ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو بهرام و خسرو به هامون شدندبـر شـیـر بـا دل پـر از خـون شـدنـد
چـو خـسـرو بـدید آن دو شـیر ژیـاننـهـاده یـکــی افــســر انـدر مــیـان
بـدان موبـدان گفت تـاج از نخـسـتمر آن را سزاتر که شاهی بجست
و دیـگـر کــه مـن پــیـرم و او جــوانبــه چــنـگــال شــیـر ژیـان نـاتــوان
بـران بـد کـه او پـیش دسـتـی کـندبــه بــرنـایـی و تـن درسـتـی کـنـد
بــدو گـفــت بــهـرام کآری رواســتنـهـانـی نــداریـم گــفــتــار راســت
یـکــی گــرزه گــاوســر بــرگــرفــتجـهانی بـدو مـانـده انـدر شـگـفـت
بــدو گـفـت مـوبــد کـه ای پــادشــاخــردمــنــد و بــادانــش و پــارســا
همـی جـنگ شـیران کـه فـرمـایدتجــز از تــاج شـاهـی چـه افـزایـدت
تــو جـان از پــی پــادشـاهـی مـدهخـورش بـی بـهانه بـه مـاهی مده
همه بـی گناهیم و این کـار تـسـتجـهان را همـه دل بـه بـازار تـسـت
بــدو گـفـت بـهـرام کـای دیـن پـژوهتـو زین بـی گـنـاهـی و دیگـر گـروه
هـم آورد ایـن نــره شــیـران مــنــمخــریــدار جـــنــگ دلــیــران مــنــم
بــدو گـفـت مـوبــد بــه یـزدان پـنـاهچـو رفـتـی دلت را بـشـوی از گـناه
چـنـان کـرد کـو گـفـت بــهـرامـشـاهدلش پـاک شـد تـوبـه کـرد از گـناه
هــمــی رفـــت بـــا گــرزه گــاورویچـو دیـدنـد شـیـران پـرخـاشـجـوی
یکـی زود زنجـیر بـگـسـسـت و بـندبــیــامــد بـــر شــهــریــار بـــلــنــد
بــزد بــر ســرش گــرز بــهـرام گــردز چـشـمش همی روشنایی بـبـرد
بـــر دیــگــر آمــد بــزد بـــر ســرشفـرو ریـخـت از دیـده خـون از بــرش
جـهاندار بـنشـسـت بـر تـخـت عـاجبــه سـر بــر نـهـاد آن دلـفـروز تــاج
بــه یـزدان پــنـاهـیـد کــو بــد پــنـاهنـــمـــایـــنـــده راه گـــم کـــرده راه
بـشـد خـسـرو و بـرد پـیشـش نمازچـنین گفـت کـای شـاه گردن فـراز
نـشـسـت تـو بـر گـاه فـرخـنـده بـادیـلـان جـهـان پـیـش تـو بــنـده بــاد
تــو شـاهـی و مـا بــنـدگـان تــوایـمبــه خــوبــی فــزایـنـدگــان تــوایـم
بــزرگــان بــرو گــوهـر افــشــانـدنـدبــران تــاج نــو آفــریـن خــوانــدنــد
ز گـیـتـی بــرآمـد سـراسـر خـروشدر آذر بـد ایـن جـشـن روز سـروش
بــرآمـد یـکـی ابـر و شـد تـیـره مـاههـمــی تــیـر بــاریـد ز ابــر ســیـاه
نـه دریا پـدید و نـه دشـت و نـه راغنــبــیـنــم هــمــی در هــوا پــر زاغ
حــواصــل فــشــانـد هـوا هـر زمـانچـه سـازد همی زین بـلند آسمان
نـمـانـدم نـمـکـسـود و هیزم نه جـونـه چـیـزی پــدیـدسـت تــا جــودرو
بــدیـن تــیـرگـی روز و بــیـم خــراجزمین گشتـه از بـرف چون کوه عاج
هـمـه کـارهـا را ســرانـدر نـشـیـبمـگـر دسـت گـیرد حـسـین قـتـیب
کـنـون داسـتـانی بـگـویم شـگـفـتکـزان بــرتــر انـدازه نـتــوان گـرفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.