ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــیــاســـود در مــرو بـــهــرام گــورچـو آسـوده شد شاه و جـنگی سـتـور
ز تـــیــزی روانـــش مـــدارا گـــزیــددلــــش رای رزم بـــــخـــــارا گــــزیــــد
به یک روز و یک شب به آموی شدز نـخـچــیـر و بــازی جــهـانـجــوی شـد
بــیـامــد ز آمــوی یـک پــاس شــبگــــذر کــــرد بـــــر آب و ریــــگ فــــرب
چــو خــورشــیـد روی هـوا کـرد زردبــــیـــنـــداخـــت پـــیـــراهـــن لـــاژورد
زمـانـه شـد از گـرد چـون پــر چــرغجـهانـجـوی بـگـذشـت بـر مـای و مـرغ
هـمـه لـشـکـر تــرک بــر هـم زدنـدبــه بــوم و بـه دشـت آتـش انـدر زدنـد
سـتـاره هـمـی دامـن مـاه جـسـتپــدر بــر پـسـر بــر هـمـی راه جـسـت
ز تـرکـان هرانکـس کـه بـد پـیش روز پــــیـــران و خـــنـــجــــرگـــزاران تــــو
هـمـه پــیـش بــهـرام رفـتـنـد خـوارپـــیــاده پـــر از خـــون دل خـــاکــســار
کــه شــاهــا ردا و بــلــنــد اخــتــرابــــر آزادگــــان جــــهـــان مــــهـــتــــرا
گـر ایدونک خـاقـان گنهکـار گـشـتز عــهــد جــهــانــدار بـــیــزار گــشــت
بـه دسـتـت گرفتـار شـد بـی گمانچـو بــشـکـسـت پـیـمـان شـاه جـهـان
تــو خــون ســر بــیـگـنـاهـان مـریـزنــه خــوب آیــد از نــامــداران ســتــیــز
گر از ما همی بـاژ خـواهی رواستســر بــیـگــنـاهـان بــریـدن چــراســت
هـمـه مــرد و زن بــنـدگــان تــوایـمبـــه رزم انــدر افـــگــنــدگـــان تـــوایــم
دل شـاه بـهـرام زیشـان بـسـوخـتبه دست خرد چشم خشمش بدوخت
ز خون ریختن دست گردان بـبـستپــرانـدیـشـه شـد شـاه یـزدان پـرسـت
چـو مـهـر جـهـانـدار پـیوسـتـه شـددل مــرد آشــفــتـــه آهــســتـــه شــد
بــر شــاه شــد مــهـتــر مــهـتــرانبـــپـــذرفـــت هـــر ســـال بـــاژ گـــران
ازیــن کــار چـــون کــام او شــد رواابــــا بـــاژ بـــســـتـــد ز تـــرکـــان نـــوا
چـو بـرگشـت و آمد بـه شـهر فـربپــر از رنـگ رخــســار و پــرخــنـده لــب
بـرآسـود یک هفـتـه لـشـکـر نـرانـدز چـین مـهـتـران را همـه پـیش خـوانـد
بــرآورد مــیـلــی ز ســنـگ و ز گــجکـه کـس را بــه ایـران ز تــرک و خــلـج
نـبــاشـد گـذر جـز بـه فـرمـان شـاههـمـان نـیز جـیحـون مـیـانـجـی بـه راه
بـه لـشـکـر یکـی مرد بـد شـمر نامخــردمــنــد و بــا گــوهــر و رای و کــام
مـر او را بـه تـوران زمـین شـاه کـردســـر تـــخـــت او افـــســـر مــاه کـــرد
هـمـان تـاج زریـنـش بــر سـر نـهـادهـمـه شـهـر تـوران بــدو گـشـت شـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.