ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو یـوز شـکـاری بــه کـار آمـدشبــجــنـبــیـد و رای شـکـار آمـدش
یکی بـاره یی تـیزرو بـر نشـسـتبـه هامون خرامید بـازی به دست
یکی بـیشه پیش آمدش پـردرختنـشـسـتـنـگـه مـردم نـیک بـخـت
بـسان بـهشتـی یکی سبـز جاینــدیــد انــدرو مــردم و چــارپـــای
چنین گفت کاین جای شیران بـودهــمــان رزمــگـــاه دلــیــران بـــود
کــمـان را بــه زه کــرد مـرد دلــیـرپــدیـد آمـد انـدر زمـان نـره شــیـر
یکی نعره زد شیر چـون در رسـیدبـزد دسـت شـاه و کمان درکشید
بـزد تـیر و پـهلوش بـا دل بـدوختدل شـیـر مـاده بـدوبـر بـسـوخـت
هـمـان مـاده آهـنـگ بــهـرام کـردبـغـریـد و چـنـگـش بـه انـدام کـرد
یـکـی تـیـغ زد بـر مـیـانـش سـوارفــرومــانـد جــنـگــی دران کــارزار
بـرون آمـد از بـیشـه مـردی کـهـنزبـانش گشاده بـه شیرین سخـن
کــجــا نــام او مــهــربــنــداد بــودازان زخـم شـمـشـیر او شـاد بـود
یکـی مـرد دهـقـان یزدان پـرسـتبدان بیشه بودیش جای نشست
چـــو آمــد بـــر شــاه ایــران فــرازبــرو آفــریـن کــرد و بــردش نـمـاز
بــدو گـفــت کـای مـهـتــر نـامـداربــه کــام تــو بـــاد اخــتــر روزگــار
یکـی مـرد دهـقـانـم ای پـاک رایخـداوند این جـا و کشت و سـرای
خــداونـد گـاو و خــر و گـوسـفـنـدز شیران شـده بـددل و مسـتـمند
کـنـون ایـزد این کـار بـر دسـت تـوبــرآورد بــر قـبـضـه و شـسـت تـو
زمـانـی درین بـیـشـه آیی چـنـینبـبـاشی بـه شیر و می و انگبـین
بـه ره هست چندانک بـاید به کاردرخـــتـــان بـــارآور و ســـایــه دار
فــرود آمــد از بــاره بــهـرامـشــاههمی کرد زان بـیشـه جـایی نگاه
کـه بـاشـد زمین سـبـز و آب روانچـنـانـچـون بــود جـای مـرد جـوان
بــشـد مـهـربـنـداد و رامـشـگـرانبــیـاورد چــنــدی ز ده مــهــتــران
بـسـی گوسـفندان فربـه بـکشتبـیامد یکـی جـام زرین بـه مشـت
چـو نان خورده شد جـامهای نبـیدنهادنـد پـیشـش گـل و شـنـبـلـید
چـو شـد مـهربـنداد شـادان ز میبـه بـهرام گـفـت ای گـو نـیک پـی
چـنان دان کـه مـاننده ای شـاه راهـمـان تـخـت زریـن و هـم گـاه را
بــدو گـفـت بـهـرام کآری رواسـتنـگـارنـده بـر چـهرها پـادشـاسـت
چـنـان آفـرینـد کـه خـواهـد همـیمـر آن را گـزیند کـه خـواهد همی
اگـر من همی نیک مانم بـه شـاهتــرا دادم ایـن بــیـشـه و جـایـگـاه
بگفت این و زان جایگه برنشستبــه ایـوان خــرم خـرامـیـد مـسـت
بـخفت آن شب تـیره در بـوستـانهـمـی یـاد کـرد از لـب دوسـتــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.