ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـر تـخـت بـنـشـسـت بـهرام گـوربــرو آفــریـن کــرد بــهـرام و هـور
پـــرســتــش گــرفــت آفــریــنــنــده راجـهـانـدار و بــیـدار و بــیـنـنـده را
خــــداونــــد پــــیـــروزی و بــــرتــــریخــداونــد افــزونـی و کــمــتــری
خـــــداونـــــد داد و خـــــداونـــــد رایکزویست گیتی سراسر بـه پـای
ازان پـس چنین گفت کاین تاج و تختازو یـافـتـم کـافـریـدسـت بــخـت
بــدو هـسـتـم امـیـد و هـم زو هـراسوزو دارم از نـیـکــویـهـا ســپــاس
شــمــا هـم بــدو نـیـز نــازش کــنـیـدبـکـوشـید تـا عـهد او نـشـکـنـید
زبـــان بـــرگـــشـــادنـــد ایـــرانـــیـــانکـه بـسـتـیم ما بـندگـی را میان
کـه ایـن تــاج بــر شـاه فـرخـنـده بــادهمیشـه دل و بـخـت او زنده بـاد
وزان پــس هـمــه آفــریـن خــوانــدنــدهمه بـر سـرش گوهر افشـاندند
چـنین گـفـت بـهرام کـای سـرکـشـانز نــیـک و بــد روز دیـده نــشــان
هـمـه بــنـدگـانـیـم و ایـزد یـکـیـســتپـرستش جز او را سزاوار نیست
ز بـــد روز بـــی بـــیـــم داریــمـــتـــانبـه بـدخـواه حـاجـت نـیـاریمـتـان
بـگـفـت ایـن و از پـیـش بــرخـاسـتـنـدبـــرو آفـــریــن نــو آراســـتـــنـــد
شـب تــیـره بــودنـد بــا گـفـت وگـویچو خورشید بـر چـرخ بـنمود روی
بــه آرام بــنـشــســت بــر گـاه شــاهبــرفــتــنــد ایـرانــیــان بــارخــواه
چــنـیـن گــفــت بــهـرام بــا مـهـتــرانکـه این نیکـنامان و نیک اخـتـران
بــه یـزدان گــرایـیـم و رامــش کــنـیـمبـتـازیم و دل زین جـهان بـرکـنیم
بـگفـت این و اسـپ کـیان خـواسـتـندکـیـی بــارگـاهـش بــیـاراسـتـنـد
سه دیگر چو بـنشست بـر تخت گفتکه رسـم پـرسـتـش نبـاید نهفت
بــه هـســتــی یـزدان گـوایـی دهـیـمروان را بــدیـن آشـنـایـی دهـیـم
بـهـشـتـسـت و هم دوزخ و رسـتـخـیزز نـیک و ز بـد نـیـسـت راه گـریـز
کــســی کــو نـگــرود بــه روز شــمـارمـر او را تــو بــادیـن و دانـا مــدار
بــه روز چــهـارم چــو بــر تــخـت عـاجبـسـر بـر نهاد آن پـسـندیده تـاج
چـنـین گـفـت کـز گـنـج مـن یک زمـاننـیـم شــاد کــز مـردم شــادمـان
نــیـم خــواســتــار ســرای ســپــنــجنه از بـازگـشـتـن بـه تـیمار و رنج
کــه آنــســت جــاویـد و ایـن ره گــذارتــو از آز پـــرهــیــز و انــده مــدار
بـه پـنجـم چـنین گـفـت کـز رنج کـسنیم شـاد تـا بـاشدم دسـت رس
بـه کـوشـش بـجـوییم خـرم بـهـشـتخنک آنک جز تـخم نیکی نکشت
شــشـم گـفـت بــر مـردم زیـردســتمبـادا که هرگز بـجـویم شکست
جـهـان را ز دشـمـن تـن آسـان کـنـیمبـدانـدیشـگـان را هراسـان کـنیم
به هفتم چو بنشست گفت ای مهانخـردمـنـد و بـیـدار و دیده جـهـان
چــو بــا مــردم زفــت زفــتــی کــنـیـمهمی بـا خـردمند جـفـتـی کـنیم
هـرانـکـس کـه بــا مـا نـســازنـد گـرمبـدی بـیش ازان بـیند او کز پـدرم
هـرانـکــس کــه فــرمـان مـا بــرگـزیـدغم و درد و رنجـش نبـاید کشـید
بـه هشتـم چـو بـنشست فرمود شاهجــوانـوی را خــوانـدن از بــارگــاه
بــدو گــفــت نــزدیـک هــر مــهــتــریبـه هـر نـامـداری و هر کـشـوری
یـکــی نـامـه بــنـویـس بــا مـهـر و دادکه بهرام بنشست بر تخت شاد
خــداونــد بــخــشــایــش و راســتــیگـریـزنـده از کــژی و کــاســتــی
کـه بــا فـر و بـرزسـت و بـا مـهـر و دادنــگــیــرد جــز از پـــاک دادار یــاد
پــذیــرفــتــم آن را کــه فــرمــان بـــردگـناه آن سـگـالد کـه درمان بـرد؟
نـشـســتــم بــریـن تــخــت فـرخ پــدربـــر آیــیــن طـــهــمــورث دادگــر
بـــه داد از نــیــاکــان فــزونــی کــنــمشـمـا را بـه دین رهنمـونی کـنم
جـز از راسـتـی نیسـت بـا هرکـسـیاگـر چــنـد ازو کـژی آیـد بــسـی
بـــران دیــن زردشــت پــیــغــمــبـــرمز راه نــیــاکـــان خـــود نــگـــذرم
نـهـم گـفـت زردشـت پـیـشـین بـرویبـه راهیم پـیغـمبـر راسـت گـوی
هـمـه پـادشـاهـیـد بــر چـیـز خـویـشنـگـهـبـان مـرز و نـگـهبـان کـیش
بــه فــرزنــد و زن نــیــز هــم پــادشــاخــنــک مــردم زیــرک و پــارســا
نــخــواهــیــم آگــنــدن زر بـــه گــنــجکـه از گـنج درویش مـاند بـه رنج
گـــر ایـــزد مـــرا زنـــدگـــانـــی دهـــدبــریـن اخــتــران کـامـرانـی دهـد
یـکــی رامـشــی نـامـه خــوانـیـد نـیـزکـزان جـاودان ارج یـابــیـد و چـیـز
ز مــا بـــر هــمــه پــادشــاهــی درودبـه ویژه که مهرش بـود تار و پـود
نــهــادنــد بــر نــامــه هـا بــر نــگــیـنفـرسـتـادگان خـواسـت بـا آفرین
بــرفــتــنــد بـــا نــامــه هــا مــوبــدانســواران بــیــنــادل و بـــخــردانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.