ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــه روز ســدیــگــر بــرون رفــت شــاهابــا لــشــکــر و ســاز نــخــچــیــرگــاه
بــــزرگـــان ایـــران ز بـــهـــر شـــکـــاربــه درگــاه رفــتــنـد ســیـصــد ســوار
ابــا هـر ســواری پــرســتــنـده ســیز تــــرک و ز رومـــی و از پــــارســــی
پــرســتــنـده ســیـصــد ز ایـوان شــاهبــرفــتــنــد بـــا ســاز نــخــچــیــرگــاه
ز دیــبـــا بـــیــاراســتـــه صــد شــتـــررکـــابـــش هــمــه زر و پـــالــانــش در
ده اشــتــر نــشــســتــنـگــه شــاه رابـــه دیـــبــــا بـــیـــاراســـتـــه گـــاه را
بــه پــیـش انـدر آراسـتـه هـفـت پـیـلبــرو تــخــت پــیـروزه هـمــرنــگ نــیـل
هــمـــه پـــایــه تـــخـــت زر و بـــلـــورنــشــســتــنــگــه شــاه بــهـرام گــور
ابــا هــر یـکــی تــیـغ زن صــد غــلــامبــه زریــن کــمــرهــا و زریــن ســتــام
صـد اشــتــر بــد از بــهـر رامـشــگـرانهـمـه بــر ســران افــســر از گـوهـران
ابـــا بـــازداران صــد و شــســـت بـــازدو صـد چــرغ و شــاهـیـن گـردن فـراز
پــس انـدر یـکــی مـرغ بــودی ســیـاهگـرامـی تــر آن بــود بــر چـشـم شـاه
سـیـاهـی بـه چـنـگ و بـه مـنـقـار زردچــــو زر درخـــشـــنـــده بــــر لـــاژورد
همـی خـواندش شـاه طـغـری بـه نامدو چشمش به رنگ پر از خون دو جام
کـه خـاقـان چـیـنـش فـرسـتــاده بــودیـکـی تــخــت بــا تــاج بــیـجــاده بــود
یــکــی طــوق زریــن زبـــرجـــد نــگــارچـهـل یـاره و سـی و شـش گـوشـوار
شــتــروار ســیـصــد طــرایـف ز چــیـنفـرســتــاد و یـاقـوت ســیـصـد نـگـیـن
پــس بــازداران صــد و شــســت یــوزبـــبـــردنــد بـــا شــاه گــیــتــی فــرزو
بـــیــاراســـتـــه طـــوق یــوز از گــهــربـــدو انـــدر افـــگـــنـــده زنـــجـــیــر زر
بـیامد شهنشـاه زین سـان بـه دشـتهمی تـاجـش از مشـتـری بـرگذشـت
هـرانـکـس کـه بــودنـد نـخـچـیـرجـویســــوی آب دریــــا نــــهــــادنــــد روی
جــهـانــدار بــهـرام هـر هـفــت ســالبــدان آب رفــتــی بــه فـرخــنـده فــال
چــو لـشـکـر بــه نـزدیـک دریـا رسـیـدشــهــنــشــاه دریــا پـــر از مــرغ دیــد
بــزد طــبــل و طـغـری شــد انـدر هـواشـــکــیــبـــا نــبـــد مــرغ فــرمــانــروا
زبـــون بـــود چــنــگــال او را کــلــنــگشـکـاری چـو نـخـچـیـر بــود او پـلـنـگ
سـرانـجـام گـشـت از جـهـان نـاپــدیـدکـلـنـگـی بــه چـنـگ آمـدش بــردمـیـد
بـــپـــریــد بـــر ســان تــیــر از کــمــانیــکـــی بـــازدار از پـــس انــدر دمـــان
دل شــاه گـشـت از پــریـدنـش تــنـگهـمـی تــاخــت از پــس بــه آواز زنـگ
یــکــی بــاغ پــیــش انــدر آمــد فــراخبـــــرآورده از گــــوشــــه بـــــاغ کــــاخ
بــشـد تــازیـان بــا تــنـی چــنـد شـاههـمـی بــود لـشـکـر بــه نـخـچـیـرگـاه
چــو بــهـرام گــور انــدر آمــد بــه بــاغیـکــی جــای دیــد از بــرش تــنــد راغ
مــیــان گــلــســتــان یـکــی آبــگــیــربــروبــر نـشــســتــه یـکـی مـرد پــیـر
زمــیــنــش بـــه دیــبـــا بــیــاراســتــههــمــه بــاغ پــر بــنــده و خــواســتــه
سـه دخـتـر بـر او نشـسـتـه چـو عـاجنــهــاده بـــه ســربـــر ز پــیــروزه تــاج
بــه رخ چـون بــهـار و بــه بــالـا بــلـنـدبــه ابــرو کـمـان و بـه گـیـسـو کـمـنـد
یـکـی جـام بــر دسـت هـر یـک بــلـوربــدیــشــان نــگــه کــرد بــهــرام گــور
ز دیـدارشــان چــشـم او خــیـره شــدز بــاز و ز طــغــری دلــش تــیـره شــد
چــو دهــقــان پـــرمــایــه او را بـــدیــدرخ او شــد از بــیـم چــون شـنـبــلـیـد
خــردمــنــد پــیـری و بــرزیـن بــه نــامدل او شـــد از شــــاه نـــاشـــادکـــام
بــرفـت از بــر حـوض بــرزیـن چــو بــادبـــر شــاه شــد خــاک را بــوســه داد
چـنین گفت کای شـاه خـورشـیدچـهربــه کــام تــو گــرداد گــردان ســپــهـر
نـیـارمـت گـفـتــن کـه ایـدر بــایـســتبــدیـن مـرز مـن بــا سـواری دویـسـت
ســر و نــام بــرزیــن بــرآیــد بــه مــاهاگــر شــاد گــردد بـــدیــن بـــاغ شــاه
بـه بـرزیـن چـنـین گـفـت شـاه جـهـانکـه امـروز طــغـری شــد از مـن نـهـان
دلــم شــد ازان مــرغ گــیـرنـده تــنـگکـه مـرغـان چـو نـخـچـیر بـد او پـلـنـگ
چـنـیـن پـاسـخ آورد بـه رزین بـه شـاهکــه اکــنـون یـکـی مـرغ دیـدم ســیـاه
ابــا زنـگ زریـن تــنـش هـمــچــو قــیـرهـمـان چــنـگ و مـنـقـار او چــون زریـر
بــیـامـد بــران گـوزبــن بــر نـشـســتبـیاید هم اکنون بـه بـخـتـت بـه دست
هـم انـگـه یـکـی بـنـده را گـفـت شـاهکــه رو گــوزیـن کــن ســراســر نـگــاه
بـــشــد بـــنــده چــون بـــاد و آواز دادکـه هـمـواره شــاه جــهـان بــاد شــاد
که طغری بـه شـاخـی بـرآویخـتـسـتکــنـون بــازدارش بــگـیـرد بــه دســت
چـو طـغـری پــدیـد آمـد آن پـیـر گـفـتکه ای بـر زمین شـاه بـی بـار و جـفت
پــی مــرزبــان بــر تــو فــرخــنـده بــادهــمــه تـــاجــداران تـــرا بـــنــده بـــاد
بـدین شـادی اکـنون یکـی جـام خـواهچـــو آرام دل یــافـــتـــی کـــام خـــواه
شــهـنــشــاه گــیـتــی بــران آبــگــیـرفــرود آمـد و شــادمـان گــشــت پــیـر
بـــیــامــد هــم انــگــاه دســتــور اویهــمــان گــنــج داران و گــنــجــور اوی
بــیــاورد بـــرزیــن مــی ســرخ و جــامنـخـسـتــیـن ز شـاه جــهـان بــرد نـام
بــیـاورد خــوان و خــورش سـاخــتــنـدچــو از خــوردن نــان بـــپـــرداخــتــنــد
ازان پـــس بـــیــاورد جـــامــی بـــلــورنــهــادنــد بـــر دســـت بـــهــرام گــور
جــهــانــدار بــهــرام بــســتــد نــبــیـداز انـــدازه خـــط بــــرتــــر کـــشـــیـــد
چـو بـرزین چـنـان دید بـرگـشـت شـادبــیـامــد بــه هـر جــای خــمـی نـهـاد
چـو شـد مسـت بـرزین بـدان دخـتـرانچـنـیـن گـفـت کـای پــرخـرد مـهـتـران
بــدیـن بــاغ بــهـرامــشــاه آمــدســتنـه گـردنـکـشـی بــا سـپـاه آمـدسـت
هلـا چـامـه پـیش آور ای چـامـه گـویتـــو چــنــگ آور ای دخــتـــر مــاه روی
بــرفـتــنـد هـر سـه بــه نـزدیـک شـاهنــهــادنــد بـــر ســـر ز گــوهــر کــلــاه
یـکــی پــای کــوب و دگــر چــنــگ زنسـه دیگـر خـوش آواز لـشـکـر شـکـن
بــه آواز ایـشــان شــهــنــشــاه جــامز بــاده تــهـی کـرد و شــد شــادکــام
بــدو گــفــت کــایـن دخــتــران کــیـنـدکــه بــا تــو بــدیـن شــادمـانـی زیـنـد
چـنـین گـفـت بـرزین کـه ای شـهـریـارمــبــیــنــاد بــی تــو کــســی روزگــار
چــنـان دان کــه ایـن دلــبــران مــنـنـدپـــســـنــدیــده و دخـــتـــران مــنــنــد
یـکـی چـامـه گـوی و یـکـی چـنـگ زنسـیـم پـای کـوبــد شـکـن بــر شـکـن
چـــهـــارم بـــه کـــردار خـــرم بـــهـــاربـدین سـان کـه بـینـد همـی شـهـریار
بـدان چـامـه زن گـفـت کـای مـاه رویبــــپــــرداز دل چـــامـــه شـــاه گـــوی
بــتــان چـامـه و چـنـگ بــرسـاخـتــنـدیــکــایــک دل از غــم بـــپــرداخــتــنــد
نخـسـتـین شـهنشـاه را چـامـه گـویچـنـیـن گـفـت کـای خـسـرو مـاه روی
نــمــانــی مــگــر بـــر فـــلــک مــاه رابــه شــادی هـمــان خــســرو گــاه را
بــه دیــدار مــاهــی و بـــالــای ســاجبــنــازد بــتــو تــخــت شــاهـی و تــاج
خــنـک آنـک شــبــگـیـر بــیـنـدت رویخــنــک آنــک یـابــد ز مــوی تــو بــوی
مـیان تـنـگ چـون شـیر و بـازو سـتـبـرهــمــی فــر تــاجــت بــرآیــد بــه ابــر
بــه گــلــنـار مــانـد هـمــی چــهـر تــوبــه شــادی بــخــنـدد دل از مــهـر تــو
دلــت هـمــچــو دریـا و رایـت چــو ابــرشـکـارت نـبــیـنـم هـمـی جــز هـژبــر
هـمـی مـو شـکـافـی بـه پـیـکـان تـیـرهــمـــی آب گـــردد ز داد تـــو شـــیــر
ســپــاهـی کــه بــیـنــد کــمــنـد تــراهــــمــــان بــــازوی زورمــــنــــد تــــرا
بــــه درد دل و مـــغـــز جـــنـــگـــاورانوگــر چــنـد بــاشــد ســپــاهـی گـران
چــو آن چــامـه بــشـنـیـد بــهـرام گـوربــخــورد آن گـران ســنـگ جــام بــلـور
بــدو گـفــت شــاه ای ســرافــراز مـردچـشـیده ز گیتـی بـسـی گرم و سـرد
نــیــابـــی تــو دامــاد بـــهــتـــر ز مــنگـــو شـــهــریــاران ســـر انــجـــمـــن
بــمـن ده تـو ایـن هـر سـه دخـتـرت رابـــه کــیــوان بـــرافـــرازم اخـــتـــرت را
بـه دو گـفـت بـرزیـن کـه ای شـهـریـاربــتــو شــاد بــادا مــی و مــیـگــســار
که یارسـت گفت این خـود اندر جـهانکــه دارد چــنــیـن زهـره انــدر نــهــان
مـــرا گـــر پـــذیــری بـــســـان رهــیکه بـپـرسـتـم این تـخـت شاهنشهی
پــرســتــش کـنـم تــاج و تــخــت تــراهــمــان فــر و اورنــگ و بـــخــت تـــرا
همـان این سـه دخـتـر پـرسـتـنـده اندبـه پـیـش تـو بــر پـای چـون بـنـده انـد
پــرســتــنـدگــان را پــســنـدیـد شــاهبـدان سـان کـه از دور دیدش سـه ماه
بـه بــالـای سـاجـنـد و هـمـرنـگ عـاجســزاوار تــخــت انــد و زیــبـــای تـــاج
پـس انـگـاه گـفـتـش بــه بــهـرام پـیـرکـه ای شـاه دشـمن کـش و شـیرگیر
بــگـویـم کـنـون هـرچ هـسـتــم نـهـانبـــد و نــیــک بـــا شــهــریــار جــهــان
ز پــوشــیـدنــی هـم ز گــســتــردنـیز افـــگـــنـــدنـــی و پـــراگـــنـــدگـــی
هـمـانـا شــتــربــار بــاشــد دویـســتبـه ایوان مـن بـنـده گـر بـیش نـیسـت
همـان یاره و طـوق و هم تـاج و تـخـتکــزان دخــتــران را بــود نـیـک بــخــت
ز بــرزیـن بــخــنـدیـد بــهـرام و گـفــتکـه چـیـزی کـه داری تــو انـدر نـهـفـت
بـمـان تـا بـبـاشـد هـم انـجـا بـه جـایتـو بــا جـام مـی سـوی رامـش گـرای
بـدو پـیر گفت این سـه دخـتـر چـو ماهبــه راه کــیـومـرث و هـوشــنـگ شــاه
تــــرا دادم و خــــاک پــــای تــــوانــــدهـمــه هــر ســه زنــده بــرای تــوانــد
مــهــیــن دخــتـــرم نــام مــاه آفــریــدفــرانــک دوم و ســیـوم شــنــبــلــیــد
پـسـنـدیـدشـان شـاه چـون دیـدشـانز بـــانــو زنــان نــیــز بـــگـــزیــدشـــان
به برزین چنین گفت کاین هر سه ماهپــســنـدیـد چــون دیـد بــهـرامــشــاه
بـــفــرمــود تـــا مــهــد زریــن چـــهــاربـــیــارد ز لــشـــکـــر یــکــی نــامــدار
چـو هر سـه مه اندر عماری نشسـتز رومـی هـمـان خــادم آورد شـســت
بـه مشکوی زرین شـدند این سـه ماههمی بـود تـا مسـت تـر گـشـت شـاه
بــدو گـفـت بــرزیـن کـه ای شــهـریـارجـــهـــانـــدار و دانـــا و نـــیـــزه گـــزار
یــکـــی بـــنــده ام تـــا زیــم شـــاه رانـــیـــایـــش کـــنـــم خـــاک درگـــاه را
یـــکـــی بــــنـــده تــــازانـــه شـــاه رابــــبــــرد و بــــیـــاراســــت درگــــاه را
ســپـــه را ز ســـالــار گــردنــکــشــانجـــز از تـــازیــانــه نــبـــودی نــشـــان
چــو دیـدی کـسـی شـاخ شـیـب درازدوان پــیــش رفــتــی و بــردی نــمــاز
همـی بـود بـهـرام تـا گـشـت مـسـتچـو خـرم شـد اندر عـمـاری نشـسـت
بــیـامـد بــه مـشـکـوی زریـن خـویـشســوی خــانـه عـنـبــر آگـیـن خــویـش
چــو آمـد یـکـی هـفـتــه آنـجــا بــبــودبـسی خورد و بـخـشید و شادی نمودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.