ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چو خورشید بـر چرخ بـنمود دستشهنشاه بـر تـخـت زرین نشسـت
فــرســتــاده قــیـصــر آمــد بــه درخــرد یــافــتـــه مــوبـــد پـــرگــهــر
بـه پـیش شـهنشـاه رفـتـند شـادســخــنـهـا ز هـرگـونـه کـردنـد یـاد
فـرسـتــاده را مـوبــد شـاه گـفـتکه ای مرد هشیار بـی یار و جـفت
ز گـیتـی زیـانـکـارتـر کـار چـیسـتکـه بـر کـرده او بــبــایـد گـریـسـت
چـه دانی تـو اندر جـهان سـودمندکــه از کــردنـش مـرد گـردد بــلـنـد
فـرســتــاده گـفـت آنـک دانـا بــودهــمــیــشــه بــزرگ و تــوانــا بــود
تــن مــرد نــادان ز گــل خــوارتـــربـــه هــر نــیــکئی نــاســـزاوارتـــر
ز نـــادان و دانـــا زدی داســـتـــانشـنـیـدی مـگـر پــاسـخ راســتــان
بــدو گـفـت مـوبـد کـه نـیـکـو نـگـربـیندیش و ماهی بـه خشکی مبـر
فرسـتـاده گفت ای پـسندیده مردسـخـن هـا ز دانـش تـوان یـاد کـرد
تـو این گـر دگـرگـونه دانی بـگـویکـه از دانـش افـزون شــود آبــروی
بـدو گفـت موبـد کـه اندیشـه کـنکـز انـدیشـه بـازیـب گـردد سـخـن
ز گــیـتــی هــرانــکــو بــی آزارتــرچـنـان دان کـه مـرگـش زیـانـکـارتـر
به مرگ بدان شاد باشی رواستچـو زاید بـد و نیک تـن مرگ راست
ازیـن ســودمــنـدی بــود زان زیـانخـرد را مـیـانـجـی کـن انـدر مـیـان
چـو بـشـنید رومی پـسـند آمدشســخــنـهـای او سـودمـنـد آمـدش
بــخـنـدیـد و بــر شـاه کـرد آفـریـنبــدو گـفـت فـرخـنـده ایـران زمـیـن
کـه تـخـت شـهنشـاه بـیند همیچـو مـوبـد بـروبـر نـشـیـنـد هـمـی
بـه دانش جـهان را بـلند افـسـریبــه مـوبــد ز هـر مـهـتـری بــرتـری
اگـر بـاژ خـواهی ز قـیصـر رواسـتک دستـور تو بـر جهان پـادشاست
ز گـفـتــار او شــاد شـد شـهـریـاردلـش تـازه شـد چـو گـل اندر بـهار
بـرون شد فرستـاده از پـیش شاهشــب آمـد بــرآمـد درفـش ســیـاه
پــدیـد آمـد آن چــادر مـشـکـبــویبـه عـنـبــر بـیـالـود خـورشـیـد روی
شــکــیـبــا نـبــد گـنـبــد تــیـزگـردسـر خــفـتــه از خـواب بــیـدار کـرد
درفـشـی بــزد چــشــمـه آفـتــابسر شاه گیتی سبک شد ز خواب
در بـــار بـــگــشــاد ســـالــار بـــارنشست از بـر تـخـت خـود شهریار
بــفـرمـود تــا خــلـعـت آراســتــنـدفـرسـتـاده را پـیـش او خـواسـتـنـد
ز سیمین و زرین و اسپ و ستـامز دیـنــار گــیـتــی کــه بــردنـد نـام
ز دینـار و گـوهر ز مـشـک و عـبـیرفـزون گـشـت از انـدیـشـه تـیـزویـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.