ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزیـر خــردمـنـد بــر پــای خــاســتچنین گفت کی خسرو داد و راست
جـهان از بـداندیش بـی بـیم گشتوزین مرزها رنج و سـخـتـی گذشت
مــگــر نـامـور شــنـگــل از هـنـدوانکـــه از داد پـــیـــچـــیـــده دارد روان
ز هـنـدوســتــان تــا در مــرز چــیـنز دزدان پــــرآشــــوب دارد زمـــیـــن
بـه ایران هـمـی دسـت یازد بـه بـدبــدیـن داســتــان کـارســازی سـزد
تـو شـاهی و شـنگـل نگـهبـان هندچـرا بــاژ خـواهـد ز چـیـن و ز سـنـد
بــرانـدیـش و تــدبــیـر آن بــازجــوینــبــایـد کــه نــاخــوبــی آیـد بــروی
چـو بـشنید شاه آن پـراندیشه شدجهان پیش او چون یکی بـیشه شد
چـنین گـفـت کـاین کـار من در نهانبـسـازم نـگـویـم بـه کـس در جـهـان
بــه تــنــهــا بـــبــیــنــم ســپــاه وراهــمــان رســم شــاهـی و گــاه ورا
شـوم پـیـش او چـون فـرسـتـادگـاننــگــویــم بـــه ایــران بـــه آزادگـــان
بــشـد پــاک دســتــور او بــا دبــیـرجــزو هـرکــســی آنـک بــد نـاگـزیـر
بـگـفـتـنـد هـرگـونـه از بـیـش و کـمبــبـردنـد قـرطـاس و مـشـک و قـلـم
یکـی نـامـه بـنوشـت پـر پـند و رایپــــر از دانـــش و آفـــریـــن خـــدای
سـر نـامـه کـرد از نـخـسـت آفـریـنز یزدان بـرآنکـس که جـسـت آفـرین
خـداونـد هسـت و خـداونـد نیسـتهمه چـیز جـفتـست و ایزد یکیست
ز چــیـزی کــجــا او دهــد بــنــده راپــــرســـتـــنـــده و تـــاج دارنـــده را
فـزون از خـرد نـیـسـت انـدر جـهـانفـــروزنـــده کـــهــتـــران و مـــهـــان
هرانـکـس کـه او شـاد شـد از خـردجــهـان را بــه کــردار بــد نـســپــرد
پـشـیمان نشـد هر کـه نیکـی گزیدکــه بـــد آب دانــش نــیــارد مــزیــد
رهـــانـــد خــــرد مـــرد را از بــــلـــامــبــادا کــســی در بــلــا مـبــتــلــا
نـخــسـتــیـن نـشـان خــرد آن بــودکـه از بـد همـه سـالـه تـرسـان بـود
بــدانــد تــن خــویــش را در نــهــانبـه چـشـم خـرد جـسـت راز جـهـان
خـــرد افــســـر شــهــریــاران بـــودهـــمــــان زیـــور نـــامـــداران بــــود
بـــدانـــد بـــد و نــیــک مـــرد خـــردبــکـوشـد بــه داد و بــپــیـچـد ز بــد
تــو انــدازه خــود نــدانــی هــمــیروان را بـه خـون در نـشـانی همـی
اگـــر تــــاجــــدار زمـــانـــه مـــنـــمبــه خـوبـی و زشـتـی بـهـانـه مـنـم
تـو شـاهی کنی کی بـود راسـتـیپــدیـد آیـد از هـر سـوی کـاســتــی
نــه آیـیـن شــاهـان بــود تــاخــتــنچـنـین بـا بـدانـدیـشـگـان سـاخـتـن
نـیـای تــو مــا را پــرســتــنـده بــودپــدر پـیـش شـاهـان مـا بــنـده بــود
کـس از مـا نـبــودنـد هـمـداسـتــانکــه دیـر آمــدی بــاژ هـنـدوســتــان
نـگـه کـن کـنـون روز خـاقـان چــیـنکـه از چـیـن بـیـامـد بـه ایـران زمـین
بــــه تــــاراج داد آنـــک آورده بــــودبـپـیچـید زان بـد کـه خـود کـرده بـود
چـنـیـن هـم هـمـی بـیـنـم آیین تـوهـمـان بــخــشــش و فـره دیـن تــو
مرا سـاز جـنگست و هم خـواستـههـمـان لــشــکــر یـکــدل آراســتــه
تــرا بــا دلـیـران مـن پــای نـیـسـتبـه هند اندرون لشـکـر آرای نیسـت
تـو انـدر گـمـانـی ز نـیـروی خـویـشهمی پـیش دریا بـری جـوی خویش
فـرســتــادم ایـنـک فـرسـتــاده یـیســخــن گــوی بــا دانـش آزاده یـی
اگــر بــاژ بــفــرســت اگـر جــنـگ رابـه بـی دانشی سخـت کن تـنگ را
ز مــا بـــاد بـــر جــان آنــکــس درودکـه داد و خـرد بــاشـدش تـار و پــود
چو خط از نسیم هوا گشت خشکنوشـتـنـد و بـر وی پـراگـنـد مـشـک
بــه عـنـوانـش بــر نـام بــهـرام کـردکـه دادش ســر هـر بــدی رام کــرد
کــه تــاج کــیـان یـافــت از یـزدگــردبــــه خــــرداد مـــاه انـــدرون روز ارد
ســپــهــدار مــرز و نــگــهــدار بــومســتــانــنــده بــاژ ســقــلــاب و روم
بـه نـزدیک شـنـگـل نـگـهـبـان هنـدز دریــای قـــنــوج تـــا مــرز ســـنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.