ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـشـنید شـنگل بـه بـهرام گـفـتکه رای تـو بـا مردمی نیسـت جـفت
زمــانـی فــرودآی و بــگــشــای بــنـدچـه گـویی سـخـن های ناسـودمـند
یــکــی خــرم ایــوان بـــپــرداخــتــنــدهـمـه هـرچ بــایـسـت بـرسـاخـتـنـد
بـــیــاســـود بـــهـــرام تـــا نـــیــم روزچـو بــر اوج شـد تــاج گـیـتــی فـروز
چـو در پـیش شـنـگـل نـهـادنـد خـوانیـکــی را بــفــرمــود کــو را بــخــوان
کـز ایـران فـرسـتـاده خـسـروپــرسـتسـخـن گـوی و هم کـامگـار نوسـت
کسی را که با اوست هم زین نشانبــیـاور بــه خــوان رســولـان نـشـان
بـشد تـیز بـهرام و بـر خـوان نشستبـنان دست بـگشاد و لب را بـبـست
چـو نان خـورده شد مجـلس آراستـندنــوازنــده رود و مــی خــواســتــنــد
همـی بـوی مـشـک آمـد از خـوردنیهـمـان زیـر زربــفــت گــســتــردنـی
بــزرگــان چــو از بــاده خــرم شــدنـدز تــیـمـار نـابــوده بــی غـم شــدنـد
دو تــــن را بــــفــــرمـــود زورآزمــــایبـه کـشـتـی کـه دارنـد بــا دیـو پـای
بــرفــتــنـد شــایـســتــه مـردان کــاربــبــســتــنـدشــان بــر مـیـانـهـا ازار
هـمـی کــرد زور ان بــریـن ایـن بــرانگــرازان و پـــیــچـــان دو مــرد گــران
چــو بــرداشــت بــهــرام جــام بــلــوربـه مـغـزش نـبـیـد انـدرافـگـنـد شـور
بـشـنگـل چـنین گـفـت کـای شـهریاربـــفــرمــای تـــا مــن بـــبـــنــدم ازار
چـو بـا زورمـنـدان بـه کـشـتـی شـومنـه انـدر خـرابــی و مـسـتــی شـوم
بــخـنـدیـد شـنـگـل بــدو گـفـت خـیـزچــو زیــر آوری خــون ایـشــان بــریـز
چـو بـشـنـید بـهرام بـر پـای خـاسـتبــه مـردی خــم آورد بــالـای راسـت
کـسـی را کـه بـگـرفـت زیشـان میانچــو شـیـری کـه یـازد بــه گـور ژیـان
همی بـر زمین زد چنان کاستخوانششـکـسـت و بــپـالـود رنـگ رخـانـش
بـدو مـانده بـد شـنگـل اندر شـگـفـتازان بـــرز بـــالــا و آن زور و کـــفـــت
بـه هنـدی همـی نـام یزدان بـخـوانـدورا از چــهـل مــرد بــرتــر نــشــانــد
چـو گشتـند مسـت از می خـوشگواربـــرفـــتـــنــد ز ایــوان گــوهــرنــگــار
چـو گـردون بـپـوشـیـد چـیـنـی حـریـرز خــوردن بـــرآســود بـــرنــا و پـــیــر
چـو زریـن شـد آن چـادر مـشـکـبــویفــروزنــده بـــر چــرخ بـــنــمــود روی
شـه هـنـدوان بــاره را بــرنـشــســتبـه میدان خـرامید چـوگان بـه دست
بــبــردنــد بـــا شــاه تــیــر و کــمــانهـمــی تــاخــت بــر آرزو یـک زمــان
بــه بــهـرام فـرمـود تـا بــر نـشـسـتکـمـان کـیـانـی گـرفـتــه بــه دسـت
بـه شـنگل چـنین گفت کای شـهریارچـنان دان که هسـتـند بـا من سـوار
هـمـی تــیـر و چــوگـان کـنـنـد آرزویچــو فـرمـان دهـد شـاه آزاده خــوی
چـنین گفـت شـنگل کـه تـیر و کـمانســتــون ســواران بــود بــی گـمـان
تـو بــا شـاخ و یـالـی بــیـفـراز دسـتبه زه کن کمان را و بگشای شست
کــمــان را بــه زه کــرد بــهــرام گــردعـنـان را بــه اســپ تــگـاور سـپــرد
یکی تـیر بـگرفـت و بـگشـاد شـسـتنشانه به یک چوبه بـر هم شکست
گــرفــتـــنــد یــکــســر بـــرو آفــریــنســـواران مــیــدان و مــردان کـــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.