ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دگــر روز چــون بــردمــیــد آفــتــاببــبــالــیــد کــوه و بــپــالــود خــواب
بـه نـزدیک مـنـذر شـدنـد این گـروهکـه بـهرام شـه بـود زیشـان سـتـوه
که خواهشگری کن به نزدیک شاهز کــردار مــا تــا بــبــخــشــد گــنـاه
کــه چــونـان بــدیـم از بــد یـزدگـردکـه خــون در تــن نـامـداران فـسـرد
ز بــس زشـت گـفـتـار و کـردار اویز بـــــــــیــــــــدادی و درد و آزار اوی
دل مـا بــه بــهـرام ازان بــود ســردکـه از شـاه بــودیـم یـکـسـر بـه درد
بــشــد مـنـذر و شــاه را کــرد نـرمبـگسـتـرد پـیشـش سـخـنهای گرم
بـبـخـشـید اگـر چـندشـان بـد گـناهکــه بــا گـوهـر و دادگــر بــود شــاه
بــیـاراســت ایـوان شــاهـنـشـهـیبــرفـت آنـک بــودنـد یـکـسـر مـهـی
چــو جــای بــزرگـی بــپــرداخـتــنـدکـرا بـود شـایـسـتـه بــنـشـاخـتـنـد
بـه هـر جـای خـوانـی بـیـاراسـتـنـدمی و رود و رامشـگـران خـواسـتـند
دوم روز رفـــتـــنـــد دیـــگـــر گـــروهسـپـهـبــد نـیـامـد ز خـوردن سـتـوه
سیم روز جـشن و می و سـور بـودغــم از کـاخ شــاه جــهـان دور بــود
بـگفـت آنک نعـمان و منذر چـه کـردز بــهـر مــن ایـن پــاک زاده دو مــرد
هـمـه مـهـتــران خــوانـدنـد آفــریـنبــران دشــت آبــاد و مــردان کــیــن
ازان پــس در گـنـج بــگـشــاد شـاهبــه دیـنـار و دیـبــا بــیـاراســت گـاه
بـه اسپ و سنان و به خفتان جنگز خــود و ز هـر گــوهـری رنـگ رنـگ
سـراسـر بـه نعـمـان و منذر سـپـردجـوانـوی رفـت آن بـدیشـان شـمـرد
کـس انـدازه بـخـشـش او نـداشـتهمـان تـاو بـا کـوشـش او نـداشـت
هـمـان تـازیـان را بـسـی هـدیه داداز ایـوان شــاهـی بــرفــتــنـد شــاد
بــیـاورد پــس خــلـعـت خــســرویهمـان اسـپ و هم جـامـه پـهـلـوی
بـه خـسـرو سـپـردند و بـنواخـتـشبــر گـاه فـرخــنـده بــنـشــاخــتــش
شهنشاه خـسرو بـه نرسی رسیدز تـخـت اندر آمد بـه کرسـی رسـید
بــرادرش بــد یــک دل و یــک زبــانازو کـــهـــتــــر آن نـــامـــدار جـــوان
ورا پــهـلـوان کــرد بــر لــشــکــرشبــدان تــا بــه آیـیـن بــود کـشـورش
سـپـه را سراسر بـه نرسی سپـردبه بـخشش همی پادشاهی بـبـرد
در گــنــج بــگــشــاد و روزی بـــدادسـپـاهش بـه دینـار گـشـتـند شـاد
بــفـرمـود پـس تـا گـشـسـپ دبـیـربـــیــامــد بـــر شــاه مــردم پـــذیــر
کـــجـــا بـــود دانـــا بـــدان روزگـــارشــمـار جــهـان داشــت انـدر کـنـار
جـــوانـــوی بـــیــدار بـــا او بـــهـــمکـــه نــزدیــک او بـــد شـــمــار درم
ز بــاقــی کــه بــد نــزد ایــرانــیــانبــفــرمـود تــا بــگــســلــد از مـیـان
دبــیــران دانــا بــه دیــوان شــدنــدز بــهـر درم پــیـش کــیـوان شــدنـد
ز بـاقی که بـد بـر جـهان سـربـسـرهـمــه بــرگــرفــتــنــد یـک بــا دگــر
نـود بــار و ســه بــار کـرده شــمـاربـــه ایــران درم بـــد هـــزاران هــزار
بـبـخـشـیـد و دیـوان بـر آتـش نـهـادهمـه شـهر ایران بـدو گـشـت شـاد
چـو آگاه شد زان سـخـن هرکسـیهمی آفـرین خـواند هرکس بـسـی
بــرفـتــنـد یـکـســر بــه آتــشــکـدهبــه ایــوان نــوروز و جــشــن ســده
همی مـشـک بـر آتـش افـشـاندندبــه بــهـرام بــر آفــریـن خــوانــدنــد
وزان پــس بــفــرمــود کــارآگــهــانیـکــی تــا بــگــردنــد گــرد جــهــان
کـسـی را کـجــا رانـده بــد یـزدگـردبجست و به یک شهرشان کرد گرد
بــدان تــا شــود نــامــه شــهــریـارکــه آزادگــان را کــنــد خــواســتـــار
فـرسـتـاد خـلـعـت بـه هر مـهـتـریبـبـخـشید بـه اندازه شـان کشـوری
رد و مــوبــد و مــرزبــان هـرک بــودکــه آواز بــهـرام زان ســان شــنــود
ســراســر بــه درگـاه شــاه آمـدنـدگــشــاده دل و نـیـکــخــواه آمــدنـد
بــفــرمــود تــا هـرک بــد دادجــویســـوی مـــوبـــد مـــوبـــد آورد روی
چـو فـرمانش آمد ز گیتـی بـه جـایمــنـادیـگــری کــرد بــر در بــه پــای
کــه ای زیـردســتــان بــیـدار شــاهز غــم دور بــاشــیـد و دور از گــنــاه
وزین پـس بـران کـس کـنـیـد آفـرینکـــــه از داد آبـــــاد دارد زمـــــیــــن
ز گـیـتـی بـه یزدان پـنـاهـید و بـسکــه دارنــده اویـســت و فــریـادرس
هـرانـکـس کـه بــگـزیـد فــرمـان مـانـپــیـچــد سـر از رای و پــیـمـان مـا
بــرو نــیـکــویـهـا بــرافــزون کــنـیـمز دل کــیــنــه و آز بــیــرون کــنــیــم
هـرانـکـس کـه از داد بــگـریـزد اویبـــه بـــادآفـــره در بـــیـــاویـــزد اوی
گــر ایـدونــک نــیـرو دهـد کــردگــاربــــه کـــام دل مـــا شـــود روزگـــار
بــریـن نــیــکــویـهــا فــزایــش بــودشــمــا را بــر مــا ســتــایــش بــود
هـمـه شـهـر ایـران بـه گـفـتـار اویبــرفــتــنـد شــادان دل و تــازه روی
بـدانگه که شد پـادشاهیش راستفزون گشت شادی و انده بـکاسـت
هـمــه روز نـخــچــیـر بــد کــار اویدگر اسـپ و میدان و چـوگان و گویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.