ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پــس آگـاه شـد شـنـگـل از کـار شــاهز دخـتـر که شد شـاه را پـیش گاه
بـــــه دیـــــدار ایــــران بـــــدش آرزویبــــر دخـــتـــر شـــاه آزاده خـــوی
فــرســتــاد هـنــدی فــرســتــاده یـیســخــن گــوی مـردی و آزاده یـی
یـکـی عـهـد نـو خـواسـت از شـهـریـارکــه دارد بــه خــان انـدرون یـادگـار
بــه نـوی جــهـانـدار عــهـدی نـوشــتچو خورشید تابـان بـه بـاغ بهشت
یـکــی پــهـلــوی نـامــه از خــط شــاهفــرســـتـــاده آورد و بـــنــمــود راه
فـرسـتـاده چـون نـزد شـنـگـل رسـیـدســپــهـدار قـنـوج خــطـش بــدیـد
ز هـنـدوســتــان ســاز رفـتــن گـرفـتز خـویشـان چـینی نهفـتـن گرفـت
بــیــامــد بــه درگــاه او هــفــت شــاهکـه آیـنـد بــا رای شـنـگـل بــه راه
یـکــی شــاه کــابــل دگـر هـنـد شــاهدگر شـاه سـندل بـشـد بـا سـپـاه
دگــر شــاه مــنــدل کــه بـــد نــامــدارهمـان نیز جـنـدل کـه بـد کـامـگـار
ابـــا ژنـــده پـــیــلـــان و زنـــگ و دراییکی چتر هندی بـه سر بـر به پای
هــمــه نــامــجــوی و هـمــه نــامــدارهمـه پـاک بـا طـوق و بـا گـوشـوار
هـمــه ویـژه بــا گــوهــر و ســیـم و زریـکـی چــتــر هـنـدی ز طـاوس نـر
بــه دیـبــا بــیـاراســتــه پــشـت پــیـلهمی تـافت آن لشکر از چـند میل
ابـــا هــدیــه شــاه و چــنــدان نــثـــارکـه دیـنـار شـد خـوار بـر شـهـریـار
هـمـی رانـد مـنـزل بــه مـنـزل سـپــاهچـو زان آگـهی یافـت بـهـرامـشـاه
بــزرگـان ز هـر شــهـر بــرخــاســتــنـدپــذیــره شــدن را بــیــاراســتــنــد
بـــیــامــد شــهــنــشــاه تــا نــهــروانخــردمـنـد و بــیـدار و روشــن روان
دو شــاه گــرانــمــایــه و نــیــک ســازرسـیـدنـد پـس یـک بـه دیگـر فـراز
بـــه نـــزدیـــک انـــدر فـــرود آمـــدنـــدکــه بــا پــوزش و بــا درود آمــدنـد
گــرفــتــنــد مــر یــکــدگــر را بـــه بـــردو شــاه ســرافــراز بــا تــاج و فــر
پــیـاده شــده لـشــکــر از هـر دو رویجـهانی سـراسر پـر از گفت وگوی
دو شــاه و دو لـشـکـر رســیـده بــهـمهمی رفـت هرگونه از بـیش و کـم
بـه زیـن بـر نـشـسـتـنـد هـر دو سـوارهـمـان پــرهـنـر لــشــکــر نـامـدار
بـــه ایــوانــهــا تـــخـــت زریــن نــهــادبــرو جــامـه خــســرو آیـیـن نـهـاد
بــه ره بـــر بـــره مــرغ بــریــان نــهــادبـه یک تـیر پـرتـاب بـر خـوان نـهـاد
مــی آورد و بــرخــوانــد رامــشــگــرانهـمـه جــام پــر از کــران تــا کـران
چـو نان خـورده شـد مجـلـس شـاهواربـیـاراسـت پـر بـوی و رنـگ و نـگـار
پــرســتــنـدگـان ایـســتــاده بــه پــایبـهشتـی شده کاخ و گاه و سرای
هــمــه آلــت مــی ســـراســر بـــلــورطـبـقـهای زرین ز مـشـک و بـخـور
ز زر افــســری بــر ســر مــیــگــســاربـه پـای انـدرون کـفـش گـوهرنگـار
فـرومـانـد زان کـاخ شـنـگـل شــگـفـتبـه می خوردن اندیشه اندر گرفت
کـه تـا این بـهـشـتـسـت یـا بـوسـتـانهمی بـوی مشک آید از دوسـتـان
چــنـیـن گـفـت بــا شـاه ایـران بــه رازکــه بـــا دخــتــرم راه دیــدار ســاز
بـــفـــرمــود تـــا خـــادمـــان ســـپـــاهپـــدر را گـــذرانـــد نـــزدیــک مـــاه
هــمــی رفــت بــا خــادمــان نــامــدارســرای دگــر دیـد چــون نــوبــهـار
چــو دخـتــرش را دیـد بــر تــخـت عـاجنـشـسـتــه بــه آرام بــا فـر و تــاج
بــیـامـد پــدر بــر ســرش بــوســه دادرخــان را بــه رخــسـار او بــرنـهـاد
پـــدر زار بـــگــریــســـت از مــهــر اویهـمــان بــر پــدر دخــتــر مـاه روی
همی دست بر سود شنگل به دستازان کـاخ و ایوان و جـای نشـسـت
ســپــیـنـود را گـفـت ایـنـت بــهـشــتبــرسـتـی ز کـاخ بــت آرای زشـت
هـمــان هــدیـه هــا را کــه آورده بــوداگــر بــدره و تــاج و گـر بــرده بــود
بــــدو داد بــــا هـــدیـــه شـــهـــریـــارشـد آن خـرم ایـوان چـو بــاغ بـهـار
وزان جــایـگـه شــد بــه نـزدیـک شــاههـمـی کـرد مـرد انـدر ایـوان نـگـاه
بــزرگــان چــو خــرم شــدنـد از نـبــیـدپــرسـتــار او خــوابــگـاهـی گـزیـد
ســوی خــوابــگـه رفــتــن آراســتــنـدز هرگونه یی جـامه ها خـواستـند
چـو پـیـدا شـد این چـادر مـشـک رنـگسـتـاره بــروبـر چـو پـشـت پـلـنـگ
بــکـردنـد مـیـخــوارگـان خــواب خـوشهـمـه نـاز را دســت کـرده بــکـش
چــنــیـن تــا پــدیــد آمــد آن زرد جــامکه خورشید خوانی مر او را به نام
بــــیـــنــــداخــــت آن چــــادر لــــاژوردبــگـسـتـرد بــر دشـت یـاقـوت زرد
بــه نـخــچــیـر شـد شـاه بــهـرام گـردشـهـنـشـاه هـنـدوسـتـان را بـبـرد
چــو از دشــت نـخــچــیـر بــاز آمــدنـدخـجـسـتـه پـی و بـزمـسـاز آمـدند
چـنین هم بـگوی و بـه نخـچـیر و سورزمـــانــی نــبـــودی ز بـــهــرام دورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.