ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی اژدهـا بــود بــر خــشــک و آببـــه دریــا بـــدی گــاه بـــر آفــتـــاب
هـمـی درکـشـیـدی بـه دم ژنـده پـیلوزو خــاســتــی مــوج دریــای نــیـل
چـنین گفـت شـنگل بـه یاران خـویشبــدان تــیــزهــش رازداران خــویـش
کـه مـن زیـن فــرســتــاده شــیـرمـردگــهـی شــادمـانـم گـهـی پــر ز درد
مــرا پــشــت بــودی گــر ایــدر بـــدیبــه قـنـوج بــر کـشـوری ســر بــدی
گــر از نــزد مــا ســـوی ایــران شـــودز بــــهـــرام قـــنـــوج ویـــران شـــود
چـو کـهتـر چـنین بـاشـد و مـهتـر اوینـمـانـد بــریـن بــوم مـا رنـگ و بـوی
هـمـه شـب هـمـی کـار او سـاخـتــمیــکــی چـــاره دیــگــر انــداخـــتـــم
فـــرســـتـــمـــش فـــردا بــــر اژدهـــاکــزو بــی گــمــانــی نــیــابــد رهــا
نـــبـــاشـــم نــکـــوهــیــده کـــار اویچـو بـا اژدها خـود شـود جـنـگـجـوی
بـگـفـت این و بـهـرام را پـیـش خـوانـدبــســی داســتــان دلــیـران بــرانــد
بـــدو گـــفـــت یــزدان پـــاک آفـــریــنتــــرا ایــــدر آورد ز ایـــران زمــــیـــن
کـه هـنـدوسـتــان را بــشـویـی ز بــدچـــنـــان کـــز ره نــامـــداران ســـزد
یـکـی کـار پـیـش اسـت بـا درد و رنـجبــه آغــاز رنـج و بــه فــرجــام گــنـج
چـو این کـرده بـاشـی زمـانـی مـپـایبــه خـشـنـودی مـن بــرو بــاز جـای
بـه شـنـگـل چـنـین پـاسـخ آورد شـاهک از رای تــو بــگــذرم نـیـســت راه
ز فـــرمـــان تـــو نــگـــذرم یــک زمــانمــگــر بـــد بـــود گــردش آســمــان
بـدو گفت شنگل که چـندین بـلاسـتبـدیـن بـوم مـا در یـکـی اژدهـاسـت
بــه خــشـکـی و دریـا هـمـی بــگـذردنــهــنــگ دم آهــنــگ را بــشــمــرد
تــوانـی مـگــر چــاره یـی ســاخــتــنازو کـــشـــور هــنـــد پـــرداخـــتـــن
بــه ایــران بــری بــاژ هــنــدوســتــانهـمـه مـرز بــاشـنـد هـمـداســتــان
هــمــان هــدیـه هــنــد بــا بــاژ نــیــزز عـود و ز عــنـبــر ز هـرگـونـه چــیـز
بـــدو گــفــت بــهــرام کــای پــادشــابــهـنــد انــدرون شــاه و فــرمــانـروا
بـــه فـــرمـــان دارنـــده یـــزدان پـــاکپــــی اژدهـــا را بــــبــــرم ز خــــاک
نـدانـم کـه او را نـشـیـمـن کـجـاسـتبــبــایـد نـمـودن بــه مـن راه راسـت
فـرســتــاد شــنـگـل یـکـی راه جــویکـــه آن اژدهــا را نــمـــایــد بـــدوی
هـمـی رفـت بــا نـامـور ســی ســواراز ایــران ســـواران خـــنـــجـــرگـــزار
هـمـی تـاخـت تـا پــیـش دریـا رسـیـدبــه تــاریــکــی آن اژدهــا را بـــدیــد
بـــزرگــان ایــران خــروشــان شــدنــدوزان اژدهـا نـیـز جــوشــان شــدنــد
بــه بــهـرام گـفــتــنـد کـای شــهـریـارتـو این را چـو آن کرگ پـیشـین مدار
بــه ایــرانــیــان گــفــت بــهــرام گــردکــه ایـن را بــه دادار بــایـد ســپــرد
مــرا گــر زمــانــه بــدیـن اژدهــاســتبـه مـردی فـزونی نگـیرد نه کـاسـت
کــمـان را بــه زه کــرد و بــگـزیـد تــیـرکـه پـیکـانش را داده بـد زهر و شـیر
بـــران اژدهـــا تـــیــربـــاران گـــرفـــتچـپ و راسـت جـنگ سـواران گرفت
بــه پـولـاد پـیـکـان دهـانـش بــدوخـتهـمـی خـار زان زهـر او بــرفـروخـت
دگــر چــار چــوبـــه بـــزد بـــر ســرشفـرو ریـخــت بــا زهـر خـون از بــرش
تــن اژدهـا گـشـت زان تــیـر سـسـتهمی خاک را خون زهرش بشست
یـکـی تــیـغ زهـرآبــگـون بــرکــشــیـدبـــه تـــنـــدی دل اژدهـــا بـــردریـــد
بــه تــیــغ و تــبــرزیـن بــزد گــردنــشبـه خـاک انـدر افـگـنـد بـیجـان تـنش
به گردون سرش سوی شنگل کشیدچــو شــاه آن ســر اژدهــا را بــدیـد
بـــرآمــد ز هــنــدوســـتـــان آفـــریــنز دادار بــــر بــــوم ایـــران زمــــیـــن
کـه زایـد بــرآن خــاک چــونـیـن سـوارکـــه بــــا اژدهـــا ســـازد او کـــارزار
بــریـن بــرز بــالــا و ایـن شــاخ و یــالنـبــاشـد جـز از شـهـریـارش هـمـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.