ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو بـنشست می خواست از بـامدادبــزرگــان لــشــکــر بــرفــتــنــد شــاد
بــیـامــد هـم انـگــه یـکــی مــرد مـهورا مـــــیـــــوه آورد چــــــنـــــدی ز ده
شــتــربــارهـا نـار و ســیـب و بــهـیز گـل دسـتـه ها کـرده شـاهنـشـهی
جــهـانــدار چــون دیـد بــنــواخــتــشمــیــان یــلــان پــایــگــه ســاخــتــش
هـمـیـن مـه کـه بـا مـیوه و بـوی بـودورا پـــهـــلـــوی نـــام کـــبـــروی بـــود
بـــه روی جــهــانــدار جـــام نــبـــیــددو مــن را بــه یـکــبــار انـدر کــشــیـد
چــو شــد مــرد خــرم ز دیــدار شــاهازان نـــامـــداران و آن جـــشـــنــگـــاه
یـکــی جــام دیـگـر پــر از مـی بــلـوربــه دلـش انـدر افـتــاد زان جـام شـور
ز پــیــش بــزرگــان بــیــازیــد دســتبـدان جام می تاخت و بـر پای جست
بــه یـاد شـهـنـشــاه بــگـرفـت جــاممـنـم گـفــت مـیـخــواره کـبــروی نـام
بــه روی شــهـنــشــاه جــام نــبــیـدچــو مـن درکـشـم یـار خـواهـم گـزیـد
بــه جـام انـدرون بــود مـی پـنـج مـنخـورم هـفـت ازیـن بــر سـر انـجــمـن
پس انگه سوی ده روم من به هوشز من نشنود کس بـه مستـی خروش
چـنـان هفـت جـام پـر از مـی بـخـوردازان مــی پـــرســـتـــان بـــرآورد گــرد
بـه دسـتـوری شـاه بـیـرون گـذشـتکه داند که می در تنش چون گذشت
وزان جــای خـرم بــیـامـد بــه دشـتچـو در سـینه مـرد، می گـرم گـشـت
بــرانـگـیـخــت اســپ از مـیـان گــروهز هامـون همـی تـاخـت تـا پـیش کـوه
فــرود آمــد از بــاره جــایـی نــهـفــتیـلــه کــرد و در ســایـه کــوه خــفــت
ز کـــوه انـــدرآمـــد کـــلـــاغ ســـیــاهدو چـشـمـش بـکـنـد اندران خـوابـگـاه
هـمـی تــاخـتـنـد از پــس انـدر گـروهورا مــرده دیــدنــد بـــر پـــیــش کـــوه
دو چـشـمش ز سـر کـنده زاغ سـیاهبـــرش اســپ او ایــســتــاده بـــه راه
بــرو کـهـتــرانـش خــروشـان شـدنـدوزان مجـلـس و جـام جـوشـان شـدند
چـو بــهـرام بــرخـاسـت از خـوابــگـاهبــیــامــد بـــر او یــکــی نــیــک خــواه
کـه کـبـروی را چـشـم روشـن کـلـاغز مـسـتـی بــکـنـدسـت در پـیـش راغ
رخ شـــهـــریـــار جـــهـــان زرد شـــدز تـــیــمـــار کـــبـــروی پـــر درد شـــد
هـم انـگــه بــرآمــد ز درگــه خــروشکــه ای نــامــداران بـــا فـــر و هــوش
حـرامـسـت می در جـهان سـربـسـراگــــر زیـــردســــتــــت گـــر نـــامـــورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.