ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دگـر هـفــتــه آمـد بــه نـخــچــیـرگـاهخـــود و مـــوبـــدان و ردان ســـپـــاه
بــیـامـد یـکـی سـرد مـهـتــرپــرسـتچـو بــاد دمـان بــا گـرازی بـه دسـت
بــپــرسـیـد مـهـتــر کـه بــهـرامـشـاهکــجــا بــاشــد انـدر مــیـان ســپــاه
بــدو گـفـت هـرکـس کـه تــو شـاه راچــه جــویـی نـگــویـی بــه مـا راه را
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه تـا روی شـاهنـبــیـنـم نـگـویـم سـخـن بــا سـپــاه
بــدو گـفـت مـوبــد چـه بــایـد بـگـویتــو شـاه جـهـان را نـدانـی بــه روی
بــــر شـــاه بـــردنـــد جـــویـــنـــده راچــنــان دانـشــی مــرد گــویـنــده را
بــیـامــد چــو بــهــرام را دیـد گــفــتکـه بـا تـو سـخـن دارم انـدر نـهـفـت
عــنــان را بــپــیــچــیـد بــهــرام گــورز دیــدار لــشـــکـــر بـــرون رانــد دور
بـدو گـفـت مـرد این جـهانـدیده شـاهبــه گــفــتــار مـن کــرد بــایـد نـگــاه
بــدیـن مــرز دهـقــانــم و کــدخــدایخـــدای بـــر و بـــوم و ورز و ســرای
هـمـی آب بـردم بـدیـن مـرز خـویـشکـه در کــار پــیـدا کـنـم ارز خــویـش
چـو بـسـیار گشـت آب گسـتـاخ شـدمــیــان یــکــی مــرز ســـوراخ شـــد
شـگفـتـی خـروشـی بـه گوش آمدمکــزان بـــیــم جـــای خــروش آمــدم
هــمــی انــدران جـــای آواز ســـنــجخـروشـش همـی ره نمـاید بـه گـنج
چـو بــشـنـیـد بــهـرام آنـجـا کـشـیـدهـمـه دشـت پــر ســبــزه و آب دیـد
بـــفـــرمـــود تـــا کـــارگـــر بـــا گـــرازبـــــیــــارنــــد چـــــنــــدی ز راه دراز
فـــرود آمــد از بـــاره شـــاه بـــلـــنــدشــراعــی زدنـد از بــرکــشــتــمـنـد
شـب آمد گـوان شـمعـی افـروخـتـندبـه هر جـای آتـش همی سـوخـتـند
ز دریـا چــو خــورشــیـد بــرزد درفـشچـو مصـقول کرد این سـرای بـنفـش
ز هــر ســو بـــرفــتــنــد کــاریــگــرانشـدند انجـمن چـون سـپـاهی گران
زمـیـن را بــه کـنـدن گـرفــتــنـد پــاکشد آن جـای هامون سـراسـر مغاک
ز کـنـدن چـو گـشـتـنـد مـردم سـتـوهپــدیـد آمـد از خـاک چـیـزی چـو کـوه
یکی خـانه یی کرده از پـختـه خشتبــه سـاروج کـرده بــسـان بـهـشـت
کــنــنــده تــبــر زد هــمــی از بــرشپــــدیــــد آمــــد از دور جــــای درش
چــو مــوبــد بــدیـد انــدر آمــد بــه درابـــا او یـــکـــی ایـــرمـــانـــی دگـــر
یـکــی خــانــه دیــدنــد پــهــن و درازبــــرآورده بــــالـــای او چـــنـــد بــــاز
ز زر کــرده بـــر پــای دو گــاومــیــشیـکـی آخــری کـرده زریـنـش پــیـش
زبـــرجـــد بـــه آخــر درون ریــخـــتـــهبــه یـاقــوت ســرخ انـدر آمــیـخــتــه
چــو دو گــاو گـردون مـیـانـش تــهـیشکمشان پـر از نار و سـیب و بـهی
مــیــان بـــهــی در خـــوشـــاب بـــودکــه هــر دانــه یـی قــطــره آب بــود
هـمـان گـاو را چــشــم یـاقــوت بــودز پـــیــری ســر گــاو فــرتـــوت بـــود
هـمـه گــرد بــر گــرد او شــیـر و گـوریـکــی دیـده یـاقــوت و دیـگــر بــلـور
تـــــــذروان زریـــــــن و طـــــــاوس زرهمـه سـینـه و چـشـمـهاشـان گـهر
چــو دســتــور دیـد آن بــر شـاه شـدبــه رای بــلــنــد افــســر مــاه شــد
بـه نرمی بـه شـاه جـهان گفـت خـیزکـه آمـد هـمـی گـنـجــهـا را جــهـیـز
یــکــی خــانــه گــوهــر آمــد پـــدیــدکـه چـرخ فـلـک داشـت آن را کـلـیـد
بــدو گـفـت بــنـگـر کـه بــر گـنـج نـامنویسـد کـسـی کـش بـود گـنج کـام
نگـه کـن بـدان گـنـج تـا نـام کـیسـتگــر آگــنــدن او بــه ایــام کــیـســت
بــیـامـد سـر مـوبــدان چــون شـنـیـدبــران گـاو بــر مـهـر جــمـشـیـد دیـد
بــه شـاه جــهـان گـفـت کـردم نـگـاهنوشـتـسـت بـر گـاو جـمشـید شـاه
بــدو گـفــت شــاه ای ســر مـوبــدانبـــه هــر کــار دانــاتـــر از بـــخــردان
ز گـنجـی کـه جـمـشـید بـنهاد پـیشچــرا کــرد بــایـد مـرا گـنـج خــویـش
هر آن گنج کان جز بـه شمشیر و دادفــراز آیــد آن پـــادشــاهــی مــبـــاد
بــه ارزانـیـان ده هـمـه هـرچ هـسـتمـبــادا کـه آیـد بـه مـا بـرشـکـسـت
اگــر نــام بــایــد کــه پــیــدا کــنــیــمبـه داد و بـه شـمـشـیر گـنـج آگـنیم
نــبـــایــد ســپــاه مــرا بـــهــره زیــننـه تـنـگـسـت بــر مـا زمـان و زمـیـن
فـروشـیـد گـوهـر بــه زر و بــه سـیـمزن بــــیـــوه و کـــودکـــان یـــتـــیـــم
تــهـی دســت مــردم کــه دارنـد نـامگـسـســتــه دل از نـام و آرام و کـام
ز ویـــــران و آبــــــاد گــــــرد آوریــــــدازان پـس یـکـایـک هـمـه بـشـمـریـد
بـــبــخــشــیــد دیــنــار گــنــج و درمبــــه مـــزد روان جـــهـــانـــدار جـــم
ازان ده یــک آنــرا کـــه بـــنــمــود راههمـی شـاه جـسـت از میان سـپـاه
مـرا تــا جـوان بــاشـم و تــن درسـتچـرا بـایدم گـنـج جـمـشـید جـسـت
گـهـر هـرک بــسـتــانـد از جـمـشـیـدبـه گـیتـی مـبـادش بـه نـیکـی امـید
چــو بــا لـشــکـر تــن بــه رنـج آوریـمز روم و ز چــیـن نــام و گــنــج آوریـم
مـرا اسـپ شـبـدیز و شـمـشـیـر تـیزنــگــیــرم فـــریــب و نــدانــم گــریــز
وزان جـایگه شـد سـوی گنج خـویشکـه گرد آورید از خـوی و رنج خـویش
بــــیــــاورد گــــردان کــــشــــورش رادرم داد یـکــســالــه لــشــکــرش را
یکـی بـزمـگـه سـاخـت چـون نـوبـهاربـــیــاراســـت ایــوان گــوهــرنــگـــار
مـی لـعـل رخـشـان بــه جــام بــلـورچــو شـد خــرم و شـاد بــهـرام گـور
بـه یاران چـنین گفت کای سـرکشانشـنـیـده ز تــخــت بــزرگـی نـشــان
ز هــوشـــنـــگ تـــا نـــوذر نـــامـــدارکــجـــا ز آفـــریــدون بـــد او یــادگــار
بــریـن هـم نـشـان تـا سـر کـیـقـبــادکـه تــاج فـریـدون بــه سـر بــر نـهـاد
بــبــیـنـیـد تــا زان بــزرگـان کـه مـانـدبـریـشـان بـجـز آفـریـن را کـه خـوانـد
چـــو کــوتـــاه شـــد گــردش روزگــارسـخــن مـانـد زان مـهـتــران یـادگـار
کـه ایـن را مـنـش بــود و آن را نـبــودیـکـی را نـکــوهـش دگـر را ســتــود
یـکـایـک بــه نـوبــت هـمـه بــگـذریـمسـزد گـر جـهان را بـه بـد نـسـپـریم
چـــرا گـــنـــج آن رفـــتـــگـــان آوریــموگـر دل بــه دیـنـارشـان گـسـتــریـم
نــبــنــدم دل انـدر ســرای ســپــنــجنـنــازم بــه تــاج و نـیـازم بــه گــنــج
چـو روزی بـه شـادی هـمـی بــگـذردخــردمــنــد مــردم چــرا غــم خــورد
هـرانـکــس کــزیـن زیـردســتــان مــاز دهــقــان و از در پـــرســـتـــان مــا
بــنــالــد یـکــی کــهـتــر از رنــج مــنمــبــادا ســر وافــســر وگــنــج مــن
یــکــی پـــیــر بـــد نــام او مــاهــیــارشده سال او بر صد و شست و چار
چـو آواز بــشـنـیـد بــر پــای خـاسـتچـنین گفت کای مهتـر داد و راسـت
چــنــیـن یـافــتــم از فــریـدون و جــموزان نــامــداران هــر بـــیــش و کــم
چـو تـو شاه ننشست کس در جـهاننه کـس این شـنید از کـهان و مـهان
بـه هنگـام جـم چـون سـخـن رانـدنـدورا گــنـج گــاوان هـمــی خــوانـدنـد
چـو گـنـجـی پــراگـنـده ای در جـهـانمـــیــان کـــهــان و مـــیــان مـــهــان
دلــت گــر بــه درهــای دریــاســتــیز دریــا گــهــر مــوج بـــرخــاســتــی
ندانست کس در جهان کان کجاستبـه خـاکـسـت گـر در دم اژدهـاسـت
تـو چـون یافـتـی نـنـگـریدی بـه گـنـجکـه ننـگ آمـدت این سـرای سـپـنـج
بــه دریـا هـمـانـا کــه چــنـدیـن گـهـربـه دیـده نـدیـدسـت کـس بـیـشـتـر
بـه دوریش بـخـشـیـدی این گـوهـرانهـمـان گــاو گـوهـر کــران تــا کــران
پــس از رفــتــنـت نــام تــو زنـده بــادتـو آبــاد و پـیـروز و بـخـت از تـو شـاد
بـسـی دفـتـر خـسـروان زین سـخـنســیـه گــردد و هـم نـیـایـد بــه بــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.