ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـرین گـونه بـگـذشـت سـالـی تـمامهمی داشـتـی هرکسـی می حـرام
همان شـه چـو مجـلس بـیاراسـتـیهـمـان نـامـه بــاسـتــان خـواسـتــی
چـنـیـن بــود تــا کـودکـی کـفـشـگـرزنـی خـواسـت بـا چـیز و نـام و گـهـر
نــبـــودش دران کــار افــزار ســخــتهمی زار بـگـریسـت مـامش ز بـخـت
هـمـانـا نـهـان داشـت لـخـتـی نـبـیدپــســر را بــدان خــانـه انـدر کـشـیـد
بـه پـور جـوان گفـت کاین هفت جـامبــخــور تــا شـوی ایـمـن و شــادکـام
مگـر بـشـکـنی امشـب آن مهر تـنگکـلـنـگ از نمـد کـی کـنـدکـان سـنگ
بزد کفشگر جام می هفت و هشتهم اندر زمان آتـشش سخـت گشت
جــوانـمــرد را جــام گــســتــاخ کــردبـــیــامـــد در خـــانــه ســـوراخ کـــرد
وزان جـایگـه شـد بـه درگـاه خـویـششــده شــاددل یـافـتــه راه خــویـش
چـنـان بـد کـه از خـانه شـیران شـاهیکـی شـیر بـگـسـسـت و آمد بـه راه
ازان می همی کفشـگر مسـت بـودبــه دیـده نـدیـد آنــچ بــایـســت بــود
بـشـد تـیز و بـر شیر غران نشـسـتبـیازید و بـگرفـت گوشـش بـه دسـت
بــران شـیـر غـران پـسـر شـیـر بــودجـــوان از بــــر و شـــر در زیـــر بــــود
همی شـد دوان شـیروان چـون نوندبـه یک دسـت زنـجـیر و دیگـر کـمـنـد
چــو آن شــیـربــان جــهـانــدار شــاهبـــیــامــد ز خــانــه بـــدان جــایــگــاه
یکـی کـفـشـگر دید بـر پـشـت شـیرنـشـسـتـه چـو بـر خـر سـواری دلـیـر
بــــیـــامــــد دوان تــــا در بــــارگــــاهدلــیــر انــدر آمــد بــه نــزدیـک شــاه
بــگـفــت آن دلـیـری کــزو دیـده بــودبــه دیـده بــدیـد آنـچ نـشـنـیـده بــود
جـهـانـدار زان در شـگـفـتـی بــمـانـدهـمــه مــوبــدان و ردان را بــخــوانــد
بـه موبـد چـنین گفـت کاین کفشـگرنـگــه کــن کــه تــا از کــه دارد گــهـر
همان مادرش چـون سخـن شد درازدوان شــد بــر شــاه و بــگــشــاد راز
نـخــسـت آفـریـن کـرد بــر شـهـریـارکــه شــادان بـــزی تـــا بـــود روزگــار
چـنین گفت کاین نورسیده بـه جـاییکـی زن گزین کـرد و شـد کـدخـدای
بــه کـار انـدرون نـایـژه سـسـت بــوددلش گفتی از سست خودرست بود
بــدادم ســه جــام نــبــیـدش نـهـانکـه مـانـد کـس از تـخـم او در جـهـان
هم اندر زمان لـعـل گـشـتـش رخـاننمد سـر بـرآورد و گشـت اسـتـخـوان
نـژادش نـبــد جــز سـه جــام نـبــیـدکه دانسـت کاین شـاه خـواهد شنید
بــخــنـدیـد زان پــیـرزن شــاه گـفــتکـه ایـن داسـتـان را نـشـایـد نـهـفـت
بـه موبـد چـنین گـفـت کـاکـنون نبـیدحــلـالـســت مـیـخــواره بــایـد گــزیـد
که چـندان خورد می که بـر نره شیرنــشـــیــنـــد نــیــارد ورا شـــیــر زیــر
نه چـندان که چـشـمش کلاغ سـیاههـمـی بــرکــنـد رفــتــه از نـزد شــاه
خــروشــی بــرآمــد هـم انــگــه ز درکـــه ای پـــهــلــوانــان زریــن کـــمــر
بـه انـدازه بـر هرکـسـی مـی خـوریدبــه آغــاز و فــرجــام خــود بــنـگــریـد
چـو می تـان بـه شادی بـود رهنمونبـــکــوشــیــد تــا تــن نــگــردد زبــونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.