ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی کـرگ بــود انـدران شـهـر شــاهز بـــالــای او بــســتــه بـــر بـــاد راه
ازان بــیـشـه بــگـریـخــتــی شـیـر نـرهــم از آســمــان کــرگــس تــیـرپــر
یـکــایـک هـمــه هـنـد زو پــر خــروشاز آواز او کـــر شـــدی تـــیــز گــوش
بـه بـهـرام گـفـت ای پـسـنـدیده مـردبــرآیـد بــه دســت تــو ایـن کـارکـرد
بــه نــزدیــک آن کــرگ بـــایــد شــدنهــمــه چـــرم او را بـــه تـــیــر آژدن
اگــر زو تــهــی گــردد ایـن بــوم و بــربـــه فــر تـــو ایــن مــرد پـــیــروزگــر
یـکـی دســت بــاشــدت نـزدیـک مـنچــه نـزدیـک ایـن نـامــدار انـجــمــن
کــه جـــاویــد در کـــشـــور هــنــدوانبـــود زنـــده نـــام تـــو تـــا جـــاودان
بـــدو گــفــت بـــهــرام پــاکــیــزه رایکـه بــا مـن بـبـایـد یـکـی رهـنـمـای
چـو بــیـنـم بــه نـیـروی یـزدان تــنـشبـبـینـی بـه خـون غـرقـه پـیراهـنـش
بــدو داد شــنـگــل یـکــی رهـنـمــایکـه او را نشـیمـن بـدانسـت و جـای
هـمـی رفــت بــا نـیـک دل رهـنـمـونبــدان بــیـشــه کـرگ ریـزنـده خــون
هــمــی گــفــت چـــنــدی ز آرام اویز بــــالـــا و پــــهـــنـــا و انـــدام اوی
چـو بـنمـود و بـرگـشـت و بـهرام رفـتخـرامـان بــدان بـیـشـه کـرگ تـفـت
پـــس پـــشــت او چـــنــد ایــرانــیــانبــه پـیـکـار آن کـرگ بــسـتـه مـیـان
چـــو از دور دیـــدنـــد خـــرطـــوم اویز هنگش همی پست شد بـوم اوی
بــدو هـرکـسـی گـفـت شـاهـا مـکـنز مـردی هـمـی بـگـذرد این سـخـن
نکردسـت کس جـنگ بـا کوه و سـنگوگر چـه دلیرسـت خـسرو بـه چـنگ
به شنگل چنین گوی کاین راه نیستبـدین جـنگ دسـتـوری شاه نیسـت
چــنـیـن داد پــاســخ کـه یـزدان پــاکمـرا گـر بــه هـنـدوسـتــان داد خـاک
بــه جــای دگـر مـرگ مـن چــون بــودکـه انـدیـشــه ز انـدازه بــیـرون بــود
کــمــان را بـــه زه کـــرد مــرد جـــوانتـو گـفـتـی هـمـی خـوار گـیـرد روان
بــیــامــد دوان تــا بــه نــزدیـک کــرگپـر از خـشم سـر دل نهاده بـه مرگ
کــمـان کـیـانـی گـرفــتــه بــه چــنـگز تـــرکــش بـــرآورد تـــیــر خــدنــگ
هـمـی تـیـر بــاریـد هـمـچـون تــگـرگبرین همنشان تا غمین گشت کرگ
چــو دانـســت کــو را ســرآمـد زمــانبـرآهـیخـت خـنـجـر بـه جـای کـمـان
سـر کـرگ را راسـت بــبــریـد و گـفـتبــه نـام خـداونـد بــی یـار و جــفـت
کــه او داد چـــنــدیــن مــرا فـــر و زوربــه فــرمــان او تــابــد از چــرخ هـور
بـــفــرمــود تــا گــاو و گــردون بـــرنــدسـر کـرگ زان بـیـشـه بـیـرون بـرنـد
بــبــردنــد چــون دیـد شــنـگــل ز دوربــه دیـبــا بــیــاراســت ایـوان ســور
چـو بـر تـخـت بـنشسـت پـرمایه شاهنـشــانــدنــد بــهـرام را پــیـش گــاه
هـمــی کــرد هــر کــس بــرو آفــریـنبــزرگــان هـنــد و ســواران چــنــیـن
بــرفــتــنــد هــر مــهــتــری بــا نــثــاربــه بــهـرام گـفــتــنـد کــای نـامـدار
کـسـی را سـزای تــو کـردار نـیـسـتبــه کــردار تــو راه دیــدار نــیــســت
ازو شــادمـان شــنـگـل و دل بــه غـمگـــهــی تـــازه روی و زمـــانــی دژمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.