
دهم داد آنکس که او داد خـواستبـه چـیزی نرانم سخن جـز بـه راست
مـکـافـات ســازم بــدان را بــه بــدچـــنــان کــز ره شـــهــریــاران ســـزد
بـریـن پـاک یـزدان گـوای مـنـسـتخــرد بــر زبــان رهـنـمــای مــنـســت
هـمــان مــوبــد و مـوبــد مـوبــدانپــــســــنـــدیـــده و کــــاردیـــده ردان
بــریـن کـار یـک ســال گـر بــگـذردنــپـــیــچــم ز گــفــتـــار جــان و خــرد
ز مـیـراث بــیـزارم و تــاج و تــخــتازان پــس نـشـیـنـم بــر شــوربــخــت
چـو پـاسـخ شـنـیـدنـد آن بـخـردانبــــزرگــــان و بــــیـــداردل مـــوبــــدان
ز گفـت گذشـتـه پـشـیمان شـدندگـنـه کــارگـان ســوی درمـان شــدنـد
بــه آواز گــفــتــنــد یــک بـــا دگــرکــه شــاهــی بـــود زیــن ســزاوارتــر
بــه مـردی و گـفـتــار و رای و نـژادازیـن پــاک تــر در جــهـان کــس نــزاد
ز داد آفـــــریــــدســـــت ایــــزد ورامـــبـــادا کـــه کـــاری رســـد بـــد ورا
بــه گـفـتــار اگـر هـیـچ تـاب آوریـمخــرد را هـمـی سـر بــه خـواب آوریـم
هـمــه نـیـکــویـهـا بــیـابــیـم ازویبـــه خــورد و بــه داد انــدر آریــم روی
بـدیـن بـرز بـالـا و ایـن شـاخ و یـالبـه گیتـی کـسـی نیسـت او را همال
پــس پــشــت او لـشــکـر تــازیـانچــو مــنـذرش یـاور بــه ســود و زیـان
اگـر خـود بـگـیرد سـر گـاه خـویشبـه گـیـتـی کـه بـاشـد ز بـهـرام بـیش
ازان پـس ز ایـرانـیـانـش چـه بــاکچه ما پیش او در چه یک مشت خاک
بــه بــهـرام گـفـتـنـد کـای فـرمـنـدبـه شـاهـی تـوی جـان مـا را پـسـنـد
نـدانـسـت کـس در هـنـرهـای تــوبـــه پـــاکــی تــن و دانــش و رای تــو
چـو خـسـرو که بـود از نژاد پـشینبــه شــاهـی بــرو خــوانـدنـد آفــریـن
هـمـه زیـر ســوگـنـد و بــنـد ویـیـمکــه گــویــد کــه انــدر گــزنــد ویــیــم
گـرو زیـن سـپـس شـاه ایـران بـودهـمــه مــرز در چــنــگ شــیـران بــود
گـروهـی بـه بـهـرام بـاشـنـد شـادز خـــســرو دگــر پـــاره گــیــرنــد یــاد
ز داد آن چنان بـه که پـیمان تستازان پــس جـهـان زیـر فـرمـان تــسـت
بهانه همان شیر جنگیست و بـسازیـن پــس بــزرگــی نـجــویـنـد کــس
بـدان گـشـت بـهـرام همـداسـتـانکــه آورد او پـــیــش ازیــن داســتـــان
چــنــیـن بــود آیـیـن شــاهــان دادکــه چــون نـو بــدی شــاه فــرخ نــژاد
بـــر او شـــدی مــوبـــد مــوبـــدانبــبــردی ســه بــیــنــادل از بــخــردان
هـمـو شــاه بــر گـاه بــنـشــانـدیبـــدان تـــاج بـــر آفـــریــن خـــوانــدی
نـهـادی بـه نـام کـیـان بــر سـرشبـسـودی بـه شـادی دو رخ بــر بــرش
ازان پـس هرانکـس که بـردی نثـاربـه خـواهـنـده دادی هـمـی شـهـریـار
بـه موبـد سپـردند پـس تاج و تختبـه هـامـون شـد از شـهـر بـیداربـخـت
دو شیر ژیان داشـت گسـتـهم گردبـه زنـجـیـر بـسـتـه بـه مـوبــد سـپـرد
بـبـردنـد شـیـران جـنـگـی کـشـانکـشـنـده شـد از بـیم چـون بـیهشـان
بــبــسـتـنـد بــر پــایـه تـخـت عـاجنــهــادنــد بـــر گـــوشـــه عـــاج تـــاج
جـهانـی نـظـاره بـران تـاج و تـخـتکـه تـا چـون بـود کـار آن نـیـک بــخـت
کـه گـر شــاه پــیـروز گـردد بــریـنبـــرو شـــهــریــاران کــنــنــد آفـــریــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.