ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو زین آگهی شـد بـه فغـفور چـینکــه بــا فــر مــردی ز ایــران زمــیـن
بـه نـزدیـک شـنـگـل فـرسـتـاده بـودهــمــانــا ز ایــران تــهــم زاده بـــود
بــدو داد شــنـگـل یـکـی دخــتــرشکـه بـر مـاه سـاید همـی افـسـرش
یـکــی نـامـه نـزدیـک بــهـرامــشــاهنـوشـت آن جـهـانـدار بــا دسـتـگـاه
بــه عـنـوان بــر از شــهـریـار جــهـانســـر نــامـــداران و شـــاه مـــهــان
بـــه نــزد فـــرســـتـــاده پـــارســـیکــه آمــد بــه قــنـوج بــا یـار ســی
دگــر گــفــت کــامــد بــمــا آگــهــیز تـــو نــامـــور مـــرد بـــا فـــرهــی
خـــردمـــنــدی و مـــردی و رای تـــوفـشـرده بــه هـرجـای بــر پــای تــو
کـــجـــا کـــرگ و آن نـــامـــور اژدهــاز شــمــشــیـر تــیـزت نـیـامــد رهـا
بــتـو داد دخـتـر کـه پــیـونـد مـاسـتکه هندوسـتـان خـاک او را بـهاست
ســر خــویــش را بـــردی انــدر هــوابــه پــیـونــد ایـن شــاه فــرمــانـروا
بــه ایـران بــزرگـیـسـت ایـن شـاه راکــجــا کــهــتـــرش افــســر مــاه را
بــه دســتــوری شـاه در بــر گـرفـتبــه قــنـوج شــد یـار دیـگـر گـرفــت
کــنــون رنــج بـــردار و ایــدر بـــیــایبـدیـن مـرز چـنـدانـک بـایـد بـه پـای
بــه دیـدار تـو چـشـم روشـن کـنـیـمروان را ز رای تــو جــوشــن کــنـیـم
چو خواهی که ز ایدر شوی باز جایزمــانــی نــگــویـم بــر مــن بــپــای
بــرو شـاد بــا خــلـعـت و خـواسـتــهخــــود و نــــامــــداران آراســــتــــه
تـرا آمـدن پـیـش مـن نـنـگ نـیـسـتچـو بـا شاه ایران مرا جـنگ نیسـت
مـکـن سـسـتـی از آمـدن هـیچ رایچـو خواهی که بـرگردی ایدر مپـای
چــو نـامـه بــیـامـد بــه بــهـرام گــوربـه دلـش اندر افـتـاد زان نامه شـور
نویسـنده بـر خـواند و پـاسـخ نوشتبـه پـالیز کین بـر درخـتـی بـکـشـت
سـر نامـه گـفـت آنچ گـفـتـی رسـیددو چـشـم تـو جـز کشور چـین ندید
بــه عـنـوان بــر از پــادشــاه جــهـاننـوشــتــی ســرافـراز و تــاج مـهـان
جـز آن بـد که گفتـی سراسر سخنبــزرگــی نــو را نــخــواهــم کــهــن
شـهنـشـاه بـهـرام گـورسـت و بـسچـــنــو در زمــانــه نــدانــیــم کــس
بــه مــردی و دانـش بــه فــر و نــژادچــنـو پــادشــا کـس نـدارد بــه یـاد
جـــهــانــدار پـــیــروزگــر خــوانــدشز شـاهـان ســرافـرازتــر خــوانـدش
دگـر آنـک گـفـتــی کـه مـن کـرده امبــه هـنـدوسـتــان رنـجـهـا بــرده ام
هــمــان اخــتــر شــاه بــهــرام بــودکــه بـــا فــر و اورنــد و بــانــام بــود
هـنــر نـیـز ز ایـرانـیـانــســت و بــسنــدارنــد کـــرگ ژیــان را بـــه کــس
هـمـه یـکـدلـانـنـد و یـزدان شــنـاسبـه نـیکـی نـدارنـد ز اخـتـر سـپـاس
دگـر آنـک دخــتــر بــه مـن داد شـاهبـه مردی گـرفـتـم چـنین پـیشـگـاه
یـکـی پــادشـا بــود شـنـگـل بــزرگبـه مـردی همی راند از میش گـرگ
چـو بـا مـن سـزا دیـد پـیونـد خـویشبـه من داد شایستـه فرزند خـویش
دگـر آنـک گـفـتـی کـه خـیـز ایـدر آیبـه نـیـکـی بـبــاشـم تـرا رهـنـمـای
مـرا شـاه ایـران فـرسـتــد بــه هـنـدبـه چـیـن آیـم از بـهـر چـینـی پـرنـد
نـبــاشـد ز مـن بــنـده هـمـداسـتـانکـه رانـم بــدیـن گـونـه بـر داسـتـان
دگـر آنـک گـفـتـی کـه بــا خـواسـتـهبــه ایـران فــرســتــمــت آراســتــه
مـــرا کـــرد یــزدان ازان بـــی نـــیــازبـه چـیـز کـسـان دسـت کـردن دراز
ز بـهرام دارم بـه بـخـشش سـپـاسنیایش کنم روز و شب در سه پاس
چــهـارم سـخــن گـر ســتــودی مـراهــنــر ز آنــچ بـــرتـــر فـــزودی مــرا
پـذیـرفـتـم ایـن از تـو ای شـاه چـیـنبــگــویـیــم بــا شــاه ایــران زمــیـن
ز یـــزدان تـــرا بــــاد چـــنـــدان درودکــه آن را نـدانـد فــلــک تــار و پــود
بــران نــامــه بــنـهـاد مــهـر نــگــیـنفرسـتـاد پـاسـخ سـوی شـاه چـینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.