ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــخــفــت آن شــب و بــامــداد پــگــاهبــیـامــد ســوی دشــت نـخــچــیـرگــاه
هـمـه راه و بــی راه لـشـکـر گـذشــتچـنان شد که یک ماه ماند او بـه دشت
سـراپــرده و خــیـمـه هـا ســاخــتــنـدز نــخــچــیـر دشــتــی بــپــرداخــتــنــد
کـسـی را نـیـامـد بــران دشـت خـوابمـی و گـوشـت نخـچـیر و چـنگ و ربـاب
بــیـابــان هـمــی آتــش افــروخــتــنــدتـر و خـشـک هـیزم بـسـی سـوخـتـنـد
بــرفــتــنــد بــســیـار مــردم ز شــهــرکـســی کـش ز دیـنـار بــایـســت بــهـر
هـمـی بــود چـنـدی خـریـد و فـروخـتبــیـابــان ز لـشـکـر هـمـی بــرفـروخـت
ز نــخــچـــیــر دشــت و ز مــرغــان آبهـمـی یافـت خـواهنـده چـنـدان کـبـاب
کـه بــردی بــه خـروار تـا خـان خـویـشبــر کــودک خــرد و مــهــمــان خــویـش
چــو مــاهـی بــرآمــد شــتــاب آمـدشهـمــی بــا بــتــان رای خــواب آمــدش
بـــیــاورد لــشــکــر ز نــخـــچـــیــرگــاهز گـــــرد ســـــواران نـــــدیــــدنـــــد راه
هـمـی رفــت لـشــکــر بــه کـردار گـردچــــنـــیـــن تــــا رخ روز شــــد لــــاژورد
یکـی شـارسـتـان پـیشـش آمد بـه راهپــــر از بــــرزن و کــــوی و بـــــازارگــــاه
بـــفــرمــود تــا لــشــکــرش بـــا بــنــهگــذارنــد و مــانــد خـــود او یــک تـــنــه
بــپــرسـیـد تــا مـهـتــر ده کـجــاســتسـر اندر کـشـید و همـی رفـت راسـت
شــکــســتــه دری دیــد پـــهــن و درازبـــیــامـــد خـــداونــد و بـــردش نــمـــاز
بـپـرسـیـد کـاین خـانـه ویران کـراسـتمــیـان ده ایـن جــای ویـران چــراســت
خــداونـد گـفـت ایـن سـرای مـنـســتهـمـیـن بــخـت بـد رهـنـمـای مـنـسـت
نـه گـاو سـتـم ایدر نه پـوشـش نه خـرنـه دانـش نـه مـردی نـه پــای و نـه پــر
مــرا دیــدی اکــنــون ســرایـم بــبــیـنبــدیــن خــانــه نــفــریـن بــه از آفــریـن
ز اســپ انــدر آمــد بــدیــد آن ســرایجـهاندار را سـسـت شـد دسـت و پـای
همـه خـانه سـرگـین بـد از گـوسـفـنـدیـکــی طــاق بــر پــای و جــای بــلــنـد
بــدو گـفـت چــیـزی ز بــهـر نـشـسـتفــراز آور ای مــرد مــهــمــان پـــرســت
چــنـیـن داد پــاســخ کـه بــر مـیـزبــانبــه خــیـره چــرا خــنــدی ای مــرزبــان
گــر افــگــنــدنــی هــیــچ بـــودی مــرامــگــر مــرد مــهــمــان ســتــودی مــرا
نـه افـگـنـدنـی هسـت و نـه خـوردنـینــه پــوشــیـدنـی و نــه گــســتــردنـی
بــه جــای دگـر خـانـه جـویـی رواسـتکــه ایـدر هـمـه کــارهـا بــی نـواســت
ورا گــفــت بــالــش نـگــه کــن یـکــیکــه تــا بـــرنــشــیــنــم بـــرو انــدکــی
بــدو گـفــت ایـدر نـه جــای نـکـوســتهــمــانــا تـــرا شــیــر مــرغ آرزوســـت
پـس انـگـاه گـفـتـش کـه شـیـر آر گـرمچــنـان چــون بــیـابــی یـکــی نـان نـرم
چــنـیـن داد پــاســخ کــه ایـدو گــمـانکـه خــوردی و گـشـتــی ازو شــادمـان
اگــر نــان بـــدی در تــنــم جــان بــدیاگــر چــنــد جــانــم بـــه از نــان بـــدی
بــدو گـفـت گـر نـیـسـتــت گـوسـفـنـدکـه آمـد بــه خـان تــو سـرگـیـن فـگـنـد
چـنین داد پـاسـخ کـه شـب تـیره شـدمــرا ســر ز گــفــتــار تــو خــیــره شــد
یـکـی خـانـه بـگـزین کـه یـابـی پـلـاسخـــداونـــد آن خـــانـــه دارد ســـپـــاس
چـه بــاشـی بـه نـزدیـکـی شـوربـخـتکـه بــسـتـر کـنـد شـب ز بــرگ درخـت
بـــه زر تــیــغ داری بــه زربـــر رکــیــبنـــبـــایــد کـــه آیــد ز دزدت نـــهـــیـــب
ز یــزدان بـــتـــرس و ز مــن دور بـــاشبـه هـر کـار چـون مـن تـو رنـجـور بــاش
چــو خــانــه بــریـن گــونــه ویـران بــودگــــذرگــــاه دزدان و شــــیــــران بــــود
بــدو گـفــت اگـر دزد شــمـشــیـر مـنبــبــردی کــنــون نــیـســتــی زیـر مــن
کــدیــور بـــدو گــفــت زیــن در مــرنــجکـه در خـان مـن کـس نـیـابــد سـپــنـج
بــدو گـفــت شــاه ای خــردمـنـد پــیـرچـه بـاشی بـه پـیشم همی خیره خیر
چــنـانـچــون گـمـانـم هـم از آب ســردبــــبــــخــــشــــای ای مــــرد آزادمـــرد
کــدیــور بـــدو گــفـــت کــان آبـــگــیــربــه پـیـش اسـت کـمـتـر ز پــرتـاب تـیـر
بــخــور چــنــد خــواهـی و بــردار نــیـزچـه جـویـی بـدیـن بـی نـوا خـانـه چـیـز
هــمــانــا بـــدیــدی تــو درویــش مــردز پــــیـــری فـــرومـــانـــده از کـــارکـــرد
چــنـیـن داد پــاســخ کـه گـر مـهـتــرینــداری مــکــن جــنــگ بــا لــشــکــری
چــه نـامـی بــدو گـفــت فــرشــیـدوردنه بوم و نه پوشش نه خواب و نه خورد
بــدو گـفــت بــهـرام بــا کــام خــویـشچـرا نـان نـجــویـی بــدیـن نـام خـویـش
کـــدیــور بـــدو گــفـــت کـــز کـــردگــارســـرآیــد مــگــر بـــر مــن ایــن روزگــار
نـیـایـش کــنـم پــیـش یـزدان خــویـشبــبــیـنـم مـگـر بــی تــو ویـران خـویـش
چــــرا آمــــدی در ســــرای تـــــهــــیکــه هـرگــز نــبــیـنـی مــهـی و بــهـی
بـگفـت این و بـگریسـت چـندان بـه زارکــه بـــگــریــخـــت ز آواز او شــهــریــار
بـــخــنــدیــد زان پــیــر و آمــد بـــه راهدمـــادم بــــیـــامـــد پـــس او ســـپـــاه
چـو بــیـرون شـد از نـامـور شـارسـتـانبــه پــیـش انـدر آمـد یـکـی خـارسـتـان
تــبــر داشـت مـردی هـمـی کـنـد خـارز لـشــکــر بــشــد پــیـش او شــهـریـار
بــدو گـفـت مـهـتـر بــدیـن شـارسـتـانکــرا دانــی ای دشــمــن خــارســتــان
چــنـیـن داد پــاســخ کـه فـرشــیـدوردبـمـاند همـه سـالـه بـی خـواب و خـورد
مــگــر گــوســفــنـدش بــود صــدهـزارهـمـان اسـپ و اسـتـر بـود زین شـمـار
زمــیــن پــر ز آگــنــده دیــنــار اوســتکه مه مغـز بـادش بـتـن بـر مه پـوسـت
شـکـم گـرســنـه مـانـده تــن بــرهـنـهنــه فــرزنــد و خــویـش نــه بــار و بــنـه
اگـر کــشــتــمـنـدش فــروشــد بــه زریـکــی خــانـه بــومـش کــنـد پــر گــهـر
شبانش همی گوشت جوشد به شیرخـــود او نــان ارزن خـــورد بـــا پـــنــیــر
دو جــامـه نـدیـدســت هـرگـز بــه هـمازویــســـت هــم بـــر تـــن او ســـتـــم
چــنـیـن گــفــت بــا خــارزن شــهـریـارکـه گـر گـوســفــنـدش نـدانـی شــمـار
بـــدانــی هــمـــانـــا کـــجـــا دارد اویشــمـارش بــتــو گـفــت کـی یـارد اوی
چــنـیـن گـفــت کـای رزم دیـده ســوارازان خــواســتــه کــس نـدانـد شــمــار
بــــدان خــــارزن داد دیـــنـــار چــــنـــدبــدو گـفـت کـاکـنـون شــدی ارجــمـنـد
بـــفـــرمـــود تـــا از مـــیـــان ســـپـــاهبـــیـــایـــد یــکـــی مـــرد دانـــا بـــه راه
کـــجـــا نـــام آن مـــرد بـــهـــرام بـــودســـــواری دلـــــیــــر و دلـــــارام بـــــود
فــرســتـــاد بـــا نــامــور ســی ســوارگـزیـن کــرده شــایـســتــه مـردان کــار
دبـــیــری گــزیــن کـــرد پـــرهــیــزگــاربـدان سـان کـه دانـسـت کـردن شـمـار
بــــدان خـــارزن گـــفـــت ز ایـــدر بـــروهــمـــی خـــارکـــنــدی کـــنــون زر درو
ازان خـواسـتـه ده یـکـی مـر تــراسـتبــدیـن مــردمــان راه بــنـمــای راســت
دل افـــــرزو بــــــد نـــــام آن خـــــارزنگـــرازنـــده مـــردی بـــه نـــیــروی تـــن
گـرانـمـایـه اســپــی بــدو داد و گـفـتکـه بــا بــاد بــایـد کـه گـردی تـو جـفـت
دل افــروز بـــد گــیــتـــی افــروز شـــدچـــو آمـــد بـــه درگـــاه پـــیـــروز شـــد
بــیـاورد لـشـکـر بــه کـوه و بــه دشـتهـمـی گـوسـفـنـد از عـدد بــرگـذشـت
شـــتــــر بــــود بــــر کـــوه ده کـــاروانبـــه هــر کــاروان بـــر یــکــی ســاروان
ز گـــــاوان ورز و ز گـــــاوان شـــــیـــــرز پــشــم و ز روغـن ز کـشــت و پــنـیـر
هـمـه دشــت و کـوه و بــیـابــان کـنـامکـس او را بــه گـیـتــی نـدانـســت نـام
بــیـابــان ســراسـر هـمـه کـنـده سـمهــمــان روغــن گــاو در ســم بــه خــم
ز شـــیــراز وز تـــرف ســـیــصـــدهــرازشـــتـــروار بـــد بـــر لـــب جـــویـــبــــار
یـکــی نــامــه بــنـوشــت بــهـرام هـوربـــه نــزد شــهــنــشــاه بـــهــرام گــور
نــخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــارکـــه اویــســـت پـــیـــروز و پـــروردگـــار
دگــر آفــریــن بـــر شــهــنــشــاه کــردکـه کـیـش بــدی (را) نـگـونـســار کــرد
چــنـیـن گـفـت کـای شـهـریـار جــهـانز تــو شــاد یـکــســر کــهــان و مــهـان
کـــز انـــدازه دادت هـــمـــی بـــگـــذردازیـن خــامــشــی گــنــج کــیـفــر بــرد
هــمــه کــار گــیــتــی بــه انــدازه بــهدل شـــاه ز انــدیــشــه هــا تـــازه بـــه
یـکــی گــم شــده نــام فــرشــیــدوردنــه در بـــزمـــگـــاه و نــه انــدر نـــبـــرد
نــدانــســت کــس نــام او در جـــهــانمـــیـــان کــــهـــان و مـــیـــان مـــهـــان
نه خـسـروپـرسـت و نه یزدان شـنـاسنـدانـسـت کـردن بــه چــیـزی سـپــاس
چـنـیـن خـواسـتـه گـسـتـرد در جـهـانتـهی دسـت و پـر غـم نـشـسـتـه نهان
بــه بــیــداد مــانــد هــمــی داد شــاهمــنــه پــنــد گــفــتــار مــن بـــر گــنــاه
پـی افـگـن یـکـی گـنـج زین خـواسـتـهســـیـــوم ســـال را گـــردد آراســـتــــه
دبــــیــــران دانــــنــــده را خــــوانــــدمبــــریـــن کـــوه آبــــاد بــــنـــشـــانـــدم
شـــمـــارش پـــدیــدار نــامـــد هــنــوزنـویـســنـده را پــشــت بــرگـشـت کـوز
چــنـیـن گـفـت گـویـنـده کـانـدر زمـیـنورا زر و گـــوهـــر فـــزونـــســــت زیـــن
بــریــن کــوهــســارم دو دیــده بــه راهبــدان تــا چــه فـرمـان دهـد پــیـشـگـاه
ز مـــن بــــاد بــــر شــــاه ایـــران درودبــمــان زنــده تــا نــام تــارســت و پــود
هــیـونــی بــرافــگــنــد پــویـان بــه راهبـــدان تــا بـــرد نــامــه نــزدیــک شــاه
چــو آن نـامــه بــرخــوانـد بــهـرام گــوربــه دلـش انـدر افــتــارد زان کــار شــور
دژم گــشـــت و دیــده پـــر از آب کـــردبـــروهــای جــنــگــی پـــر از تــاب کــرد
بـــفــرمــود تــا پــیــش او شــد دبــیــرقـلـم خـواسـت رومـی و چـیـنـی حـریـر
نــخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــارخــــداونــــد پــــیــــروز و بــــه روزگــــار
خــــداونــــد دانــــایــــی و فــــرهــــیخــداونــد دیــهــیــم شــاهــنــشــهــی
نـبــشــت آن کــه گــر دادگـر بــودمـیهــمــیــن مـــرد را رنــج نــنــمــودمــی
نـــیـــاورد گـــرد ایـــن ز دزدی و خـــوننـبــد هـم کـسـی را بــه بــد رهـنـمـون
هـمـی بـد کـه این مـرد بـد نـاسـپـاسز یــزدان نــبـــودش بـــه دل در هــراس
یـکـی پـاسـبــان بــد بــریـن خـواسـتـهدل و جــان ز افــزون شــدن کــاســتــه
بـدین دشت چـه گرگ و چـه گوسـفندچــو بــاشـد بــه پــیـکـار و نـاسـودمـنـد
بـه زیر زمـین در چـه گـوهر چـه سـنگکـزو خـورد و پـوشـش نـیـایـد بـه چـنـگ
نــســازیــم ازان رنــج بـــنــیــاد گــنــجنــبـــنــدیــم دل در ســـرای ســـپـــنــج
فــریـدون نـه پــیـداســت انــدر جــهـانهـمــان ایـرج و ســلــم و تــور از مـهـان
هــمــان جــم و کــاوس بــا کــیـقــبــادجـــزیــن نـــامـــداران کـــه داریــم یـــاد
پــــدرم آنــــک زو دل پــــر از درد بــــودنـــبــــد دادگـــر نـــاجـــوانـــمـــرد بـــود
کـسـی زیـن بـزرگـان پـدیـدار نـیـسـتبــدیـن بــا خــداونــد پــیـکــار نــیـســت
تـو آن خـواسـتـه گرد کـن هرچ هسـتبـبـخـش و مبـر زان بـه یک چـیز دسـت
کــســی را کــه پــوشــیـده دارد نــیـازکــه از بـــد هــمــی دیــر یــابـــد جــواز
هـمـان نـیـز پـیـری کـه بـیـکـار گـشـتبـه چـشـم گـرانـمـایـگـان خـوار گـشـت
دگــر هـرک چــیـزیـش بــود و بــخــوردکــنــون مــانــد بـــا درد و بــا بــادســرد
کـسـی را کـه نامسـت و دینار نیسـتبــه بــازارگـانـی کـســش یـار نـیـســت
دگــر کــودکــانـی کــه بــیـنـی یـتــیـمپــدر مــرده و مــانــده بــی زر و ســیـم
زنانی که بـی شوی و بـی پوشش اندکـه کـاری نـدانـنـد و بــی کـوشـش انـد
بـریشـان بـبـخـش این همه خـواسـتـهبــــرافـــروز جــــان و روان کـــاســـتــــه
تــو بــا آنـک رفـتــی ســوی گـنـج بــادهـــمـــه داد و پـــرهــیــزگـــاریــت بـــاد
نــهــان کـــرده دیــنــار فـــرشـــیــدوردبــدو مــان هـمــی تــا نـمــانــد بــه درد
مـر او را چـه دیـنـار و گـوهـر چـه خـاکچــو بــایـسـت کـردن هـمـی در مـغـاک
ســـپـــهــر گـــرایــنـــده یــار تـــو بـــادهــمــان داد و پـــرهــیــز کــار تـــو بـــاد
نــهــادنــد بــر نــامــه بــر مــهـر شــاهفــرســتــاد بـــرگــشــت و آمــد بــه راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.