ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزانــجـــا بـــرانــگــیــخـــت شـــبـــرنــگ رابـــدیــدش یــکــی بـــیــشــه تــنــگ را
دو شــیــر ژیــان پــیــش آن بــیــشــه دیــدکــمـان را بــه زه کــرد و انـدر کــشــیـد
بـــزد تـــیــر بـــر ســـیــنــه شـــیــر چـــاکگـذر کـرد تــا پــر و پــیـکــان بــه خــاک
بـــر مــاده شــد تـــیــز بـــگــشــاد دســتبــر شــیــر بـــا گــردرانــش بـــبــســت
چــنــیـن گــفــت کــان تــیــر بــی پــر بــودنـــبـــد تـــیـــز پـــیــکـــان او کـــر بـــود
ســپـــاهــی هــمــی خــوانــدنــد آفــریــنکـــه ای نـــامـــور شـــهــریــار زمـــیــن
نــدیــد و نــبـــیــنــد کــســـی در جـــهــانچـو تـو شـاه بـر تـخـت شـاهـنـشـهـان
چــو بــا تــیـر بــی پــر تــو شــیـرافــگــنـیپـــی کـــوه خـــارا ز بـــن بــــرکـــنـــی
بــــدان مــــرغــــزار انــــدرون رانـــد شــــاهز لـشـکـر هرانـکـس کـه بـد نـیک خـواه
یـکــی بــیـشــه دیــدنــد پــر گــوســفــنــدشـــبـــانــان گــریــزان ز بـــیــم گــزنــد
یـــکـــی ســـرشـــبــــان دیـــد بـــهـــرام رابـــــــر او دویــــــد از پـــــــی نـــــــام را
بــدو گــفــت بــهــرام کــایـن گــوســفــنــدکــه آرد بـــدیــن جـــای نــاســودمــنــد
بــدو ســرشــبــان گـفــت کــای شــهـریـارز گــیــتــی مــن آیــم بــدیـن مــرغــزار
هــمــیــن گــوســـفــنــدان گــوهــرفــروشبـــه دشـــت انــدر آوردم از کـــوه دوش
تـــوانــگـــر خـــداونــد ایــن گـــوســـفـــنــدبــپــیـچــد هــمــی از نــهــیــب گــزنــد
بـــه خـــروار بــــا نـــامـــور گـــوهـــرســـتهمـان زر و سـیمسـت و هم زیورسـت
نــــدارد جــــز از دخــــتــــری چــــنــــگ زنسـر جــعـد زلـفـش شـکـن بــر شـکـن
نــخــواهــد جــز از دســت دخــتــر نــبــیــدکـســی مـردم پــیـر ازیـن ســان نـدیـد
اگـــر نـــیـــســـتـــی داد بـــهـــرامـــشـــاهمــر او را کــجـــا مــانــدی دســتـــگــاه
شــهــنــشــاه گــیــتــی نــکــوشــد بــه زرهـمــان مـوبــدش نـیـســت بــیـدادگــر
نـگــویـی مـرا کــایـن ددان ار کــه کــشــتکــه او را خــدای جــهـان بــاد پــشــت
بــدو گــفــت بــهــرام کــایـن هـر دو شــیـرتــبـــه شــد بــه پــیــکــان مــرد دلــیــر
چـو شـیـران جــنـگـی بــکـشـت او بــرفـتســـواری ســـرافــراز بـــا یــار هــفـــت
کـــجـــا بـــاشـــد ایـــوان گـــوهـــرفـــروشپـــدیــدار کـــن راه و بـــر مــا مــپـــوش
بـــدو ســـرشـــبـــان گــفـــت ز ایــدر بـــرودهــی تـــازه پـــیــش انـــدر آیــدت نــو
بــــه شــــهــــر آیـــد آواز زان جــــایـــگــــاهبـــه نــزدیــکــی کــاخ بـــهــرامــشـــاه
چـــو گــردون بـــپـــوشــد حـــریــر ســیــاهبــه جـشـن آیـد آن مـرد بــا دسـتــگـاه
گــر ایــدونــک بـــاشــدت لــخــتــی درنــگبــه گــوش آیــدت نــوش و آواز چــنــگ
چــو بــشــنـیـد بــهـرام بــالـای خــواســتیـکـی جــامـه خــسـرو آرای خــواسـت
جـــدا شـــد ز دســـتـــور وز لــشـــکـــرشهـــمـــانـــا پــــر از آرزو شـــد ســـرش
چـــنــیــن گـــفـــت بـــا مـــوبـــدان روزبـــهکــه اکــنـون شــود شــاه ایـران بــه ده
نــشـــنــیــد بـــدان خـــان گــوهــر فــروشهــمــه ســوی گــفــتــار داریــد گــوش
بـــخـــواهـــد هــمـــان دخـــتـــرش از پـــدرنـهـد بــی گــمــان بــر ســرش تــاج زر
نـیـابــد هـمـی ســیـری از خــفـت و خــیـزشــب تــیــره زو جــفــت گــیــرد گــریـز
شــبــســتــان مـر او را فـزون از صــدســتشهنشاه زین سان که باشد به دست
کــنــون نــه صــد و ســی زن از مــهــتــرانهـمـه بــر ســران افــســر از گــوهـران
ابـــــا یــــاره و تـــــاج و بـــــا تـــــخـــــت زردرفـــشـــان ز دیــبـــای رومــی گـــهــر
شـمـردســت خــادم بــه مـشـکـوی شــاهکـزیشـان یکـی نـیسـت بـی دسـتـگـاه
هــمــی بـــاژ خــواهــد ز هــر مــرز و بـــومبــه ســالــی پــریــشــان رود بـــاژ روم
دریــغ آن بـــر و کـــتـــف و بـــالـــای شـــاهدریـــغ آن رخ مـــجــــلـــس آرای شـــاه
نــبــیــنــد چــنــو کــس بـــه بـــالــای و زوربــه یـک تــیــر بــر هــم بــدوزد دو گــور
تـــبـــه گـــردد از خـــفـــت و خـــیــز زنـــانبـه زودی شـود سـسـت چـون پـرنـیـان
کـــنـــد دیـــده تـــاریـــک و رخـــســـاره زردبــه تـن سـسـت گـردد بــه لـب لـاژورد
ز بــــوی زنـــان مـــوی گـــردد ســــپــــیـــدســپــیـدی کــنــد در جــهــان نــاامــیـد
جــــوان را شـــود گـــوژ بــــالـــای راســـتز کــار زنــان چــنــدگــونــه بـــلــاســت
بـــه یـــک مـــاه یـــک بـــار آمـــیـــخـــتـــنگــر افــزون بـــود خــون بــود ریــخــتــن
هـــمــــیـــن بــــار از بــــهــــر فــــرزنــــد رابــــبــــایــــد جــــوان خــــردمــــنــــد را
چــو افــزون کــنـی کــاهـش افــزون کــنــدز سـسـتــی تــن مـرد بــی خـون کـنـد
بـــرفـــتـــنـــد گـــویـــان بـــه ایـــوان شـــاهیـکـی گـفــت خــورشــیـد گـم کـرد راه
شـــب تـــیــره گـــون رفـــت بـــهــرام گــورپــرســتــنـده یـک تــن ز بــهـر ســتــور
چـــو آواز چـــنــگ انـــدر آمـــد بـــه گـــوشبــشــد شــاه تــا خــان گـوهـر فــروش
هــمـــی تـــاخـــت بـــاره بـــه آواز چـــنــگســوی خـــان بـــازارگــان بـــی درنــگ
بـــزد حــلــقــه را بـــر در و بـــار خــواســتخــداونـد خــورشــیـد را یـار خــواســت
پــرســتــنـده مـهـربــان گــفــت کــیـســتزدن در شـب تــیـره از بــهـر چــیـســت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه شــبــگـیـر شــاهبــیـامـد ســوی دشــت نـخــچــیـرگــاه
بــــلـــنـــگــــیـــد در زیـــر مـــن بــــارگـــیازو بـــازگــشــتـــم بـــه بـــیــچــارگــی
چـنـیـن اسـپ و زریـن سـتـامـی بــه کـویبــدزدد کـسـی مـن شـوم چـاره جـوی
بــیـامــد کــنــیـزک بــه دهــقــان بــگــفــتکـه مـردی همـی خـواهد از مـا نـهفـت
هـمـی گــویـد اســپــی بــه زریـن ســتــامبــــدزدنـــد از ایـــدر شـــود کـــار خـــام
چــنــیــن داد پــاســخ کــه بـــگــشــای دربــه بــهـرام گـفــت انـدر آی ای پــســر
چــو شــاه انــدر آمــد چـــنــان جـــای دیــدپــرســتــنــده هــر جــای بــرپــای دیـد
چــنــیـن گــفــت کــای دادگــر یـک خــدایبــه خــوبــی تــوی بــنـده را رهـنـمـای
مـــــبــــــادا جـــــز از داد آیـــــیـــــن مـــــنمــبـــاد آز و گــردنــکــشــی دیــن مــن
هــــمــــه کــــار و کــــردار مــــن داد بـــــاددل زیــردســـتـــان بـــه مــا شــاد بـــاد
گــــر افــــزون شــــود دانــــش و داد مــــنپـــس از مــرگ روشــن بـــود یــاد مــن
هــمــه زیــردســتـــان چــو گــوهــرفــروشبــمــانــنــد بــا نــالــه چــنــگ و نــوش
چـــو آمـــد بـــه بـــالـــای ایـــوان رســـیـــدز در دخـــتــــر مـــیـــزبــــان را بــــدیـــد
چــو دهــقــان ورا دیــد بــر پــای خــاســتبـــیــامــد خـــم آورد بـــالـــای راســـت
بــدو گــفــت شــب بــر تــو فــرخــنـده بــادهـمــه بــدســگــالــان تــرا بــنــده بــاد
نــهــالــی بــیـفــگــنــد و مــســنــد نــهــادز دیــدار او مــیــزبـــان گــشــت شـــاد
گــــرانـــمـــایـــه خــــوانـــی بــــیـــاورد زودبــرو خــوردنــیـهـا ازان ســان کــه بــود
بـــیــامــد یــکــی مــرد مــهــتـــرپـــرســتبــفــرمــود تــا اســپ او را بـــبـــســت
پــرســتــنــده را نـیـز خــوان خــواســتــنــدیــکــی جــای دیــگــر بـــیــاراســتــنــد
هـــمـــان مـــیــزبـــان را یــکـــی زیـــرگـــاهنـهـادنـد و بــنـشــســت نـزدیـک شــاه
بـــه پــوزش بــیــاراســت پــس مــیــزبـــانبــه بــهــرام گــفــت ای گــو مــرزبـــان
تـــوی مـــیــهــمـــان انــدریــن خـــان مـــنفـــدای تـــو بــــادا تــــن و جـــان مـــن
بـــدو گـــفـــت بـــهـــرام تـــیــره شـــبـــانکــه یــابــد چــنــیـن تــازه رو مــیـزبــان
چــو نـان خــورده شــد جــام بــایـد گـرفـتبــه خــواب خــوش آرام بــایــد گــرفــت
بـــه یــزدان نـــبـــایــد بـــود نـــاســـپـــاسدل نــاســـپـــاســـان بـــود پـــرهــراس
کــنــیـزک بــبــرد آبــه دســتــان و تــشــتز دیـدار مـهـمـان هـمـی خـیره گـشـت
چو شد دست شسته می و جام خواستبــه مـی رامـش و نـام و آرام خـواسـت
کـــنـــیــزک بـــیـــاورد جـــامـــی نـــبـــیـــدمـی سـرخ و جــام و گـل و شـنـبــلـیـد
بــیــازیـد دهــقــان بــه جــام از نــخــســتبـخورد و بـه مشک و گلابـش بـشست
بـــــه بـــــهـــــرام داد آن دلـــــارای جـــــامبــدو گـفـت مـیـخـواره را چـیـسـت نـام
هـم اکــنـون بــدیـن بــا تــو پــیـمــان کــنـمبــه بــهـرام شــاهـت گــروگــان کــنــم
فــــراوان بــــخــــنــــدیـــد زو شــــهـــریـــاربــدو گـفــت نـامـم گـشــســپ ســوار
مــــن ایــــدر بـــــه آواز چـــــنــــگ آمـــــدمنـــه از بــــهـــر جــــای درنـــگ آمــــدم
بـــدو مــیــزبـــان گــفــت کــایــن دخــتـــرمهــمــی بــه آســمــان انــدر آرد ســرم
هـمــو مـیـگــســارســت و هـم چــنـگ زنهمان چـامه گویسـت و لشـکـر شـکـن
دلــــــــــــارام را آرزو نــــــــــــام بــــــــــــودهــمـــو مـــیــگـــســـار و دلـــارام بـــود
بــه ســرو ســهــی گــفــت بــردار چــنــگبـه پـیش گشـسـپ آی بـا بـوی و رنگ
بــــیـــامــــد بــــر پــــادشــــا چــــنـــگ زنخـــرامــان بـــســـان بـــت بـــرهــمــن
بـــه بـــهــرام گــفـــت ای گـــزیــده ســـواربـــه هــر چــیــز مــانــنــده شــهــریــار
چـنـان دان کـه ایـن خـانـه بـر سـور تـسـتپــدر مـیـزبــانـسـت و گـنـجــور تــسـت
شــبـــان ســیــه بـــر تــو فــرخــنــده بـــادســـرت بـــرتـــر از ابـــر بـــارنـــده بـــاد
بـــدو گــفــت بــنــشــیــن و بــردار چــنــگیـکــی چــامــه بــایـد مــرا بــی درنــگ
شـــود مـــاهــیــار ایــدر امــشـــب جـــوانگــروگــان کــنـد پــیـش مــهـمــان روان
زن چـــنـــگ زن چـــنـــگ در بـــر گـــرفـــتنـخــسـتــیـن خــروش مـغـان درگـرفـت
دگـــر چـــامـــه را بـــاب خـــود مـــاهـــیـــارتــو گـفـتــی بــنـالـد هـمـی چــنـگ زار
چــو رود بــریـشـم ســخــن گـوی گـشــتهـمـه خـانـه وی سـمـن بــوی گـشـت
پـــدر را چــنــیــن گــفــت کــای مــاهــیــارچــو ســرو ســهـی بــر لــب جــویـبــار
چـــو کــافــور کــرده ســـر مــشـــکــبـــویزبــــان گـــرم گـــوی و دل آزرم جــــوی
هــمــیــشـــه بـــدانــدیــشـــت آزرده بـــادبــــه دانـــش روان تــــو پــــرورده بــــاد
تـــــوی چـــــون فــــریــــدون آزاده خـــــویمـــنــم چـــون پـــرســـتـــار نــام آرزوی
ز مـهـمـان چـنـان شـاد گـشـتــم کـه شـاهبـه جـنـگ ا نـدرون چـیـره بـیـنـد سـپـاه
چـو این گفـتـه شـد سـوی مهمان گذشـتابــا چــامـه و چــنـگ نـالــان گــذشــت
بـه مـهمـان چـنـین گـفـت کـای شـاه فـشبــلـنـداخــتــر و یـک دل و کـیـنـه کــش
کـــســـی کـــو نـــدیـــدســـت بـــهـــرام راخــــــنـــــیـــــده ســــــوار دلــــــارام را
نـــگـــه کـــرد بـــایـــد بـــه روی تـــو بـــسجــز او را نـمـانـی ز لـشــکـر بــه کـس
مـیـانـت چــو غـروســت و بــالـا چــو ســروخــرامـان شـده سـرو هـمـچــون تــذرو
بــه دل نــره شــیــر و بــه تــن ژنــده پــیـلبــنـاورد خــشـت افـگـنـی بــر دو مـیـل
رخـــانــت بـــه گـــلـــنــار مـــانــد درســـتتـو گویی بـه می بـرگ گل را بـشسـت
دو بــــــازو بــــــه کـــــردار ران هـــــیـــــونبـــه پــای انــدر آری کــه بــیــســتــون
تــو آنـی کـجـا چـشـم کـس چـون تــو مـردنـــدیــد و نـــبـــیــنـــد بـــه روز نـــبـــرد
تــــــن آرزو خــــــاک پــــــای تــــــو بـــــــادهــمــه ســالــه زنــده بـــرای تــو بـــاد
جـــهــانـــدار ازان چـــامـــه و چـــنـــگ اویز دیــــدار و بـــــالـــــا و آهــــنــــگ اوی
بـــروبـــر ازان گـــونـــه شـــد مـــبــــتـــلـــاکـه گـفـتــی دلـش گـشــت گـنـج بــلـا
چــو در پــیـش او مــســت شــد مــاهــیـارچــنـیـن گـفـت بــا مـیـزبــان شــهـریـار
کــه دخــتــر بــه مــن ده بــه آیـیــن و دیـنچـو خـواهـی کـه یـابـی بـه داد آفـریـن
چــــنـــیـــن گـــفـــت بــــا آرزو مـــاهـــیـــارکـزیـن شــیـردل چــنـد خــواهـی نـثــار
نـــگـــه کـــن بـــدو تـــا پـــســـنـــد آیـــدتبـــر آســـودگـــی ســـودمـــنـــد آیــدت
چـــنـــیــن گـــفـــت بـــا مـــاهـــیــار آرزویکـــه ای بــــاب آزاده و نـــیـــک خــــوی
مــرا گــر هــمــی داد خــواهــی بــه کــسهمـالـم گـشـسـپ سـوارسـت و بـس
تــو گــویــی بـــه بـــهــرام مــانــد هــمــیچـو جـانسـت و بـا او نشـسـتـن دمـی
بـــه گــفــتـــار دخــتـــر بـــســنــده نــکــردبــه بــهــرام گــفــت ای ســوار نــبـــرد
بـــه ژرفـــی نــگـــه کـــن ســـراپـــای اویهـمــان دانـش و کــوشــش و رای اوی
نـگــه کــن بــدو تــا پــســنــد تــو هـســتازو آگـهـی بــهـتــرســت ار نـشـســت
بــدیـن نــیـکــوی نــیــز درویـش نــیــســتبـه گـفـتـن مـرا رای کـم بـیش نـیسـت
اگـــر بــــشـــمـــری گـــوهـــر مـــاهـــیـــارفــــزون آیــــد از بــــدره شــــهــــریــــار
گـــر او را هـــمـــی بـــایــدت جـــام گـــیــرمـکــن ســرســری امـشــب آرام گــیـر
بــه مـســتــی بــزرگـان نـبــســتــنـد بــنـدبــه ویـژه کــســی کــو بــود ارجــمــنـد
بـــمـــان تـــا بــــرآرد ســـپـــهـــر آفـــتـــابســــر نـــامـــداران بــــرآیـــد ز خــــواب
بـــــیـــــاریـــــم پـــــیـــــران دانـــــنـــــده راشــکــیــبـــا دل و چــیــز خــوانــنــده را
شـــب تــــیـــره از رســـم بــــیـــرون بــــودنـــه آیـــیـــن شــــاه آفـــریـــدون بــــود
نــه فــرخ بـــود مــســـت زن خـــواســتـــنوگـــر نـــیـــز کــــاری نـــو آراســــتــــن
بــدو گـفــت بــهـرام کــایـن بــیـهـده ســتزدن فـــال بــــد رای و راه بـــه دســـت
پــسـنـد مـنـسـت امـشـب ایـن چــنـگ زنتـــو ایــن فــال بـــد تـــا تــوانــی مــزن
چـــنـــیــن گـــفـــت بـــا دخـــتـــرش آرزویپــسـنـدیـدی او را بــه گـفـتــار و خـوی
بــــدو گــــفــــت آری پــــســــنـــدیـــده امبـه جـان و بـه دل هست چـون دیده ام
بـــکــن کــار زان پــس بـــه یــزدان ســپــارنـه گـردون بـه جـنـگـسـت بــا مـاهـیـار
بــدو گــفــت کــاکــنــون تــو جــفــت ویــیچــنــان دان کــه انــدر نــهــفــت ویــی
بـــدو داد و بـــهــرام گــورش بـــخـــواســتچـو شـب روز شد کار او گشت راسـت
ســـوی حـــجـــره خـــویـــش رفـــت آرزویسـرایش هـمـه خـفـتـه بـد چـار سـوی
بـــیـــامـــد بــــه جـــای دگـــر مـــاهـــیـــارهـمـی سـاخـت کـار گـشـسـپ سـوار
پـــرســـتـــنــده را گــفـــت درهــا بـــبـــنــدیــکــی را بــتــاز از پــس گــوســفــنــد
نـــبــــایـــد کـــه آرنـــد خـــوان بـــی بــــرهبــــره نـــیـــز پــــرورده بــــایـــد ســــره
چــــو بــــیـــدار گــــردد فــــقــــاع و یـــخ آرهـمـی بــاش پـیـش گـشـسـپ سـوار
یـــکـــی جـــام کـــافـــور بـــر بـــا گـــلـــابچـنـان کـن کـه بــویـا بــود جـای خـواب
مــن از جــام مـی هـمــچــنـانـم کــه دوشنـتــابــد مـی ایـن پــیـر گــوهـر فــروش
بــگـفـت ایـن و چــادر بــه ســر بــرکـشـیـدتــن آســانـی و خــواب در بــر کـشــیـد
چــو خــورشــیـد تــابــنـده بــفـراخــت تــاجزمــیــن شــد بـــه کــردار دریــای عــاج
پــــرســــتــــنـــده تــــازانـــه شــــهـــریـــاربـــیـــاویــخـــت از خـــانـــه مـــاهـــیــار
ســـپــــه را ز ســـالـــار گـــردنـــکـــشـــانبـــجــســتــنــد زان تــازیــانــه نــشــان
ســپـــاه انــجـــمــن شــد بـــه درگــاه بـــرکــجــا هــمــچــنــان بـــر در شــاه بـــر
هــرانــکــس کــه تـــازانــه دانــســـت بـــازبــرفــتــنــد و بــردنـد پــیـشــش نـمــاز
چـــو دربــــان بــــدیـــد آن ســـپـــاه گـــرانکـــمـــردار بـــســـیـــار و ژوپـــیــن وران
بـــیــامــد بـــر خـــفـــتـــه بـــرســـان گــردســـر پـــیـــر از خـــواب بــــیـــدار کـــرد
بــدو گـفــت بــرخــیـز و بــگـشــای دســتنه هنگام خـوابـسـت و جـای نشسـت
کــه شــاه جـــهــانــســـت مــهــمــان تـــوبـــدیــن بـــی نــوا خـــانــه و مــان تـــو
یـــکــــایـــک دل مــــرد گــــوهــــرفــــروشز گــفــتــار دربـــان بــرآمــد بــه جــوش
بــدو گــفــت کــایـن را چــه گـویـی هـمـیپــی شــهـریـاران چــه جــویـی هـمـی
هـمـان چــو ز گـویـنـده بــشــنـیـد مـســتخــروشـان ازانـجــای بــرپــای جــسـت
ز دربــان بــرآشـفـت و گـفـت ایـن ســخــننـــگـــویــد خـــردمـــنـــد مـــرد کـــهــن
پــرســتــنـده گــفــت ای جــهـانـدیـده مـردتــرا بــر زمــیـن شــاه ایــران کــه کــرد
بـــیــامـــد پـــرســـتـــنـــده هــنـــگـــام روزکــه پــیـدا نــبــد هــور گــیــتــی فــروز
یـــکـــی تــــازیـــانـــه بــــه زر تــــافــــتــــهبـــه هــرجــای گــوهــر بـــرو بـــافــتــه
بــــیـــاویـــخــــت از پــــیـــش درگــــاه مـــابــدان ســو کــه بــاشــد گــذرگــاه مــا
ز دربــان چــو بــشــنـیـد یـکـســر ســخــنبـــپـــیــچـــیــد بـــیــدار مـــرد کـــهـــن
کـه مـن دوش پــیـش شـهـنـشـاه مـسـتچــرا بـــودم و دخــتــرم مــی پــرســت
بـــــیــــامـــــد ســـــوی حـــــجـــــره آرزویبـــدو گــفـــت کـــای مــاه آزاده خـــوی
شـــهــنــشـــاه بـــهــرام بـــود آنــک دوشبــیــامــد ســوی خــان گــوهــرفــروش
هــمــی آمــد از دشـــت نــخـــچـــیــرگـــاهعـنـان تــافـتــسـت از کـهـن دژ بــه راه
کــنــون خــیـز و دیـبــای چــیـنــی بــپــوشبـنه بـر سـر افسـر چـنان هم که دوش
نـــثــــارش کــــن از گــــوهـــر شــــاهـــوارســه یــاقــوت ســـرخ از در شــهــریــار
چــو بـــیــنــی رخ شــاه خــورشــیــدفــشدو تــایــی بــرو دســت کــرده بــکــش
مــبـــیــن مــر ورا چـــشـــم در پـــیــش دارورا چــــون روان و تــــن خــــویـــش دار
چــو پــرســدت بـــا او ســخــن نــرم گــویســخــنـهـای بــا شــرم و بــازرم گــوی
مـــن اکـــنـــون نـــیـــایــم اگـــر خـــوانـــدمبــه جــای پــرســتــنــده بــنــشــانــدم
بــســان هـمـالـان نـشـســتــم بــه خــوانکــه انــدر تــنـم خــرد بــا اســتــخــوان
کـه مـن نـیـز گـسـتــاخ گـشـتــم بــه شـاهبــه پــیــر و جــوان از مــی آیــد گــنــاه
هـــم انـــگـــه یــکـــی بـــنـــده آمـــد دوانکــه بـــیــدار شــد شـــاه روشــن روان
چــو بـــیــدار شــد ایــمــن و تـــن درســتبـه بـاغ انـدر آمـد سـر و تـن بـشـسـت
نــیـایـش کــنــان پــیـش خــورشــیـد شــدز یـــزدان دلـــی پــــر ز امـــیـــد شــــد
وزانــجــا بــیــامــد بـــه جــای نــشــســتیکی جـام می خـواست از می پـرست
چـــو از کــهــتـــران آگــهــی یــافــت شــاهبــفــرمـودشــان بــازگــشــتــن بــه راه
بــــفــــرمـــود تــــا رفــــت پــــیـــش آرزویهـــــمــــــی بــــــودش از آرزوی آرزوی
بــــرفــــت آرزو بـــــا مــــی و بــــا نــــثــــارپــرســتــنــده بـــا تــاج و بــا گــوشــوار
دو تــا گــشــت و انــدر زمــیــن بـــوس دادبــخــنـدیـد زو شــاه و بــرگـشـت شـاد
بـــدو گــفــت شــاه ایــن کــجــا داشــتــیمــرا مـســت کــردی و بــگــذاشــتــی
هـمـان چــامـه و چــنـگ مـا را بــس اسـتنــثــار زنــان بــهـر دیـگــر کــس اســت
بـــیــار آنــک گــفــتـــی ز نــخـــچـــیــرگــاهز رزم و ســــر نـــیـــزه و زخــــم شـــاه
ازان پـــس بـــدو گـــفـــت گـــوهــرفـــروشکجـا شـد که ما مسـت گشـتـیم دوش
چــو بــشــنــیــد دخــتــر پــدر را بــخــوانــدهــمــی از دل شــاه خــیــره بـــمــانــد
بـــیــامــد پـــدر دســـت کـــرده بـــه کــشبــه پـیـش شـهـنـشـاه خـورشـیـدفـش
بــــدو گــــفــــت شــــاهــــا ردا بــــخــــردابــــزرگـــا ســـتــــرگـــا گـــوا مـــوبــــدا
کـــســـی کـــو خـــرد دارد و بـــاهــشـــینــبـــایــد گــزیــدن جــز از خــامــشــی
ز نــــادانــــی آمــــد گــــنــــهــــکـــــاریــــمگـــمـــانـــم کـــه دیــوانــه پـــنـــداریــم
ســـزد گـــر بـــبـــخـــشـــی گـــنـــاه مـــرادرفـــشــــان کـــنـــی روز و مـــاه مـــرا
مــــنــــم بــــر درت بــــنــــده بــــی خــــردشــهـنـشــاهـم از بــخــردان نـشــمـرد
چــنـیـن داد پــاســخ کــه از مــرد مــســتخــردمـنـد چــیـزی نـگـیـرد بــه دســت
کـــســـی را کـــه مــی انــده آرد بـــه روینـبــایـد کــه یـابــد ز مــی رنـگ و بــوی
بـــه مــســتـــی نــدیــدم ز تـــو بـــدخــویهـمـی ز آرزو ایـن ســخــن بــشــنـوی
تــو پــوزش بـــران کــن کــه تــا چــنــگ زنبــگــویـد هـمــان لــالــه انــدر ســمــن
بــگــویــد یــکــی تــا بـــدان مــی خــوریــمپــــی روز نـــاآمــــده نـــشــــمــــریـــم
زمــیــن بـــوســـه داد آن زمـــان مــاهــیــاربــــیـــاورد خـــوان و بــــرآراســـت کـــار
بـــزرگــان کـــه بـــودنــد بـــر در بـــه پـــایبـــیـــاوردشـــان مـــرد پـــاکـــیــزه رای
ســـوی حـــجـــره خـــویـــش رفـــت آرزویز مـهـمـان بــیـگـانـه پــرچـیـن بــه روی
هــمــی بـــود تـــا چــرخ پـــوشــد ســیــاهســـتـــاره پـــدیـــد آیـــد از گـــرد مـــاه
چـــو نــان خـــورده شــد آرزو را بـــخــوانــدبــه کـرســی زر پــیـکـرش بــرنـشــانـد
بـــفــرمــود تـــا چـــنــگ بـــرداشـــت مــاهبــدان چــامـه کـز پــیـش فـرمـود شــاه
چــنــیــن گــفــت کــای شــهــریــار دلــیــرکـه بــگـذارد از نـام تــو بــیـشــه شـیـر
تـــوی شـــاه پـــیــروز و لــشـــکــرشــکــنهـمـان رویـه چــون لــالــه انـدر چــمـن
بــه بــالــای تــو بــر زمـیـن شــاه نـیـســتبــه دیـدار تــو بــر فــلـک مـاه نـیـســت
ســـپـــاهــی کـــه بـــیــنــد ســـپـــاه تـــرابــــه جــــنــــگ انــــدر آوردگــــاه تــــرا
بــــدرد دل و مـــغــــزشــــان از نـــهـــیـــببــلــنــدی نــدانــنــد بـــاز از نــشــیــب
هــم انــگــه چـــو از بـــاده خـــرم شــدنــدز خـــردک بـــه جـــام دمــادم شــدنــد
بـــــیـــــامـــــد بــــــر پـــــادشـــــا روزبـــــهگـــزیــدنـــد جـــایــی مـــر او را بـــه ده
بــــفــــرمـــود بــــهـــرام خــــادم چــــهـــلهـمـه مــاه چــهـر و هـمـه دلــگــســل
رخ رومـــیـــان هـــمــــچــــو دیـــبــــای رومازیـشـان هـمـی تـازه شـد مـرز و بــوم
بـــشـــد آرزو تـــا بـــه مــشـــکــوی شـــاهنــهــاده بــه ســر بــر ز گــوهــر کــلــاه
بــــیـــامـــد شـــهـــنـــشــــاه بــــا روزبــــهگـــشـــاده دل و شـــاد از ایـــوان مـــه
هـمـی رانـد گـویـان بـه مـشـکـوی خـویشبـه سـوی بــتـان سـمـن بـوی خـویـشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.