ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همـان شـاه شـنـگـل دلـی پـر ز دردهـمــی داشــت از کــار او روی زرد
شـــب آمـــد بــــیـــاورد فـــرزانـــه راهـمـان مـردم خـویش و بـیگـانـه را
چـنین گـفـت کـاین مـرد بـهرامـشـاهبـدین زور و این شاخ و این دستگاه
نـبــاشــد هـمــی ایـدر از هـیـچ رویز هـرگـونـه آمـیـخـتـم رنـگ و بــوی
گــر از نــزد مــا او بـــه ایــران شـــودبــه نــزدیـک شــاه دلــیـران شــود
سـپـاه مـرا سـسـت خـوانـد بـه کـاربـه هندوسـتـان نیسـت گوید سوار
ســرافــراز گــردد مــگــر دشــمــنــمفـرســتــاده را سـر ز تــن بــرکـنـم
نـهـانـش هـمـی کـرد خـواهـم تـبــاهچـه بــیـنـیـد ایـن را چـه دانـیـد راه
بــدو گـفــت فـرزانـه کـای شــهـریـاردلـت را بــدیـن گـونـه رنـجــه مـدار
فــرســتــاده شــهــریــاران کــشــیبـه غـمـری بــرد راه و بـیـدانـشـی
کـس اندیشـه زین گـونه هرگـز نکـردبــه راه چــنـیـن رای هـرگـز مـگــرد
بــر مــهــتــران زشــت نــامــی بــودسـپـهـبــد بــه مـردم گـرامـی بــود
پــس انـگـه بــیـایـد از ایـران ســپــاهیـکـی تــاجـداری چـو بــهـرامـشـاه
نـمـانـد ز مـا کـس بــدیـنـجـا درسـتز نیکـی نبـاید تـرا دسـت شـسـت
رهـــانـــیـــده مــــاســــت از اژدهـــانـه کــشــتــن بــود رنـج او را بــهـا
بـدین بـوم مـا اژدهـا کـشـت و کـرگبـه تـن زنـدگـانی فـزایش نـه مـرگ
چـو بـشنید شنگل سخـن تـیره شدز گـفــتــار فــرزانـگـان خــیـره شــد
بـــبــود آن شــب و بـــامــداد پــگــاهفـرســتــاد کـس نـزد بــهـرامـشـاه
بــه تـنـهـا تـن خـویـش بـی انـجـمـننـه دسـتـور بـد پـیش و نـه رای زن
بــه بــهـرام گــفــت ای دلــارای مـردتـوانگـر شـدی گـرد بـیشـی مگـرد
بــتــو داد خــواهـم هـمـی دخــتــرمز گــفــتــار و کــردار بـــاشــد بـــرم
چـو این کرده بـاشم بـر من بـایسـتکـز ایدر گـذشـتـن تـرا روی نیسـت
تــرا بـــر ســپــه کــامــگــاری دهــمبـه هـنـدوسـتـان شـهـریاری دهـم
فــرومـانـد بــهـرام وا نـدیـشــه کــردز تــخــت و نـژاد و ز نـنـگ و نــبــرد
ابا خویشتن گفت کاین جنگ نیستز پـیونـد شـنـگـل مـرا ننگ نیسـت
و دیـگـر کـه جـان بـر سـر آرم بــدیـنبــبــیـنـم مـگـر خــاک ایـران زمـیـن
کـه ایـدر بـدین سـان بـمـانـدیـم دیـربــرآویــخــت بـــا دام روبــاه شــیــر
چـنـین داد پـاسـخ کـه فـرمـان کـنـمز گــفــتـــارت آرایــش جــان کــنــم
تـو از هـر سـه دخـتـر یـکـی بـرگـزینکه چـون بـینمش خـوانمش آفـرین
ز گـفـتــار او شــاد شـد شــاه هـنـدبـیـاراسـت ایوان بـه چـیـنـی پـرنـد
سـه دخـتـر بــیـامـد چـو خـرم بــهـاربــه آرایـش و بــوی و رنـگ و نـگــار
بــه بــهـرام گـور آن زمـان گــفــت روبــــیـــارای دل را بــــه دیـــدار نــــو
بــشــد تــیــز بــهــرام و او را بــدیــدازان مــاه رویــان یـکــی بــرگــزیــد
چــو خــرم بــهـاری ســپــیـنـود نــامهمه شـرم و ناز و همه رای و کـام
بـــدو داد شــنــگــل ســپـــیــنــود راچـو سـرو سـهی شمع بـی دود را
یـکــی گــنـج پــرمـایـه تــر بــرگــزیـدبــدان مـاه رخ داد شــنـگـل کـلـیـد
بـــــیـــــاورد یـــــاران بــــــهـــــرام راســـواران بــــازیـــب و بــــا نـــام را
درم داد ودیـنــار و هــرگــونــه چــیــزهـمـان عـنـبــر و عـود و کـافـورنـیـز
بـــیــاراســـت ایــوان گــوهــرنــگـــارز قــنـوج هـرکــس کــه بــد نـامـدار
خــرامــان بـــران بــزمــگــاه آمــدنــدبـه شـادی همـه نـزد شـاه آمـدنـد
بـبـودند یک هفتـه بـا می بـه دسـتهمه شاد و خرم به جای نشست
ســپــیــنــود بــا شــاه بــهــرام گــورچـو می بـود روشـن بـه جـام بـلـورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.