ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـشـنید شـد نـامـه را خـواسـتـارشــگــفــتــی بــمـانـد انـدران نـامـدار
چــو آن نـامـه بــرخــوانـد مــرد دبــیـررخ تــاجــور گــشــت هـمــچــون زریـر
بــدو گـفـت کـای مـرد چـیـره سـخـنبــه گـفـتـار مـشـتـاب و تـنـدی مـکـن
بــزرگــی نــمــایـد هـمــی شــاه تــوچــنــان هـم نــمــایـد هـمــی راه تــو
کـسـی بــاژ خـواهـد ز هـنـدوسـتـاننـبــاشــم ز گــویـنـده هـمــداســتــان
بـه لشـکر همی گوید این گر بـه گنجوگـر شـهر و کـشـور سـپـردن بـه رنج
کلنگ اند شـاهان و من چـون عـقـابوگـر خــاک و مـن هـمـچــو دریـای آب
کسـی بـا سـتـاره نکوشـد بـه جـنگنه بـا آسمان جـسـت کس نام و ننگ
هــنــر بــهــتــر از گــفــتــن نــابــکــارکــه گــیــرد تــرا مــرد دانــنــده خــوار
نه مردی نه دانش نه کشور نه شهرز شـاهـی شـمـا را زبــانـســت بــهـر
نـهـفـتــه هـمـه بــوم گـنـج مـنـسـتنـیـاکــان بــدو هـیـچ نــابــرده دســت
دگـــر گــنــج بـــرگـــســـتـــوان و زرهچــو گــنـجــور مــا بــرگــشــایـد گــره
بـه پـیـلـانـش بـایـد کـشـیـدن کـلـیـدوگــر ژنـده پــیـلــش تــوانـد کــشــیـد
وگـر گـیـری از تـیغ و جـوشـن شـمـارسـتـاره شـود پـیش چـشـم تـو خـوار
زمــیــن بـــر نــتـــابـــد ســپـــاه مــراهــمــان ژنــده پـــیــلــان و گـــاه مــرا
هــزار ار بــه هــنــدی زنــی در هــزاربــود کـس کـه خــوانـد مـرا شــهـریـار
همـان کـوه و دریای گـوهـر مـراسـتبه من دارد اکنون جهان پشت راست
همان چـشـمه عنبـر و عود و مشـکدگـر گـنـج کـافـور نـاگـشـتـه خـشـک
دگـــــر داروی مـــــردم دردمـــــنـــــدبــه روی زمــیـن هــرک گــردد نــژنــد
همـه بـوم مـا را بـدین سـان بـرسـتاگـر زر و سـیمسـت و گـر گـوهرسـت
چــو هـشــتــاد شــاهـنـد بــا تــاج زربــه فـرمـان مـن تــنـگ بــسـتـه کـمـر
هــمــه بـــوم را گــرد دریــاســـت راهنــیــایــد بــدیــن خــاک بــر دیــو گــاه
ز قـــنـــوج تـــا مـــرز دریــای چـــیــنز ســقــلــاب تــا پــیـش ایـران زمـیـن
بــزرگــان هـمــه زیـردســت مــنــنــدبــه بــیـچــارگــی در پــرســت مـنـنـد
بـه هند و بـه چـین و خـتـن پـاسبـاننــرانــنــد جـــز نـــام مـــن بـــر زبـــان
هــمــه تــاج مــا را ســتــایـنــده انــدپـــرســتـــنــدگــی را فــزایــنــده انــد
بـه مشـکوی من دخـت فـغـفور چـینمــرا خـــوانــد انــدر جـــهــان آفــریــن
پــســر دارم از وی یــکــی شــیــردلکـه بـسـتـاند از کـه بـه شـمشـیر دل
ز هــنــگــام کــاوس تـــا کــیــقــبـــادازیـن بــوم و بــرکـس نـکـردســت یـاد
هـمــان نــامــبــردار ســیـصــد هــزارز لـشــکـر کـه خــوانـد مـرا شــهـریـار
ز پــیـوســتــگــانـم هـزار و دویـســتکزیشان کسـی را بـه من راه نیسـت
هــمــه زاد بــر زاد خــویـش مــنــنــدکــه در هـنـد بــر پــای پــیـش مـنـنـد
که در بـیشه شیران بـه هنگام جنگز آورد ایــشــان بـــخــایــد دو چــنــگ
گـــر آیـــیـــن بـــدی هـــیـــچ آزاده راکـه کـشـتـی بـه تـندی فـرسـتـاده را
ســـرت را جـــدا کــردمــی از تـــنــتشــدی مـویـه گـر بــر تــو پــیـراهـنـت
بــدو گــفــت بــهــرام کــای نــامــداراگــر مــهــتـــری کــام کــژی مــخـــار
مـرا شــاه مـن گـفــت کــو را بــگـویکــه گــر بــخــردی راه کــژی مـجــوی
ز درگــــه دو دانــــا پــــدیــــدار کــــنزبـــان آور و کـــامـــران بـــر ســـخـــن
گـر ایـدونـک زیـشـان بــه رای و خـردیــکــی بـــر یــکــی زان مــا بـــگــذرد
مــرا نـیـز بــا مــرز تــو کــار نـیـســتکه نزدیک بـخـرد سخـن خـوار نیسـت
وگــــرنـــه ز مـــردان جــــنـــگــــاورانکــســی کــو گــرایـد بــه گــرز گــران
گـزین کـن ز هنـدوسـتـان صـد سـوارکــه بــا یـک تــن از مــا کــنــد کــارزار
نــخـــواهــیــم مـــا بـــاژ از مـــرز تـــوچــو پـــیــدا شــدی مــردی و ارز تـــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.