ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دگــر هــفــتــه بــا مــوبــدان و ردانبــه نـخــچــیـر شــد شــهـریـار جــهـان
چـنان بـد کـه ماهی بـه نخـچـیرگاههـمــی بــود مــیـخــواره و بــا ســپــاه
ز نـخـچـیـر کـوه و ز نـخـچـیر دشـتگـــرفـــتـــن ز انــدازه انــدر گـــذشـــت
سـوی شهر شد شـاددل بـا سـپـاهشـب آمد بـه ره گـشـت گـیتـی سـیاه
بــرزگــان لــشــکــر هـمــی رانـدنـدسـخـنـهـای شـاهـنـشـهـان خـوانـدنـد
یـکـی آتــشـی دیـد رخـشـان ز دوربـران سـان کـه بـهمن کـند شـاه سـور
شـهـنـشـاه بــر روشـنـی بـنـگـریـدبــه یـک ســو دهـی خــرم آمــد پــدیـد
یــکــی آســیــا دیــد در پـــیــش دهنــشــســتــه پـــراگــنــده مــردان مــه
وزان سـوی آتــش هـمـه دخــتــرانیـکـی جــشـنـگـه سـاخــتــه بــر کـران
ز گل هر یکـی بـر سـرش افـسـرینـشـسـتــه بــه هـرجــای رامـشـگـری
هـمـی چــامــه رزم خــســرو زدنـدوزان جـــایــگـــه هــر زمـــان نــو زدنــد
هـمـه مـاه روی و همـه جـعـدمـویهـمـه جـامـه گـوهـر مـه مـشـک مـوی
بـــه نـــزدیــک پـــیــش در آســـیـــابــه رامـش کــشــیـده نـخــی بــر گـیـا
وزان هر یکی دسـتـه گل بـه دستز شـادی و از مـی شـده نـیـم مـسـت
ازان پـس خـروش آمـد از جـشـنگـاهکــه جـــاویــد مــانــاد بـــهــرامــشـــاه
که بـا فر و بـرزست و بـا مهر و چهربــرویـســت بــر پــای گــردان ســپــهـر
همی می چـکـد گـویی از روی اویهـمـی بــوی مـشـک آیـد از مـوی اوی
شـکارش نبـاشـد جـز از شـیر و گورازیـــراش خــــوانـــنـــد بــــهـــرام گـــور
جــهـانــدار کــاواز ایـشــان شــنـیـدعـنـان را بـپـیـچـیـد و زان سـو کـشـیـد
چــو آمــد بــه نــزدیـکــی دخــتــراننــگــه کــرد جـــای از کــران تـــا کــران
هـمـه دشـت یکـسـر پـر از مـاه دیدبـــه شـــهــر آمــدن راه کـــوتـــاه دیــد
بــفــرمــود تــا مــیــگــســاران ز راهمــی آرنــد و مــیـخــواره نـزدیـک شــاه
گـــســـارنـــده آورد جــــام بــــلـــورنــهــادنــد بـــر دســـت بـــهــرام گـــور
ازان دخـــتـــران آنــک بـــد نــامــداربـــرون آمـــدنـــد از مـــیــانـــه چـــهــار
یکـی مـشـک نام و دگـر سـیسـنکیــکــی نــام نــار و دگــر ســوســـنــک
بــر شــاه رفـتــنـد بــا دســت بــنـدبــه رخ چــون بــهـار و بــه بــالـا بــلـنـد
یـکــی چــامـه گــفــتــنـد بــهـرام راشـــهــنـــشـــاه بـــا دانـــش و نـــام را
ز هــر چــار پــرســیـد بــهــرام گــورکـزیـشـان بــه دلـش انـدر افـتــاد شـور
کـه ای گـلـرخــان دخـتــران کـه ایـدوزیـن آتــش افــروخــتــن بــر چــه ایــد
یکـی گـفـت کـای سـرو بـالـا سـواربـــه هــر چــیــز مــانــنــده شــهــریــار
پــدرمــان یـکــی آســیــابــان پــیــربــدیـن کــوه نـخــچــیـر گـیـرد بــه تــیـر
بـیـایـد هـمـانـا چـو شـب تـیره شـدورا دیـــد از تـــیــرگـــی خـــیــره شـــد
هـم انــدر زمــان آســیـابــان ز کــوهبـــیــاورد نــخـــچـــیــر خــود بـــا گــروه
چــو بــهـرام را دیـد رخ را بــه خــاکبــــمـــالــــیـــد آن پــــیـــر آزاده پــــاک
یـکــی جــام زریـن بــفــرمـود شــاهبــــدان پــــیــــر دادن کــــه آمــــد ز راه
بـدو گفـت کاین چـار خـورشـید رویچـه داری چـو هسـتـنـد هنگـام شـوی
بــرو پــیـرمـرد آفـریـن کـرد و گـفــتکـه ایـن دخـتــران مـرا نـیـسـت جـفـت
رسـیـده بـدیـن سـال دوشـیـزه انـدبــه دوشــیــزگــی نــیـز پــاکــیـزه انــد
ولــیــکــن نــدارنــد چـــیــزی فــزوننــگــویـیـم زیـن بــیـش چــیـزی کــنـون
بـدو گـفـت بـهـرام کـایـن هـر چـهـاربــه مـن ده وزیـن بــیـش دخـتــر مـکـار
چــنــیـن داد پــاســخ ورا پــیــرمــردکــزیـن در کـه گـفــتــی ســوارا مـگـرد
نه جـا هسـت مـا را نه بـوم و نه بـرنـه سـیـم و سـرای و نـه گـاو و نـه خـر
بـــدو گــفــت بــهــرام شــایــد مــراکــه بــی چــیـز ایـشــان بــبــایــد مــرا
بــدو گـفـت هـرچــار جــفـت تــوانـدپـــرســـتـــارگـــان نـــهــفـــت تـــوانـــد
بـه عیب و هنر چـشـم تـو دیدشـانبـدین سـان که دیدی پـسـندیده شـان
بـدو گـفـت بـهـرام کـایـن هـر چـهـارپــــذیـــرفـــتـــم از پــــاک پــــروردگـــار
بـگفت این و از جای بـر پای خاستبــه دشـت انـدر آوای بــالـای خــاسـت
بـــفــرمــود تـــا خــادمــان ســپـــاهبــرنـد آن بــتـان را بـه مـشـکـوی شـاه
ســپــاه انـدر آمـد یـکـایـک ز دشـتهمه شب همی دشت لشکر گذشت
فـرومـانـد زان آســیـابــان شـگـفـتشــب تــیـره انــدیـشــه انــدر گــرفــت
بـه زن گـفـت کـاین نـامـدار چـو مـاهبــدیــن بــرز بـــالــا و ایــن دســتــگــاه
شـب تـیـره بــر آسـیـا چـون رسـیـدزنــش گــفـــت کــز دور آتـــش بـــدیــد
بــــر آواز ایـــن رامـــش دخـــتــــرانز مــســتــی مـی آورد و رامـشــگــران
چـنین گـفـت پـس آسـیابـان بـه زنکـــه ای زن مـــرا داســـتـــانــی بـــزن
کـه نیکـیسـت فـرجـام این گر بـدیزنـــش گـــفـــت کـــاری بــــود ایـــزدی
نـپــرســیـد چــون دیـد مــرد از نـژادنــه از خــواســتــه بــر دلــش بــود یـاد
بـه روی زمین بـر همی ماه جـستنـه دیـنـار و نـه دخــتــر شـاه جــســت
بـت آرا بـبـینـد چـو ایشـان بـه چـینگـســســتــه شــود بــر بــتــان آفـریـن
بـرین گـونـه تـا شـید بـر پـشـت راغبــرآمـد جــهـان شـد چـو روشـن چـراغ
همـی رفـت هرگـونـه یی داسـتـانچـــه از بـــدنــژاد و چـــه از راســـتـــان
چـو شـب روز شـد مهتـر آمد بـه دهبـــدیــن پــیــر گــفــتــا کــه ای روزبـــه
بـه بـالـینـت آمـد شـب تـیـره بـخـتبــه بــار آمـد آن ســبــز شــاخ درخــت
شـب تـیره گـون دوش بـهـرامـشـاههـمــی آمــد از دشــت نـخــچــیـرگــاه
نـگـه کـرد این جـشـن و آتـش بـدیدعـنـان را بـپـیـچـیـد و زین سـو کـشـیـد
کـنـون دخـتــران تــو جـفـت وی انـدبــــه آرام انــــدر نـــهـــفــــت وی انـــد
بـدان روی و آن مـوی و آن راسـتـیهــمــی شــاه را دخـــتـــر آراســتـــی
شـهـنـشـاه بــهـرام دامـاد تــســتبـه هر کشوری زین سـپـس یاد تـست
تــرا داد ایــن کــشــور و مــرز پـــاکمـخـور غـم کـه رسـتـی ز اندوه و بـاک
بـفـرمای فـرمان که پـیمان تـراسـتهـمـه بــنـدگـانـیـم و فـرمـان تــراسـت
کــنـون مـا هـمـه کــهـتــران تــوایـمچــه کــهــتــر هـمــه چــاکــران تــوایـم
بــدو آســیـابــان و زن خــیـره مـانـدهـمـی هـر یـکـی نـام یـزدان بــخـوانـد
چنین گفت مهتر که آن روی و مویز چــــرخ چـــهـــارم خـــور آورد شـــویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.