ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»داستان نوش زاد با کسری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
اگـــر شـــاه دیــدی وگـــر زیــردســـتوگــر پـــاکــدل مــرد یــزدان پــرســت
چـنـان دان کـه چـاره نبـاشـد ز جـفـتز پــوشـیـدن و خـورد و جــای نـهـفـت
اگــــر پــــارســــا بــــاشــــد و رای زنیـکــی گــنــج بــاشــد بــراگــنــده زن
بــویـژه کــه بــاشــد بــه بــالــا بــلـنـدفـروهشـتـه تـا پـای مـشـکـین کـمـند
خـردمـنـد و هـشـیار و بـا رای و شـرمسـخــن گـفـتــنـش خـوب و آوای نـرم
بـرین سـان زنی داشـت پـرمـایه شـاهبــه بـــالــای ســرو و بــه دیــدار مــاه
بــدیـن مـســیـحــا بــد ایـن مــاه رویز دیـدار او شــهـر پــر گــفــت و گـوی
یـکـی کـودک آمـدش خـورشـیـد چـهـرز نــاهـیـد تــابــنــده تــر بــر ســپــهـر
ورا نــــامــــور خــــوانــــدی نـــوش زادنـجــســتــی ز نـاز از بــرش تــنـدبــاد
بـــبـــالــیــد بــرســان ســرو ســهــیهـنـرمـنـد و زیـبــای شــاهـنـشــهـی
چــو دوزخ بــدانـســت و راه بــهـشـتعــزیـز و مــســیــح و ره زردهــشــت
نـیامـد هـمـی زنـد و اسـتـش درسـتدو رخ را بآب مـســیـحــا بــشــســت
ز دیــن پـــدر کـــیــش مــادر گــرفـــتزمــانـه بــدو مــانـده انـدر شــگــفــت
چـنـان تــنـگـدل گـشـتــه زو شـهـریـارکــه از گــل نــیـامــد جــز از خــار بــار
در کــــاخ و فــــرخـــــنــــده ایــــوان اوبـــبـــســـتـــنــد و کـــردنــد زنــدان او
نـشـسـتـنـگـهـش جـنـد شـاپــور بــوداز ایــــران وز بـــــاخــــتــــر دور بـــــود
بــسـی بــسـتـه و پــر گـزنـدان بــدنـدبــریـن بــهـره بــا او بــه زنـدان بــدنـد
بــدان گــه کــه بــاز آمــد از روم شــاهبــنــالــیــد زان جــنــبـــش و رنــج راه
چـنان شد ز سستـی که از تـن بـماندز نــاتــنــدرســتــی بـــاردن بــمــانــد
کــســی بـــرد زی نــوش زاد آگــهــیکـه تـیـره شـد آن فـر شـاهـنـشـهـی
جــهــانــی پــر آشــوب گــردد کــنــونبــیـارنـد هـر ســو بــه بــد رهـنـمــون
جــهــانــدار بــیــدار کــســری بـــمــردزمــان و زمــیــن دیــگــری را ســپــرد
ز مـــرگ پـــدر شـــاد شـــد نــوش زادکــه هـرگــز ورا نـام نـوشــیـن مــبــاد
بــریـن داســتــان زد یـکــی مـرد پــیـرکـه گـر شـادی از مـرگ هـرگـز مـمـیر
پــــســــر کــــو ز راه پــــدر بــــگـــذردسـتـم کـاره خـوانـیـمـش ار بـی خـرد
اگـر بــیـخ حـنـظـل بــود تــر و خـشـکنـشــایـد کـه بــار آورد شــاخ مـشـک
چـرا گـشـت بـاید همی زان سـرشـتکــه پــالــیـزبــانــش ز اول بــکــشــت
اگـر مـیـل یـابــد هـمـی سـوی خــاکبــبــرد ز خــورشــیــد وز بــاد و خــاک
نــه زو بــار بــایـد کــه یـابــد نـه بــرگز خــاکــش بــود زنــدگــانـی و مــرگ
یــکــی داســتــان کــردم از نــوش زادنـگـه کـن مـگـر ســر نـپــیـچــی ز داد
اگــر چـــرخ را کـــوش صـــدری بـــدیهـمـانـا کـه صـدریـش کـسـری بــدی
پــســر ســر چــرا پــیــچــد از راه اوینـشــســت کــه جــویـد ابــر گـاه اوی
ز من بـشنو این داسـتـان سـر بـه سربـــگــویــم تـــو را ای پـــســر در بـــدر
چــو گــفــتــار دهــقــان بــیـاراســتــمبـدین خـویشتـن را نشـان خـواسـتـم
کــه مــانــد ز مــن یـادگــاری چــنــیـنبـــدان آفـــریــن کـــو کـــنــد آفـــریــن
پـس از مـرگ بــر مـن کـه گـویـنـده امبـــدیــن نــام جـــاویــد جـــویــنــده ام
***
چــنــیـن گــفــت گــویـنــده پــارســیکه بـگذشت سال از بـرش چـار سی
که هر کـس که بـر دادگر دشـمنسـتنـه مـردم نـژادسـت کـه آهرمـنـسـت
هـم از نــوش زاد آمــد ایـن داســتــانکــه یـاد آمــد از گــفــتــه بــاســتــان
چـو بـشـنید فـرزند کـسـری که تـخـتبــپــردخــت زان خــسـروانـی درخــت
در کـــاخ بـــگـــشـــاد فـــرزنــد شـــاهبــرو انـجــمــن شــد فــراوان ســپــاه
کـسـی کـو ز بــنـد خـرد جـسـتـه بـودبـه زنـدان نـوشـیـن روان بـسـتـه بـود
ز زنـــدانــهــا بـــنـــدهــا بـــرگـــرفـــتهمه شـهر ازو دسـت بـر سـر گرفـت
بـه شـهـر انـدرون هـرک تـرسـا بــدنـداگــر جــاثــلــیـق ار ســکــوبــا بــدنــد
بــسـی انـجـمـن کـرد بــر خـویـشـتـنســـواران گـــردنـــکـــش و تـــیـــغ زن
فــراز آمــدنــدش تـــنــی ســی هــزارهــمــه نــیــزه داران خـــنــجـــرگـــزار
یکـی نـامـه بـنـوشـت نـزدیک خـویـشز قـیـصـر چــو آیـیـن تــاریـک خــویـش
کـه بــر جــنـدشــاپــور مـهـتــر تــویـیهـم آواز و هـم کـیـش قـیـصـر تــویـی
هـمــه شــهـر ازو پــرگــنـهـکــار شــدسـر بــخــت بــرگـشـتــه بــیـدار شـد
خــبــر زیـن بــه شـهـر مـدایـن رسـیـدازان کـه آمـد از پــور کــســری پــدیـد
نـــگــــهـــبــــان مـــرز مــــدایـــن ز راهســواری بــرافــگــنــد نــزدیــک شــاه
سـخـن هـرچ بــشـنـیـد بــا او بـگـفـتچــنـیـن آگـهـی کـی بــود در نـهـفـت
فــــرســــتــــاده بـــــرســــان آب روانبــیـامــد بــه نــزدیـک نــوشــیـن روان
بــگـفـت آنـچ بــشــنـیـد و نـامـه بــدادسـخـنـهـا کـه پــیـدا شـد از نـوش زاد
ازو شــاه بــشـنـیـد و نـامـه بــخــوانـدغـمی گـشـت زان کـار و تـیره بـمـاند
جـــهــانـــدار بـــا مـــوبـــد ســـرفـــرازنشست و سخـن رفت چـندی بـه راز
چو گشت آن سخن بر دلش جای گیربـــفـــمــود تـــا نــزد او شـــد دبـــیــر
یـکــی نـامـه بــنـوشــت بــا داغ و دردپـــرآژنــگ رخ لــب پـــر از بـــاد ســـرد
نـخـسـتــیـن بــران آفـریـن گـسـتــریـدکــه چــرخ و زمــان و زمــیــن آفــریــد
نـــگـــارنـــده هــور و کـــیــوان و مـــاهفـــروزنـــده فـــر و دیــهـــیـــم و گـــاه
ز خــاشـاک نـاچــیـز تــا شـیـر و پــیـلز گــــرد پــــی مـــور تــــا رود نـــیـــل
هـــمـــه زیـــر فـــرمـــان یـــزدان بـــودوگــر در دم ســنــگ و ســنــدان بــود
نـــه فـــرمـــان او را کـــرانـــه پـــدیـــدنـه زو پــادشــاهـی بــخــواهـد بــریـد
بــدانـســتــم ایـن نــامــه نــاپــســنـدکــه آمــد ز فــرزنــد چــنــدیـن گــزنـد
وزان پـــرگـــنــاهــان زنــدان شـــکـــنکـه گـشـتــنـد بــا نـوش زاد انـجــمـن
چــنـیـن روز اگـر چــشـم دارد کـسـیسـزد گـر نـمـانـد بـه گـیـتـی بــسـی
کــه جــز مــرگ را کــس ز مــادر نــزادز کــســـری بـــر آغـــاز تـــا نــوش زاد
رهـا نـیسـت از چـنـگ و مـنـقـار مـرگپــی پــشــه و مـور بــا پــیـل و کــرگ
زمـیـن گـر گـشــاده کـنـد راز خــویـشبــپــیـمــایـد آغــاز و انـجــام خــویـش
کـــنـــارش پــــر از تــــاجـــداران بــــودبــــرش پـــر ز خـــون ســـواران بــــود
پــــر از مــــرد دانـــا بــــود دامـــنـــشپــر از خــوب رخ جــیـب پــیـراهــنــش
چـه افسر نهی بـر سرت بـر چـه تـرگبـــدو بــگــذرد زخــم پــیــکــان مــرگ
گــروهــی کـــه یــارنــد بـــا نــوش زادکــه جــز مـرگ کــســری نـدارنـد یـاد
اگـــر خـــود گـــذر یـــابـــی از روز بـــدبـه مرگ کـسـی شـاه بـاشـی سـزد
و دیــگــر کــه از مــرگ شـــاهــان دادنــگــیــرد کــســی یــاد جــز بــدنــژاد
ســر نــوش زاد از خـــرد بـــازگــشــتچــنــیـن دیـو بــا او هـم آواز گــشــت
نــبــاشــد بــرو پــایــدار ایــن ســخــنبـرافـراخـت چـون خـواسـت آمـد بـبـن
نــبــایـســت کــو نـزد مــا دســتــگــاهبــدیـن آگــهـی خــیـره کــردی تــبــاه
اگـر تــخـت گـشـتـی ز خـسـرو تـهـیهـمــو بــود زیـبــای شــاهـنـشــهـی
چـنـیـن بــود خـود در خـور کـیـش اویســــزاوار جــــان بــــدانـــدیـــش اوی
ازیـن بـر دل انـدیـشـه و بـاک نـیـسـتاگـر کـیـش فـرزنـد مـا پــاک نـیـســت
وزیـن کـس کـه بـا او بـهـم سـاخـتـنـدوز آزرم مـــا دل بــــپــــرداخــــتــــنـــد
وزان خــواســتــه کــو تــبــه کــرد نـیـزهـمـی بـر دل مـا نـسـنـجـد بـه چـیـز
بــدانــدیـش و بــیـکــار و بــدگــوهـرنـدبــدیـن زیـردســتــی نـه انـدر خــورنـد
ازین دسـت خـوارسـت بـر مـا سـخـنز کــردار ایــشــان تــو دل بــد مــکــن
مـرا بــیـم و بــاک از جــهـانـداورســتکــه از دانـش بــرتــو ران بــرتــرســت
نـبـاید کـه شـد جـان مـا بـی سـپـاسبــه نـزدیـک یـزدان نـیـکــی شــنــاس
مـــــرا داد پـــــیــــروزی و فـــــرهــــیفــزونـی و دیـهـیـم شــاهـنــشــهـی
ســزای دهــش گــر نــیــایــش بـــدیمـــرا بـــر فـــزونــی فـــزایــش بـــدی
گـر از پـشـت مـن رفـت یک قـطـره آببــه جــای دگـر یـافـتــه جــای خــواب
چــو بــیـدار شــد دشــمــن آمــد مــرابــتــرســم کــه رنـج از مـن آمــد مــرا
وگـر گـاه خــشـم جــهـانـدار نـیـســتمـرا از چــنـیـن کـار تــیـمـار نـیـســت
وزان کـس کـه بــا او شـدنـد انـجــمـنهـمـه زار و خــوارنـد بــر چــشـم مـن
وزان نــامــه کــز قــیـصــر آمــد بــدویهــمــی آب تــیـره درآمــد بــه جــوی
ازان کـو هـم آواز و هـم کـیش اوسـتگـمـاننـد قـیصـر بـتـن خـویش اوسـت
کــســی را کـه کـوتــاه بــاشــد خــردبـــدیــن نــیــاکـــان خـــود نـــنـــگـــرد
گـران بــی خــرد سـر بــپــیـچــد ز دادبــه دشــنـام او لــب نـبــایـد گــشــاد
کـه دشـنـام او ویـژه دشـنـام مـاسـتکـجـا از پــی و خـون و انـدام مـاسـت
تـو لـشـکـر بــیـارای و بــر سـاز جـنـگمــدارا کـــن انــدر مــیــان بـــا درنــگ
ور ای دون کـه تـنـگ انـدر آیـد سـخـنبـه جـنـگ انـدرون هـیچ تـنـدی مـکـن
گـرفــتــنـش بــهـتــر ز کـشــتــن بــودمـگــرش از گــنـه بــازگــشــتــن بــود
از آبـــــی کــــزو ســــرو آزاد رســـــتسـزد گـر نـبــایـد بـدو خـاک شـسـت
وگـــر خـــوار گــیــرد تـــن ارجـــمــنــدبــه پــسـتـی نـهـد روی سـرو بــلـنـد
ســـرش بـــرگـــرایــد ز بـــالـــیــن نــازمـدار ایـچ ازو گــرز و شــمـشــیـر بــاز
گــرامــی کـــه خـــواری کـــنــد آرزوینــشـــایــد جـــدا کـــرد او را ز خـــوی
یـکـی ارجـمـنـدی بــود کـشـتــه خـوارچــو بــا شــاه گــیـتــی کــنـد کــارزار
تـــواز کــشــتـــن او مــدار ایــچ بـــاکچـوخـون سـرخـویش گـیـرد بـه خـاک
ســوی کـیـش قـیـصــر گـرایـد هـمـیز دیـهــیـم مــا ســر بــتــابــدهــمــی
عـــزیــزی بـــود زار و خـــوار و نـــژنـــدگــزیـده بــه شــاهـی ز چــرخ بــلـنـد
بــدیـن داسـتــان زد یـکـی مـهـرنـوشپـرسـتـار بـا هوش و پـشـمـینه پـوش
کـه هرکـو بـه مـرگ پـدر گـشـت شـادورا رامـــش و زنـــدگـــانـــی مـــبــــاد
تــو از تــیـرگــی روشــنـایـی مــجــویکـه بــا آتــش آب انـدر آیـد بــه جــوی
نــه آســانــیـی دیــد بــی رنــج کــسکـه روشـن زمـانـه بـریـنـسـت و بـس
تــو بــا چــرخ گـردان مـکـن دوســتــیکـه گـه مـغـز اویـی و گـه پــوســتــی
چــه جــویـی زکــردار او رنــگ و بــویبــخـواهـد ربــودن چـو بــه نـمـود روی
بـــدان گــه بــود بــیــم رنــج و گــزنــدکـــه گـــردون گــردان بـــرآرد بـــلــنــد
سـپـاهـی کـه هـسـتـنـد بـا نـوش زادکـجـا سـر بـه پـیـچـنـد چـنـدیـن ز داد
تـــو آن را جــز از بـــاد و بـــازی مــدانگـــــزاف زنــــان بـــــود و رای بـــــدان
هران کس که تـرسـاسـت از لشکرشهـمـی از پــی کـیـش پـیـچـد سـرش
چـنـینـسـت کـیـش مـسـیـحـا کـه دمزنــی تـــیــز و گــردد کــســی زو دژم
نـــه پـــروای رای مـــســـیـــحـــابـــودبــه فـرجــام خـصـمـش چـلـیـپــا بــود
دگـر هـرکــه هـســت از پــراگـنـدگــانبـــدآمــوز و بـــدخــواه و از بــنــدگــان
از ایـشـان یکـی بـرتـری رای نـیـسـتدم بــاد بــا رای ایـشــان یـکــیـســت
بــه جـنـگ ار گـرفـتــه شـود نـوش زادبــرو زیـن سـخــنـهـا مـکـن هـیـچ یـاد
کــه پـــوشـــیــده رویــان او در نــهــانســرآرنــد بــرخــویـشــتــن بــر زمــان
هــــم ایــــوان او ســـــاز زنــــدان اویابــــا آنـــک بــــردنـــد فــــرمـــان اوی
در گــنــج یــک ســر بـــدو بــرمــبــنــدوگـر چـه چـنـیـن خـوار شـد ارجـمـنـد
ز پـــوشـــیــده رویــان و از خـــوردنــیز افــگــنــدنــی هـم ز گــســتــردنـی
بــرو هـیـچ تــنـگـی نـبــایـد بــه چــیـزنــبــایـد کــه چــیـزی نـیـابــد بــه نـیـز
وزیـــن مــــرزبــــانــــان ایـــرانــــیــــانهـران کـس کـه بـسـتـنـد بـا او مـیـان
چـو پــیـروز گـردی مـپــیـچــان سـخـنمـیانـشـان بـه خـنـجـر بـه دو نیم کـن
هران کس که او دشـمن پـادشـاسـتبــه کـام نـهـنـگـش سـپـاری رواسـت
جـزان هرک مـا را بـه دل دشـمنسـتز تــخـم جــفـا پــیـشـه آهـرمـنـسـت
ز مــا نــیــکــویــیــهــا نــگــیــرنــد یــادتـــو را آزمـــایـــش بـــس ازنـــوش زاد
ز نــظــاره هـرکــس کــه دشــنــام دادزبـــانــش بــجــنــبــیــد بــر نــوش زاد
بــران ویـژه دشــنـام مـا خــواســتــنـدبــه هـنـگــام بــدگـفــتــن آراســتــنـد
مــبــاش انــدریـن نـیـزهـمــداســتــانکـه بــدخــواه رانـد چــنـیـن داسـتــان
گراو بـی هنرشد هم ازپـشت ماسـتدل مـا بــریـن راســتــی بــرگـواسـت
زبـــان کــســی کــو بـــبـــد کــرد یــادوزو بـــــود بــــیــــداد بـــــرنــــوش زاد
هــمــه داغ کــن بـــرســر انــجـــمــنمـــبـــادش زبـــان ومـــبـــادش دهــن
کــســی کــو بــجــویـد هـمـی روزگـارکـه تــا سـسـت گـردد تــن شـهـریـار
بـــه کـــار آورد کـــژی و دشـــمـــنــیبــدانــدیـشــی و کــیـش آهـرمــنــی
بــدیـن پـادشـاهـی نـبــاشـد رواسـتکه فـر و سـر و افسـر و چـهر ماسـت
نــهــادنــد بــرنــامــه بــر مــهــر شــاهفـرسـتـاده بــرگـشـت پــویـان بــه راه
چــو از ره ســوی رام بــرزیـن رســیــدبـگـفـت آنـچ از شـاه کـسـری شـنـید
چــو آن گــفــتــه شــد نـامــه او بــدادبــه فــرمـان کـه فـرمـود بــا نـوش زاد
ســپــه کـردن و جــنـگ را ســاخــتــنوز آزرم او مــــغــــز پـــــرداخـــــتـــــن
چــوآن نــامــه بــرخــوانـد مــرد کــهـنشـنـیـد از فـرسـتـاده چـنـدی سـخـن
بــدانـگـه کـه خــیـزد خــروش خــروسز درگــاه بـــرخـــاســـت آوای کـــوس
ســپــاهـی بــزرگ از مــدایـن بــرفــتبـشـد رام بـرزین سـوی جـنـگ تـفـت
پــس آگــاهـی آمــد ســوی نـوش زادســپــاه انـجــمــن کــرد و روزی بــداد
هـمـه جــاثــلـیـقـان و بــه طـریـق رومکـــه بــــودنـــد زان مـــرز آبــــادبــــوم
ســپــهـدار شــمــاس پــیـش انــدرونسپاهی همه دست شسته به خون
بـــــرآمــــد خــــروش از در نــــوش زادبــجــنـبــیـد لـشــکــر چــو دریـا ز بــاد
بـه هامـون کـشـیدنـد یکـسـر ز شـهرپـر از جـنـگ سـر دل پـر از کـین و زهر
چــو گــرد ســپــه رام بــرزیــن بــدیــدبــزد نـای رویـیـن وصــف بــر کـشــیـد
ز گــــرد ســــواران جـــــوشــــنــــورانگـــــرایــــیــــدن گــــرزهــــای گــــران
دل ســنــگ خـــارا هــمــی بـــردریــدکـسـی روی خـورشـیـد تـابــان نـدیـد
بــه قــلــب ســپــاه انــدرون نـوش زادیـکـی تــرگ رومـی بــه سـر بــرنـهـاد
ســپــاهــی بــد از جــاثــلــقــیـان رومکــه پــیــدا نــبــد از پــی نــعــل بــوم
تـو گفتـی مگر خاک جوشان شدستهـوا بــر سـر او خــروشـان شـدسـت
زره دار گــــردی بــــیــــامــــد دلــــیـــرکـــجـــا نـــام اوبـــود پـــیــروز شـــیــر
خـــروشــیــد کــای نــامــور نــوش زادسـرت را کـه پــیـچـیـد چــونـیـن ز داد
بـــگــشـــتـــی ز دیــن کــیــومــرثـــیهـم از راه هـوشــنـگ و طـهـمـورثــی
مـسـیح فـریـبـنـده خـود کـشـتـه شـدچـو از دین یزدان سـرش گشـتـه شد
ز دیــن آوران کــیـن آنــکــس مــجــویکــجـــا کــارخــود را نــدانــســت روی
اگـــر فـــر یـــزدان بــــرو تــــافــــتــــیجـــهــود انــدرو راه کـــی یــافـــتـــی
پـــــدرت آن جـــــهــــانــــدار آزادمــــردشـنیدی که بـا روم و قـیصـر چـه کـرد
تـو بــا او کـنـون جـنـگ سـازی هـمـیسـرت بــه آسـمـان بــرفـرازی هـمـی
بــدیـن چـهـرچـون مـاه و ایـن فـرو بـرزبـرین یال و کتـف و بـرین دسـت و گرز
نــبـــیــنــم خــرد هــیــچ نــزدیــک تــوچـنـیـن خـیـره شـد جـان تــاریـک تــو
دریـــغ آن ســـرو تـــاج و نـــام و نـــژادکـه اکـنون همی داد خـواهی بـه بـاد
تـو بــا شـاه کـسـری بـسـنـده نـه ایوگــر پــیـل و شــیــر دمــنــده نــه ای
چــو دســت و عـنـان تــوای شـهـریـاربـــایــوان شـــاهــان نـــدیــدم نــگـــار
چـــو پـــای و رکــیــب تـــو و یــال تـــوچـنـین شـورش و دسـت و کـوپـال تـو
نــگـــارنـــده چـــیــن نــگـــاری نــدیــدزمــانــه چــو تــو شــهــریــاری نــدیـد
جــوانـی دل شــاه کــســری مـســوزمــکــن تــیـره ایـن آب گــیـتــی فــروز
پـــیــاده شـــو از بـــاره زنــهــار خـــواهبـه خـاک افـگن این گرز و رومی کـلاه
اگـــر دور از ایــدر یــکـــی بـــاد ســـردنــشــانــد بــروی تــو بــر تــیــره گــرد
دل شــهــریــار از تـــو بـــریــان شـــودز روی تــو خــورشــیـد گــریـان شــود
بـه گـیـتـی هـمـه تـخـم زفـتـی مـکـارســتــیـزه نـه خــوب آیـد از شــهـریـار
گـر از رای مـن سـر بـه یـک سـو بـریبـــلـــنـــدی گـــزیــنــی و کـــنــداوری
بـــســـی پـــنـــد پـــیــروز یـــاد آیــدتســخــن هــی ابــد گــوی یــاد آیـدت
چـــنــیــن داد پـــاســـخ ورانـــوش زادکـه ای پــیـر فــرتــوت ســر پــر ز بــاد
ز لــشــکــر مــرا زیــنــهــاری مــخــواهســـرافـــراز گــردان و فـــرزنــد شـــاه
مــرا دیـن کــســری نــبــایــد هــمــیدلــم ســـوی مــادر گــرایــد هــمــی
کــه دیـن مـســیـحــاســت آیـیـن اوینـــگـــردم مـــن از فــــره و دیـــن اوی
مـسـیـحـای دین دار اگـرکـشـتـه شـدنـه فــر جــهـانـدار ازو گـشــتــه شــد
سـوی پــاک یـزدان شـد آن رای پــاکبــلــنـدی نـدیـد انـدریـن تــیـره خــاک
اگرمن شـوم کشـتـه زان بـاک نیسـتکـجـا زهر مـرگـسـت و تـریاک نیسـت
بـگـفـت این سـخـن پـیـش پـیـروز پـیـربـــپـــوشـــیــد روی هـــوا را بـــتـــیــر
بــرفــتــنــد گــردان لــشــکــر ز جــایخـــروش آمــد از کـــوس وز کـــرنــای
سـپـهبـد چـوآتـش بـرانـگـیخـت اسـببـــیــامــد بـــکــردار آذر گــشــســـب
چـــپ لــشــکــر شــاه ایــران بـــبـــردبــه پـیـش سـپـه در نـمـانـد ایـچ گـرد
فــراوان ز مـردان لـشــکــر بــکــشــتازان کــار شــد رام بـــرزیــن درشـــت
بـــفـــرمــود تـــا تـــیــربـــاران کــنــنــدهـوا چــون تــگــرگ بــهـاران کــنــنــد
بـگـرد انـدرون خـسـتـه شـد نـوش زادبـــســی کــرد از پـــنــد پـــیــروز یــاد
بــیـامــد بــه قــلــب ســپــه پــر ز دردتـــن از تــیــر خــســتــه رخ از درد زرد
چــنــیـن گــفــت پــیـش دلــیــران رومکه جـنگ پـدر زار و خـوارسـت و شوم
بــنـالـیـد و گـریـان سـقـف را بــخـوانـدسـخـن هـرچ بـودش بـه دل در بـرانـد
بــــدو گـــفـــت کـــیـــن روزگـــارم دژمز مــن بــر مـن آورد چــنـدیـن ســتــم
کـنـون چـون بــه خـاک انـدر آیـد سـرمســــواری بــــرافـــگـــن بــــر مـــادرم
بـگـویش کـه شـد زین جـهان نوش زادســــرآمــــدبــــدو روز بــــیــــداد و داد
تــو از مــن مــگــر دل نـداری بــه رنـجکـه ایـنـسـت رسـم سـرای ســپــنـج
مــرا بــهـره ایـنــســت زیـن تــیـره روزدلـم چـون بـدی شـاد و گـیـتـی فـروز
نــــزایـــد جــــز از مــــرگ را جــــانـــوراگــر مــرگ دانــی غــم مــن مــخـــور
سـر مـن ز کـشـتـن پـر از دود نیسـتپـدر بـتـر از مـن کـه خـشـنود نیسـت
مــکــن دخــمــه و تــخــت و رنــج درازبــه رسـم مـسـیـحـا یـکـی گـور سـاز
نـه کـافـور بــایـد نـه مـشـک و عـبــیـرکه من زین جهان کشته گشتـم بـتیر
بــگـفــت ایـن و لـب را بــهـم بــرنـهـادشــد آن نــامــور شــیــردل نــوش زاد
چــو آگـاه شـد لـشـکـر از مـرگ شــاهپــراگــنــده گــشــتــنــد زان رزمــگــاه
چـو بـشـنید کـو کـشـتـه شـد پـهلوانغــریــوان بــه بـــالــیــن او شــد دوان
ازان رزمــگــه کــس نـکــشــتــنـد نـیـزنــبـــودنــد شــاد و نــبـــردنــد چـــیــز
و را کـشـتــه دیـدنـد و افـگـنـده خــوارســکـوبــای رومـی ســرش بــر کـنـار
هـمـه رزمـگـه گـشـت زو پــر خــروشدل رام بـــرزیــن پـــر از درد و جـــوش
زاســقــف بـــپــرســیــد کــزنــوش زاداز انــدرز شــاهـی چــه داری بــه یـاد
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه جــز مـادرشبــرهــنــه نــبــایـد کــه بــیـنــد بــرش
تـن خـویش چـون دید خـستـه بـه تـیرسـتـودان نـفـرمـود و مـشـک و عـبـیر
نـه افـسـر نـه دیبـای رومـی نه تـخـتچــو از بــنـدگـان دیـد تــاریـک بــخــت
بــرســم مــســیـحــا کــنـون مــادرشکــفــن ســازد و گـور و هـم چــادرش
کـنـون جـان او بـا مـسـیـحـا یکـیسـتهمانست کاین خـستـه بـردار نیست
مـسـیحـی بـشـهـر انـدرون هرک بـودنـبــد هـیـچ تــرســای رخ نـاشــخــود
خـــروش آمــد از شـــهــروز مــرد و زنکـه بـودنـد یـک سـر شـدنـد انـجـمـن
تــــن شـــهـــریـــار دلـــیـــر و جــــواندل و دیـــده شـــاه نـــوشـــیـــن روان
بــه تــابــوتــش از جــای بــرداشـتــنـدسـه فـرسـنگ بـر دسـت بـگذاشـتـند
چــوآگــاه شــد زان ســخــن مــادرشبــه خــاک انـدرآمـد ســر و افـسـرش
ز پـــرده بـــرهــنــه بـــیــامـــد بـــه راهبــرو انــجــمــن گــشــتــه بـــازارگــاه
ســـراپـــرده ای گـــردش انـــدر زدنـــدجــهـانـی هـمـه خــاک بــر سـر زدنـد
بـه خـاکـش سـپـردند و شـد نوش زادز بــاد آمــد و نـاگــهـان شــد بــه بــاد
هـمـه جــنـد شــاپــور گـریـان شــدنـدز درد دل شــــاه بــــریـــان شـــدنـــد
چـه پـیـچـی هـمـی خـیـره در بــنـد آزچـــودانــی کـــه ایــدر نــمــانــی دراز
گـذرجـوی و چـنـدین جـهان را مـجـویگـلـش زهـر دارد بــه سـیـری مـبــوی
مــگـــردان ســـرازدیــن وز راســـتـــیکـه خــشــم خــدای آورد کـاســتــی
چـو ایـن بــشـنـوی دل زغـم بــازکـشمــزن بــر لــبــت بــر ز تــیــمــار تــش
گــرت هــســت جــام مــی زرد خــواهبـــه دل خـــرمــی را مــدان از گــنــاه
نشـاط وطـرب جـوی وسـسـتـی مکنگـــزافـــه مـــپـــرداز مــغـــزســـخـــن
اگـر در دلـت هـیـچ حــب عــلـیـســتتـو را روز محشر بـه خواهش ولیستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.