ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آغاز داستان - قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جـــهــانـــی بـــه درگـــاه بـــنـــهــاد رویهر آنـکـس کـه بـد بـر زمـین راه جـوی
خــــروشـــی بــــرآمـــد ز درگـــاه شــــاهکـه هـر کـس کـه جـوید سـوی داد راه
بــــیـــایـــد بــــدرگـــاه نـــوشـــیـــن روانلــب شــاه خـــنــدان و دولــت جـــوان
بـــه آواز گـــفـــت آن زمـــان شـــهــریــارکــه جــز پــاک یـزدان مــجــویـیــد یــار
کــه دارنــده اویـســت و هـم رهـنــمــایهـمـو دسـت گـیـرد بــه هـر دوسـرای
مــتــرســیــد هــرگــز ز تــخــت و کــلــاهگـشـادسـت بـر هـر کـس ایـن بـارگـاه
هـر آنـکـس کـه آیـد بــه روز و بــه شــبز گــفــتـــار بـــســتـــه مــداریــد لــب
اگـــر مــی گـــســـاریــم بـــا انــجـــمــنگــر آهــســتــه بــاشــیــم بــا رای زن
بــه چــوگـان و بــر دشــت نـخــچــیـرگـاهبـــر مــا شــمــا را گــشــادســـت راه
بــه خــواب و بــه بــیــداری و رنــج و نــازازیــن بـــارگــه کــس مــگــردیــد بـــاز
مــخــســبــیــد یـک تــن ز مــن تــافــتــهمـــگـــر آرزوهـــا هـــمـــه یـــافــــتــــه
بـــدان گــه شــود شـــاد و روشــن دلــمکـه رنـج سـتــم دیـده گـان بــگـسـلـم
مـــــبــــــادا کـــــه از کــــــارداران مـــــنگــر از لــشــکــر و پــیـشــکــاران مــن
نـخــســبــد کــســی بــا دلــی دردمـنـدکـــه از درد او بـــر مـــن آیـــد گـــزنـــد
ســـخـــنــهــا اگـــرچـــه بـــود در نــهــانبـــپـــرســد ز مــن کــردگــار جـــهــان
ز بـــاژ و خــراج آن کــجــا مــانــده اســتکـه مـوبــد بــه دیـوان مـا رانـده اسـت
نــخــواهـنــد نــیـز از شــمــا زر و ســیـممـخـسـبـیـد زین پـس ز مـن دل بـبـیم
بــــرآمــــد ز ایـــوان یــــکــــی آفــــریــــنبـــجــوشــیــد تــابــنــده روی زمــیــن
کــه نــوشـــیــن روان بـــاد بـــا فــرهــیهـمـه سـالـه بـا تـخـت شـاهنـشـهی
مــبـــادا ز تـــو تـــخــت پـــردخــت و گــاهمــه ایـن نـامــور خــســروانـی کــلــاه
بـــرفـــتـــنـــد بــــا شـــادی و خـــرمـــیچـــو بــــاغ ارم گـــشـــت روی زمـــی
ز گـــیــتـــی نـــدیــدی کـــســـی را دژمز ابـــر انــدر آمــد بـــه هــنــگـــام نــم
جــهـان شـد بــه کـردار خــرم بــهـشــتز بــاران هـوا بــر زمـیـن لـالـه کـشــت
در و دشــت و پــالـیـز شــد چــون چــراغچـو خـورشید شد بـاغ و چـون ماه راغ
پــس آگــاهـی آمــد بــه روم و بــه هـنـدکـه شـد روی ایـران چــو رومـی پــرنـد
زمـــیــن را بـــه کـــردار تـــابـــنــده مـــاهبـه داد و بـه لـشـکـر بـیـاراسـت شـاه
کــســی آن ســـپـــه را نــدانــد شــمــاربــه گــیـتــی مــگــر نـامــور شــهـریـار
هــمــه بــا دل شــاد و بــا ســاز جــنــگهـمـه گــیـتــی افــروز بــا نـام و نـنـگ
دل شــاه هـر کـشــوری خــیـره گـشــتز نـوشـین روان رایشـان تـیـره گـشـت
فـــرســـتـــاده آمــد ز هــنــد و ز چـــیــنهــمــه شـــاه را خـــوانــدنــد آفــریــن
نـــدیـــدنـــد بـــا خـــویــشـــتـــن تـــاو اوســبــک شـد بــه دل بــاژ بــا ســاو او
هــمــه کـــهــتـــری را بـــیــاراســـتـــنــدبـسـی بــدره و بــرده هـا خـواسـتـنـد
بـــه زریــن عـــمــود و بـــه زریــن کــلــاهفــرســـتـــادگــان بـــرگــرفــتـــنــد راه
بــــه درگـــاه شـــاه جــــهـــان آمـــدنـــدچــه بــا ســاو و بــاژ مــهــان آمــدنــد
بـــهــشــتـــی بـــد آراســـتـــه بـــارگــاهز بـــس بـــرده و بــــدره و بــــارخـــواه
بــریـن نـیـز بــگـذشـت چــنـدی سـپــهـرهـمـی رفـت بــا شـاه ایـران بــه مـهـر
خــردمــنــد کــســری چـــنــان کــرد رایکـزان مـرز لـخـتــی بــجـنـبــد ز جــای
بـــگـــردد یــکـــی گـــرد خـــرم جـــهــانگـــشـــاده کـــنـــد رازهـــای نـــهـــان
بـــزد کــوس وز جــای لــشــکــر بـــرانــدهمـی مـاه و خـورشـید زو خـیره مـاند
ز بــس پــیـکــر و لـشــکــر و ســیـم و زرکـــمـــرهـــای زریــن و زریــن ســـپـــر
تــو گــفــتــی بــکــان انــدرون زر نـمــانـدهـمـان در خــوشــاب و گـوهـر نـمـانـد
تــن آســان بــسـوی خــراسـان کـشـیـدسـپـه را بــه آیـیـن سـاسـان کـشـیـد
بــه هــر بــوم آبـــاد کــو بـــربــگــذشــتسـراپـرده و خـیـمـه هـا زد بــه دشـت
چـــو بـــرخـــاســـتـــی نــالـــه کـــرنــایمـنـادیـگــری پــیـش کــردی بــه پــای
کـــه ای زیــردســـتـــان شـــاه جـــهـــانکـــه دارد گـــزنـــدی ز مـــا در نــهــان
مــخــســبـــیــد نــاایــمــن از شــهــریــارمــداریــد ز انــدیــشـــه دل نــابـــکـــار
ازیـن گـونـه لـشــکــر بــگـرگـان کـشــیـدهـمـی تـاج و تـخـت بــزرگـان کـشـیـد
چــنــان دان کــه کــمــی نـبــاشــد ز دادهــنـــر بـــایــد از شـــاه و رای و نــژاد
ز گــرگــان بـــخ ســاری و آمــل شــدنــدبــه هــنــگــام آواز بـــلــبـــل شــدنــد
در و دشـت یه کـسـر هـمـه بـیـشـه بـوددل شـــاه ایــران پـــرانــدیــشــه بـــود
ز هـامــون بــه کــوهـی بــرآمــد بــلــنــدیـکـی تــازیـی بــرنـشـسـتـه سـمـنـد
ســر کــوه و آن بــیـشــه هــا بــنــگــریـدگـل و ســنـبــل و آب و نـخــچــیـر دیـد
چــنــیـن گــفــت کــای روشــن کــردگــارجـــهـــانـــدار و پـــیــروز و پـــروردگـــار
تــــویـــی آفــــریـــنـــنـــده هـــور و مـــاهگــشــایــنــده و هــم نــمــایــنــده راه
جـــهـــان آفـــریـــدی بـــدیــن خـــرمـــیکـه از آســمـان نـیـســت پــیـدا زمـی
کـسـی کـو جــز از تــو پــرسـتــد هـمـیروان را بـــه دوزخ فــرســتـــد هــمــی
ازیــــرا فــــریــــدون یــــزدان پـــــرســــتبـدین بـیشه بـرساخت جـای نشست
بـــدو گـــفـــت گــویــنــده کـــای دادگـــرگـــر ایــدر ز تـــرکـــان نــبـــودی گـــذر
ازیــن مـــایــه ور جـــا بـــدیــن فـــرهــیدل مـــا ز رامـــش نـــبـــودی تـــهـــی
نـــیـــاریـــم گــــردن بــــرافــــراخــــتــــنز بــس کـشـتــن و غـارت و تــاخــتــن
نــمــانــد ز بــســیــار و انــدک بــه جــایز پـــــرنــــده و مــــردم و چــــارپـــــای
گــزنــدی کـــه آیــد بـــه ایــران ســـپـــاهز کـشـور بـه کشـور جـزین نیسـت راه
بــسـی پـیـش ازیـن کـوشـش و رزم بـودگــــذر تـــــرک را راه خـــــوارزم بـــــود
کـــنـــون چــــون ز دهـــقـــان و آزادگـــانبـــریــن بـــوم و بـــر پـــارســـازادگــان
نـکــاهـد هـمـی رنـج کــافــزایـشــســتبـه مـا بـرکـنـون جـای بــخـشـایـسـت
نـبـاشـد بـه گـیـتـی چـنـیـن جـای شـهـرگــر از داد تــو مــا بـــیــابـــیــم بـــهــر
هـــمـــان آفـــریـــدون یـــزدان پـــرســـتبــه بــد بــر سـوی مـا نـیـازیـد دســت
اگـــر شـــاه بـــیــنـــد بـــه رای بـــلـــنــدبــه مــا بــرکــنـد راه دشــمـن بــبــنـد
ســرشــک از دو دیــده بـــبـــاریــد شــاهچــو بــشــنـیـد گــفــتــار فــریـادخــواه
بــه دســتــور گـفــت آن زمـان شــهـریـارکـه پــیـش آمـد ایـن کـار دشـوار خـوار
نـشــایـد کـزیـن پــس چــمـیـم و چــریـموگــر تـــاج را خــویــشــتــن پـــروریــم
جــهــانــدار نــپـــســنــدد از مــا ســتـــمکـه بــاشــیـم شــادان و دهـقــان دژم
چــنــیـن کــوه و ایـن دشــتــهــای فــراخهــمـــه از در بـــاغ و مــیــدان و کـــاخ
پــــر از گــــاو و نـــخــــچــــیـــر و آب روانز دیــدن هــمــی خـــیــره گـــردد روان
نــمــانــیــم کــیــن بـــوم ویــران کــنــنــدهـمـی غــارت از شــهـر ایـران کــنـنـد
ز شـــــاهــــی وز روی فـــــرزانــــگـــــینــشــایـد چــنـیـن هـم ز مــردانــگــی
نــخـــوانــنــد بـــر مــا کــســـی آفــریــنچــو ویــران بـــود بـــوم ایــران زمــیــن
بـــه دســتــور فــرمــود کــز هــنــد و رومکــجـــا نــام بـــاشــد بـــه آبـــاد بـــوم
ز هــر کــشــوری مــردم بـــیــش بـــیــنکـه اســتــاد بــیـنـی بــریـن بــرگـزیـن
یــکـــی بـــاره از آب بـــرکـــش بـــلـــنــدبــرش پــهـن و بــالــای او ده کــمــنـد
بــه ســنـگ و بــه گـچ بــایـد از قـعــر آببــــرآورده تــــا چـــشـــمـــه آفـــتـــاب
هـر آنـگـه کــه ســازیـم زیـن گـونـه بــنـدز دشــمــن بــه ایـران نــیــایـد گــزنــد
نــبــایــد کــه آیــد یــکــی زیــن بــه رنــجبـده هـرچ خـواهـنـد و بـگـشـای گـنـج
کــــشــــاورز و دهـــقــــان و مـــرد نـــژادنــــبـــــایــــد کــــه آزار یــــابـــــد ز داد
یــکــی پـــیــر مــوبـــد بـــران کـــار کـــردبــیــابــان هــمــه پــیــش دیــوار کــرد
دری بــــرنــــهــــادنــــد ز آهــــن بــــزرگرمـه یک سـر ایمـن شـد از بـیم گـرگ
هـمـه روی کــشــور نـگـهـبــان نـشــانـدچـو ایمن شـد از دشـت لشـکـر بـراند
ز دریـــا بــــه راه الــــانـــان کــــشــــیـــدیــکـــی مــرز ویــران و بـــیــکـــار دیــد
بـــه آزادگــان گــفــت نــنــگــســت ایــنکــه ویــران بـــود بـــوم ایــران زمــیــن
نــشــایـد کــه بــاشــیـم هـمــداســتــانکـه دشـمـن زنـد زین نشـان داسـتـان
ز لــشــکــر فــرســـتـــاده ای بـــرگــزیــدسـخـن گوی و دانا چـنان چـون سـزید
بــدو گــفــت شــبــگــیــر ز ایــدر بــپــویبــدیـن مــرزبــانــان لــشــکــر بــگــوی
شـــنـــیــدم ز گـــفـــتـــار کـــارآگـــهـــانســخــن هـرچ رفــت آشــکـار و نـهـان
کـه گـفـتــیـد مـا را ز کـسـری چــه بــاکچـه ایران بـر مـا چـه یک مشـت خـاک
بــیـابــان فـراخــســت و کـوهـش بــلـنـدســپــاه از در تــیــر و گــرز و کــمــنــد
هــمــه جــنــگــجــویــان بــیــگــانــه ایـمسـپـاه و سـپـهـبـد نـه زین خـانـه ایـم
کـــنــون مـــا بـــه نــزد شـــمــا آمــدیــمســراپـــرده و گــاه و خـــیــمــه زدیــم
در و غــار جـــای کــمــیــن شــمــاســتبــر و بــوم و کـوه و زمـیـن شـمـاسـت
فــرســتــاده آمـد بــگـفــت ایـن ســخــنکــه ســالــار ایـران چــه افــگــنـد بــن
ســـپـــاه الـــانــی شـــدنــد انــجـــمـــنبــــــزرگــــــان فــــــرزانــــــه و رای زن
سـپـاهی کـه شـان تـاخـتـن پـیشـه بـودوز آزادمـــردی کـــم انــدیــشـــه بـــود
از ایــشــان بــدی شــهــر ایــران بــبــیـمنـمـانـدی بــکـس جـامـه و زر و سـیـم
زن و مــــرد بـــــا کــــودک و چــــارپــــایبـه هـامـون رسـیدی نـمـانـدی بـجـای
فــرســـتـــاده پـــیــغــام شـــاه جـــهــانبــدیـشــان بــگـفــت آشــکـار و نـهـان
رخ نـــامـــداران ازان تــــیـــره گــــشــــتدل از نـام نـوشـین روان خـیره گـشـت
بـــــزرگـــــان آن مـــــرز و کـــــنـــــداورانبـــرفـــتـــنــد بـــا بـــاژ و ســـاو گــران
هــمــه جـــامــه و بـــرده و ســـیــم و زرگــرانــمــایــه اســبــان بــســیــار مــر
از ایـشـان هـر آنـکـس کـه پــیـران بــدنـدسـخـن گـوی و دانـش پــذیـران بــدنـد
هــمــه پــیــش نــوشــیــن روان آمــدنــدز کـــار گـــذشـــتــــه نـــوان آمـــدنـــد
چـــو پـــیـــش ســـراپـــرده شـــهـــریـــاررســیــدنــد بـــا هــدیــه و بـــا نــثـــار
خــروشــان و غـلـتــان بــه خــاک انـدرونهـمـه دیـده پــر خـاک و دل پـر ز خـون
خـــرد چــــون بــــود بــــا دلـــاور بــــه رازبــه شــرم و بــه پــوزش نــیـایـد نــیـاز
بــر ایـشــان بــبــخــشــود بــیــدار شــاهبــبـخـشـیـد یـک سـر گـذشـتـه گـنـاه
بـــفــرمــود تـــا هــرچ ویــران شــدســتکـنـام پــلـنـگـان و شـیـران شـدســت
یــکـــی شـــارســـتـــانــی بـــرآرنـــد زودبـــدو انــدرون جـــای کــشـــت و درود
یــکـــی بـــاره ای گــردش انــدر بـــلــنــدبــدان تــا ز دشــمــن نــیــابــد گــزنــد
بـــگـــفـــتـــنــد بـــا نــامـــور شـــهــریــارکــه مــا بــنــدگــانــیــم بــا گــوشــوار
بــرآریــم ازیـن ســان کــه فــرمــود شــاهیــکـــی بـــاره و نـــامـــور جـــایــگـــاه
وزان جـــایــگــه شــاه لــشــکــر بـــرانــدبـه هندوسـتـان رفـت و چـندی بـمـاند
بـــه فــرمــان هــمــه پــیــش او آمــدنــدبـه جـان هر کـسـی چـاره جـو آمـدنـد
ز دریــای هــنــدوســتـــان تـــا دو مــیــلدرم بــود بــا هــدیـه و اســب و پــیــل
بـــزرگــان هــمــه پــیــش شــاه آمــدنــدز دوده دل و نـــیـــک خـــواه آمـــدنـــد
بــپــرســیـد کـســری و بــنـواخــتــشـانبــرانـدازه بــر پــایـگـه ســاخــتــشــان
بــه دل شــاد بــرگـشــت ز آن جــایـگــاهجـهـانـی پـر از اسـب و پـیـل و سـپـاه
بـــه راه انــدر آگــاهــی آمــد بـــه شـــاهکـه گـشـت از بـلوجـی جـهانی سـیاه
ز بـــس کــشــتــن و غــارت و تـــاخــتــنزمــــیـــن را بآب انـــدر انـــداخــــتــــن
ز گــیـلــان تــبــاهــی فــزونــســت ازیـنز نــفــریــن پـــراگــنــده شــد آفــریــن
دل شــاه نــوشــیــن روان شــد غــمــیبـــرآمـــیــخـــت انــدوه بـــا خـــرمـــی
بــه ایــرانــیــان گــفــت الــانــان و هــنــدشـد از بـیم شـمـشـیر مـا چـون پـرنـد
بــسـنـده نـبــاشـیـم بــا شـهـر خــویـشهـمـی شـیـر جـوییم پـیـچـان ز مـیش
بــدو گــفــت گــویـنــده کــای شــهــریـاربـه پـالـیـز گـل نـیسـت بـی زخـم خـار
هــمـــان مـــرز تـــا بـــود بـــا رنـــج بـــودز بـــهـــر پـــراگـــنـــدن گـــنـــج بــــود
ز کـــار بـــلـــوج ارجـــمـــنـــد اردشـــیـــربـــکـــوشـــیــد بـــا کـــاردانـــان پـــیــر
نـبــد ســودمـنـدی بــه افــســون و رنـگنـه از بــنـد وز رنـج و پــیـکـار و جــنـگ
اگــرچـــنــد بـــد ایــن ســخــن نــاگــزیــربــپــوشـیـد بــر خــویـشـتــن اردشـیـر
ز گــفــتــار دهــقــان بـــرآشــفــت شــاهبـــه ســـوی بـــلـــوج انــدر آمــد ز راه
چـــو آمــد بـــه نــزدیــک آن مــرز و کـــوهبـــگـــردیــد گـــرد انــدرش بـــا گـــروه
بـــرآنــگــونــه گـــرد انــدر آمــد ســـپـــاهکــه بــســتــنــد ز انــبــوه بــر بــاد راه
هـــمـــه دامـــن کــــوه تــــا روی شــــخســپــه بــود بـــرســان مــور و مــلــخ
مــنـادیـگــری گــرد لــشــکــر بــگــشــتخــروش آمـد از غــار وز کـوه و دشــت
کــه از کــوچــگــه هــرک یــابـــیــد خــردوگــــر تــــیـــغ دارنـــد مــــردان گــــرد
وگـــر انـــجـــمـــن بـــاشـــد از انــدکـــینــبــایــد کــه یــابــد رهــایــی یــکــی
چــو آگـاه شـد لـشـکـر از خــشـم شــاهســوار و پـــیــاده بـــبـــســـتـــنــد راه
از ایــشـــان فـــراوان و انـــدک نــمـــانــدزن و مـرد جــنـگــی و کــودک نـمــانـد
ســراسـر بــه شـمـشـیـر بــگـذاشـتــنـدســتــم کــردن و رنــج بـــرداشــتــنــد
بـــبـــود ایــمـــن از رنــج شـــاه جـــهــانبــلــوجــی نـمــانــد آشــکــار و نـهـان
چــنـان بــد کــه بــر کــوه ایـشــان گــلـهبــدی بــی نــگــهــبــان و کــرده یـلــه
شــبــان هـم نـبــودی پــس گـوســفــنـدبــه هـامــون و بــر تــیـغ کــوه بــلــنــد
هــمــه رخــتــهــا خــوار بــگــذاشــتــنــددر و کــوه را خـــانــه پـــنــداشــتـــنــد
وزان جــایـگــه ســوی گــیـلـان کــشــیـدچــو رنـج آمـد از گــیـل و دیـلـم پــدیـد
ز دریـــا ســـپـــه بـــود تـــا تـــیـــغ کـــوههــوا پـــر درفــش و زمــیــن پــر گــروه
پـــراگــنــده بـــر گــرد گــیــلــان ســپـــاهبــشـد روشـنـایـی ز خـورشـیـد و مـاه
چــنــیـن گــفــت کــایـدر ز خــرد و بــزرگنـیـایـد کـه مـانـد یکـی مـیـش و گـرگ
چـنان شـد ز کـشـتـه همه کوه و دشـتکه خـون در همه روی کشور بـگشـت
ز بــس کـشــتــن و غـارت و ســوخــتــنخــــروش آمــــد و نـــالــــه مـــرد و زن
ز کـشـتـه بــه هـر سـو یـکـی تـوده بــودگــیــاهــا بــه مــغــز ســر آلــوده بــود
ز گـیـلـان هـر آنـکـس کـه جـنـگـی بـدنـدهـشـیـوار و بــارای و ســنـگـی بــدنـد
بـبـسـتـند یک سـر همـه دسـت خـویشزنــان از پـــس و کــودک خــرد پــیــش
خـــروشـــان بـــر شـــهـــریـــار آمـــدنـــددریـــده بـــر و خـــاکـــســـار آمـــدنـــد
شـــدنـــد انــدران بـــارگـــاه انـــجـــمـــنهمـه دسـتـها بـسـتـه و خـسـتـه تـن
کــه مــا بــازگــشــتــیـم زیـن بــدکــنـشمـگـر شــاه گـردد ز مـا خــوش مـنـش
اگــر شــاه را دل ز گــیــلــان بـــخــســتبــبــریـم ســرهــا ز تــنــهــا بــدســت
دل شــــاه خــــشـــنـــود گـــردد مـــگـــرچــو بــیـنـد بــریـده یـکــی تــوده ســر
چـــو چـــنــدان خــروش آمــد از بـــارگــاهوزان گـــونـــه آوار بـــشـــنــیــد شـــاه
بــرایـشــان بــبــخــشــود شــاه جــهــانگــذشـــتـــه شــد انــدر دل او نــهــان
نــوا خــواســت از گــیـل و دیـلــم دوصــدکــزان پــس نــگــیــرد یــکــی راه بـــد
یـکــی پــهـلــوان نــزد ایـشــان بــمــانــدچـو بـایسـتـه شـد کـار لـشـکـر بـرانـد
ز گــیــلــان بـــه راه مــدایــن کـــشـــیــدشـــمـــار و کـــران ســـپـــه را نــدیــد
بــه ره بـــر یــکــی لــشــکــر بــی کــرانپـــــدیــــد آمــــد از دور نــــیــــزه وران
ســـواری بــــیـــامـــد بــــه کـــردار گـــردکـه در لـشــکـر گـشـن بــد پــای مـرد
پــیـاده شــد از اســب و بــگــشــاد لــبچـنین گـفـت کـاین منذرسـت از عـرب
بـــیــامــد کـــه بـــیــنــد مــگــر شـــاه رابـــبـــوســد هــمــی خـــاک درگــاه را
شــهـنــشــاه گــفــتــا گــر آیـد رواســتچـنـان دان کـه ایـن خـانـه مـا وراسـت
فـــرســـتـــاده آمـــد زمـــیــن بـــوس دادبــرفــت و شــنــیـده هــمــه کــرد یـاد
چـو بـشـنید منذر کـه خـسـرو چـه گفـتبــرخــســاره خــاک زمــیـن را بــرفــت
هـمــانــگــه بــیـامــد بــه نــزدیـک شــاههــمــه مــهــتــران بــرگــشــادنــد راه
بـــپــرســیــد زو شــاه و شــادی نــمــودز دیــــدار او روشـــــنــــایــــی فــــزود
جــهــانــدیــده مــنــذر زبــان بــرگــشــادز روم وز قـــیــصـــر هــمــی کــرد یــاد
بـــدو گــفــت اگــر شــاه ایــران تـــویــینــگــهــدار پـــشــت دلــیــران تــویــی
چـــرا رومـــیــان شـــهــریــاری کـــنــنـــدبــه دشــت ســواران ســواری کــنـنـد
اگــر شـــاه بـــرتـــخـــت قـــیــصـــر بـــودســزد کــو ســرافــراز و مــهــتــر بــود
چــه دســتــور بــاشــد گـرانـمـایـه شــاهنــبـــیــنــد ز مـــا نــیــز فـــریــادخـــواه
ســـواران دشــتـــی چـــو رومــی ســواربــیــابــنــد جــوشــن نــیـایـد بــه کــار
ز گــفــتـــار مــنــذر بـــرآشـــفــت شـــاهکــه قــیـصــر هـمـی بــرفــرازد کــلــاه
ز لـــشــــکــــر زبــــان آوری بــــرگـــزیـــدکـه گـفــتــار ایـشــان بــدانـد شــنـیـد
بــــدو گـــفـــت ز ایـــدر بــــرو تـــا بـــروممــیــاســـای هــیــچ انــدر آبـــاد بـــوم
بـــه قـــیــصـــر بـــگــو گــر نــداری خـــردز رای تـــو مــغـــز تـــو کـــیــفـــر بـــرد
اگــر شــیــر جـــنــگــی بـــتـــازد بـــگــورکــنـامـش کــنـد گــور و هـم آب شــور
ز مــنــذر تــو گــر دادیــابــی بــســســتکه او را نشـسـت از بـر هر کسـسـت
چـپ خـویش پـیـدا کـن از دسـت راسـتچـو پــیـدا کـنـی مـرز جـویـی رواسـت
چــو بــخــشــنـده بــوم و کــشــور مــنـمبــه گـیـتــی سـرافـراز و مـهـتــر مـنـم
هــمــه آن کــنــم کـــار کـــز مــن ســـزدنـــمـــانـــم کـــه بـــادی بـــدو بـــروزد
تــو بـــا تــازیــان دســت یــازی بـــکــیــنیـکـی در نـهـان خـویـشـتـن را بــبـیـن
و دیـگــر کــه آن پــادشــاهـی مــراســتدر گـاو تــا پــشــت مـاهـی مـراســت
اگــر مــن ســپــاهــی فــرســتــم بــرومتــو را تــیــغ پـــولــاد گــردد چــو مــوم
فـــرســـتـــاده از نـــزد نـــوشـــیـــن روانبــــیـــامـــد بــــه کـــردار بــــاد دمـــان
بـــر قـــیــصـــر آمـــد پـــیـــامـــش بـــدادبــپــیـچــیـد بــی مــایـه قــیـصــر ز داد
نـــداد ایـــچ پـــاســـخ ورا جـــز فـــریـــبهـمـی دور دیـد از بــلــنـدی نـشــیـب
چــنــیــن گــفــت کــز مــنــذر کــم خــردســخــن بــاور آن کـن کـه انـدر خــورد
اگـــر خـــیــره مــنــذر بـــنــالـــد هــمــیبــریـن گـونـه رنـجـش بــبــالـد هـمـی
ور ای دون کـــه از دشــــت نـــیـــزه وراننــبـــالــد کــســی از کــران تــا کــران
زمــیـن آنــک بــالــاســت پــهـنــا کــنـیـموزان دشـــت بـــی آب دریــا کـــنــیــم
فــرســتــاده بــشــنـیـد و آمـد چــو گــردشــنـیـده ســخــنـهـا هـمــه یـاد کــرد
بــرآشــفـت کـســری بــدســتــور گـفـتکه بـا مغـز قـیصـر خـرد نیسـت جـفـت
مـن او را نـمـایـم کــه فــرمـان کــراســتجهان جستن و جنگ و پیمان کراست
ز بــــیـــشـــی وز گـــردن افـــراخـــتــــنوزیـن کــشــتــن و غــارت و تــاخــتــن
پــشـیـمـانـی آنـگـه خــورد مـرد مـســتکـه شـب زیر آتـش کـند هر دو دسـت
بـــفـــرمــود تـــا بـــرکـــشـــیــدنــد نــایســپــاه انـدر آمــد ز هـر ســو ز جــای
ز درگــــاه بــــرخــــاســــت آوای کــــوسزمــیـن قــیـرگــون شــد هـوا آبــنـوس
گـــزیــن کـــرد زان لـــشـــکـــر نـــامـــدارســواران شــمــشــیـرزن ســی هـزار
بـــه مــنــذر ســپـــرد آن ســپـــاه گــرانبـــفـــرمــود کـــز دشـــت نــیــزه وران
ســپــاهـی بــر از جــنــگــجــویـان بــرومکــه آتـــش بـــرآرنــد زان مــرز و بـــوم
کــه گــر چـــنــد مــن شـــهــریــار تـــوامبـــریــن کــیــنــه بـــر مــایــه دار تــوام
فــرســتــاده یـی مـا کــنـون چــرب گـویفــرســتــیـم بــا نــامــه یـی نــزد اوی
مــگــر خـــود نــیــایــد تـــو را زان گــزنــدبــه روم و بـه قـیـصـر تـو مـا را پـسـنـد
نــویـســنــده یـی خــواســت از بــارگــاهبــه قـیـصـر یـکـی نـامـه فـرمـود شــاه
ز نـــوشــــیـــن روان شــــاه فـــرخ نـــژادجــهــانــگــیــر وزنــده کــن کــیـقــبــاد
بـــه نــزدیــک قـــیــصـــر ســـرافـــراز رومنـــگـــهـــبــــان آن مـــرز و آبـــاد بـــوم
ســر نــامــه کــرد آفــریــن از نــخــســتگـرانـمـایـگـی جـز بـه یـزدان نـجـسـت
خـــداونــد گــردنــده خـــورشــیــد و مــاهکــزویــســت پـــیــروزی و دســتــگــاه
کــه بــیـرون شــد از راه گـردان ســپــهـراگــر جــنــگ جــویـد وگــر داد و مــهــر
تـــو گـــر قـــیــصـــری روم را مــهــتـــریمـــکـــن بـــیــش بـــا تـــازیــان داوری
وگــر مــیـش جــویـی ز چــنــگــال گــرگگــمــانــی بــود کــژ و رنــجــی بــزرگ
وگــر ســوی مــنـذر فــرســتــی ســپــاهنـمـانـم بــه تــو لـشــکـر و تــاج و گـاه
وگـــر زیــردســـتـــی بـــود بـــر مـــنــشبـه شـمـشـیـر یـابــد ز مـن سـرزنـش
تــو زان مــرز یــک رش مــپــیـمــای پــایچـو خـواهی کـه پـیمـان بـماند بـجـای
وگــر بـــگــذری زیــن ســخـــن بـــگــذرمســر و گــاه تــو زیــر پــی بـــســپــرم
درود خــــــداونـــــد دیـــــهـــــیـــــم و زوربــدان کــو نــجــویــد بـــبــیــداد شــور
نــهــادنــد بـــر نــامــه بـــر مــهــر شـــاهســــواری گـــزیـــدنـــد زان بــــارگـــاه
چــنــانــچــون بــبــایـســت چــیـره زبــانجـــهــانــدیــده و گــرد و روشـــن روان
فـــرســـتـــاده بـــا نـــامـــه شـــهـــریــاربـــیـــامـــد بــــر قـــیـــصـــر نـــامـــدار
بــــرو آفــــریـــن کــــرد و نـــامـــه بــــدادهــمــان رای کــســری بــرو کــرد یـاد
سـخـنـهـاش بــشـنـیـد و نـامـه بــخـوانـدبــپــیـچـیـد و انـدر شـگـفـتـی بــمـانـد
ز گــفـــتـــار کــســـری ســـرافـــراز مــردبــرو پــر ز چــیـن کـرد و رخــسـاره زرد
نـویـسـنـده را خــوانـد و پــاسـخ نـوشـتپـــدیــدار کــرد انــدرو خــوب و زشــت
ســر خــامـه چــون کــرد رنـگــیـن بــقــارنـخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــار
نــگـــارنـــده بـــرکـــشـــیــده ســـپـــهــرکــزویـســت پــرخــاش و آرام و مــهــر
بـــه گــیــتــی یــکــی را کــنــد تـــاجــوروزو بـــه یــکــی پــیــش او بـــا کــمــر
اگــر خـــود ســپـــهــر روان زان تـــســتســر مـشــتــری زیـر فـرمـان تــســت
بــه دیــوان نــگــه کــن کــه رومــی نــژادبــه تــخــم کــیــان بـــاژ هــرگــز نــداد
تــو گــر شــهـریـاری نــه مــن کــهــتــرمهـمـان بــا ســر و افـســر و لـشـکـرم
چـه بـایـسـت پـذرفـت چـنـدین فـسـوسز بـــیـــم پـــی پـــیـــل و آوای کـــوس
بــخــواهـم کــنـون از شــمـا بــاژ و ســاوکــه دارد بـــه پـــرخــاش بـــا روم تــاو
بـــه تـــاراج بـــردنــد یــک چـــنــد چــیــزگـذشـت آن ســتــم بــرنـگـیـریـم نـیـز
ز دشــــــت ســــــواران نــــــیــــــزه ورانبــــرآریـــم گـــرد از کـــران تــــا کـــران
نــه خــورشــیــد نــوشــیـن روان آفــریــدوگـر بــســتــد از چــرخ گـردان کــلـیـد
کــه کــس را نـخــوانـد هـمــی از مــهـانهــمــه کــام او یــابـــد انــدر جـــهــان
فـــرســـتـــاده را هــیــچ پـــاســـخ نــدادبــه تــنـدی ز کـســری نـیـامـدش یـاد
چــو مــهـر از بــر نــامــه بــنـهـاد گــفــتکه بـا تـو صلیب و مسیحـسـت جـفت
فـــرســــتــــاده بــــا او نـــزد هـــیـــچ دمدژم دیـــد پــــاســــخ بــــیـــامـــد دژم
بـــیــامــد بـــر شـــهــر ایــران چـــو گــردســخــنـهـای قــیـصــر هـمـه یـاد کـرد
چــو بــرخــوانــد آن نــامــه را شــهــریــاربــــرآشــــفـــت بــــا گـــردش روزگـــار
هــمـــه مـــوبـــدان و ردان را بـــخـــوانــدازان نـامـه چــنـدی ســخــنـهـا بــرانـد
ســـــه روز انـــــدران بـــــود بـــــا رای زنچــه بــا پــهـلـوانـان لـشــکــر شــکـن
چــهــارم بـــران راســت شــد رای شــاهکـه رانـد سـوی جـنـگ قـیـصـر سـپــاه
بـــــــرآمــــــد ز در نــــــالــــــه گــــــاودمخـــروشــیــدن نــای و رویــنــیــه خــم
بـــــه آرام انـــــدر نـــــبـــــودش درنـــــگهمـی از پـی راسـتـی جـسـت جـنگ
ســپـــه بـــرگــرفــت و بـــنــه بـــرنــهــادز یــزدان نــیــکـــی دهــش کـــرد یــاد
یـکـی گـرد بــرشـد کـه گـفـتـی سـپــهـربــه دریــای قــیــر انــدر انــدود چــهــر
بـــپــوشــیــد روی زمــیــن را بـــه نــعــلهـوا یک سـر از پـرنـیـان گـشـت لـعـل
نــبـــد بـــر زمــیــن پــشــه را جــایــگــاهنـــه انـــدر هـــوا بــــاد را مــــانـــد راه
ز جـــوشـــن ســـواران وز گـــرد پــــیـــلزمــیـن شــد بــه کــردار دریــای نــیـل
جـــهـــانـــدار بـــا کـــاویـــانـــی درفـــشهـمـی رفـت بــا تــاج و زریـنـه کـفـش
هــمــی بــرشــد آوازشــان بــر دو مــیـلبـه پـیش سـپـاه انـدرون کـوس و پـیل
پـــس پـــشــت و پـــیــش انــدر آزادگــانهـــمـــی رفـــتـــه تــــا آذرابــــادگـــان
چــو چــشـمـش بــرآمـد بآذرگـشــســبپـیـاده شـد از دور و بـگـذاشـت اسـب
ز دســتــور پــاکـیـزه بــرسـم بــجــســتدو رخ را بــه آب دو دیــده بــشــســت
بـــه بـــاژ انـــدر آمـــد بـــه آتـــشـــکـــدهنــهــاده بـــه درگــاه جـــشــن ســـده
بـــفـــرمـــود تـــا نـــامـــه زنــد و اســـتبآواز بــــرخـــوانـــد مـــوبــــد درســـت
رد و هـیـربــد پــیـش غـلـتــان بــه خــاکهـمــه دامــن قــرطــهــا کــرده چــاک
بـــزرگـــان بـــرو گــوهــر افـــشـــانــدنــدبــه زمــزم هـمــی آفــریـن خــوانـدنـد
چــو نــزدیـکــتــر شــد نــیـایـش گــرفــتجــهـان آفــریـن را ســتــایـش گـرفــت
ازو خـــواســت پـــیــروزی و دســتـــگــاهنـــمــــودن دلــــش را ســــوی داد راه
پــرســتــنــدگــان را بــبــخــشــیـد چــیـزبــه جــایـی کــه درویـش دیـدنــد نـیـز
یــکــی خــیــمــه زد پــیــش آتــشــکــدهکــشــیـدنـد لــشــکــر ز هـر ســو رده
دبـــیــر خـــردمــنــد را پـــیــش خـــوانــدسـخــنـهـای بــایـســتــه بــا او بــرانـد
یـــکـــی نـــامـــه فـــرمـــود بـــا آفـــریــنســـوی مـــرزبـــانـــان ایــران زمـــیــن
کــه تــرســنـده بــاشــیـد و بــیـدار بــیـدســپــه را ز دشــمــن نــگــهـدار بــیـد
کــنــارنــگ بــا پــهـلــوان هـرک هـســتهــمــه داد جــویــیــد بـــا زیــردســت
بـــداریــد چـــنـــدانـــک بـــایــد ســـپـــاهبـــدان تـــا نــیــابـــد بـــدانــدیــش راه
درفـــش مـــرا تـــا نــبـــیــنــد کـــســـینـبــایـد کـه ایـمـن بــخـسـبــد بـسـی
از آتــشــکــده چــون بــشــد ســوی رومپــراگــنــده شــد زو خــبـــر گــرد بــوم
بـه پـیـش آمـد آنـکـس کـه فـرمـان گـزیـددگــر زان بـــر و بـــوم شــد نــاپـــدیــد
جـــهــانــدیــده بـــا هــدیــه و بـــا نــثـــارفـــراوان بـــیـــامـــد بـــر شـــهـــریـــار
بـــه هــر بـــوم و بـــر کـــو فـــرود آمــدیز هـــر ســــو پــــیـــام و درود آمــــدی
ز گـیتـی بـه هر سـو کـه لشـکـر کـشـیدجــز از بــزم و شــادی نــیـامــد پــدیـد
چــنـان بــد کـه هـر شــب ز گـردان هـزاربـــه بـــزم آمــدنــدی بـــر شـــهــریــار
چـــو نـــزدیــک شـــد رزم را ســـاز کـــردســـــپـــــه را درم دادن آغـــــاز کــــرد
ســـپـــهـــدار شـــیــروی بـــهـــرام بـــودکـــه در جـــنـــگ بـــا رای و آرام بـــود
چـــپ لــشـــکــرش را بـــه فـــرهــاد دادبــســی پــنــدهــا بـــر بــرو کــرد یــاد
چـــو اســـتـــاد پـــیــروز بـــر مــیــمـــنــهگـشـسـب جـهـانـجــوی پــیـش بــنـه
بــه قــلــب انـدر اورنـد مــهـران بــه پــایکـه در کینه گه داشـتـی دل بـه جـای
طــــلــــایـــه بــــه هـــرمـــزد خــــراد دادبــســی گــفــت بــا او ز بــیــداد و داد
بـــه هــر ســـوی رفــتـــنــد کــارآگــهــانبــدان تــا نــمــانــد ســخــن در نـهـان
ز لــشــکــر جــهـانـدیـدگــان را بــخــوانـدبــســی پــنــد و انــدرز نـیـکــو بــرانـد
چــنـیـن گـفـت کـیـن لـشـکـر بــی کـرانز بـــی مـــایــگـــان وز پـــرمـــایــگـــان
اگـــر یـــک تـــن از راه مـــن بـــگـــذرنـــددم خـویـش بــی رای مـن بــشـمـرنـد
بــــدرویـــش مـــردم رســــانـــنـــد رنـــجوگــر بـــر بـــزرگــان کــه دارنــد گــنــج
وگـر کــشــتــمـنـدی بــکــوبــد بــه پــایوگـر پــیـش لـشـکـر بــجـنـبــد ز جـای
ور آهـــنـــگ بــــر مـــیـــوه داری کــــنـــدوگــر نــاپـــســـنــدیــده کـــاری کــنــد
بـــه یـــزدان کـــه او داد دیــهـــیـــم و زورخـــداونــد کـــیــوان و بـــهــرام و هــور
کــه در پــی مــیـانــش بــبــرم بــه تــیـغوگــر داســتــان را بـــرآیــد بـــه مــیــغ
بـــه پــیــش ســپــه در طــلــایــه مــنــمجــهـانـجــوی و در قــلــب مـایـه مـنـم
نــگــهــبـــان پـــیــل و ســـپـــاه و بـــنــهگــهـی بــر مــیـان گــاه بــرمــیـمــنــه
بـــه خـــشـــکــی روم گــر بـــدریــای آبنـــجـــویــم بـــرزم انــدر آرام و خـــواب
مــــنــــادیـــگــــری نــــام او رشــــنــــوادگـرفـت آن سـخـنهای کـسـری بـه یاد
بــیـامـد دوان گــرد لــشــکــر بــگــشــتبـه هـر خـیمـه و خـرگـهی بـرگـذشـت
خــروشــیــد کــای بــی کــرانــه ســپــاهچــنــیـنــســت فــرمــان بــیـدار شــاه
کــه گــر جــز بــه داد و بــه مـهـر و خــردکـسـی ســوی خــاک سـیـه بــنـگـرد
بـــران تــیــره خــاکــش بـــریــزنــد خــونچـــو آیـــد ز فـــرمـــان یـــزدان بــــرون
بـــه بـــانــگ مــنــادی نــشــد شــاه رامبــه روز ســپــیــد و شــب تــیـره فــام
هـمـی گـرد لـشـکـر بــگـشـتــی بــه راههـمـی داشـتــی نـیـک و بــد را نـگـاه
ز کـــار جــــهـــان آگـــهـــی داشـــتــــیبـــد و نــیــک را خــوار نــگــذاشــتــی
ز لـشـکـر کـسـی کـو بــه مـردی بــه راهورا دخــمــه کــردی بـــران جـــایــگــاه
اگــــر بــــازمــــانــــدی ازو ســــیـــم و زرکـــلــاه و کــمــان و کــمــنــد و کــمــر
بــد و نــیـک بــا مــرده بــودی بــه خــاکنــبـــودی بـــه از مــردم انــدر مــغــاک
جــهـانـی بــدو مــانــده انـدر شــگــفــتکـه نـوشـیـن روان آن بــزرگـی گـرفـت
بــه هـر جــایـگــاهـی کــه جــنـگ آمـدیورارای و هــــوش و درنـــــگ آمـــــدی
فـرسـتــاده ای خــواسـتــی راسـتــگـویکـه رفـتــی بــر دشـمـن چــاره جــوی
اگــــر یــــافــــتــــنــــدی ســــوی داد راهنـکـردی سـتــم خــود خــردمـنـد شـاه
اگـر جـنـگ جــسـتــی بــه جـنـگ آمـدیبـــه خــشــم دلــاور نــهــنــگ آمــدی
بـــه تـــاراج دادی هــمــه بـــوم و رســتجهان را بـه داد و بـه شمشیر جـست
بـــه کــردار خـــورشــیــد بـــد رای شــاهکـه بـر تـر و خـشـکـی بــتـابــد بـه راه
نــــدارد ز کــــس روشــــنــــایـــی دریـــغچــو بــگــذارد از چــرخ گــردنـده مــیـغ
همش خاک و هم ریگ و هم رنگ و بویهـمـش در خـوشـاب و هـم آب جــوی
فـــروغ و بـــلـــنــدی نـــبـــودش ز کـــسدلـفـروز و بــخــشـنـده او بــود و بــس
شــهــنــشــاه را مــایــه ایــن بــود و فــرجــهـان را هـمــی داشــت در زیـر پــر
ورا جــنـگ و بــخـشـش چـو بــازی بــدیازیــران چـــنـــان بـــی نــیــازی بـــدی
اگــر شــیــر و پــیـل آمــدنــدیـش پــیـشنـه بــرداشـتـی جـنـگ یـک روز بـیـش
سـپـاهـی کـه بـا خـود و خـفـتـان جـنـگبــه پــیـش ســپــاه آمــدی بــیـدرنــگ
اگـر کــشــتــه بــودی و گـر بــســتــه زاربـــزانـــدان پـــیـــروزگـــر شـــهـــریـــار
چــنـیـن تــا بــیـامـد بــران شــارســتــانکــه شــوراب بــد نـام آن کــارســتــان
بـــــرآورده ای دیــــد ســـــر بـــــر هـــــواپـــر از مـــردم و ســـاز جـــنــگ و نــوا
ز خـــارا پـــی افـــگـــنـــده در قـــعـــر آبکــشــیـده ســر بــاره انــدر ســحــاب
بــــگـــرد حـــصـــار انـــدر آمـــد ســـپـــاهنـــدیـــدنـــد جـــایــی بـــه درگـــاه راه
بــرو ســاخــت از چــار ســو مـنـجــنـیـقبـــه پـــای آمــد آن بـــاره جــاثــلــیــق
بـــرآمــد ز هــر ســوی دز رســتـــخـــیــزنـــدیــدنـــد جـــایــی گـــذار و گـــریــز
چـو خـورشـیـد تـابــان ز گـنـبـد بـگـشـتشــد آن بـــاره دز بـــه کــردار دشـــت
خــــروش ســــواران و گــــرد ســــپـــــاهابـــا دود و آتـــش بـــرآمـــد بـــه مـــاه
هـمـه حـصـن بــی تـن سـر و پــای بــودتــن بــی سـرانـشـان دگـر جـای بــود
غــــو زیــــنــــهــــاری و جـــــوش زنــــانبـــرآمـــد چـــو زخـــم تـــبـــیــره زنــان
از ایـشـان هـر آنـکـس کـه پــرمـایـه بــودبــه گـنـج و بـه مـردی گـرانـپـایـه بــود
بـــبــســتــنــد بــر پــیــل و کــردنــد بـــارخــــروش آمـــد و نـــالـــه زیـــنـــهـــار
نـبــخــشــود بــر کــس بــه هـنـگــام رزمنــه بـــر گــنــج دیــنــار بـــرگــاه بـــزم
وزان جــایـگــاه لــشــکــر انــدر کــشــیـدبـــره بـــر دزی دیـــگـــر آمـــد پـــدیـــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.