ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســـواری ز قـــنـــوج تــــازان بــــرفـــتبــه آگـاهـی رفـتــن شـاه تــفـت
کــه بـــرزوی و ایــرانــیــان رفــتــه انــدهـمـان دخـتــر شـاه را بــرده انـد
شنید این سـخـن شنگل از نیک خـواهچـو آتـش بــیـامـد ز نـخـچـیـرگـاه
هـمـه لـشـکـر خــویـش را بــرنـشـانـدپـس شـاه بـهـرام لـشـکـر بـرانـد
بــدیـن گــونـه تــا پــیـش دریـا رســیـدسـپـیـنـود و بــهـرام یـل را بــدیـد
غمی گشت و بگذاشت دریا به خشمازان سوی دریا چو بـر کرد چشم
بـــدیــدش ســـپـــیــنــود و بـــهــرام رامـران مـرد بـی بــاک خـودکـام را
بـه دخـتـر چـنـیـن گـفـت کـای بــدنـژادکه چـون تـو ز تـخـم بـزرگان مبـاد
تــو بـــا ایــن فــریــبــنــده مــرد دلــیــرز دریـا گـذشـتـی بـه کـردار شـیر
کـه بــی آگـهـی مـن بــه ایـران شـویز مـیـنـوی خـرم بـه ویـران شـوی
بــبــیـنــی کــنــون زخــم ژوپــیـن مــنچـو نـاگـاه رفـتــی ز بــالـیـن مـن
بــدو گــفــت بــهـرام کــای بــدنـشــانچـرا تـاختـی بـاره چـون بـیهشان
مـــــــرا آزمـــــــودی گـــــــه کـــــــارزارچـنـانـم کـه بـا بـاده و مـیـگـسـار
تــو دانــی کــه از هــنــدوان صــدهــزاربـود پـیش من کمتـر از یک سـوار
چــو مــن بــاشــم و نـامــور یـار ســیزره دار بـــا خــنــجـــر پـــارســی
پــر از خــون کــنــم کــشــور هـنــدواننمانم که بـاشـد کـسـی بـا روان
بـدانسـت شـنگل کـه او راسـت گفـتدلـیری و گـردی نـشـایـد نـهـفـت
بــدو گــفــت شــنـگــل کــه فــرزنــد رابـیـفـگـنـدم و خـویـش و پـیونـد را
ز دیـــده گـــرامـــی تــــرت داشـــتــــمبـه سر بـر همی افسرت داشتم
تــرا دادم آن را کـه خــود خــواســتــیمـرا راسـتــی بــد تــرا کـاسـتـی
جـــفـــا بـــرگــزیــدی بـــه جـــای وفــاوفـا را جـفـا کـی پـسـنـدی سـزا
چــه گــویــم تــراکــانــک فــرزنــد بـــودبـه انـدیـشـه مـن خـردمـنـد بــود
کـنـون چــون دلـاور سـواری شـدسـتگمانم که او شهریاری شـدسـت
دل پــــارســــی بــــاوفـــا کـــی بــــودچــو آری کــنــد رای او نــی بــود
چــنــان بــچــه شــیـر بــودی درســتکه از خون دل دایگانش بشست
چــو دنـدان بــرآورد و شـد تــیـز چــنـگبــه پـروردگـار آمـدش رای جـنـگ
بـــدو گــفــت بـــهــرام چـــون دانــیــمبـداندیش و بـدساز چـون خـوانیم
بــه رفــتــن نــبــاشــد مــرا ســرزنـشنـخـواهی مـرا بـددل و بـدکـنـش
شــهــنــشـــاه ایــران و تـــوران مــنــمسـپـهـدار و پـشـت دلـیران مـنـم
ازیـن پــس ســزای تــو نـیـکــی کــنـمسـر بــدسـگـالـت ز تـن بــرکـنـم
بـــه ایـــران بـــه جـــای پـــدر دارمـــتهـم از بــاژ کــشــور نــیـازارمــت
هــمــان دخــتــرت شــمــع خــاور بــودســر بــانـوان را چــو افـسـر بــود
ز گـفـتــار او مـانـد شــنـگـل شــگـفـتز سـر شـاره هـنـدوی بــرگـرفـت
بــزد اسـپ وز پــیـش چــنـدان سـپــاهبـیامد بـه پـوزش بـه نزدیک شـاه
شــهـنــشــاه را شــاد در بــر گــرفــتوزان گـفـتـها پـوزش انـدر گـرفـت
بـــه دیــدار بـــهــرام شـــد شـــادکــامبــیـاراسـت خـوان و بـیـاورد جـام
بــــرآورد بــــهــــرام راز از نــــهـــفــــتسـخـنـهـای ایـرانـیـان بـاز گـفـت
کـه کـردار چـون بــود و انـدیـشـه چـونکه بـودم بـدین داسـتـان رهنمون
مـی چــنـد خــوردنـد و بــرخــاسـتــنـدزبــان را بــه پـوزش بـیـاراسـتـنـد
دو شـــاه دلـــارای یـــزدان پــــرســـتوفا را بـسودند بـر دسـت دسـت
کـزین پـس دل از راسـتـی نـشـکـنـیـمهـمـی بـیخ کـژی ز بـن بـرکـنـیم
وفــــادار بــــاشــــیــــم تــــا جــــاودانسـخـن بـشـنویم از لب بـخـردان
ســـپـــیــنـــود را نـــیـــز پـــدرود کـــردبـر خـویـش تـار و بـرش پـود کـرد
سـبــک پـشـت بــر یـکـدگـر گـاشـتـنـددل کـیـنـه بـر جـای بـگـذاشـتـنـد
یکی سـوی خـشـک و یکی سـوی آببـرفـتـنـد شـادان دل و پـرشـتـابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.