ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو شـد پــادشــا بــر جــهـان یـزدگـردســپـــاه پـــراگــنــده را کــرد گــرد
نــشــســـتـــنــد بـــا مــوبـــدان و ردانبــزرگــان و ســالــاروش بــخــردان
جـهـانـجـوی بـر تـخـت زریـن نـشـسـتدر رنـج و دسـت بـدی را بــبـسـت
نخـسـتـین چـنین گـفـت کآن کـز گـنـاهبـرآسـود شـد ایمـن از کـینه خـواه
هـر آنـکـس کـه دل تـیـره دارد ز رشـکمـر آن درد را دور بــاشــد پــزشـک
کــــه رشــــک آورد آز و گـــرم و گــــدازدژ آگـــاه دیـــوی بـــود دیـــرســـاز
هــرآن چــیـز کآنــت نــیــایــد پــســنــددل دوست و دشمن بـر آن بـرمبند
مـــــدارا خــــــرد را بــــــرابــــــر بــــــودخــرد بــر ســر دانـش افـسـر بــود
بـه جـای کـسـی گـر تـو نـیـکـی کـنـیمزن بـر سـرش تـا دلش نشـکـنی
چـو نـیـکـی کـنـش بــاشـی و بــردبــارنبـاشی بـه چـشـم خـردمند خـوار
اگـــر بــــخـــت پــــیـــروز یـــاری دهـــدمــرا بــر جــهـان کــامـگــاری دهـد
یــکــی دفــتـــری ســازم از راســتـــیکـه بــنـدد در کــژی و کــاســتــی
هـمـی داشـت یـک چـنـد گـیـتـی بـدادزمــانـه بــدو شــاد و او نـیـز شــاد
بــه هـر سـو فـرسـتـاد بــی مـر سـپـاههمی داشت گیتی ز دشمن نگاه
ده و هـشـت بـگـذشـت سـال از بـرشبـه پاییز چون تیره گشت افسرش
بـــزرگــان و دانــنــدگــان را بـــخـــوانــدبــر تــخـت زریـن بــه زانـو نـشـانـد
چــنـیـن گــفــت کــیـن چــرخ نـاپــایـدارنــه پـــرورده دانــد نــه پـــرودگـــار
بـــه تـــاج گـــرانــمــایــگـــان نــنــگـــردشـکـاری کـه یابـد همی بـشـکـرد
کــنــون روز مــن بــر ســر آیـد هــمــیبـه نیرو شـکـسـت اندر آید همـی
ســپــردم بــه هـرمــز کــلــاه و نـگــیـنهـمـه لـشـکـر و گـنـج ایران زمـین
هـمــه گــوش داریـد و فــرمــان کــنـیـدز پــیـمــان او رامـش جــان کــنـیـد
اگـــر چـــنـــد پـــیــروز بـــا فـــر و یـــالز هرمز فزونست چـندی بـه سـال
ز هـرمــز هـمـی بــیـنـم آهـســتــگــیخـردمـنـدی و داد و شـایـسـتـگـی
بگفت این و یک هفته زان پس بزیستبـرفت و بـرو تـخت چندی گریست
اگـر صـد بــمـانـی و گـر بـیـسـت وپـنـجبــبــایـدت رفـتــن ز جـای سـپــنـج
هــران چــیـز کآیـد هــمــی در شــمــارســزد گــر نــخــوانــی ورا پــایــدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.