ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آگــاهـی آمـد بــه ایـران کــه شــاهبــیـامــد ز قــنـوج خــود بــا ســپــاه
بــبــســتــنـد آذیـن بــه راه و بــه شـهـرهمی هرکس از کـار بـرداشـت بـهر
درم ریـــخـــتـــنـــد از کـــران تـــا کـــرانهم از مشـک و دینار و هم زعـفران
چــــو آگــــاه شــــد پــــور او یـــزدگـــردســـپـــاه پـــراگــنــده را کـــرد گــرد
چــو نـرســی و چــون مــوبــد مــوبــدانپــذیـره شـدنـدش هـمـه بــخــردان
چــــو بــــهـــرام را دیـــد فــــرزنــــد اویبــیـامــد بــمــالــیـد بــر خــاک روی
بـــرادرش نــرســـی و مــوبـــد هــمــانپــر از گـرد رخــسـار و دل شـادمـان
چــنـان هـم بــیـامـد بــه ایـوان خـویـشبـه یزدان سپـرده تـن و جان خویش
بــیـاسـود چـون گـشـت گـیـتـی سـیـاهبـه کردار سـیمین سـپـر گشت ماه
چـــو پـــیـــراهـــن شـــب بــــدریـــد روزپــدیـد آمـد آن شـمـع گـیـتـی فـروز
شـهـنـشـاه بــر تـخـت زریـن نـشـسـتدر بــار بـگـشـاد و لـب را بــبــسـت
بــرفــتــنـد هـر کــس کـه بــد مـهـتــریخــردمـنـد و در پــادشـاهـی سـری
جـهـانـدار بــر تــخـت بــر پــای خـاسـتبــیـاراسـت پـاکـیـزه گـفـتـار راسـت
نــخــســت از جــهـان آفــریـن یـاد کــردز وام خــــــرد گــــــردن آزاد کــــــرد
چــنــیـن گــفــت کــز کــردگــار جــهــانشــنــاســـنــده آشــکــار و نــهــان
بــتــرســیــد و او را ســتــایـش کــنــیـدشـب تـیره پـیشـش نـیـایش کـنـید
کـــه او داد پــــیـــروزی و دســـتــــگـــاهخـداونـد تــابــنـده خـورشـیـد و مـاه
هرانکـس کـه خـواهد کـه یابـد بـهشـتنـگــردد بــه گـرد بــد و کــار زشــت
چــو داد و دهــش بـــاشــد و راســتــیبــپــیـچــد دل از کـژی و کـاسـتــی
ز مـا کـس مـبـاشـیـد زین پـس بـه بـیماگــر کــوه زر دارد و گــنــج ســـیــم
ز دلــهــا هــمــه بــیـم بــیـرون کــنــیــدنـیـایـش بــه دارای بــیـچـون کـنـیـد
کـــشـــاورز گـــر مـــرد دهــقـــان نـــژادبــکـوشـیـد بــا مـا بــه هـنـگـام داد
هــران را کــه مــا تــاج دادیـم و تــخــتز یـزدان شـنـاسـیـد وز داد و بـخـت
نــکـــوشـــم بـــه آگـــنــدن گــنــج مــننـخــواهـم پــراگـنـده کـرد انـجــمـن
یــکــی گــنــج خـــواهــم نــهــادن ز دادکـه بـاشـد روانم پـس از مرگ شـاد
بــریـن نــیـز گــر خــواســت یـزدان بــوددل روشـن از بــخــت خــنـدان بــود
بــریــن نــیــکــویـهــا فــزایــش کــنــیــمسـوی نیک بـخـتـی نـمـایش کـنیم
گــــر از لـــشــــکــــر و کــــارداران مـــنز خـویشـان و جـنگـی سـواران مـن
کـسـی رنـج بــگـزیـد و بــا مـن نـگـفـتهـمـی دارد آن کــژی انـدر نـهـفــت
ورا از تــــن خــــویـــش بــــاشـــد بــــزهبـزه کـی گزیند کـسـی بـی مزه(؟)
مـــنـــم پــــیـــش یـــزدان ازو دادخـــواهکــه در چــادر ابــر بــنــهـفــت مــاه
شـــمــا را مــگـــر دیــگـــرســـت آرزویکه هرکس دگرگونه بـاشد بـه خوی
بــگــویـیـد گــســتــاخ بــا مـن ســخــنمـــگـــر نــو کـــنـــم آرزوی کـــهــن
هـمــه گــوش داریـد و فــرمــان کــنــیـدازیــن پــنــد آرایــش جــان کــنــیــد
بـگـفـت این و بـنشـسـت بـر تـخـت دادکــلـاه کــیـانـی بــه ســر بــر نـهـاد
بـــزرگـــان بـــرو خـــوانـــدنـــد آفـــریـــنکـه بــی تــو مـبــادا کـلـاه و نـگـیـن
چـــو دانــا بـــود شــاه پـــیــروز بـــخــتبــنـازد بــدو کـشـور و تــاج و تـخـت
تـــــرا مــــردی و دانــــش و فــــرهــــیفـزون آمـد از تـخـت شـاهـنـشـهی
بـــزرگـــی و هــم دانـــش و هــم نـــژادچـو تـو شـاه گـیـتـی نـدارد بــه یـاد
کــنــون آفــریـن بــر تــو شــد نــاگــزیــرز مـا هـر کـه هـسـتـیم بـرنـا و پـیـر
هـــم آزادی تـــو بـــه یـــزدان کـــنـــیــمدگـــر پـــیــش آزادمــردان کـــنــیــم
بـــریــن تــخــت ارزانــیــانــســت شــاهبــه داد و بــه پــیـروزی و دسـتـگـاه
هــمـــه مـــردگـــان را بـــرآری ز خـــاکبـه داد و بـه بـخشش به گفتار پاک
خــــداونــــد دارنــــده یــــار تـــــو بـــــادســر اخــتـــر انــدر کــنــار تــو بـــاد
بــرفــتــنـد بــا رامـش از پــیـش تــخــتبــزرگــان و فــرزانــه نــیــک بــخــت
نشست آن زمان شاه و لشکر بر اسپبــیـامـد سـوی خـان آذر گـشـسـپ
بـــســی زر و گــوهــر بـــه درویــش دادنـیـاز آنـک بــنـهـفـت ازو بــیـش داد
پــــرســـتـــنـــده آتــــش زردهـــشـــتهمی رفت با باژ و برسم به مشت
ســـپـــیــنــود را پـــیــش او بـــرد شــاهبــیـامــوخــتــش دیـن و آیـیـن و راه
بــشـســتــش بــه دیـن بــه و آب پــاکازو دور شــد گـرد و زنـگــار و خــاک
در تــــنــــگ زنــــدانــــهــــا بــــاز کــــردبـــه هــرســو درم دادن آغــاز کــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.