ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شـد کـار تـوران زمـیـن سـاخـتـهدل شــاه ز انــدیــشــه پـــرداخــتــه
بــفــرمــود تــا پــیـش او شــد دبــیـرقلم خواست با مشک و چینی حریر
بـه نرسـی یکـی نـامـه فـرمـود شـاهز پـــیــکــار تـــرکــان و کــار ســپـــاه
ســـر نــامــه کـــرد آفـــریــن نــهــانازیــن بــنــده بـــر کــردگــار جــهــان
خـــداونــد پـــیــروزی و دســـتـــگــاهخــداونــد بـــهــرام و کــیــوان و مــاه
خـــداونــد گـــردنــده چـــرخ بـــلــنــدخـــداونـــد ارمـــنـــده خـــاک نــژنــد
بـزرگـی و خـردی بـه پـیـمـان اوسـتهـمـه بــودنـی زیـر فــرمـان اوســت
نـوشـتــم یـکـی نـامـه از مـرز چــیـنبـــه نــزد بـــرادر بـــه ایــران زمــیــن
بــــه نــــزد بــــزرگــــان ایـــرانـــیـــاننـوشـتـن هـمـیـن نـامـه بــر پـرنـیـان
هـرانـکـس کـه او رزم خــاقــان نـدیـدازیـن جــنـگـجـویـان بــبــایـد شـنـیـد
سـپـه بـود چـنـدانک گـفـتـی سـپـهرز گـردش بــه قـیـر انـدر انـدود چــهـر
هـمـه مـرز شـد همـچـو دریای خـونسـر بــخــت بــیـداد گـشـتــه نـگـون
بـــه رزم انــدرون او گــرفــتـــار شـــدوزو چـــرخ گـــردنـــده بـــیــزار شـــد
کـنـون بــسـتــه آوردمـش بــر هـیـونجـگـر خـسـتـه و دیـدگـان پـر ز خـون
همـه گـردن سـرکـشـان گـشـت نرمزبــان چـرب و دلـهـا پـر از خـون گـرم
پــذیــرفــت بــاژ آنــک بــدخــواه بــودبــه راه آمــدنــد آنــک بــی راه بـــود
کـنـون از پـس نـامـه مـن بــا سـپــاهبــیــایــم بــه کــام دل نــیــک خــواه
هــیــونــان کــفــک افــگــن بــادپــایبــرفـتــنـد چــون ابــر غــران ز جــای
چـو نـامـه بـه نـزدیک نـرسـی رسـیدز شـــادی دل پـــادشـــا بـــردمــیــد
بــشــد مــوبــد مـوبــدان پــیـش اویهرانکس که بـود از یلان جـنگ جوی
بــه شــادی بــرآمـد ز ایـران خــروشنــهــادنــد هــر یــک بـــه آواز گــوش
دل نـــامـــداران ز تـــشـــویــر شـــاههـمـی بــود پــیـچــان ز بــهـر گــنـاه
بـه پـوزش بـه نـزدیـک مـوبـد شـدنـدهمـه دل هـراسـان ز هر بـد شـدنـد
کــز انــدیــشـــه کــژ و فــرمــان دیــوبـــبـــرد دل از راه گــیــهــان خـــدیــو
بـدان مایه لشـکـر کـه بـرد این گـمانکــه یــزدان گــشــایــد در آســـمــان
شـگـفـتـیسـت این کـز گمان بـگـذردهـــم از رای دانـــنـــده مـــرد خــــرد
چو پاسخ شود نامه بر خوب و زشتهـمـیـن پــوزش مـا بــبــایـد نـوشـت
کـه گـر چــنـد رفـت از بــرزگـان گـنـاهبــبــخــشــد مـگــر نـامـبــردار شــاه
بــپــذرفـت نـرســی کـه ایـدون کـنـمکـه کـیـن از دل شــاه بــیـرون کــنـم
پـس آن نـامـه را زود پـاسـخ نـوشـتپــدیـدار کــرد انــدرو خــوب و زشــت
کـــه ایــرانــیــان از پـــی درد و رنـــجهـمـان از پـی بــوم و فـرزنـد و گـنـج
گــرفــتــنـد خــاقــان چــیـن را پــنــاهبــه نــومــیــدی از نــامــبــردار شــاه
نـه از دشـمـنی بـد نـه از درد و کـیننـه بـر شـاه بـودسـت کـس را گـزین
یـکــی مــهــتــری نــام او بــرزمــهــربــدان رفــتــن راه بــگــشــاد چــهــر
بــیـامــد بــه نــزدیـک شــاه جــهــانهـمــه رازهــا بــرگــشــاد از نــهــان
ز گـفـتــار او شـاه خــشـنـود گـشـتچـنـیـن آتــش تـیـز بــی دود گـشـت
چــغـانـی و چـگـلـی و بــلـخـی ردانبـــخــاری و از غــرجــگــان مــوبــدان
بـرفـتـنـد بــا بـاژ و بـرسـم بـه دسـتنـیـایـش کـنـان پـیـش آتـش پـرسـت
کـه مـا شـاه را یـکـســره بــنـده ایـمهـمــان بــاژ را گــردن افــگــنـده ایـم
هـمـان نـیـز هـر سـال بـا بـاژ و سـاوبـه درگـه شـدی هـرک بـودیـش تـاوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.