ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو بـــاز آمـــد از راه بـــهــرامــشـــاهبــه آرام بــنـشـســت بــر پــیـش گـاه
ز مــرگ و ز روز بـــد انــدیــشـــه کـــرددلـش گـشـت پــر درد و رخـسـاره زرد
بـــفــرمــود تــا پــیــش او شــد دبــیــرســرافــراز مــوبـــد کــه بــودش وزیــر
هـمـی خـواسـت تــا گـنـجـهـا بــنـگـردزر و گــوهـر و جــامــه هـا بــشــمــرد
کـه بــااو ســتــاره شـمـر گـفـتــه بــودز گـفــتــار ایـشــان بــرآشــفـتــه بــود
کـه بـاشـد تـرا زنـدگـانی سـه بـیسـتچـهـارم بـه مـرگـت بـبــایـد گـریـسـت
همی گفت شادی کنم بـیسـت سـالکـه دارم بـه رفـتـن بـه گـیتـی هـمـال
دگـر بـیسـت از داد و بـخـشـش جـهانکــنــم راســت بــا آشــکــار و نــهــان
نـمـانـم کـه ویـران شــود گـوشــه یـیبـیـابــد ز مـن هـرکـسـی تـوشـه یـی
سـوم بـیسـت بـر پـیش یزدان بـه پـایبــبــاشــم مـگــر بــاشــدم رهـنـمـای
ستاره شمر شست و سه سال گفتشـمـار سـه سـالـش بـد انـدر نـهفـت
ز گـفـت سـتــاره شـمـر جـسـت گـنـجوگــرنـه نــبــودش خــود از گــنـج رنـج
خــنــک مــرد بــی رنــج و پــرهـیـزگــاربــه ویـژه کـســی کـو بــود شــهـریـار
چـو گـنـجـور بـشـنـید شـد پـیش گـنـجبــه کــار شــمــردن هـمــی بــرد رنـج
بــه سـخـتــی چــنـان روزگـاری بــبــردهـمـه پــیـش دســتــور او بــرشــمـرد
چــو دســتــور او بــرگـرفـت آن شــمـارپـــرانــدیــشـــه آمــد بـــر شــهــریــار
بـدو گفـت تـا بـیسـت و سـه سـال نیزهــمــانــا نــیــازت نــیــایــد بــه چــیـز
ز خـورد و ز بـخـشـش گـرفـتـم شـمـاردرمــهــای ایــن لـــشـــکـــر نــامـــدار
فــرســتـــاده یــی نــیــز کــایــد بـــرتز شـــاهـــان وز نـــامـــور کـــشـــورت
بــدیـن ســال گـنـج تــو آراســتــســتکه پر زر و سیمست و پر خواستست
چـو بــشـنـیـد بـهـرام و انـدیـشـه کـردز دانــش غـــم نــارســـیــده نــخـــورد
بــــدو گـــفـــت کـــوتـــاه شـــد داوریکه گیتـی سـه روزسـت چـون بـنگری
چــو دی رفــت و فــردا نــیـامــد هـنــوزنــبـــاشـــم ز انــدیــشــه امــروز کــوز
چـو بـخـشیدنی بـاشـد و تـاج و تـخـتنـخـواهـم ز گـیـتـی ازین بـیـش رخـت
بـــفــرمــود پـــس تـــا خــراج جـــهــاننــخــواهـنــد نــیـز از کــهـان و مــهـان
بــه هــر شــهــر مــردی پــدیـدار کــردســر خــفــتــه از خــواب بــیــدار کــرد
بـــدان تــا نــجــویــنــد پـــیــکــار نــیــزنـــیـــایــد ز پـــیــکـــار افـــگـــار نـــیــز
ز گـنـج آنـچ بــایـسـتــشـان خــوردنـیز پــوشــیـدنــی گــر ز گــســتــردنـی
بــدیـن پــرخــرد مـوبــدان داد و گـفــتکـه نـیـک و بـد از مـن نـبــایـد نـهـفـت
مــیـان ســخــنـهـا مــیـانــجــی بــویـدنـخــواهـنـد چــیـزی کـرانـجــی بــویـد
مـــرا از بـــه و بـــتـــر آگـــه کـــنـــیـــدز بــدهــا گــمــانــیـم کــوتــه کــنــیــد
پــراگــنــده شــد مــوبــد انــدر جــهـاننــمــانــد ایـچ نـیـک و بــد انــدر نـهـان
بــران پــر خــرد کـارهـا بــســتــه شـدز هـر کـشـوری نـامـه پـیـوسـتـه شـد
کــه از داد و پـــیــکــاری و خــواســتــهخـرد شـد بــه مـغـز انـدرون کـاسـتــه
ز بـس جـنگ و خـون ریخـتـن در جـهانجــــوانـــان نـــدانـــنـــد ارج مــــهـــان
دل آگــنــده گــردد جــوان را بــه چــیــزنـبـیـنـد هـم از شـاه و مـوبــد بـه نـیـز
بـرین گـونه چـون نـامـه پـیوسـتـه شـدز خـون ریخـتـن شاه دل خـسـتـه شد
بـــه هــر کــشـــوری کــارداری گــزیــدپــر از داد و دانـش چـنـانـچـون سـزیـد
هم از گـنـج بـد پـوشـش و خـوردشـانز پــوشــیــدن و بــاز گــســتــردشــان
کــه شــش مـاه دیـوان بــیـاراســتــیوزان زیــردســتـــان درم خــواســتــی
نـــهــادی بـــران ســـیــم نـــام خـــراجبــه دیـوان ســتــانـنـده بــا فــر و تــاج
بـه شش ماه بـستـد بـه شش بـاز دادنـبــودی ســتــانـنـده زان سـیـم شـاد
بـــدان چــاره تــا مــرد پـــیــکــار خــوننــریـزد نــبــاشــد بــه بــد رهـنــمــون
وزان پـــس نــوشـــتـــنــد کــارآگــهــانکـــه از داد وز ایــمـــنـــی در جـــهــان
کـه هـر کـش درم بــد خـراجـش نـبـودبـــه ســرش انــدرون داوریــهــا فــزود
ز پــــری بــــه کـــژی نـــهـــادنـــد رویپــر از رنـج گـشـتـنـد و پـرخـاشـجـوی
چــو آن نـامـه بــر خــوانـد بــهـرام گــوربــه دلـش انـدر افــتــاد زان کـار شــور
ز هــر کــشــوری مــرزبـــانــی گــزیــدپــر از داد دلـشـان چـنـانـچـون سـزیـد
بـــه درگــاه یــکـــســـالــه روزی بـــدادز یــزدان نــیــکــی دهــش کـــرد یــاد
بـــفــرمــود کــان را کــه ریــزنــد خــونگـــر آرنـــد کـــژی بــــه کـــار انـــدرون
بــــرانـــنـــد فـــرمـــان یـــزدان بــــرویبـدان تـا شـود هرکـسـی چـاره جـوی
بـــرآمــد بـــریــن بـــر بــســی روزگــاربــکـی نـامـه فــرمـود پــس شــهـریـار
ســوی راســتــگــویــان و کــارآگــهــانکــجــا او پـــراگــنــده بـــد در جــهــان
کـه انـدر جـهـان چـیسـت نـاسـودمـنـدکــه آرد بــریــن پــادشــاهــی گــزنــد
نـوشــتــنــد پــاســخ کــه از داد شــاهنــگــردد کـــســـی گــرد آیــیــن و راه
بــشــد رای و انـدیـشـه کـشــت و ورزبــه هـر کـشـوری راسـت بـیـکـار مـرز
پـــراگـــنـــده بـــیــنـــیــم گـــاوان کـــارگـیـا رســت از دشــت وز کــشــت زار
چــنــیـن داد پــاســخ کــه تــا نـیـم روزکــه بــالــا کــنــد تــاج گــیـتــی فــروز
نـبــایـد کــس آســود از کــشــت و ورزز بــــی ارز مـــردم مـــجــــویـــیـــد ارز
کـه بـی کـار مـردم ز بـی دانشـیسـتبـه بـی دانـشـان بـر بـبـایـد گـریسـت
ورا داد بـــــایـــــد دو و چـــــار دانـــــگچـو شـد گـرسـنـه تـا نـیاید بـه بـانـگ
کــســی کـو نـدارد بــر و تــخــم و گـاوتــو بــا او بــه تــنـدی و زفـتــی مـکـاو
بــه خـوبـی نـوا کـن مـر او را بــه گـنـجکـس از نـیـسـتـی تـا نـیـایـد بــه رنـج
گـــر ایــدونــک بـــاشـــد زیــان از هــوانــبــاشــد کــســی بــر هـوا پــادشــا
چــو جــایـی بــپــوشـد زمـیـن را مـلـخبــرد سـبــزی کـشـتـمـنـدان بـه شـخ
تـــــو از گـــــنـــــج تـــــاوان او بـــــازدهبــــه کــــشــــور ز فــــرمـــوده آواز ده
وگـــر بـــر زمــیــن گــورگـــاهــی بـــودوگــــر نـــابــــرومـــنـــد راهـــی بــــود
کـه نـاکـشـتـه بــاشـد بـه گـرد جـهـانزمـــیــن فـــرومـــایـــگـــان و مـــهـــان
کـســی کـو بــدیـن پــایـکـار مـنـســتوگـــر ویــژه پـــروردگـــار مـــنـــســـت
کـنـم زنـده در گـور جـایی کـه هـسـتمـبـادش نشـیمـن مـبـادش نشـسـت
نــهــادنــد بــر نــامــه بــر مــهــر شــاههـیـونـی بــرافـگـنـد هـر ســو بــه راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.