ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســـیــوم روز بـــزم ردان ســـاخـــتـــنـــدنـویـسـنـده را پــیـش بــنـشـاخـتــنـد
بـه مـی خـوردن انـدر چـو بـگـشـاد چـهـریکـی نامـه بـنوشـت شـادان بـه مهر
ســر نــامــه کــرد آفــریـن از نــخــســتبـران کو روان را بـه شادی بـشسـت
خـــرد بـــر دل خـــویــش پـــیــرایــه کــردبــه رنـج تــن از مـردمـی مـایـه کــرد
هـمــه نــیـکــویـهــا ز یـزدان شــنــاخــتخـرد جـست و بـا مرد دانا بـسـاخـت
بـــدانـــیـــد کـــز داد جـــز نـــیـــکـــویــینــیــایــد نــکـــوبـــد در بـــدخـــویــی
هـــرانــــکــــس کــــه از کــــارداران مــــاســرافــراز و جــنــگــی ســواران مــا
بـــنــالــد نــه بـــیــنــد بـــجــز چــاه و داروگـر کـشـتـه بـر خـاک افـگـنده خـوار
بــکــوشــیــد تــا رنــجــهــا کــم کــنــیــددل غـمـگـنـان شـاد و بـی غـم کـنید
کــه گــیـتــی فــراوان نـمــانـد بــه کــسبـــی آزاری و داد جـــویــیــد و بـــس
بــدیـن گــیــتــی انــدر نــشــانــه مــنــمســر راســـتـــی را بـــهــانــه مــنــم
کــه چــنــدان ســپــه کــرد آهـنــگ مــنهـم آهـنـگ ایـن نــامــدار انــجــمــن
از ایــدر بـــرفــتـــم بـــه انــدک ســـپـــاهشـدنـد آنـک بـدخـواه بـد نـیـک خـواه
یــکــی نــامــداری چـــو خــاقــان چــیــنجـهـانـدار بــا تــاج و تــخـت و نـگـیـن
بـــه دســـت مــن انــدر گــرفــتـــار شــدسـر بــخـت تــرکـان نـگـونـسـار شـد
مــــرا کـــــرد پـــــیــــروز یــــزدان پـــــاکســر دشــمـنـان رفــت در زیـر خــاک
جــز از بــنــدگــی پــیــشــه مــن مــبــادجــز از راســت انـدیـشـه مـن مـبــاد
نـخـواهـم خــراج از جــهـان هـفـت سـالاگــر زیــردســتــی بــود گــر هــمــال
بـــه هــر کـــارداری و خـــودکــامــه یــینـوشــتــنـد بــر پــهـلــوی نـامـه یـی
کــه از زیــردســتــان جــز از رســم و دادنـــرانــیــد و از بـــد نـــگـــیــریــد یــاد
هـرانـکـس کـه درویش بـاشـد بـه شـهـرکــه از روز شــادی نــیــابــنــد بــهــر
فــرســـتـــیــد نــزدیــک مــا نــامــشـــانبـــــرآریــــم زان آرزو کــــامــــشــــان
دگــر هــرک هــســـتـــنــد پـــهــلــونــژادکـــه گــیــرنــد از رفـــتـــن رنــج یــاد
هــم از گــنــج مــا بــی نــیــازی دهــیـدخـــردمــنــد را ســـرفـــرازی دهــیــد
کسی را که فامست و دستش تهیستبـه هر کار بـی ارج و بـی فـرهیسـت
هــم از گــنــج مــاشــان بـــتــوزیــد فــامبــه دیـوانـهـایـشــان نـویـســیـد نــام
ز یــزدان بــخــواهــیــد تــا هــم چــنــیـندل مـــا بـــدارد بـــه آیــیـــن و دیـــن
بــدیـن مــهــر مــا شــادمــانــی کــنــیـدبــران مــهـتــران مـهـربــانـی کــنـیـد
هــمـــان بـــنــدگـــان را مــداریــد خـــوارکــه هـســتــنـد هـم بــنـده کــردگـار
کــســی کــش بــود پــایـه ســنــگــیــاندهـد کــودکــان را بــه فــرهـنـگــیـان
بـــه دانــش روان را تـــوانــگـــر کـــنــیــدخـرد را ز تــن بــر سـر افـسـر کـنـیـد
ز چـــیـــز کـــســـان دور داریـــد دســـتبــی آزار بــاشـیـد و یـزدان پــرســت
بــکــوشــیـد و پــیـمـان مـا مـشــکــنـیـدپــی و بــیـخ و پــیـونـد بــد بــرکـنـیـد
بــه یـزدان پــنــاهـیـد و فــرمــان کــنــیـدروان را بــه مـهـرش گـروگـان کــنـیـد
مـــجــــویـــیـــد آزار هـــمـــســـایـــگـــانهــم آن بـــزرگـــان و پـــرمـــایــگـــان
هـرانـکـس کـه نـاچـیز بـد چـیـره گـشـتوز انــدازه کــهــتـــری بـــرگــذشـــت
بـــزرگــش مــخـــوانــیــد کــان بـــرتـــریســبــک بــازگـردد ســوی کــهـتــری
ز درویـــش چــــیــــزی مــــداریــــد بــــازهرانکس که هسـت از شما بـی نیاز
بــه پــاکــان گــرایـیـد و نــیـکــی کــنــیـددل و پـشـت خـواهندگـان مـشـکـنید
هـران چــیـز کـان دور گـشـت از پــسـنـدبــدان چــیـز نـزدیـک بــاشــد گــزنــد
ز دارنــــده بـــــر جــــان آنــــکــــس درودکـه از مـردمـی بــاشـدش تـار و پــود
چــو انــدر نــوشــتــنــد چــیـنــی حــریـرسـر خـامـه را کـرد مـشـکـیـن دبــیـر
بـه عـنـوان بــرش شـاه گـیـتـی نـوشـتدل داد و دانـــنـــده خـــوب و زشـــت
خـــداونـــد بـــخـــشـــایــش و فـــر و زورشـهـنـشـاه بــخـشـنـده بـهـرام گـور
ســـوی مـــرزبــــانـــان فـــرمـــانـــبـــرانخــردمـنـد و دانـا و جــنـگــی ســران
بــه هــر ســو نــونــد و ســوار و هــیــونهـمــی رفــت بــا نــامــه رهـنـمــون
چــو آن نــامــه آمــد بــه هــر کــشــوریبــه هـر نــامــداری و هـر مــهــتــری
همی گـفـت هرکـس کـه یزدان سـپـاسکه هست این جهاندار یزدان شناس
زن و مـرد و کــودک بــه هـامـون شــدنـدبـه هر کـشـور از خـانه بـیرون شـدند
هــمـــی خـــوانـــدنـــد آفـــریــن نــهــانبـــران دادگـــر شـــهــریــار جـــهـــان
ازان پــس بـــه خــوردن بـــیــاراســتــنــدمـی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
یــکـــی نـــیــمـــه از روز خـــوردن بـــدیدگــر نــیــمــه زو کـــارکـــردن بـــدی
هــمــی نــو بــه هــر بـــامــدادی پــگــاهخـروشـی بــدی پــیـش درگـاه شـاه
کــه هـرکــس کــه دارد خــوریـد و دهـیـدسـپـاسی ز خـوردن بـه خـود بـرنهید
کــســی کـش نـیـازســت آیـد بــه گـنـجسـتــانـد ز گـنـج درم سـخـتــه پــنـج
ســه مــن تــافــتــه بــاده ســالــخــوردهبـــه رنــگ گـــل نــار و بـــا رنــگ زرد
هـــانـــی بـــه رامـــش نـــهـــادنـــد رویپــرآواز مـیـخـواره شـد شـهـر و کـوی
چــنـان بــد کـه از بــیـد و گـل افــســریز دیــدار او خـــواســـتـــنــدی کـــری
یــکـــی شـــاخ نــرگــس بـــه تـــای درمخـریـدی کـسـی زان نـگـشـتـی دژم
ز شـــادی جـــوان شـــد دل مــرد پـــیــربـه چـشـمه درون آبـها گـشـت شـیر
جـــهــانــجـــوی کــرد از جــهــانــدار یــادکه یکـسـر جـهان دید زان گونه شـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.