ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شـد سـاخـتـه کـار آتـشـکـدههـمـان جـای نـوروز و جـشـن سـده
بـــیـــامـــد ســـوی آذرآبـــادگـــانخـــــود و نــــامــــداران و آزادگـــــان
پــرسـتـنـدگـان پــیـش آذر شـدنـدهمه موبـدان دسـت بـر سـر شـدند
پـرسـتـنـدگـان را بـبـخـشـیـد چـیزوز آتــشــکــده روی بـــنــهــاد تــیــز
خـرامـان بـیامد بـه شـهر صـطـخـرکه شـاهنشـهان را بـدان بـود فـخـر
پــراگــنـده از چــرم گــاوان مـیـشکه بـر پـشت پـیلان همی راند پیش
هزار و صـد و شـسـت قنطـار بـوددرم بـــو ازو نـــیـــز و دیـــنـــار بـــود
کـه بــر پــهـلـوی مـوبــد پــارسـیهـمــی نــام بــردیـش پــیـداوســی
بــیـاورد پــس مــشــکــهـای ادیـمبـگستـرد و شادان بـرو ریخـت سیم
بـه ره بـر هران پـل که ویران بـدیدربــاطــی کــه از کــاروانـان شــنـیـد
ز گـیـتـی دگـر هـرکـه درویش بـودوگـر نـانش از کـوشـش خـویش بـود
سدگیر بـه کپـان بـسـخـتـید سیمزن بـــیـــوه و کـــودکـــان یـــتـــیـــم
چــهـارم هـران پــیـر کــز کــارکــردفــرومــانــد وزو روز نــنــگ و نــبـــرد
بـه پـنجـم هرانکس که بـد بـا نژادتـــوانــگــر نــکــردی ازو هــیــچ یــاد
شـــشــم هــرکــه آمــد ز راه درازهمی داشـت درویشـی خـویش راز
بـدیشـان بـبـخـشـید چـنـدین درمنـبــد شــاه روزی ز بــخــشـش دژم
غـنـیمـت همـه بـهر لـشـکـر نـهادنــیــامــدش از آگــنــدن گــنــج بـــاد
بــفـرمـود پـس تـاج خـاقـان چـیـنکــه پــیــش آورد مــردم پــاک دیــن
گـــهــرهــا کـــه بـــود انـــدرو آژدهبـــکـــنــدنــد و دیــوار آتـــشـــکـــده
بــه زر و بــه گـوهـر بــیـاراسـتــنـدســر تــخــت آذر بـــپـــیــراســتــنــد
وزان جـایگه شد سوی طیسـفونکـه نـرسـی بــد و مـوبــد رهـنـمـون
پـذیـره شـدنـدش هـمـه مـهـتـرانبــــزرگــــان ایــــران و کــــنــــداوران
چو نرسی بدید آن سر و تاج شاهدرفــش دلـفــروز و چــنـدان ســپــاه
پـیـاده شـد و بـرد پـیـشـش نـمـازبـــزرگــان و هــم مــوبـــد ســرفــراز
بــفـرمـود بـهـرام تـا بــرنـشـسـتگرفت آن زمان دست او را به دست
بـیـامـد نـشـسـت از بــر تـخـت زربــزرگـان بـه پـیـش انـدرون بــا کـمـر
بـبـخـشـید گـنـجـی بـه مـرد نـیـازدر تـــنــگ زنــدان گــشـــادنــد بـــاز
زمــانــه پــر از رامــش و داد شــددل غـــمــگــنــان از غـــم آزاد شـــد
ز هر کشـوری رنج و غـم دور کـردز بــهـر بــزرگــان یـکــی ســور کــرد
بـدان سور هرکس که بـشتـافتـیهـمـه خــلـعــت مـهـتــری یـافـتــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.