ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـپــهـبــد فـرسـتـاده را پـیـش خـوانـدبـران نـامـور پـیشـگـاهش نشـانـد
چــو بــشــنــیــد بــیـدار شــاه جــهــانفـرسـتـاده را خـوانـد پـیش مـهـان
بـــیــامــد جــهــانــدیــده دانــای پـــیــرسـخـن گـوی و بـادانـش و یادگـیر
به کش کرده دست و سرافگنده پستبـر تـخت شاهی بـه زانو نشست
بـــپــرســیــد بــهــرام و بـــنــواخــتــشبــر تـخـت پــیـروزه بــنـشـاخـتـش
بــدو گــفــت کــایـدر بــمـانـدی تــو دیـرز دیـدار ایـن مـرز نـاگـشـتـه سـیـر
مــرا رزم خـــاقــان ز تـــو بـــاز داشـــتبـه گیتـی مرا همچـو انبـاز داشت
کــــنـــون روزگـــار تــــوام تــــازه شــــدتــرا بــودن ایـدر بــی انـدازه شــد
سـخـن هـرچ گـویـی تـو پـاسـخ دهـیـموز آواز تــــو روز فــــرخ نــــهـــیـــم
فـــرســـتــــاده پــــیـــر کـــرد آفـــریـــنکـه بـی تـو مـبــادا زمـان و زمـیـن
هــران پـــادشـــاهــی کـــه دارد خـــردز گــفــت خــردمــنـد رامــش بــرد
بـــه یــزدان خـــردمـــنـــد نــزدیــک تـــربـــدانـــدیــش را روز تـــاریــک تـــر
تــو بــر مــهــتــران جــهــان مــهــتــریکه هم مهتـر و شاه و هم بـهتری
تــرا دانــش و هــوش و دادســت و فــربـــر آیــیــن شــاهــان پـــیــروزگــر
هـمـانـت خــرد هـسـت و پــاکـیـزه رایبــر هـوشـمـنـدان تـوی کـدخـدای
کـه جــاویـد بــادی تــن و جـان درسـتمـبـیناد گـردون مـیان تـو سـسـت
زبــانــت تــرازوســت و گــفــتــن گــهــرگهر سـخـتـه هرگز که بـیند بـه زر
اگـــر چـــه فـــرســـتـــاده قـــیـــصـــرمهـمــان چــاکــر شــاه را چــاکــرم
درودی رســانــم ز قــیــصــر بـــه شــاهکه جـاوید بـاد این سر و تـاج و گاه
و دیـگــر کــه فــرمـود تــا هـفــت چــیـزبــپــرســم ز دانــنــدگــان تــو نـیـز
بـدو گـفـت شـاه ایـن سـخـنـهـا بـگـویسـخـن گـوی را بـیـشـتـر آب روی
بــــفـــرمـــود تـــا مـــوبــــد مـــوبــــدانبــشـد پـیـش بــا مـهـتـران و ردان
بــشــد مــوبـــد و هــرکــه دانــا بــدنــدبــه هـر دانـشـی بــر تـوانـا بــدنـد
ســخــن گـوی بــگـشــاد راز از نـهـفـتسـخـنهای قیصـر بـه موبـد بـگفت
بـه مـوبـد چـنـین گـفـت کـای رهنـمـونچـه چیز آنک خوانی همی اندرون
دگــر آنـک بــیـرونــش خــوانـی هـمــیجـزین نـیز نـامـش نـدانـی هـمـی
زبـر چـیسـت ای مـهتـر و زبـر چـیسـتهمان بـیکرانه چـه و خـوار کیست
چــه چــیـز آنــک نــامــش فــراوان بــودمـر او را بـه هـر جـای فـرمـان بـود
چــنـیـن گـفـت مـوبــد بــه فـرزانـه مـردکـه مـشـتـاب وز راه دانـش مـگـرد
مر این را که گفتـی تـو پـاسخ یکیسـتسخـن در درون و بـرون اندکیست
بــرون آســمــان و درونــش هــواســتزبــر فــر یــزدان فــرمــانــرواســت
هـمـان بــیـکــران در جــهـان ایـزدســتاگر تاب گیری بـه دانش بـه دست
زبـر چـون بـهـشـتـسـت و دوزخ بـه زیـربـد آن را کـه بـاشـد بـه یزدان دلیر
دگـــر آنــک بـــســـیــار نــامـــش بـــودرونـده بــه هـر جـای کـامـش بــود
خـــرد دارد ای پـــیــر بـــســـیـــار نـــامرسـانـد خــرد پــادشـا را بــه کـام
یــکــی مــهــر خــوانــنــد و دیـگــر وفــاخــرد دور شــد درد مـانـد و جــفـا
زبــــان آوری راســــتــــی خــــوانـــدشبــلــنـداخــتــری زیـرکــی دانـدش
گــــهـــی بــــردبــــار و گــــهـــی رازدارکـه بــاشـد سـخـن نـزد او پــایـدار
پـــراگـــنـــده ایـــنـــســـت نـــام خـــرداز انـــدازه هـــا نـــام او بــــگـــذرد
تــو چــیـزی مـدان کـز خـرد بــرتــرسـتخـرد بـر همـه نـیکـویهـا سـرسـت
خـــرد جــــویـــد آگـــنـــده راز جـــهـــانکـه چـشـم سـر مـا نـبـینـد نـهـان
دگـــر آنـــک دارد جــــهـــانـــدار خــــواربــه هـر دانـش از کــرده کــردگــار
سـتــاره سـت رخـشـان ز چـرخ بــلـنـدکـه بـینا شـمارش بـداند کـه چـند
بـلـنـد آسـمـان را کـه فـرسـنگ نیسـتکسـی را بـدو راه و آهنگ نیسـت
هــمـــی خـــوار گـــیــری شـــمـــار وراهــــمــــان گــــردش روزگـــــار ورا
کــســی کــو بــبــیـنــد ز پــرتــاب تــیـربــمـانـد شـگـفـت انـدرو تــیـز ویـر
ســتــاره هـمـی بــشــمـرد ز آســمـانازین خـوارتـر چـیست ای شادمان
مـن این دانـم ار هـسـت پـاسـخ جـزینفــراخــســت رای جــهـان آفــریـن
سـخـن دان قـیصـر چـو پـاسـخ شـنـیـدزمـین را بـبـوسـید و فـرمـان گـزید
بــه بــهـرام گـفـت ای جــهـانـدار شــاهز یـزدان بـریـن بـر فـزونـی مـخـواه
کـه گـیتـی سـراسـر بـه فـرمان تـسـتسـر سـرکشان زیر پـیمان تـسـت
پــــســــنــــد بــــزرگــــان فــــرخ نـــژادندارد جهان چون تو شاهی به یاد
هــمــان نــیــز دســتــورت از مــوبـــدانبـه دانـش فـزونـسـت از بــخـردان
هـمــه فــیـلــســوفــان ورا بــنــده انــدبــه دانـایـی او ســرافــگــنـده انـد
چــو بــهـرام بــشــنـیـد شــادی نـمــودبـه دلـش اندرون روشـنـایی فـزود
بـــه مـــوبـــدم درم داد ده بـــدره نــیــزهمان جـامه و اسپ و بـسیار چیز
وزانـــجـــا خـــرامـــان بـــیـــامـــد بــــدرخــرد یــافــتــه مــوبـــد پـــرهــنــر
فــــرســــتــــاده قــــیـــصــــر نـــامـــدارسـوی خـانـه رفـت از بـر شـهـریارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.