ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»داستان مهبود با زروان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنین گـفـت مـوبـد کـه بـر تـخـت عـاجچـو کـسـری کـسـی نـیز نـنـهـاد تـاج
بــه بـــزم و بـــرزم و بــه پــرهــیــز ودادچــنـو کـس نـدارد ز شـاهـان بــه یـاد
ز دانـــنـــدگـــان دانـــش آمـــوخـــتـــیدلــش را بـــدانــش بـــرافــروخــتـــی
خــور وخــواب بـــا مــوبــدان داشــتــیهـمـی سـر بـه دانـش بـرافـراشـتـی
بــرو چـون روا شـد بــه چـیـزی سـخـنتـو ز آمـوخـتـن هیچ سـسـتـی مـکـن
نــبــایــد کــه گــویـی کــه دانــا شــدمبــــه هـــر آرزو بــــر تــــوانـــا شـــدم
چــو ایـن داســتــان بــشـنـوی یـادگـیـرز گــفــتــار گــویـنــده دهــقــان پــیــر
بــــپــــرســــیـــدم از روزگـــار کــــهـــنز نـوشـیـن روان یـاد کـرد این سـخـن
کــه او را یــکــی پـــاک دســتــور بـــودکــه بــیـدار دل بــود و گــنــجــور بــود
دلــی پــرخــرد داشــت و رای درســتز گـیتـی بـه جـز نیکـنـامـی نجـسـت
کــه مــهــبــود بــدنــام آن پــاک مــغــزروان و دلــش پـــر ز گــفـــتـــار نــغـــز
دو فــرزنــد بـــودش چـــو خــرم بـــهــارهـمــیـشــه پــرســتــنــده شــهـریـار
شــهــنــشــاه چــون بـــزم آراســتـــیو گـر بــه رسـم مـوبــدی خـواسـتـی
نـخــوردی جــز ازدسـت مـهـبــود چــیـزهـم ایـمــن بــدی زان دو فــرزنـد نـیـز
خــورش خــانــه در خــان او داشــتـــیتــن خــویـش مـهـمــان او داشــتــی
دو فــــرزنــــد آن نــــامــــور پـــــارســــاخــورش ســاخــتــنــدی بــر پــادشــا
بـــزرگــان ز مــهــبــود بـــردنــد رشــکهـمـی ریخـتـنـدی بـرخ بـر سـرشـک
یــکـــی نـــامـــور بـــود زروان بـــه نــامکـــه او را بـــدی بـــر در شـــاه کـــام
کـهـن بــود و هـم حــاجــب شــاه بــودفــــروزنــــده رســـــم درگــــاه بـــــود
ز مـــهـــبــــود وفـــرخ دو فـــرزنـــد اویهــمــه ســالــه بــودی پــر از آبــروی
هـمــی ســاخــتــی تــا ســر پــادشــاکـــنـــد تـــیـــز بـــرکـــار آن پـــارســـا
بــبــد گـفــت از ایـشــان نـدیـد ایـچ راهکــه کــردی پـــرآزار زان جـــان شـــاه
خـــردمـــنـــد زان بـــد نـــه آگـــاه بـــودکــه او را بـــه درگــاه بـــدخــواه بـــود
ز گـــفـــتـــار و کـــردار آن شـــوخ مـــردنــشــد هــیــچ مــهــبـــود را روی زرد
چــنـان بــد کـه یـک روز مـردی جــهـودز زروان درم خــواســت از بــهـر سـود
شـــد آمــد بـــیــفــزود در پـــیــش اویبــرآمـیـخـت بــا جــان بــدکـیـش اوی
چــو بــا حــاجــب شـاه گـسـتــاخ شـدپــرســتــنــده خــســروی کــاخ شــد
ز افـســون ســخــن رفــت روزی نـهـانز درگـــاه وز شــــهـــریـــار جــــهـــان
ز نــیــرنــگ وز تـــنـــبـــل و جـــادویــیز کــــردار کــــژی وز بـــــدخــــویــــی
چــو زروان بـــه گــفــتــار مــرد جــهــودنـگـه کـرد وزان سـان سـخـنها شـنود
بــرو راز بــگـشـاد و گـفـت ایـن سـخـنبــه جــز پــیـش جــان آشـکـارا مـکـن
یــکــی چــاره بــایــد تــو را ســاخــتــنزمـــانـــه ز مـــهــبـــود پـــرداخـــتـــن
کــه او را بــزرگـی بــه جــایـی رســیـدکـه پــای زمـانـه نـخــواهـد کــشــیـد
ز گــیــتـــی نــدارد کــســی رابـــکــستـو گویی که نوشین روانسـت و بـس
جــز از دســت فــرزنــد مــهـبــود چــیـزخــورشـهـا نـخــواهـد جــهـانـدار نـیـز
شـدســت از نـوازش چــنـان پــرمـنـشکـه هـزمـان بـبـوسـد فـلـک دامـنـش
چــنـیـن داد پــاســخ بــه زروان جــهـودکــزیــن داوری غـــم نــبـــایــد فـــزود
چـو بــرسـم بــخـواهـد جـهـانـدار شـاهخـورشـهـا بــبـیـن تـا چـه آیـد بــه راه
نــگــر تـــابـــود هــیــچ شــیــر انــدرویپــذیــره شــو وخــوردنــیــهــا بــبــوی
هـمـان بـس کـه مـن شـیر بـینـم ز دورنـه مـهـبــود بــیـنـی تـو زنـده نـه پـور
که گر زو خـورد بـی گمان روی و سنگبــریـزد هــم انــدر زمــان بــی درنــگ
نــگــه کـــرد زروان بـــه گــفـــتـــار اویدلــش تــازه تــر شــد بــه دیـدار اوی
نــرفــتــی بــه درگــاه بــی آن جــهــودخــور و شــادی و کــام بــی او نـبــود
چــنـیـن تــا بــرآمــد بــریـن چــنــدگــاهبـــد آمــوز پــویــان بـــه درگــاه شــاه
دو فـــرزنـــد مـــهــبـــود هــر بـــامـــدادخـــرامـــان شـــدنــدی بـــرشـــاه راد
پــــس پــــرده نــــامــــور کــــدخــــدایزنـــی بـــود پـــاکـــیـــزه و پـــاک رای
که چون شاه کسری خورش خواستییــکــی خــوان زریــن بـــیــاراســتــی
ســه کــاســه نــهــادی بـــرو از گــهــربــه دسـتــار زربــفـت پــوشـیـده سـر
زدســـت دو فـــرزنـــد آن ارجــــمـــنـــدرســیـدی بــه نـزدیـک شــاه بــلــنــد
خــورشــهـا زشــهـد وز شــیـر و گـلـاببــخــوردی وآراســتــی جــای خــواب
چــنــان بــد کــه یـک روز هـر دو جــوانبــبــردنــد خــوان نــزدنــوشــیـن روان
بــه ســر بــرنـهـاده یـکـی پــیـشــکــارکــه بــودی خــورش نـزد او اســتــوار
چــو خــوان انــدرآمــد بــه ایــوان شــاهبـــدو کـــرد زروان حـــاجـــب نـــگـــاه
چـنـین گـفـت خـنـدان بـه هـر دو جـوانکـه ای ایـمـن از شــاه نـوشـیـن روان
یـکــی روی بــنـمــای تــا زیـن خــورشکـه بــاشــد هـمـی شــاه را پــرورش
چـه رنگـسـت کـاید همـی بـوی خـوشیـکــی پــرنـیـان چــادر از وی بــکــش
جــوان زان خــورش زود بــگـشــاد روینـــگــــه کــــرد زروان ز دور انــــد روی
هــمــیــدون جــهــود انــدرو بــنــگــریـدپـس آمـد چـو رنـگ خـورشـهـا بــدیـد
چـنـیـن گـفـت زان پـس بـه سـالـار بـارکـه آمد درخـتـی که کـشـتـی بـه بـار
بــبــردنــد خــوان نــزد نــوشــیــن روانخــردمــنــد و بـــیــدار هــر دو جـــوان
پـس خـوان همـی رفـت زروان چـو گـردچــنــیــن گــفــت بـــا شــاه آزادمــرد
کــه ای شــاه نــیــک اخــتـــر و دادگــرتـو بـی چـاشنی دسـت خـوردن مبـر
کـه روی فـلـک بــخـت خـنـدان تــسـتجـهان روشن از تـخت و میدان تـست
خـورشـگـر بــیـامـیـخـت بــا شـیـر زهـربــدانــدیــش را بــاد زیـن زهــر بــهــر
چــو بــشـنـیـد زو شــاه نـوشـیـن رواننـگــه کــرد روشــن بــه هـر دوجــوان
کــه خــوالـیـگـرش مـام ایـشــان بــدیخــردمــنـد و بــا کــام ایـشــان بــدی
جــــوانـــان ز پــــاکـــی وز راســـتــــینـوشـتـنـد بـر پـشـت دسـت آسـتـی
همـان چـون بـخـوردنـد از کـاسـه شـیرتـوگـویـی بـخـسـتـنـد هـر دو بـه تـیـر
بـــخــفــتــنــد بــرجــای هــر دو جــوانبــدادنـد جــان پــیـش نـوشــیـن روان
چــوشــاه جــهــان انــدران بـــنــگــریــدبـرآشـفـت و شـد چـون گـل شـنبـلید
بـــفــرمــود کــز خــان مــهــبــود خــاکبـــرآریـــد وز کـــس مـــداریـــد بــــاک
بـــر آن خــاک بـــایــد بــریــدن ســرشمـه مـهـبــود مـانـا مـه خــوالـیـگــرش
بــه ایـوان مــهـبــود در کــس نــمــانــدز خـویشـان او درجـهـان بـس نـمـانـد
بـــه تـــاراج داد آن هــمــه خــواســتــهزن و کــــودک و گـــنـــج آراســــتــــه
رســـیـــده از آن کـــار زروان بـــه کـــامگــهــی کــام دیـد انــدر آن گــاه نــام
بــه نـزدیـک او شــد جــهـود ارجــمــنـدبــرافــراخــت ســر تــا بــابــر بــلــنــد
بـگـشـت انـدریـن نـیـز چـنـدی سـپـهـردرسـتــی نـهـان کـرده از شـاه چـهـر
چـنـان بــد کـه شـاه جــهـان کـدخـدایبــه نـخـچـیـر گـوران هـمـی کـرد رای
بـــفــرمــود تــا اســب نــخــچــیــرگــاهبــســی بــگـذرانـنـد در پــیـش شــاه
ز اسـبـان کـه کـسـری همـی بـنـگـریدیــکـــی را بـــران داغ مــهــبـــود دیــد
ازان تــازی اسـبــان دلـش بــرفـروخــتبـه مهبـود بـر جـای مهرش بـسوخت
فـــروریـــخــــت آب از دو دیـــده بــــدردبــســی داغ دل یــاد مــهــبــود کــرد
چـنـیـن گـفـت کـان مـرد بــا جـاه و رایبــبــردش چــنـان دیـو ریـمـن ز جــای
بـــدان دوســـتـــداری و آن راســـتـــیچــــرا زد روانــــش درکــــاســــتــــی
نـــدانـــد جــــز از کـــردگـــار جــــهـــانازان آشـــکـــارا درســـتـــی نـــهـــان
وزان جــایــگــه ســوی نــخــچــیــرگــاهبــیـامـد چــنـان داغ دل کــیـنـه خــواه
ز هـر کـس بــره بــرسـخـن خـواسـتـیز گــفـــتـــارهــا دل بـــیــاراســـتـــی
ســـرایــنــده بـــســیــار هــمــراه کــردبــه افــســانــه هــا راه کــوتــاه کــرد
دبــــیـــران و زروان و دســـتـــور شـــاهبـــرفــتــنــد یــک روز پــویــان بـــه راه
سـخـن رفـت چـنـدی ز افـسـون و بـنـدز جـــادوی و آهـــرمـــن پــــرگـــزنـــد
بـه مـوبـد چـنـین گـفـت پـس شـهـریـارکــه دل رابــه نـیـرنــگ رنــجــه مــدار
سـخـن جـز بـه یـزدان و از دیـن مـگـویز نـیـرنـگ جــادو شـگـفـتــی مـجـوی
بــــدو گـــفـــت زروان انـــوشـــه بـــدیخــرد را بــه گــفــتــار تــوشــه بــدی
ز جــادو سـخــن هـرچ گـویـنـد هـسـتنــدانــد جــز از مــرد جـــادوپـــرســت
اگــر خـــوردنــی دارد از شـــیــر بـــهــرپـــــدیــــدار گــــردانــــد از دور زهــــر
چـو بـشـنـید نـوشـین روان این سـخـنبــــرو تــــازه شــــد روزگـــار کـــهـــن
ز مــهــبــود و هــر دو پــســر یــاد کــردبـــرآورد بـــر لــب یــکــی بـــاد ســرد
بـه ز روان نـگـه کـرد و خـامـش بـمـانـدســـبـــک بـــا ره گــامــزن را بـــرانــد
روانـــش ز انـــدیـــشـــه پـــر دود بـــودکــه زروان بــدانـدیـش مــهـبــود بــود
هـمـی گـفــت کــیـن مـرد نـاســازگــارنـــدانــم چـــه کـــرد انـــدران روزگـــار
کـه مـهـبـود بـردسـت مـاکـشـتـه شـدچــنـان دوده را روز بــرگـشــتــه شــد
مـــگـــر کـــردگـــار آشــــکـــارا کـــنـــددل و مـــغــــز مـــا را مـــدارا کــــنـــد
کــه آلــوده بــیـنـم هـمــی زو ســخــنپــــــر از دردم از روزگـــــار کـــــهـــــن
هــمــی رفــت بـــا دل پــر از درد وغــمپــــرآژنـــگ رخ دیـــدگـــان پـــر ز نـــم
بــه مـنـزل رســیـد آن زمــان شــهـریـارســـراپـــرده زد بـــر لـــب جـــویــبـــار
چــو زروان بــیــامــد بـــه پــرده ســرایز بــیـگــانـه پــردخــت کــردنــد جــای
ز جـادو سـخـن رفـت وز شـهـد و شـیربـدو گـفـت شـد ایـن سـخـن دلـپـذیـر
ز مـهـبــود زان پــس بــپــرســیـد شـاهز فـــرزنــد او تـــا چـــرا شـــد تـــبـــاه
چــو پـــاســخ ازو لــرز لــرزان شــنــیــدز زروان گـــنــهــکـــاری آمـــد پـــدیــد
بـدو گفت کسری سـخـن راسـت گویمـکــن کــژی و هـیـچ چــاره مـجــوی
کـــه کـــژی نـــیــارد مـــگـــر کـــار بـــددل نـــیـــک بــــد گـــردد از یـــار بــــد
سـراسـر سـخـن راسـت زروان بـگفـتنــهــفــتــه پــدیــد آوریـد از نــهــفــت
گـنـه یـک ســر افـگـنـد ســوی جــهـودتـــن خـــویــش راکــرد پـــر درد و دود
چــو بــشــنــیـد زو شــهــریــار بــلــنــدهـم انـدر زمـان پــای کــردش بــبــنـد
فــرســتــاد نــزد مــشــعــبـــد جــهــوددواســـبـــه ســواری بـــه کــردار دود
چـــوآمـــد بــــدان بــــارگـــاه بـــلـــنـــدبـــپــرســیــد زو نــرم شــاه بـــلــنــد
کـه ایـن کـار چـون بـود بــا مـن بــگـویبـــدســت دروغ ایــچ مــنــمــای روی
جــهـود از جــهـانـدار زنـهـار خــواســتکــه پــیـداکــنــد راز نـیـرنــگ راســت
بــگــفــت آنـچ زروان بــدو گـفــتــه بــودسـخــن هـرچ انـدر نـهـان رفـتــه بــود
جــهـانــدار بــشــنـیـد خــیـره بــمــانــدرد و مــوبــد و مــرزبـــان را بــخــوانــد
دگـر بــاره کـرد آن سـخــن خــواسـتــاربـــه پـــیــش ردان دادگــر شــهــریــار
بـــفـــرمــود پـــس تـــا دو دار بـــلـــنــدفـروهـشــتــه از دار پــیـچــان کـمـنـد
بــــزد مـــرد دژخـــیـــم پــــیـــش درشنــظــاره بـــروبــر هــمــه کــشــورش
بـــه یــک دار زروان و دیــگـــر جـــهـــودکـشـنـده بــرآهـخـت و تــنـدی نـمـود
بـــبـــاران ســـنـــگ و بـــبـــاران تـــیـــربــدادنــد ســرهـا بــه نـیـرنـگ شــیـر
جــهــان را نــبـــایــد ســپـــردن بـــبـــدکـه بـر بـد گـمان بـی گمان بـد رسـد
ز خـویـشـان مـهـبـود چـنـدی بـجـسـتکـزیـشـان بـیـابـد کـسـی تـنـدرسـت
یـکـی دخــتــری یـافـت پــوشـیـده رویســه مـرد گــرانـمـایـه و نـیـک خــوی
هـمــه گــنــج زروان بــدیـشــان نـمــوددگــر هــرچ آن داشــت مــرد جــهــود
روانــش ز مـــهــبـــود بـــریــان شـــدیشــب تــیــره تـــا روز گــریــان بـــدی
ز یـزدان هـمــی خــواســتــی زیـنــهـارهـمـی ریـخــتــی خــون دل بــرکــنـار
بــه درویـش بــخـشـیـد بــسـیـار چــیـززبــانــی پــر از آفــریـن داشــت نــیــز
کـه یـزدان گـنـاهـش بــبــخــشـد مـگـرســـتـــمــگـــر نــخـــوانــد ورا دادگـــر
کـسـی کـو بــود پـاک و یـزدان پـرسـتنــیـازد بــه کــردار بــد هــیـچ دســت
کــه گــرچــنــد بــد کــردن آســان بــودبــه فـرجــام زو جــان هـراســان بــود
اگـــر بــــد دل ســـنـــگ خــــارا شـــودنــمـــانـــد نــهــان آشـــکـــارا شـــود
وگـــر چــــنـــد نـــرمـــســــت آواز تــــوگـــشـــاده شـــود زو هــمــه راز تـــو
نـــــدارد نـــــگـــــه راز مـــــردم زبـــــانهمـان بـه کـه نـیکـی کـنـی درجـهان
چــو بــیـرنــج بــاشــی و پــاکــیـزه رایازو بــهـره یـابــی بــه هـر دو ســرای
کـــنـــون کـــار زروان و مـــرد جــــهـــودســرآمــد خــرد را بـــبـــایــد ســتــود
اگـــر دادگـــر بــــاشـــی و ســــرفـــرازنــمـــانــی و نــامـــت بـــمـــانــد دراز
تـــن خـــویـــش را شـــاه بـــیـــدادگـــرجــز از گـور و نـفـریـن نـیـارد بــه سـر
اگــر پـــیــشـــه دارد دلــت راســـتـــیچـنـان دان کـه گـیـتــی بــیـاراسـتـی
چـه خـواهی سـتـایش پـس ازمـرگ تـوخـرد بــایـد ایـن تــاج و ایـن تــرگ تــو
چــنـان کــز پــس مـرگ نـوشــیـن روانز گــفــتـــار مــن داد او شـــد جـــوان
***
ازان پـس که گیتـی بـدوگشـت راسـتجــز از آفـریـن در بــزرگـی نـخـواسـت
بــخــفــتــنــد در دشــت خــرد و بــزرگبـه آبـشـخـور آمد همی میش وگـرگ
مــهــان کــهــتــری را بـــیــاراســتــنــدبــه دیـهـیـم بــر نـام او خــواســتــنـد
بـــــیــــاســــود گــــردن ز بـــــنــــد زرهز جــوشــن گــشــادنــد گــردان گــره
ز کــوپــال وخــنــجــر بـــیــاســود دوشجــز آواز رامــش نــیــامــد بــه گــوش
کــســی را نــبـــد بـــا جــهــانــدار تــاوبـپـیـوسـت بـا هـرکـسـی بـاژ و سـاو
جـــهــانــدار دشــواری آســان گــرفــتهـمـه سـاز نـخـچـیر و مـیدان گـرفـت
نــشــســت انــدر ایـوان گــوهــرنــگــارهـمــی رای زد بــا مـی ومـیـگــســار
یـکـی شـارسـتــان کـرد بــه آیـیـن رومفــزون از دو فــرســنـگ بــالــای بــوم
بــــدو انـــدرون کــــاخ و ایـــوان و بــــاغبـه یک دست رود و بـه یک دست راغ
چــنــان بــد بــروم انــدرون پــادشــهــرکه کـسـری بـپـیمود و بـرداشـت بـهر
بــــرآورد زو کــــاخــــهـــای بــــلــــنــــدنـبــد نـزد کـس درجــهـان نـاپــســنـد
یــکــی کــاخ کــرد انــدران شـــهــریــاربــــدو انـــدر ایـــوان گـــوهـــرنـــگــــار
هـمـه شــوشــه طــاقــهـا ســیـم و زربـــزر انــدرون چـــنــد گـــونــه گـــهــر
یــکــی گــنــبـــد از آبـــنــوس وز عـــاجبـه پـیکـر ز پـیلـسـتـه و شـیز و سـاج
ز روم وز هــنـــد آنـــک اســـتـــاد بـــودوز اسـتـاد خـویـشـش هـنـر یـاد بــود
ز ایــــران وز کــــشـــــور نــــیــــمــــروزهـــمـــه کـــارداران گـــیــتـــی فـــروز
هـمـه گــرد کــرد انـدران شــارســتــانکه هم شارستان بود و هم کارستان
اســـیـــران کـــه از بــــربـــر آورده بـــودز روم وز هـــر جــــای کــــازرده بــــود
وزیـن هـر یـکــی را یـکــی خــانـه کــردهمـه شـارسـتـان جـای بـیگـانـه کـرد
چــو از شـهـر یـک سـر بــپــرداخــتــنـدبــگـرد انـدرش روســتــا ســاخــتــنـد
بــیـاراسـت بــر هـر سـویـی کـشـتــزارزمــیــن بــرومــنــد و هــم مــیــوه دار
ازیــن هـــریــکـــی را یــکـــی کـــار دادچـــوتـــنــهــا بـــد از کـــارگــر یــار داد
یـکـی پــیـشــه کـار و دگـر کـشــت ورزیـکـی آنـک پــیـمـود فـرسـنـگ و مـرز
چــه بــازارگــان و چــه یـزدان پــرســتیــکــی ســرفــراز و دگــر زیــردســت
بـیاراسـت آن شارستـان چـون بـهشتنـدیـد انـدرو چـشـم یک جـای زشـت
ورا سـورسـتــان کـرد کـسـری بــه نـامکــه درســور یــابــد جــهــانــدار کــام
جــــز از داد و آبــــاد کــــردن جــــهـــاننــبـــودش بــه دل آشــکــار و نــهــان
زمــانــه چـــو او را ز شــاهــی بـــبـــردهـمـه تــاج دیـگـر کـسـی را ســپــرد
چـنان دان که یک سر فریبـست و بـسبــلـنـدی وپــســتــی نـمـانـد بــکـس
کـنـون جــنـگ خــاقـان و هـیـتــال گـیـرچــو رزم آیــدت پــیـش کــوپــال گــیـر
چــه گــویــد ســخــنــگــوی بــاآفــریـنز شــاه وز هــیـتــال وخــاقــان چــیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.