ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـس بـه هرسـو یکی نامه کـردبـه جـایی کـه درویش بـد جـامه کـرد
بـپـرسید هرجـا که بـی رنج کیستبه هرجای درویش و بی گنج کیست
ز کــار جــهـان یـکــســر آگـه کـنـیـددلــم را ســوی روشــنــی ره کــنـیـد
بــیـامـدش پــاســخ ز هـر کـشـوریز هــر نــامـــداری و هــر مـــهــتـــری
کـــه آبـــاد بـــیــنــیــم روی زمــیــنبــه هـرجـای پــیـوسـتـه شـد آفـریـن
مــگــر مــرد درویـش کــز شــهـریـاربـــنـــالـــد هـــمـــی از بــــد روزگـــار
کـه چـون می گسـارد تـوانگر همیبـه سـر بـر ز گـل دارد افـسـر هـمـی
بــه آواز رامـشــگــران مـی خــورنـدچـو مـا مردمـان را بـه کـس نشـمرند
تهی دست بی رود و گل می خوردتـــوانـــگـــر هــمـــانـــا نـــدارد خـــرد
بــخــنـدیـد زان نــامــه بــیـدار شــاههـیـونـی بــرافــگــنــد پــویـان بــه راه
بـه نـزدیک شـنـگـل فـرسـتـاد کـسچــنـیـن گـفـت کـای شـاه فـریـادرس
ازان لـــوریــان بـــرگـــزیــن ده هــزارنــر و مــاده بـــر زخــم بــربــط ســوار
بـه ایران فـرسـتـش کـه رامشـگریکـنـد پــیـش هـر کـهـتــری بــهـتــری
چـو بـرخـواند آن نامه شـنگـل تـمامگــزیــن کـــرد زان لــوریــان بـــه نــام
بــه ایـران فـرســتــاد نـزدیـک شــاهچــنـان کـان بــود در خـور نـیـک خـواه
چــو لـوری بــیـامـد بــه درگـاه شـاهبـــفـــرمــود تـــا بـــرگـــشـــادنــد راه
بــه هـریـک یـکــی گـاو داد و خــریز لـوری هـمـی ســاخــت بــرزیـگـری
هــمــان نــیـز خــروار گــنــدم هــزاربــدیـشــان ســپــرد آنـک بــد پــایـدار
بــدان تــا بــورزد بــه گـاو و بــه خــرز گــنــدم کــنــد تــخــم و آرد بــه بــر
کــنـد پــیـش درویـش رامـشــگــریچـــو آزادگـــان را کـــنــد کـــهــتـــری
بـشـد لـوری و گـاو و گـنـدم بـخـوردبــیــامــد ســر ســال رخــســاره زرد
بـدو گـفـت شـاه این نه کـار تـو بـودپــراگــنـدن تــخــم و کــشــت و درود
خــری مـانـد اکـنـون بــنـه بــرنـهـیـدبــســازیــد رود و بــریــشــم دهــیــد
کــنـون لـوری از پــاک گــفــتــار اویهمـی گـردد انـدر جـهان چـاره جـوی
سـگ و کبـک بـفزود بـر گفـت شـاهشـب و روز پــویـان بــه دزدی بــه راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.