ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــرفـت و بــیـامـد بــه ایـوان خـویـشهمه شب همی ساخت درمان خویش
پـراندیشه آن شـب بـه ایوان بـخـفتبــخــنــدیـد و آن راز بــا کــس نـگــفــت
بـه شـبـگـیر چـون تـاج بـر سـر نـهـادســـپـــه را ســـراســر هــمــه بـــار داد
بـــفـــرمــود تـــا لــنــبـــک آبـــکـــشبــشـد پـیـش او دسـت کـرده بـه کـش
بـــبـــردنـــد ز ایـــوان بـــه راهـــام راجـــهـــود بــــدانـــدیـــش و بـــدکـــام را
چــو در بــارگــه رفــت بــنـشــانـدنـدیــکـــی پـــاک دل مـــرد را خـــوانــدنــد
بـــدو گــفــت رو بـــارگــیــهــا بـــبـــرنــگـــر تـــا نــبـــاشـــی بـــجـــز دادگــر
بــه خــان بــه راهـام شــو بــر گــذارنــگــر تــا چــه بــیــنــی نــهــاده بــیــار
بــشـد پــاک دل تـا بــه خـان جـهـودهــمـــه خـــانــه دیــبـــا و دیــنــار بـــود
ز پــوشــیـدنـی هـم ز گـســتــردنـیز افــــگــــنـــدنـــی و پــــراگـــنـــدنـــی
یـکـی کــاروان خــانـه بــود و ســرایکــزان خــانـه بــیـرون نـبــودیـش جــای
ز در و ز یــاقـــوت و هـــر گـــوهـــریز هـر بــدره یـی بــر ســرش افــســری
کــه دانـنـد مـوبــد مـر آن را شــمــارنـــدانـــســــت کــــردن بــــس روزگـــار
فــرســتــاد مــوبــد بــدانـجــا ســوارشـتـر خـواسـت از دشـت جـهـرم هـزار
هـمــه بــار کــردنـد و دیـگــر نـمــانـدهــمـــی شـــاددل کـــاروان را بـــرانـــد
چـــو بـــانــگ درای آمــد از بـــارگــاهبــشـد مـرد بـیـنـا بــگـفـت آن بـه شـاه
که گوهر فزون زین بـه گنج تو نیستهـمـان مـانـده خـروار بــاشـد دویـسـت
بـمـانـد انـدران شـاه ایـران شـگـفـتز راز دل انــدیــشـــه هــا بـــرگـــرفـــت
کــه چــنــدیـن بــورزیـد مــرد جــهـودچــو روزی نـبــودش ز ورزش چــه سـود
ازان صــــــد شــــــتـــــــروار زر و درمز گــســتــردنــیــهــا و از بــیــش و کــم
جــهـانـدار شــاه آبــکـش را ســپــردبــشــد لــنـبــک از راه گــنـجــی بــبــرد
ازان پـس بـراهـام را خـوانـد و گـفـتکه ای در کمی گشـتـه بـا خـاک جـفت
چـه گویی که پـیغمبـرت چـند زیستچه بـایست چندی بـه زشتـی گریست
سـوار آمـد و گـفـت بــا مـن سـخــنازان داســتــانــهــای گــشــتــه کــهــن
کـه هـرکـس کـه دارد فـزونـی خــوردکــســـی کــو نــدارد هــمــی پـــژمــرد
کـنـون دسـت یـازان ز خـوردن بـکـشبــبــیـن زیـن سـپــس خــوردن آبــکـش
ز سرگین و زربفت و دستار و خشتبـسـی گـفـت بـا سـفـلـه مرد کـنشـت
درم داد نــــاپـــــاک دل را چـــــهــــاربــدو گـفــت کـایـن را تــو ســرمـایـه دار
سـزا نـیـسـت زیـن بـیـشـتـر مـر تـرادرم مـــــرد درویـــــش را ســـــر تــــــرا
بــه ارزانــیــان داد چــیــزی کــه بــودخــروشــان هـمـی رفــت مــرد جــهـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.