ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»رزم خاقان چین با هیتالیان - قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــگــفــتــنـد کــایـن شــهـرهـای فــراخپـــر از بــــاغ و مـــیـــدان و ایـــوان و کـــاخ
ز چـاچ و بــرک تــا سـمـرقـنـد و سـغـدبــــســــی بــــود ویـــران و آرام جــــغــــد
چــغـانـی وسـومـان وخــتــلـان و بــلـخشــده روز بـــر هــر کــســی تــار و تــلــخ
بــــــخـــــارا وخـــــوارزم وآمـــــوی و زمبــــســــی یـــاد دارمـــی بــــا درد و غـــم
ز بــــیـــداد وز رنــــج افــــراســــیــــابکـــســـی را نـــبــــد جـــای آرام وخـــواب
چـوکـیـخـسـرو آمـد بــرسـتــیـم از اویجـــهــانــی بـــرآســـود از گــفـــت وگــوی
ازان پــس چـو ارجـاسـب شـد زورمـنـدشـــد ایــن مـــرزهـــا پـــر ز درد وگـــزنـــد
از ایران چـو گـشـتـاسـب آمد بـه جـنگنـــدیــد ایـــچ ارجـــاســـب جـــای درنـــگ
بــــرآســـود گـــیـــتــــی ز کـــردار اویکـــه هـــرگـــز مـــبــــادا فـــلـــک یـــاراوی
ازان پــس چـونـرسـی سـپــهـدار شـدهــمــه شــهــرهــا پـــر ز تـــیــمــار شـــد
چــوشــاپـــور ارمــزد بـــگــرفــت جــاینــدانــســـت نــرســی ســرش را ز پـــای
جـــهــان ســوی داد آمــد و ایــمــنــیز بــد بــســتــه شــد دســت آهــرمــنــی
چـوخـاقـان جـهـان بــسـتــد از یـزدگـردبــــبــــد تــــیـــزدســـتـــی بــــرآورد گـــرد
بـــیــامـــد جـــهــانـــدار بـــهــرام گـــورازو گــشـــت خـــاقــان پـــر از درد و شــور
شـد از داد او شـهـرهـا چـون بـهـشـتپـــراگــنــده شــد کــار نــاخــوب و زشــت
بــه هـنـگـام پــیـروز چــون خــوشــنـوازجــــهـــان کـــرد پــــر درد و گـــرم و گـــداز
مـــبـــادا فـــغـــانـــیــش فـــرزنـــد اویمـه خـویـشـان مـه تــخـت ومـه اورنـد اوی
جــهـانــدار کــســری کــنــون مــرز مــابـــپـــذرفـــت و پـــرمـــایـــه شـــد ارز مـــا
بـــمــانــاد تـــا جـــاودان ایــن بـــر اویجهان سر به سر چون تن و چون سر اوی
کــه از وی زمــیــن داد بــیـنــد کــنــوننـــبـــیــنـــیــم رنـــج ونـــه ریــزیــم خـــون
ازان پـــس ز هــیــتــال وتــرک وخــتــنبـــه گــلــزریــون بـــرشـــدنــد انــجـــمــن
بــه هـر ســو کـه بــد مـوبــدی کـاردانردی پـــاک وهـــشـــیــار و بـــســـیــاردان
ز پــیـران هــرآنــکــس کــه بــد رای زنبـــروبـــر ز تـــرکـــان شـــدنــد انــجـــمــن
چــنــان رای دیـدنــد یـک ســر ســپــاهکـــه آیــنـــد بـــا هــدیــه نـــزدیــک شـــاه
چــو نــزدیــک نــوشــیـن روان آمــدنــدهـــمـــه یـــک دل و یــک زبـــان آمـــدنـــد
چــنـان گـشــت ز انـبــوه درگــاه شــاهکــه بــســتــنــد بــرمــور و بــر پــشــه راه
هــمــه بـــرنــهــادنــد ســر بــرزمــیــنهـــمـــه شـــاه راخــــوانـــدنـــد آفـــریـــن
بــگـفــتــنـد کـای شــاه مـا بــنـده ایـمبـــه فـــرمــان تـــو در جـــهــان زنــده ایــم
هــمــه ســرفــرازیـم بــا ســاز جــنــگبـــه هــامـــون بـــدریــم چـــرم پـــلـــنــگ
شـهـنـشــاه پــذرفـت ز ایـشــان نـثــاربــــرســــتــــنــــد پــــاک از بــــد روزگــــار
از ایـشــان فــغــانــیـش بــد پــیـشــروســپــاهـی پــســش جــنــگ ســازان نــو
ز گـردان چــو خـشـنـود شـد شـهـریـاربــــیـــامـــد بــــه درگــــاه ســــالـــار بــــار
بــپــرسـیـد بــسـیـار و بــنـواخـتــشـانبــهــر بــرزنــی جــایـگــه ســاخــتــشــان
وزان پــس شـهـنـشـاه یـزدان پــرسـتبــه خــاک آمــد از جــایــگــاه نــشــســت
ســتــایـش هــمــی کــرد بــرکــردگــارکـــــه ای بـــــرتـــــر از گــــردش روزگـــــار
تـــودادی مــرا فـــر وفـــرهــنــگ و رایتــو بــاشــی بــهــر نــیــکئی رهــنــمــای
هـر آنـکــس کــه یـابــد ز مــن آگــهـیازیــن پـــس نـــجـــویــد کـــلـــاه مـــهـــی
هــمــه کــهــتـــری را بـــســازنــد کــارنـــــدارد کــــــســــــی زهـــــره کــــــارزار
بــه کـوه انـدرون مـرغ و مـاهـی بــر آبچـو مـن خـفـتــه بــاشـم نـجـویـنـد خـواب
هــمــه دام ودد پـــاســـبـــان مــنــنــدمـــهـــان جـــهــان کـــهــتـــران مـــنـــنـــد
کـرا بــرگـزیـنـی تــو او خــوار نـیـســتجــهـان را جــز از تــو جــهـانــدار نـیـســت
تــو نــیـرو دهـی تــا مــگــر در جــهــاننــخــســبـــد ز مــن مــور خــســتــه روان
چـنـین پـیـش یـزدان فـراوان گـریـسـتنـگـر تــا چـنـیـن درجــهـان شـاه کـیـسـت
بـــه تـــخــت آمــد از جــایــگــه نــمــازز گــرگــان بـــرفـــتـــن گــرفــتـــنــد ســـاز
بـــــرآمــــد خــــروشــــیــــدن گــــاودمز درگــــــاه آواز رویــــــیــــــنــــــه خـــــــم
ســپــه بــرنـشـســت و بــنـه بــرنـهـادز یـــزدان نـــیـــکـــی دهـــش کــــرد یـــاد
ز دیـــنـــار و دیـــبــــا و تـــاج و کـــمـــرز گــــــنـــــج درم هـــــم ز در و گـــــهـــــر
ز اســبــان و پــوشــیــده رویــان و تــاجدگـــر مـــهـــد پـــیـــروزه و تـــخـــت عـــاج
نـشـســتــنـد بــر زیـن پــرسـتــنـدگـانبـــت آرای وهـــرگـــونـــه ای بـــنـــدگـــان
فـرسـتــاد یـکـسـر سـوی طـیـسـفـونشـبــسـتــان چــیـنـی بــه پــیـش انـدرون
بــه فـرخــنـده فـال و بــه روز آســمـانبــــرفـــتـــنـــد گـــرد انـــدرش خـــادمـــان
ســرمــوبـــدان بـــود مــهــران ســتــادبــشــد بـــا شــبـــســتــان خــاقــان نــژاد
سـوی طـیـسـفـون رفـت گـنـج و بــنـهســپــاهــی نــمــانــد از یـلــان یـک تــنــه
هــــمـــــه ویــــژه گـــــردان آزداگـــــانبـــــیـــــامـــــد ســـــوی آذرآبــــــادگـــــان
ســپــاهـی بــیـامــد ز هــر کــشــوریز گـــیــلـــان و ز دیــلــمــان لـــشـــکـــری
ز کـــوه بــــلـــوج و ز دشـــت ســــروچگــــرازان بــــرفــــتــــنــــد گــــردان کــــوچ
هــمــه پــاک بـــا هــدیــه و بـــا نــثــاربــــه پــــیـــش ســـراپــــرده شـــهـــریـــار
بـــدان شــهــرشــد شــهــریــار بــزرگکــه ازمــیـش کــوتــه کــنـد چــنـگ گــرگ
بــه فــر جــهـانـدار کــســری ســپــهـردگـرگـونـه تــر شــد بــه کـیـن و بــه مـهـر
بـه شـهـری کـجـا بـرگـذشـتـی سـپـاهنــیــازارد زان کـــشـــتـــمـــنـــدی بـــه راه
نـجـسـتـی کـسـی ازکـسـی نـان وآببـــره بـــر بـــیــاراســتـــی جـــای خـــواب
بـرینسـان همی گـرد گـیتـی بـگـشـتنــگــه کــرد هــرجــای هــامــون و دشــت
جـهـان دیـد یک سـر پـر از کـشـتـمـنـددر و دشـــت پـــرگــاو و پـــرگــوســـفــنــد
زمــیــنــی کـــه آبـــاد هــرگـــز نــبـــودبــــروبــــر نـــدیـــدنـــد کــــشــــت و درود
نـگــه کــرد کــســری بــرومـنـد یـافــتبـــهــرخــانــه ای چـــنــد فــرزنــد یــافــت
خــمــیــده ســر از بـــار شــاخ درخــتبــــه فـــر جـــهـــانـــدار بـــیـــداربــــخـــت
بــه مــنــزل رســیـدنــد نــزدیـک شــاهفـــرســــتــــاده قـــیـــصـــر آمـــد بــــه راه
ابـــا هــدیــه و جـــامــه و ســیــم و زرز دیـــبـــای رومـــی و چـــیــنـــی کـــمـــر
نـثــاری کـه پــوشـیـده شــد روی بــومچـــنـــان بــــاژ هـــرگـــز نـــیـــامـــد ز روم
ز دیـــنـــار پــــر کـــرده ده چــــرم گـــاوسـه ســالـه فـرسـتــاده شـد بــاژ و سـاو
ز قــیـصــر یـکــی نــامــه ای بــا نــثــارنــبـــشـــتـــه ســـوی نــامــور شــهــریــار
فــرســتــاده را پــیـش بــنــشــانــدنــدنــگـــه کـــرد و نـــامـــه بـــرو خـــوانــدنــد
بـــســی نــرم پــیــغــامــهــا داده بــودز چــیـزی کـه پــیـشـش فـرســتــاده بــود
کـزیـن پــس فـزون تـر فـرسـتـیـم چـیـزکــه ایــن ســاو بــد بــاژ بــایــســت نــیــز
بـــپـــذرفــت شـــاه آنــک او دیــد رنــجفــرســتــاد یـکــســر هـمـه ســوی گــنـج
وزان تــخـت شـاه انـدر آمـد بــه اسـبهــمــی رانــد تـــا خـــان آذرگــشــســـب
چــو از دور جــای پـــرســتــش بـــدیــدشــــد از آب دیـــده رخــــش نــــاپــــدیـــد
فـرود آمـد از اســب بــرسـم بــدســتبـه زمـزم هـمـی گـفـت ولـب را بــبــسـت
هـمـان پـیـش آتـش سـتـایـش گـرفـتجـــهــان آفـــریــن را نـــیــایــش گـــرفـــت
هـمــه زر و گــوهـر فــزونــی کــه بــردســراســر بـــه گــنــجــور آتــش ســپـــرد
پـــراگــنــد بـــر مــوبـــدان ســیــم و زرهـمـه جــامـه بــخــشــیـدشــان بــا گـهـر
هـمــه مــوبــدان زو تــوانـگــر شــدنــدنــیــایــش کـــنـــان پـــیــش آذر شـــدنـــد
بــه زمــزم هـمــی خــوانــدنــد آفــریـنبــــران دادگــــر شــــهــــریــــار زمــــیــــن
و زانـجــا بــیـامـد ســوی طــیـســفـونزمـیـن شــد ز لــشــکــر کــه بــیـســتــون
ز بــس خـواسـتـه کـان پــراگـنـده شـدز زر و درم کـــــشـــــور آگــــنــــده شـــــد
وزان شــهـر ســوی مــدایـن کــشــیـدکــه آنــجـــا بـــدی گــنــجــهــا را کــلــیــد
گـلـسـتــان چـیـن بــا چــهـل اوسـتــادهـمــی رانــد در پــیـش مــهــران ســتــاد
چـو کـسـری بـیـامـد بـرتـخـت خـویـشگـــرازان و انــبـــاز بـــا بـــخـــت خـــویــش
جـهـان چـون بـهـشـتـی شـد آراسـتـهز داد و ز خـــوبــــی پــــر از خـــواســـتـــه
نــشــســتــنــد شــاهــان ز آویـخــتــنبــه هــر جــای بــیــداد و خــون ریــخــتــن
جــــهـــان پــــرشــــد از فــــره ایـــزدیبــبــســتــنـد گـفـتــی دو دســت از بــدی
نــدانــســت کــس غــارت و تــاخــتــندگـــر دســــت ســـوی بــــدی آخــــتــــن
جــهـانــی بــه فــرمــان شــاه آمــدنــدز کـــــژی و تـــــاری بـــــه راه آمـــــدنـــــد
کــســی کــو بـــره بــر درم ریــخــتــیازان خـــواســـتـــه دزد بـــگـــریـــخـــتـــی
ز دیــبـــا و دیــنــار بـــر خـــشــک و آببــرخــشــنــده روز و بــه هـنــگــام خــواب
بــپــیـوســت نـامـه بــه هـر کـشــوریبـــه هـــرنـــامـــداری و هـــر مـــهـــتـــری
ز بــــازارگــــانـــان تــــرک و ز چــــیـــنز ســقــلــاب وهـرکــشــوری هـمـچــنـیـن
ز بــس نـافـه مـشـک و چـیـنـی پــرنـداز آرایــــــش روم وز بـــــــوی هــــــنـــــــد
شـد ایـران بــه کـردار خــرم بــهـشــتهـمــه خــاک عــنـبــر شــد و زر خــشــت
جـــهــانــی بـــه ایــران نــهــادنــد رویبـــر آســـوده از رنـــج وز گـــفـــت وگـــوی
گـلـابــســت گـویـی هـوا را ســرشـکبــــر آســـوده از رنـــج مـــرد و پــــزشـــک
بـــبـــاریــد بـــرگــل بــه هــنــگــام نــمنــــبـــــد کــــشــــتــــورزی ز بـــــاران دژم
جــهـان گـشـت پــرسـبــزه وچــارپــایدر و دشـــت گـــل بــــود و بــــام ســـرای
هــمــه رودهــا هــمــچــو دریــا شــدهبـــه پـــالـــیـــز گـــلـــبـــن ثـــریـــا شـــده
بــه ایــران زبـــانــهــا بــیــامــوخــتــنــدروانـــهـــا بــــدانـــش بـــرافـــروخـــتـــنـــد
ز بــــازارگــــانـــان هـــر مــــرز و بــــومز تـــرک و ز چـــیــن و ز ســـقــلــاب و روم
ســتــایـش گــرفــتــنــد بــر رهـنـمــایفـــزایـــش گـــرفـــت از گـــیـــا چـــارپـــای
هــرآنــکــس کــه از دانــش آگــاه بــودز گــــویـــنـــدگــــان بــــر در شــــاه بــــود
رد ومـــوبـــد و بـــخـــردان ارجـــمـــنــدبـــدانــدیــش تـــرســـان ز بـــیــم گـــزنــد
چــوخــورشـیـد گـیـتــی بــیـاراســتــیخـــروشـــی ز درگـــاه بــــرخـــاســـتــــی
کــه ای زیــردســتـــان شــاه جـــهــانمـــداریـــد یـــک تـــن بــــد انـــدر نـــهـــان
هـرآنـکـس کـه از کـار دیـده ســت رنـجنـــیـــابــــد بــــه انــــدازه رنــــج گــــنــــج
بــگــویـنــد یــکــســر بــه ســالــار بــارکــز آنــکــس کــنــد مــزد او خـــواســتـــار
وگـــر فـــام خـــواهـــی بـــیــایــد ز راهدرم خـــواهــد از مــرد بـــی دســـتـــگـــاه
نــبــایـد کــه یـابــد تــهــیـدســت رنــجکــه گــنــجــور فــامــش بـــتــوزد ز گــنــج
کــســی کــو کــنـد در زن کــس نـگـاهچــوخــصــمــش بــیـایـد بــه درگــاه شــاه
نــبـــیــنــد مــگـــر چـــاه ودار بـــلـــنــدکــه بـــا دار تــیــرســت و بـــا چــاه بــنــد
وگــر اســـب یــابـــنــد جـــایــی یــلــهکــه دهــقــان بـــدر بـــر کــنــد زان گــلــه
بــریـزنـد خــونـش بــران کــشــتــمــنـدبــرد گــوشــت آنـکــس کــه یـابــد گــزنــد
پـــیــاده بـــمــانــد ســوارش ز اســـببــــه پــــوزش رود نـــزد آذرگـــشـــســـب
عـــرض بـــســـتـــرد نـــام دیـــوان اویبــــــه پـــــای انـــــدر آرنـــــد ایـــــوان اوی
گـنـاهـی نـبــاشــد کـم و بــیـش ازیـنز پـــســتــر بـــود آنــک بـــد پــیــش ازیــن
نــبــاشــد بــران شــاه هـمــداســتــانبـــدر بـــر نـــخـــواهــد جـــز از راســـتـــان
هـرآنـکـس کـه نـپــســنـدد ایـن راه مـامـــبــــادا کـــه بـــاشـــد بـــه درگـــاه مـــا
***
جــهـانـدار یـک روز بــنـشـســت شــادبــــــزرگــــــان دانــــــنــــــده را بـــــــار داد
سـخـن گـفـت خـندان و بـگـشـاد چـهربـــرتــخــت بـــنــشــســت بــوزرجــمــهــر
یـــکـــی آفـــریــن کـــرد بـــرکـــردگـــارخـــــداونـــــد پـــــیـــــروز و پـــــروردگـــــار
چــنــیــن گــفــت کــای داور تــازه رویکـه بــر تــو نـیـابــد ســخــن زشــت گـوی
خــجــســتــه شــهـنـشــاه پــیـروزگــرجــــهـــانـــدار بــــادانـــش و بــــا گــــهـــر
نـبــشـتــم سـخـن چـنـد بــر پــهـلـویابــــر دفــــتــــر و کــــاغــــذ خــــســــروی
ســـپـــردم بـــه گــنــجـــور تـــا روزگــاربـــرآیــد بـــخـــوانـــد مـــگـــر شـــهـــریــار
بـــدیــدم کــه ایــن گــنــبــد دیــرســازنـخــواهـد هـمــی لــب گــشــادن بــه راز
اگــرمــرد بـــرخــیــزد از تـــخـــت بـــزمنــهــد بـــرکــف خـــویــش جـــان را بـــرزم
زمـــیــن را بـــپـــردازد از دشـــمـــنــانشــــود ایـــمــــن از رنــــج آهـــرمــــنــــان
شـود پـادشـا بــر جـهـان سـر بــه سـربـــیــابـــد ســـخـــنـــهـــا هــمـــه دربـــدر
شـود دسـتـگـاهـش چـو خـواهـد فـراخکــنــد گــلــشــن و بــاغ و مــیـدان و کــاخ
نـــهـــد گـــنـــج و فــــرزنـــد گـــرد آوردبـــــســـــی روز بـــــرآرزو بـــــشـــــمــــرد
فـــر از آورد لــشـــکـــر وخـــواســـتـــهشــــود کــــاخ و ایــــوانــــش آراســــتــــه
گـر ای دون کـه درویش بـاشـد بـه رنـجفـــراز آرد از هــر ســـویــی نــام و گـــنــج
ز روی ریــــــــا هــــــــرچ گــــــــرد آوردز صـــد ســــال بــــودنـــش بــــرنـــگـــذرد
شــود خــاک وبــی بــر شـود رنـج اویبــه دشــمــن بــمــانـد هـمــه گــنــج اوی
نـه فــرزنـد مــانـد نـه تــخــت و کــلــاهنــه ایـوان شــاهـی نــه گــنــج و ســپــاه
چـو بــشـنـیـد آن جـسـتــن و بــاد اویز گــیــتـــی نــگــیــرد کـــســـی یــاد اوی
بـــدیــن کـــار چـــون بـــگــذرد روزگـــارازو نــــام نــــیــــکـــــی بـــــود یــــادگــــار
ز گـیـتــی دوچـیـزیـسـت جـاویـد بــسدگــر هــرچ بـــاشـــد نــمــانــد بـــه کــس
ســخــن گـفــتــن نـغــز و کــردار نـیـکنــگــردد کــهــن تـــا جــهــانــســت ریــک
بـــدیــن ســـان بـــود گـــردش روزگـــارخـــنــک مــرد بـــا شــرم و پـــرهــیــزگــار
مــکـــن شـــهــریــارا گــنــه تـــا تـــوانبـــــــویــــــژه کـــــــزو شـــــــرم دارد روان
بـــی آزاری وســـودمـــنـــدی گـــزیـــنکــه ایــنــســت فــرهــنــگ آیـیــن و دیــن
ز مــن یـادگــارســت چــنـدی ســخــنگــمــانــم کـــه هــرگـــز نــگـــردد کـــهــن
چــو بــگــشــاد روشــن دل شــهــریـارفـــروان ســـخـــن کـــرد زو خـــواســـتـــار
بـــدو گــفــت فــرخ کــدامــســت مــردکـــه دارد دلـــی شـــاد بـــی بـــاد ســـرد
چــنـیـن گـفــت کــانـکـو بــود بــیـگـنـاهنـــــبــــــردســـــت آهـــــرمـــــن او راز راه
بـــپـــرســـیـــدش از کـــژی و راه دیـــوز راه جــــهـــانـــدار کـــیـــهـــان خــــدیـــو
بــدو گـفـت فـرمـان یـزدان بــهـیـســتکــه انــدر دوگــیــتـــی ازو فــرهــیــســـت
دربـــــرتــــری راه آهــــرمــــنــــســــتکــه مــرد پــرســتــنـده را دشــمــنـســت
خــنـک درجــهـان مـرد پــیـمـان مـنـشکــه پــاکــی وشــرمــســت پــیـرامــنــش
چــوجــانـش تــنـش را نـگــهـبــان بــودهـــمـــه زنـــدگـــانـــیـــش آســــان بــــود
بــــمـــانـــد بــــدو رادی و راســــتــــینــــکــــوبـــــد درکــــژی وکــــاســـــتـــــی
هــران چــیــز کــان بـــهــره تـــن بـــودروانـــش پــــس از مــــرگ روشــــن بــــود
ازیــن هـــر دو چـــیـــزی نـــدارد دریـــغکـه بــه هـر نـیـامـســت گـر بــه هـر تــیـغ
کــســی کــو بـــود بـــرخــرد پـــادشــاروان را نــــــــــدارد بــــــــــه راه هــــــــــوا
ســخــن نـشــنـو ازمـرد افــزون مـنـشکــه بـــا جـــان روشــن بـــود بـــدکــنــش
چـوخـسـتــو بــیـایـد بــه دیـگـر سـرایهــم ایــدر پـــر از درد مـــانـــد بـــه جـــای
کـزیـن بــگـذری سـفـلـه آن را شـنـاسکـــه از پــــاک یـــزدان نـــدارد ســـپــــاس
دریـــغ آیـــدش بــــهــــره تــــن ز تــــنشـــــود ز آرزوهــــا بـــــبـــــنــــدد دهــــن
هـمـان بــهـر جــانـش کــه دانـش بــودنـــدانـــد نـــه از دانـــشـــی بــــشـــنـــود
بــپــرســیـد کـســری کـه از کـهـتــرانکـــرا بـــاشـــد انـــدیــشـــه مـــهـــتـــران
چـنین گفـت کـان کـس که داناتـرسـتبـــــهــــر آرزو بـــــر تـــــوانــــاتـــــرســــت
کــدامــســت دانــا بـــدوشــاه گــفــتکـــه دانـــش بـــود مـــرد را درنـــهـــفـــت
چـنـیـن گـفـت کـان کـو بـه فـرمـان دیـونــــپــــردازد از راه کــــیـــهــــان خــــدیــــو
ده انـد اهـرمـن هـم بــه نـیـروی شـیـرکــــه آرنــــد جــــان وخــــرد را بــــه زیــــر
بـدو گفـت کسـری که ده دیو چـیسـتکــزیــشــان خــرد را بــبــایــد گــریــســت
چـــنــیــن داد پـــاســخ کــه آز و نــیــازدو دیـــــونـــــد بـــــا زور و گـــــردن فـــــراز
دگر خشم ور شکست وننگست وکینچـــو نـــمـــام و دوروی و نـــاپــــاک دیـــن
دهــم آنــک از کــس نــدارد ســپـــاسبـه نـیـکـی وهـم نـیـسـت یـزدان شـنـاس
بــدو گــفــت ازیـن شــوم ده بــاگــزنــدکــــدامــــســــت آهــــرمــــن زورمــــنــــد
چـنـیـن داد پـاسـخ بــه کـسـری کـه آزســـتـــمـــکـــاره دیـــوی بـــود دیـــرســـاز
کــه اورا نــبـــیــنــنــد خــشــنــود ایــچهــمــه درفــزونــیــش بـــاشــد بــســیــچ
نـــــیـــــاز آنـــــک او را ز انـــــدوه و دردهــمــی کــور بـــیــنــنــد و رخــســاره زرد
کــزیـن بــگـذری خــســرو ادیـو رشــکیــکــی دردمــنــدی بـــود بـــی پـــزشــک
اگــر در زمــانــه کــســی بـــی گــزنــدبـــه تـــنـــدی شـــود جـــان او دردمـــنـــد
دگــر نــنــگ دیــوی بــود بـــا ســتــیــزهــمــیـشــه بــبــد کــرده چــنــگــال تــیـز
دگـر دیـو کـیـنـسـت پـرخـشـم وجـوشز مــردم بـــتـــابـــد گــه خـــشــم هــوش
نـه بــخــشــایـش آرد بــروبــر نـه مـهـردژآگـــــاه دیــــوی پـــــرآژنـــــگ چـــــهــــر
دگــــر دیـــو نـــمــــام کــــو جــــز دروغنـــدانـــد نـــرانـــد ســــخــــن بــــا فـــروغ
بــمــانــد ســخــن چــیــن ودوروی دیـوبـــریــده دل از بـــیــم کـــیــهـــان خـــدیــو
مـــیــان دوتـــن کـــیــن وجـــنـــگ آوردبــکـوشــد کـه پــیـوســتــگـی بــشــکــرد
دگــر دیــو بـــی دانــش ونــاســپـــاسنـبــاشــد خــردمــنـد و نـیـکــی شــنــاس
بـه نـزدیک او رای و شـرم انـدکـیـسـتبـه چـشـمـش بـدو نـیک هـردو یکـیـسـت
ز دانــا بـــپـــرســیــد پــس شــهــریــارکـــه چـــون دیـــو بــــا دل کـــنـــد کـــارزار
بــبــنـده چــه دادسـت کـیـهـان خــدیـوکــه از کـــار کـــوتـــه کـــنــد دســـت دیــو
چــنـیـن داد پــاســخ کـه دســت خــردز کـــــردار آهـــــرمـــــنـــــان بــــــگـــــذرد
خـــرد بـــاد جـــان تـــو را رهــنـــمـــونکـــه راهـــی درازســـت پـــیــش انـــدرون
ز شـمـشـیـر دیوان خـرد جـوشـنـسـتدل وجــــان دانـــنـــده زو روشـــنـــســــت
گــذشــتـــه ســـخـــن یــاد دارد خـــردبـــــه دانــــش روان را هــــمــــی پــــرورد
وگــر خــود بــود آنــک خــوانـیـم خــیـمکــــه بــــا او نــــدارد دل از دیــــو بــــیــــم
جــهـان خـوش بــود بــردل نـیـک خـوینــــــــگـــــــــردد بـــــــــگــــــــرد در آرزوی
ســخــنـهـای بــایـنــده گــویـم کــنــونکــه دلــرا بـــه شـــادی بـــود رهــنــمــون
هــمــیــشـــه خـــردمــنــد و امــیــدوارنــــبــــیـــنــــد جــــز از شــــادی روزگــــار
نــیــنــدیــشــد از کــار بــد یــک زمــانره راســـت گـــیـــرد نـــگـــیـــرد کـــمـــان
دگـر هر کـه خـشـنـود بـاشـد بـه گـنـجنـــیـــازد نـــیـــارد تــــنـــش را بــــه رنــــج
کــســی کــو بــه گــنـج و درم نـنـگــردهـــمـــه روز او بــــرخـــوشـــی بــــگـــذرد
دگـر دیـن یـزدان پــرسـتــسـت و بــسبـــه رنــج و بـــه گــنــج و بـــه آزرم کـــس
ز فـــرمـــان یـــزدان نـــگـــردد ســـرشســرشـت بــدی نـیـســت هـم گـوهـرش
بــریـن هـمـنـشـانـســت پــرهـیـز نـیـزکــه نــفــروشــد او راه یــزدان بـــه چـــیــز
بــدو گـفـت زیـن ده کـدامـســت شــاهســـوی نـــیــکـــویــهـــا نـــمـــایــنـــده راه
چـــنــیــن داد پـــاســـخ کــه راه خـــردز هــر دانــشـــی بـــی گــمــان بـــگـــذرد
هـمـان خــوی نـیـکــوکـه مـردم بــدویبـــمـــانـــد هــمـــه ســـالـــه بـــا آب روی
وزیــن گـــوهـــران گـــوهـــر اســـتـــوارتــــن خــــشــــنــــدی دیــــدم از روزگــــار
وزیـشــان امــیـدســت آهــســتــه تــربـــرآســوده از رنــج و شــایــســـتـــه تـــر
وزیــن گـــوهـــران آز دیـــدم بـــه رنـــجکــه هــمــواره ســیـری نــیــابــد ز گــنــج
بــدو گـفـت شــاه از هـنـرهـا چــه بــهکـــه گـــردد بـــدو مـــرد جـــویــنــده مـــه
چــنـیـن داد پــاســخ کـه هـر کــو ز راهنـــگـــردد بـــود بـــا تـــنـــی بـــیـــگـــنـــاه
بــیـابــد ز گــیـتــی هــمــه کــام ونــاماز انــــجـــــام فـــــرجـــــام و آرام و کـــــام
بــــپـــرســـیـــد ازو نـــامـــبــــردار گـــوکـــزیــن ده کـــدامــیــن بـــود پـــیــشـــرو
چـــنــیــن داد پـــاســـخ بـــه آواز نـــرمســخــنــهــای دانــش بــه گــفــتــار گــرم
فــزونــی نــجـــویــد بـــریــن بـــر خــردخـــرد بـــی گـــمــان بـــرهــنــر بـــگـــذرد
وزان پـــس ز دانــا بـــپـــرســـیــد مـــهکــه فــرهــنــگ مــردم کــدامــســت بـــه
چـنـین داد پـاسـخ کـه دانـش بـهسـتخــردمــنـد خــود بــرجــهـان بــرمـهـســت
کــه دانــا بــلــنــدی نــیـازد بــه گــنــجتــــــن خــــــویـــــش را دور دارد ز رنــــــج
ز نـیـروی خــصـمـش بــپــرسـیـد شـاهکه چـون جـسـت خـواهی همی دستـگاه
چــنــیــن داد پــاســخ کــه کــردار بـــدبـــــود خـــــصــــم روشــــن روان وخـــــرد
ز دانـــا بــــپــــرســـیـــد پـــس دادگـــرکــه فــرهــنــگ بـــهــتــر بـــود گــر گــهــر
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو رهـنــمــونکــه فــرهــنــگ بـــاشــد ز گــوهــر فــزون
گهر بـی هنر زار وخـوارسـت وسـسـتبــه فــرهــنــگ بــاشــد روان تــنــدرســت
بــدو گـفـت جــان را زدودن بــچـیـسـتهـنــرهـای تــن را ســتــودن بــچــیـســت
بــگـویـم کـنـون گـفـتــهـا سـر بــه سـراگـــــر یــــادگــــیــــری هــــمــــه دربـــــدر
خـــرد مــرد را خــلــعــت ایــزدیــســتز انــدیـشــه دورســت ودور از بــدیــســت
هـنـرمـنـد کـز خـویـشـتــن درشـگـفـتبـــمـــانـــد هــنـــر زو نـــبـــایــد گـــرفـــت
همـان خـوش مـنش مـردم خـویش دارنــبــاشــد بــه چــشــم خــردمــنــد خــوار
اگـر بــخــشـش ودانـش و رســم و دادخـــــردمـــــنـــــد گـــــرد آورد بـــــا نـــــژاد
بــــزرگـــی و افـــزونـــی و راســـتــــیهــمــی گــیــرد از خــوی بـــدکــاســتــی
ازان پــس بــپــرســیـد کــســری ازویکـــه ای نــامــور مــرد فـــرهــنــگ جـــوی
بـزرگی بـه کـوشـش بـود گر بـه بـخـتکــه یــابـــد جــهــانــدار ازو تـــاج وتــخــت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه بــخـت وهـنـرچــنــانــنــد چــون جــفــت بــا یــکــدیـگــر
چـنان چـون تـن وجـان که یارند وجـفتتـــنــومــنــد پـــیــدا و جـــان در نــهــفـــت
هـمـان کـالـبــد مـرد را پــوشـشـسـتاگــر بـــخــت بــیــدار در کــوشــشــســت
بـه کـوشـش نـیـایـد بــزرگـی بـه جـایمــگــر بــخــت نــیـکــش بــود رهـنــمــای
و دیگـر کـه گیتـی فـسـانه سـت و بـادچــو خــوابــی کــه بــیـنـنـده دارد بــه یـاد
چـو بــیـدار گـردد نـبــیـنـد بــه چــشـماگــر نــیــکــویــی دیــد اگــر درد وخــشــم
دگـر پــرسـشـی بــرگـشـاد از نـهـفـتبـــدانــا ســـتـــوده کــدامــســـت گــفــت
چـنین داد پـاسخ که شاهی که تـخـتبــــیــــارایــــد و زور یــــابــــد ز بـــــخــــت
اگـــر دادگـــر بـــاشـــد و نـــیـــک نـــامبــــیـــابــــد ز گـــفــــتــــار و کـــردار کـــام
بــدو گـفـت کـانـدر جـهـان مـسـتـمـنـدکـــدامـــســـت بـــدروز و نــاســـودمـــنــد
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه درویـش زشـتکــه نــه کــام یـابــد نــه خــرم بــهــشــت
بـپـرسـید و گفـتـا که بـدبـخـت کیسـتکـــه هــمــواره از درد بـــایــد گــریــســـت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه دانـنـده مـردکــــــــه دارد ز کــــــــردار بــــــــد روی زرد
بـپـرسـید ازو گـفـت خـرسـند کـیسـتبــه بــیـشــی ز چــیـز آرزومـنـد کـیـســت
چـنین داد پـاسـخ کـه آنـکـس کـه مـهرنـــدارد بـــریــن گـــرد گـــردان ســـپـــهـــر
بــدو گـفـت مـا را چـه شـایـسـتــه تــرچـنـین گـفـت کـان کـس کـه آهـسـتـه تـر
بـپـرسـید ازو گـفـت آهـسـتـه کـیسـتکــه بــر تــیــز مــردم بــبــایــد گــریـســت
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه از عـیـب جـوینـگــر تــاکــه پــیـچــد ســر از گـفــتــگـوی
بــه نــزدیـک او شــرم و آهـســتــگــیهــنــرمــنــدی و رای و شــایــســتـــگــی
بـــپـــرســـیــد ازو نــامــور شـــهــریــارکـــه ازمـــردمـــان کـــیــســـت امـــیــدوار
چـنین گفت کان کس که کوشاتـرسـتدوگــوشــش بــدانــش نــیـوشــاتــرســت
بـــپـــرســیــد ازو شــهــریــار جـــهــاناز آگــــاهـــی نـــیـــک و بــــد در نــــهـــان
چــنــیــن داد پـــاســخ کــه از آگــهــیفـــراوان بــــود کـــژ ومـــغــــزش تــــهـــی
مـگـر آنـک گـفـتــنـد خــاکـسـت جــاینـــدانــم چـــه گـــویــم ز دیــگـــر ســـرای
بــدو گـفــت کـســری کـه آبــاد شــهـرکــدامــســـت و مــازو چـــه داریــم بـــهــر
چــنــیــن داد پــاســخ کــه آبـــادجــایز داد جـــهـــانـــدار بــــاشـــد بــــه پــــای
بــپــرســیــد کــســری کــه بــیــدارتــرپـــســـنــدیــده تـــر مــرد وهــشــیــارتـــر
بـه گـیـتـی کـدامـسـت بــامـن بــگـویکــــه بـــــفـــــزایــــد از دانــــش آبـــــروی
چــنـیـن داد پــاســخ کــه دانــای پــیـرکــــه بــــا آزمــــایـــش بــــود یـــادگــــیـــر
بـدو گفـت کسـری که رامش کـراسـتکـه دارد بـه شـادی همی پـشـت راسـت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه هـر کـو زبــیـمبـــود ایــمـــن و بـــاشـــدش زر و ســـیــم
بـدو گفـت ما را سـتـایش بـه چـیسـتبـه نـزدیک هـرکـس پـسـنـدیـده کـیـسـت
چــنــیــن داد پـــاســخ کــه او را نــیــازبــپــوشــد هـمــی رشــک بــا نــنــگ و آز
همـان رشـک و کـینـش نـبـاشـد نـهانپـــســـنــدیــده او بـــاشــد انــدر جـــهــان
ز مــرد شــکــیــبــا بــپــرســیــد شــاهکــه از صــبـــر دارد بـــه ســـر بـــر کــلــاه
چـنین گفت کان کس که نومید گشـتدل تــیـره رایـش چــوخــورشــیـد گـشــت
دگـــرآنــک روزش بـــبـــایــد شـــمـــردبـــه کـــار بــــزرگ انـــدرون دســـت بــــرد
بــدو گـفـت غـم دردل کـیـسـت بـیـشکــز انــدوه ســیــرآیــد از جـــان خـــویــش
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه آنـکـو ز تــخـتبـــیــفــتـــاد و نــومــیــد گــردد ز بـــخـــت
بـــپـــرســـیــد ازو شــهــریــار بـــلــنــدکــــه از مـــا کــــه دارد دلــــی دردمـــنـــد
چـنین گـفـت کـان کـو خـردمند نیسـتتــوانـگـر کـش از بــخــت فــرزنـد نـیـســت
بــپــرســیـد شــاه از دل مــســتــمـنـدنـشــســتــه بــه گـرم انـدرون بــی گـزنـد
بـــدو گــفــت بـــا دانــشــی پـــارســـاکـــه گـــردد بــــرو ابــــلـــهـــی پـــادشـــا
بــپــرســیــد نــومــیــدتــر کــس کــدامکــــه دارد تــــوانــــایـــی و نـــیـــک نــــام
چــنـیـن گـفــت کــان کـو ز کــار بــزرگبـــیــفـــتـــد بـــمــانــد نــژنــد وســـتـــرگ
بــپــرســیــد ازو شــاه نــوشــیـن روانکـــــه ای مـــــرد دانـــــا و روشــــــن روان
کـه دانـی کـه بــی نـام وآرایـشـســتکــه او از در مــهـر و بــخــشــایـشــســت
بــــدو گـــفـــت مـــرد فـــراوان گـــنـــاهگــنــهــکــار درویــش و بـــی دســتـــگــاه
بـپـرسـید وگفـتـش کـه بـرگوی راسـتکـه تــا از گـذشـتــه پــشـیـمـان کـراسـت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه آن تـیـره تــرگکــه بـــر ســـر نــهــد پـــادشــا روز مــرگ
پــشــیـمـان شــود دل کـنـد پــرهـراسکــه جــانـش بــه یـزدان بــود نــاســپــاس
ودیـــگـــر کـــه کـــردار دارد بــــســــیبــه نــزدیــک آن نــاســپــاســان کــســی
بــپــرســیـد وگـفــت ای خــرد یـافــتــههـــنـــرهـــا یـــک انـــدر دگـــر بــــافـــتـــه
چــه دانـی کــزو تــن بــود ســودمــنــدهــمــان بــر دل هــر کــســی ارجــمــنــد
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه نـاتــنـدرسـتکــه دل را جــز از شــادمــانـی نـجــســت
چــو از درد روزی بـــســســتـــی بـــودهــــمــــه آرزو تــــنــــدرســــتــــی بـــــود
بــپــرســیـد و گــفــتــش کــه از آرزویچـه بـیـشـسـت پـیـداکـن ای نـیـک خـوی
بـــدو گــفــت چـــون ســرفــرازی بـــودهـــــمـــــه آرزو بـــــی نـــــیــــازی بـــــود
چــو ازبــی نــیــازی بـــود تــنــدرســتنــبـــایــد جــز از کــام دل چــیــز جــســت
ازان پــس چـنـیـن گـفـت بــا رهـنـمـونکــه بـــردل چـــه انــدیــشـــه آیــد فـــزون
چـنـین داد پـاسـخ کـه ای را سـه رویبــــســـازد خــــردمـــنـــد بــــا راه جــــوی
یــکـــی آنـــک انـــدیــشـــد از روز بـــدمــگــر بــی گــنــه بـــرتــنــش بـــد رســد
بــتــرســد ز کــار فــریـبــنــده دوســتکـه بـا مـغـز جـان خـواهد وخـون وپـوسـت
ســه دیــگــر ز بـــیــدادگــر شــهــریــارکــه بـــیــگــار بـــســـتـــانــد از مــرد کـــار
چـــه نـــیــکـــو بـــود گـــردش روزگـــارخـــــردیــــافـــــتـــــه مـــــرد آمــــوزگـــــار
جـــهـــان روشـــن وپــــادشـــا دادگـــرز گـــردون نـــیــابـــی فـــزون زیــن هــنـــر
بــپــرســیــدش از دیــن و از راســتــیکـــزو دور بــــاشـــد بــــدو کـــاســــتــــی
بــدو گــفــت شــاهـا بــدیـنــی گــرایکـــزو نـــگـــســــلـــد یـــاد کـــرد خــــدای
هــــمــــان دوری از کــــژی و راه دیــــوبــتــرس از جــهـانـبــان و کــیـهـان خــدیـو
بــه فــرمــان یــزدان نــهــاده دو گــوشوزیـشــان نـبــاشــد کــســی بــا خــروش
ازان پــس بـــپــرســیــدش از پــادشــاکـــه فـــرمـــاروانـــســـت بــــر پــــارســــا
کـزایـشــان کـدامـســت پــیـروزبــخــتکـه بــاشــد بــه گـیـتــی ســزاوار تــخــت
چــنــیـن گــفــت کــان کــوبــود دادگــرخـــــرد دارد و رای و شـــــرم و هـــــنـــــر
بـــپـــرســیــدش از دوســتــان کــهــنکـه بــاشـنـد هـم کـوشـه و یـک ســخــن
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه از مـرد دوسـتجــــوانـــمـــردی وداد دادن نـــکـــوســــت
نــخــواهــد بــه تــو بــد بــه آزرم کــسبـــه ســـخـــتـــی بـــود یــار و فــریــادرس
بـدو گفـت کـسـری کـرا بـیش دوسـتکــه بــا او یـکـی بــود از مـغــز و پــوســت
چــنــیـن داد پــاســخ کــه از نــیـک دلجـــدایــی نــخــواهــد جــز از دل گــســل
دگـــر آنــکـــســـی کـــو نــوازنــده تـــرنـــکـــوتـــر بــــه کـــردار و ســـازنـــده تـــر
بــپــرســیـد دشــمــن کــرا بــیـشــتــرکــه بـــاشــد بـــدو بـــر بـــدانــدیــش تـــر
چــنـیـن داد پــاســخ کـه بــرتــرمـنـشکـــه بــــاشـــد فـــروان بـــدو ســـرزنـــش
هـــمـــان نـــیــز کـــاو از دارد درشـــتپــرآژنـگ رخــســاره و بــســتــه مــشــت
بـپـرسـیـد تـا جـاودان دوسـت کـیسـتز درد جــدایـی کــه خــواهــد گــریــســت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه کــردار نـیـکنـــخـــواهـــد جـــدا بـــودن از یـــار نـــیــک
چــه مـانـد بــدو گــفــت جــاویـد چــیـزکــه آن چــیــز کــمــی نــگــیــرد بــه نــیـز
چــنــیـن داد پــاســخ کــه انــبــاز مــردنــه کــاهـد نــه ســوزد نــه تــرســد ز درد
چــنـیـن گــفــت کــیـن جــان دانـا بــودکــــــه بــــــر آرزوهـــــا تــــــوانـــــا بــــــود
بــدو گــفــت شــاه ای خــداونـد مــهـرچــه بــاشـد بــه پــهـنـا فـزون از ســپــهـر
چـنین گفت کان شاه بـخـشنده دستودیــــگــــر دل مــــرد یــــزدان پــــرســــت
بــپــرســیـد وگـفـتــا چــه بــا زیـب تــرکــــزان بــــرفــــرازد خــــردمــــنـــد ســــر
چــنــیـن داد پــاســخ کــه ای پــادشــامـــده گـــنـــج هـــرگـــز بــــنـــاپــــارســـا
چــو کــردار بــا نــاســپــاســان کــنـیهـمـی خـشـن خـشـک انـدر آب افـگـنـی
بــدو گـفـت انـدر چــه چــیـزســت رنـجکــــزو کــــم شـــــود مــــرد را آز گــــنــــج
بـــدو داد پـــاســخ کــه ای شــهــریــارهــمــیــشــه دلــت بـــاد چــون نــوبــهــار
پـــرســـتـــنــده شــاه بـــدخـــو ز رنــجنــخـــواهــد تـــن و زنــدگـــانــی و گـــنــج
بـپـرسـید وگفـتـش چـه دیدی شـگفتکـــزان بـــرتـــر انــدازه نـــتـــوان گـــرفـــت
چــنـیـن گـفـت بــا شــاه بــوزرجــمـهـرکـه یـک سـر شـگـفـتــسـت کـار سـپــهـر
یــکــی مــرد بــیـنــیـم بــا دســتــگــاهکـــلـــاهـــش رســـیــده بـــابـــر ســـیـــاه
کـه او دســت چــپ را نـدانـد ز راسـتز بــخــشــش فـزونـی نـدانـد نـه کـاســت
یــکـــی گـــردش آســـمـــان بـــلـــنــدســتــاره بــگـویـد کـه چــونـســت وچــنـد
فـلـک رهـنـمـونـش بــه سـخـتـی بــودهــمـــه بـــهــر او شـــوربـــخـــتـــی بـــود
گـرانـتــر چــه دانـی بــدو گـفـت شــاهچــنـیـن داد پــاســخ کــه ســنــگ گــنــاه
بـــپـــرســـیــد کــز بـــرتـــری کـــارهــاز گــــفــــتـــــارهــــا هــــم ز کــــردارهــــا
کــدامـســت بــا نـنـگ و بــا ســرزنـشکــه بــاشــد ورا هـر کــســی بــدکــنــش
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه ز فـتـی ز شـاهســـتـــیـــهـــیـــدن مـــردم بــــیـــگـــنـــاه
تــوانـگــرکــه تــنـگـی کــنـد درخــورشدریــــغ آیــــدش پــــوشــــش و پـــــرورش
زنــانــی کــه ایــشــان نــدارنــد شــرمبـــــگـــــفـــــتـــــن نـــــدارنــــد آواز نــــرم
هـمـان نـیـک مـردان کـه تـنـدی کـنـنـدوگــر تــنــگ دســتــان بــلــنــدی کــنــنــد
دروغ آنک بـی رنگ و زشتـسـت وخـوارچــه بـــر نــابــکــار و چــه بـــر شــهــریــار
بـه گیتـی ز نیکی چـه چـیزسـت گفتکـه هـم آشــکـارســت و هـم در نـهـفــت
کـــزو مــرد دانــنــده جـــوشـــن کــنــدروان را بــــدان چــــیـــز روشــــن کــــنــــد
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه کـوشـان بـدیـنبـــه گـــیــتـــی نــیــابـــد جـــز از آفـــریــن
دگـــر آنـــک دارد ز یـــزدان ســـپــــاسبـــود دانــشــی مــرد نــیــکــی شــنــاس
بــدو گـفـت کـسـری کـه کـرده چـه بـهچــــه نـــاکــــرده از شــــاه وز مــــرد مـــه
چــه بــهــتــر کــزو بــاز داریــم چــنــگگــرفــتـــه چـــه بـــهــتـــر ز بـــهــر درنــگ
چــه بـــهــتـــر ز فــرمــودن وداشــتـــنوگـــر مـــرد را خــــوار بــــگــــذاشــــتــــن
بـه پـاسـخ نگه داشـتـن گفـت خـشـمکــه از بــیـگــنـاهـان بــخــوابــنـد چــشــم
دگــــــر آنــــــک بــــــیـــــدار داری روانبـــکـــوشـــی تـــو در کـــارهــا تـــا تـــوان
فـروهـشــتــه کـیـن بــرگـرفــتــه امـیـدبــــتـــابــــد روان زو بــــه کـــردار شـــیـــد
ز کــــار بــــزه چــــنـــد یـــابــــی مـــزهبــــیـــفــــگـــن مـــزه دور بــــاش از بــــزه
سـپــاس ازخــداونـد خــورشـیـد و مـاهکــه رســتـــم ز بـــوزرجـــمــهــر و ز شــاه
چــو ایــن کــار دلــگــیــرت آمــد بــبــنز شــطــرنــج بـــایــد کــه رانــی ســخــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.