ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه نرسـی چـنین گفـت یک روز شـاهکــز ایــدر بــرو بــا نــگــیـن و کــلــاه
خــــراســــان تــــرا دادم آبــــاد کــــندل زیـردســتــان بــه مـا شــاد کــن
نــگــر تـــا نــبـــاشــی بـــجــز دادگــرمــیــاویـز چــنــگ انــدریـن رهــگــذر
پـــدر کـــرد بـــیــداد و پـــیـــچـــد ازانچــو مــردی بــرهــنــه ز بــاد خــزان
بــفـرمـود تــا خـلـعـتــش سـاخــتــنـدگـرانـمـایـه گـنـجــی بــپــرداخـتــنـد
بـــدو گــفــت یــزدان پـــنــاه تــو بـــادسـر تــخـت خـورشـیـد گـاه تـو بــاد
بــه رفــتــن دو هـفـتــه درنـگ آمـدشتـن آسان خراسان بـه چـنگ آمدش
چو نرسی بـشد هفتـه یی بـرگذشتدل شـاه ز اندیشه پـردخـتـه گشـت
بـــفـــرمـــود تـــا مـــوبــــد مـــوبـــدانبـــرفـــت و بـــیــاورد چـــنــدی ردان
بــدو گــفــت شــد کــار قــیــصــر درازرســولــش هـمـی دیـر یـابــد جــواز
چـه مردست و اندر خـرد تـا کجـاستکه دارد روان از خـرد پـشـت راسـت
بـــدو گــفــت مــوبـــد انــوشــه بــدیجــــهـــانـــدار و بــــا فــــره ایـــزدی
یـکـی مـرد پـیـرسـت بــا رای و شـرمسـخـن گـفـتــنـش چـرب و آواز نـرم
کسی کش فلاطون به دست اوستادخـــردمــنــد و بـــادانــش و بـــانــژاد
یـکــی بــرمــنــش بــود کــامــد ز رومکنون خـیره گشت اندرین مرز و بـوم
بـــپـــژمــرد چـــون لــالــه در مــاه دیتنش خشک و رخساره همرنگ نی
هـمـه کـهـتــرانـش بــه کــردار مـیـشکه روز شـکارش سـگ آید بـه پـیش
بــه کــنـدی و تــنـدی بــمـا نـنـگــریـدوزین مرز کـس را بـه کـس نشـمرید
بــه مـوبــد چـنـیـن گـفـت بـهـرام گـورکـه یـزدان دهـد فــر و دیـهـیـم و زور
مـــرا گـــر جـــهــانــدار پـــیــروز کـــردشـب تـیـره بــر بــخـت مـن روز کـرد
یـکــی قــیــصــر روم و قــیــصــر نــژادفــریــدون ورا تــاج بـــر ســر نــهــاد
بـــزرگـــســـت وز ســـلـــم دارد نــژادز شاهان فزون تر بـه رسم و بـه داد
کــنـون مــردمــی کــرد و فــرزانــگــیچــو خــاقـان نـیـامـد بــه دیـوانـگـی
ورا پــیــش خــوانــیــم هــنــگــام بــارسـخـن تـا چـه گوید کـه آید بـه کـار
وزان پـس بـه خـوبـی فرسـتـمش بـازز مــردم نــیـم در جــهـان بــی نـیـاز
یـــکـــی رزم جــــویـــد ســـپــــاه آورددگــــر بــــزم و زریـــن کــــلـــاه آورد
مــرا ارج ایـشــان بــبــایـد شــنـاخــتبــزرگ آنـک بــا نـامـداران بـسـاخـت
بــرو آفــریــن کــرد مــوبــد بــه مــهــرکـه شـادان بـدی تـا بـگـردد سـپـهرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.