ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــفـرمـود تــا تــخــت شــاهـنـشـهـیبــــه بــــاغ بــــهـــار انـــدر آرد رهـــی
بــه فـرمـان بــبــردنـد پــیـروزه تــخــتنــهــادنــد زیــر گــلــفــشــان درخـــت
مــی و جــام بــردنـد و رامــشــگــرانبــه پــالــیــز رفــتــنــد بـــا مــهــتــران
چــنـیـن گـفــت بــا رای زن شــهـریـارکـــه خـــرم بـــه مــردم بـــود روزگـــار
بـه دخـمـه درون بـس کـه تـنهاشـویماگــر چــنــد بـــا بــرز و بــالــا شــویــم
هــمــه بـــســتـــرد مــرگ دیــوانــهــابــــه پــــای آورد کــــاخ و ایـــوانـــهـــا
ز شــاه و ز درویــش هــر کــو بـــمــردابــا خــویـشــتــن نـام نـیـکــی بــبــرد
ز گیتـی ستـایش بـه مابـر بـس استکـه گـنـج درم بـهـر دیـگـر کـس اسـت
بــــی آزاری و راســــتــــی بــــایـــدتچـو خـواهی کـه این خـورده نـگـزایدت
کنون سال من رفت بر سی و هشتبــســی روز بــر شـادمـانـی گـذشـت
چـو سـال جـوان بــر کـشـد بـر چـهـلغــــم روز مــــرگ انـــدرآیـــد بــــه دل
چـو یک موی گردد بـه سـر بـر سـپـیدبــبــایـد گـسـســتــن ز شـادی امـیـد
چـو کافور شـد مشـک معیوب گشـتبــه کـافــور بــر تــاج نـاخــوب گـشــت
هـمـی بـزم و بـازی کـنـم تـا دو سـالچـو لخـتـی شـکسـت اندر آید بـه یال
شـوم پـیـش یـزدان بــپـوشـم پــلـاسنــبــاشــم ز گــفــتــار او نــاســپــاس
بــه شـادی بــسـی روز بــگـذاشـتــمز بــادی کــه بــد بــهــره بــرداشــتــم
کـنـون بـر گـل و نـار و سـیـب و بـهـیز مـــی جـــام زریــن نـــدارم تـــهـــی
چـو بــیـنـم رخ سـیـب بــیـجـاده رنـگشـود آسـمـان همـچـو پـشـت پـلـنگ
بـــرومـــنـــد و بـــویــا بـــهـــاری بـــودمـی سـرخ چــون غـمـگـســاری بــود
هوا راسـت گـردد نـه گـرم و نـه سـردزمـــیـــن ســـبــــزه و آبـــهـــا لـــاژورد
چــو بــا مـهـرگـانـی بــپــوشــیـم خــزبــه نـخـچـیـر بــایـد شـدن سـوی جـز
بــدان دشـت نـخــچــیـر کـاری کـنـیـمکــه انــدر جــهــان یـادگــاری کــنــیـم
کــنــون گــردن گــور گــردد ســبـــتــردل شـــیــر نــر گــیــرد و رنــگ بـــبـــر
سـگ و یوز بـا چـرغ و شـاهـیـن و بـازنـــبــــایـــد کـــشـــیـــدن بـــه راه دراز
کـه آن جـای گـرزسـت و تـیر و کـمـاننـبــاشــیـم بــی تــاخــتــن یـک زمـان
بــیــابــان کــه مــن دیــده ام زیـر جــزشــده چــون بــن نــیــزه بــالــای گــز
بــران جــایـگــه نــیــز یــابــیـم شــیــرشــکــاری بــود گــر بـــمــانــیــم دیــر
هــمــی بـــود تـــا ابـــر شــهــریــوریبــرآمـد جــهـان شــد پــر از لـشـکـری
ز هر گوشـه یی لشـکـری جـنگـجـویســـوی شـــاه ایــران نــهــادنـــد روی
ازیـشــان گـزیـن کــرد گــردنـکــشــانکـســی کـو ز نـخــچــیـر دارد نـشــان
بــیـاورد لـشــکـر بــه دشــت شــکــارســـواران شـــمــشـــیــر زن ده هــزار
بـــبـــردنــد خــرگــاه و پـــرده ســرایهــمــان خــیــمــه و آخــر و چــارپــای
هـمـه زیـردسـتـان بــه پـیـش سـپــاهبــرفــتــنــد هــرجــای کــنــدنــد چــاه
بـــدان تــا نــهــنــد از بـــر چــاه چــرخکـنـنـد از بــر چــرخ چــیـنـی ســطـرخ
پـس لـشـکـر اندر همی تـاخـت شـاهخــود و ویـژگـان تــا بــه نـخــچــیـرگـاه
بــیــابـــان ســراســر پــر از گــور دیــدهـمـه بــیـشـه از شـیـر پــرشـور دیـد
چـنین گـفـت کـاینجـا شـکـار مـنسـتکـه از شـیر بـر خـاک چـندین تـنسـت
بـخـسـپـیـد شـادان دل و تـن درسـتکـه فـردا بــبــایـد مـرا شـیـر جــســت
کــنــون مــیـگــســاریـم تــا چــاک روزچـو رخـشـان شـود هـور گـیتـی فـروز
نخـسـتـین بـه شـمشـیر شیر افگنیمهــمــان اژدهــای دلــیــر افـــگــنــیــم
چـو این بـیـشـه از شـیـر گـردد تـهـیخــــدنـــگ مـــرا گـــور گـــردد رهـــی
بـــبـــود آن شــب و بـــامــداد پـــگــاهسـوی بـیـشـه رفـتـنـد شـاه و سـپـاه
هـم انـگــاه بــیـرون خــرامــیـد شــیـردلــاور شــده خـــورده از گــور ســـیــر
بــه یـاران چـنـیـن گـفـت بــهـرام گـردکـه تــیـر و کـمـان دارم و دســت بــرد
ولـیکـن بـه شـمـشـیـر یـازم بـه شـیربـــدان تـــا نــخـــوانــد مــرا نــادلـــیــر
بـپـوشـیـد تـر کـرده پـشـمـیـن قـبـایبـــه اســـپ نـــبـــرد انـــدر آورد پـــای
چـو شـیر اژدهـا دید بـر پـای خـاسـتز بـــالــا دو دســت انــدر آورد راســت
همی خـواست زد بـر سر اسـپ اویبــزد پــاشــنـه مــرد نـخــچــیـر جــوی
بــزد بــر ســر شـیـر شـمـشـیـر تــیـزســبــک جــفـت او جــسـت راه گـریـز
ز ســر تــا مــیــانــش بــدونــیـم کــرددل نــره شــیــران پـــر از بـــیــم کــرد
بـــیــامــد دگــر شـــیــر غــران دلــیــرهــمــی جــفــت او بــچــه پــرورد زیـر
بــزد خــنــجــری تــیــز بـــر گــردنــشســر شــیـر نـر کـنـده شــد از تــنـش
یکی گفـت کای شـاه خـورشـید چـهرنـداری هـمـی بــر تــن خــویـش مـهـر
هـمـه بــیـشـه شـیـرنـد بــا بــچـگـانهـمـه بــچــگــان شــیـر مــادر مـکــان
کـــنـــون بـــایـــد آژیــر بـــودن دلـــیــرکــه در مـهـرگــان بــچــه دارد بــه زیـر
سه فرسـنگ بـالای این بـیشه اسـتبـه یک سـال اگر شیرگیری بـه دست
جــهـان هـم نـگـردد ز شـیـران تــهـیتــو چـنـدیـن چــرا رنـج بــر تــن نـهـی
چو بنشست بـر تخت شاه از نخستبـه پـیمان جـز از چنگ شیران نجست
کـنـون شـهـریـاری بـه ایـران تـراسـتبـه گور آمدی جـنگ شـیران چـراسـت
بــدو گـفـت شــاه ای خــردمـنـد پــیـربــه شـبــگـیـر فـردا مـن و گـور و تــیـر
ســـواران گـــردنــکـــش انـــدر زمـــاننـکــردنـد نــامــی بــه تــیـر و کــمــان
اگـــر داد مـــردی بـــخـــواهـــیـــم دادبــه گـوپــال و شـمـشـیـر گـیـریـم یـاد
بــدو گــفــت مـوبــد کــه مــرد ســوارنــبـــیــنــد چـــو تـــو گـــرد در کـــارزار
کــه چــشــم بـــد از فــر تــو دور بـــادنـشـسـت تـو در گـلـشـن و سـور بـاد
بـه پـرده سـرای آمـد از بـیـشـه شـاهابـــا مـــوبـــد و پـــهـــلـــوان ســـپـــاه
هـمـی خــوانـد لـشــکـر بــرو آفــریـنکــه بــی تــو مـبــادا کــلــاه و نـگــیـن
بـه خـرگاه شد چـون سـپـه بـازگشتز دادنــش گــیــتـــی پـــرآواز گــشــت
یـکـی دانـشــی مـرزبــان پــیـش کــاربــه خــرگــاه نــو بــر پــراگــنــده خــار
نـهـادنـد کــافــور و مـشــک و گــلــاببـگـسـتـرد مـشـک از بــر جـای خـواب
هـمـه خــیـمـه هـا خــوان زریـن نـهـادبـــرو کــاســه آرایــش چـــیــن نــهــاد
بـــیــاراســت ســالــار خــوان از بـــرههـمـه خــوردنـیـهـا کـه بــد یـکــســره
چـو نان خـورده شـد شـاه بـهرام گـوربـــفــرمــود جــامــی بـــزرگ از بــلــور
کــه آرد پـــری چـــهــره مــیــگــســـارنـــهــد بـــر کـــف دادگـــر شـــهــریــار
چـنـین گـفـت کـان شـهـریـار اردشـیـرکـه بــرنـا شـد از بــخــت او مـرد پــیـر
ســر مــایــه او بـــود مــا کــهــتــریــماگــر کــهـتــری را خــود انــدر خــوریـم
بـه رزم و بـه بـزم و بـه رای و به خوانجــز او را جــهـانـدار گـیـتــی مـخــوان
بــدانـگــه کــه اســکــنــدر آمــد ز رومبـه ایـران و ویـران شـد این مـرز و بـوم
کــجــا نــاجــوانــمــرد بــود و درشــتچو سی و شش از شهریاران بکشت
لـب خــسـروان پــر ز نـفـریـن اوســتهـمـه روی گـیـتـی پـر از کـین اوسـت
کــجــا بــر فــریــدون کــنــنــد آفــریـنبــرویـســت نـفــریـن ز جــویـای کـیـن
مــبــادا جــز از نــیـکــویـی در جــهـانز مـــن در مــیــان کـــهــان و مـــهــان
بـــیــاریــد گـــفـــتـــا مـــنـــادیــگـــریخــــوش آواز و از نـــامـــداران ســـری
کـه گـردد ســراسـر بــه گـرد ســپــاههـمـی بــرخـروشـد بــه بـی راه و راه
بــگـویـد کـه بــر کـوی بــر شـهـر جــزگـــر از گـــوهـــر و زر و دیـــبـــا و خـــز
چـنین تـا بـه خـاشـاک نـاچـیز پـسـتبـــیــازد کــســی نــاســزاوار دســـت
بـر اسـپـش نشـانم ز پـس کـرده رویز ایـدر کـشـان بــا دو پــرخــاشـجــوی
دو پــایـش بــبــنــدنــد در زیــر اســپفـرسـتــمـش تــا خــان آذرگـشـسـپ
نـیـایـش کـنـد پــیـش آتـش بــه خـاکپــرســتــش کـنـد پــیـش یـزدان پــاک
بــدان کـس دهـم چـیـز او را کـه چـیـزازو بـــســـتـــد و رنـــج او دیـــد نـــیــز
وگــر اســـپ در کــشــت زاری کــنــدور آهــنــگ بـــر مـــیــوه داری کـــنـــد
ز زنــدان نــیــابـــد بــه ســالــی رهــاســـوار ســـرافـــراز گـــر بـــی بـــهـــا
هـمـان رنـج مـا بـس گـزیـدسـت بـهـربـــیــایــیــم و آزرده گـــردنـــد شـــهــر
بـــرفـــتـــنــد بـــازارگـــانـــان شـــهــرز جـــز و ز بـــرقـــوه مـــردم دو بـــهــر
بــیـابــان چــو بــازار چـیـن شـد ز بــاربــران ســو کـه بــد لـشـکـر شـهـریـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.