ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز پــیـش ســواران چــو ره بــرگـرفـتسوی خـان بـی بـر بـه راهام تـفت
بــزد در بــگـفـتــا کـه بــی شـهـریـاربـمـانـدم چـو او بــازمـانـد از شـکـار
شـــب آمـــد نــدانــم هــمــی راه رانـیـابــم هـمـی لـشـکـر و شــاه را
گر امشـب بـدین خـانه یابـم سـپـنجنـبـاشـد کـسـی را ز مـن هیچ رنج
بـه پـیـش بـه راهـام شـد پـیـشـکـاربـگـفـت آنـچ بـشـنـیـد ازان نـامـدار
بـه راهـام گـفـت ایـچ ازیـن در مـرنـجبـگـویش کـه ایـدر نـیـابـی سـپـنـج
بــیـامـد فــرســتــاده بــا او بــگـفــتکـه ایدر تـرا نـیسـت جـای نـهـفـت
بــدو گــفــت بــهــرام بــا او بــگــویکـز ایدر گـذشـتـن مرا نیسـت روی
همی از تـو من خـانه خواهم سپـنجنـیارم بـه چـیزت ازان پـس بـه رنـج
چـو بـشـنـید پـویان بـشـد پـیشـکـاربـه نـزد بـه راهام گـفـت این سـوار
همی ز ایدر امشب نخـواهد گذشتسـخـن گفتـن و رای بـسیار گشت
بـه راهام گـفـتـش کـه رو بـی درنگبـگویش که این جایگاهیست تـنگ
جـهودیسـت درویش و شب گرسـنهبـخـسـپـد همـی بـر زمـین بـرهنـه
بـگـفـتـنـد و بـهرام گـفـت ار سـپـنـجنـیـابــم بــدیـن خــانــه آیـدت رنــج
بـدیـن در بـخـسـپـم نـجـویـم سـراینـخـواهـم بـه چـیزی دگـر کـرد رای
بــه راهـام گـفــت ای نـبــرده ســوارهـمـی رنـجـه داری مـرا خـوارخـوار
بـخـسـپـی و چـیـزت بـدزدد کـسـیازان رنـجــه داری مـرا تــو بــســی
بـه خـانـه درآی ار جـهـان تـنـگ شـدهمه کار بـی بـرگ و بـی رنگ شد
بـه پـیمان که چـیزی نخـواهی ز مننـدارم بــه مـرگ آبــچــیـن و کـفــن
هـم امـشــب تــرا و نـشـســت تــراخـورش بـاید و نـیسـت چـیزی مـرا
گـر این اسـپ سـرگـین و آب افـگـندوگـر خـشـت این خـانه را بـشـکـند
بـه شـبـگـیر سـرگینش بـیرون کـنیبـروبـی و خـاکـش بـه هامون کنی
هـمـان خـشـت را نـیـز تــاوان دهـیچـو بـیدار گـردی ز خـواب آن دهـی
بــدو گــفــت بــهـرام پــیـمـان کــنـمبــریـن رنـجـهـا سـر گـروگـان کـنـم
فـــرود آمــد و اســـپ را بـــا لــگـــامبـبـسـت و بـرآهـخـت تـیـغ از نـیـام
نـمـدزیـن بـگـسـتـرد و بـالـینـش زینبـخفت و دو پـایش کشان بـر زمین
جـهـود آن در خـانـه از پـس بـبـسـتبـیاورد خـوان و بـه خوردن نشست
ازان پـس بـه بـهرام گفـت ای سـوارچـو این داسـتـان بـشـنـوی یاد دار
بـه گـیتـی هرانـکـس کـه دارد خـوردســوی مــردم بـــی نــوا نــنــگــرد
بــدو گـفـت بــهـرام کـایـن داسـتــانشـنـیـدسـتـم از گـفـتـه بــاسـتـان
شـنـیـدم بــه گـفـتـار و دیـدم کـنـونکـه بـرخـوانـدی از گـفـتـه رهنمـون
می آورد چـون خورده شد نان جـهودازان مــی ورا شـــادمــانــی فــزود
خــروشــیـد کــای رنــج دیـده ســواربــریـن داســتــان کــهـن گـوش دار
که هرکس که دارد دلش روشنستدرم پیش او چون یکی جوشنست
کـسـی کـو نـدارد بــود خـشـک لـبچـنانچـون تـوی گـرسـنه نیم شـب
بـدو گفـت بـهرام کاین بـس شـگفتبـه گـیـتـی مـرین یـاد بـایـد گـرفـت
کـه از جـام یـابــی سـرانـجـام نـیـکخـنک مـیگـسـار و می و جـام نیک
چــو از کــوه خــنــجــر بـــرآورد هــورگـریـزان شـد از خـانـه بــهـرام گـور
بــران چــرمــه نــاچــران زیـن نــهــادچه زین از بـرش خشک بـالین نهاد
بــیـامـد بــه راهـام گـفـت ای ســواربـه گـفـتـار خـود بـر کـنـون پـای دار
تـو گـفـتـی کـه سـرگـین این بـارگیبــه جـاروب روبــم بــه یـکـبــارگـی
کــنـون آنـچ گـفــتــی بــروب و بــبــربــه رنـجــم ز مــهـمــان بــیـدادگــر
بــدو گــفــت بــهــرام شــو پــایـکــاربـیاور کـه سـرگـین کـشـد بـر کـنار
دهـم زر کــه تــا خــاک بــیـرون بــردوزیـن خــانـه تــو بــه هـامـون بــرد
بـدو گفـت من کـس ندارم کـه خـاکبـــروبـــد بــرد ریــزد انــدر مــغــاک
تـو پـیمـان کـه کـردی بـه کـژی مـبـرنـبــایـد کــه خــوانـمــت بــیـدادگــر
چـو بـشـنـیـد بـهـرام ازو این سـخـنیـکـی تــازه انـدیـشـه افـگـنـد بــن
یـکـی خـوب دسـتــار بــودش حــریـربـه موزه درون پـر ز مشـک و عـبـیر
بـرون کـرد و سـرگـین بـدو کـرد پـاکبــیـنـداخـت بــا خــاک انـدر مـغـاک
بــه راهـام را گــفــت کــای پــارســاگــر آزادیــم بـــشـــنــود پـــادشـــا
تــرا از جــهــان بـــی نــیــازی دهــدبـــر مــهــتــران ســرفــرازی دهــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.