ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نامه کسری به هرمزد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
شــنـیـدم کــجــا کـســری شــهـریـاربـه هـرمـز یکـی نـامـه کـرد اسـتـوار
ز شــاه جــهــانــدار خــورشــیـد دهـرمهسـت و سـرافـراز و گـیرنده شـهر
جــهــانــدار بــیـدار و نــیـکــو کــنــشفــشــانـنـده گــنــج بــی ســرزنـش
فـــزایــنـــده نـــام و تـــخـــت قـــبـــادگــرایـنــه تــاج و شــمــشــیـر و داد
کـه بـا فـر و بـرزسـت و فـرهنگ و نامز تـــاج بـــزرگــی رســیــده بـــکــام
ســـوی پـــاک هــرمــزد فـــرزنــد مــاپــذیـرفــتــه از دل هـمــی پــنـد مــا
ز یـزدان بــدی شـاد و پــیـروز بــخــتهمـیشـه جـهـانـدار بـا تـاج و تـخـت
بــه مـاه خــجــسـتــه بــه خــرداد روزبـه نـیـک اخـتـر و فـال گـیـتـی فـروز
نـــهـــادیـــم بـــرســـر تـــو را تـــاج زرچـنـان هـم کـه مـا یـافـتــیـم از پــدر
هــمــان آفـــریــن نــیــز کــردیــم یــادکــه بـــرتـــاج مــاکــرد فــرخ قــبـــاد
تــو بــیــداربــاش و جــهــانــدار بــاشخـــردمــنــد و راد و بـــی آزار بـــاش
بـــدانــش فــزای و بــه یــزدان گــرایکـه اویـسـت جــان تــو را رهـنـمـای
بــپــرســیـدم از مــرد نـیـکــوســخــنکـسـی کـو بـسـال و خـرد بـد کـهن
کــه از مــا بــه یـزدان کــه نـزدیـکــتــرکــــرا نــــزد او راه بـــــاریــــکــــتــــر
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه دانـش گـزیـنچــوخــواهــی ز پــروردگــار آفــریــن
کــه نــادان فـــزونــی نــدارد ز خـــاکبــدانـش بــسـنـده کـنـد جـان پــاک
بــدانــش بــود شــاه زیـبــای تــخــتکــه دانـنــده بــادی و پــیـروزبــخــت
مـبــادا کـه گـردی تـو پـیـمـان شـکـنکه خـاکسـت پـیمان شـکن را کفـن
بــبــادا فــره بــیـگــنــاهــان مــکــوشبــه گـفـتـار بــدگـوی مـسـپـارگـوش
بــهـر کــار فــرمــان مـکــن جــز بــدادکــه از داد بـــاشــد روان تـــو شـــاد
زبــــان را مــــگــــردان بــــگــــرد دروغچـوخـواهی که تـخـت تـو گیرد فروغ
وگـــر زیــردســـتـــی بـــود گــنــج دارتـــو او را ازان گـــنــج بـــی رنــج دار
کـه چـیز کـسـان دشـمن گنج تـسـتبـدان گنج شـو شـاد کز رنج تـسـت
وگــر زیــردســتـــی شــود مــایــه دارهـمـان شـهـریـارش بــود سـایـه دار
هـمـی در پــنـاه تــو بــایـد نـشـسـتاگـر زیـردسـتـسـت اگـر در پــرسـت
چـو نـیـکـی کـنـد بــا تــو پــاداش کـنابــا دشـمـن دوسـت پــرخــاش کـن
وگــر گــردی انــدر جــهـان ارجــمــنـدز درد تـــن انـــدیــش و درد گـــزنـــد
سرای سپنجست هرچون که هستبـدو انـدر ایمـن نـشـاید نـشـسـتـت
هـنـر جــوی بــا دیـن و دانـش گــزیـنچـوخـواهی که یابـی ز بـخـت آفرین
گــرامــی کــن او را کــه درپــیـش تــوسـپـر کـرده جـان بـر بــدانـدیـش تـو
بــدانـش دو دســت سـتــیـزه بــبــنـدچـو خـواهی کـه از بـد نیابـی گـزنـد
چـو بـر سـر نـهی تـاج شـاهنـشـهیره بـــرتـــری بـــازجـــوی از بـــهـــی
هـمـیـشـه یـکـی دانـشـی پـیـش دارورا چـــون روان و تـــن خــویــش دار
بــــزرگـــان وبــــازارگـــانـــان شـــهـــرهـمــی داد بــایـد کــه یـابــنـد بــهـر
کـــســـی کــو نــدارد هــنــر بـــانــژادمـکـن زو بـه نـیـز از کـم و بـیش یـاد
مــده مــرد بــی نــام را ســاز جــنـگکـه چـون بـازجـویی نـیاید بـه چـنـگ
بـه دشـمـن دهـد مـر تـو را دوسـتـداردو کـار آیـدت پــیـش دشـوار و خـوار
ســـــلـــــیـــــح تـــــو درکـــــارزار آوردهــمــان بــر تــو روزی بــه کــار آورد
بــبــخــشــای بــرمـردم مـســتــمـنـدز بــد دور بــاش و بــتــرس از گــزنـد
هـمـیـشـه نـهـان دل خــویـش جــویمــکـــن رادی و داد هــرگـــز بـــروی
هـمــان نــیـز نــیـکــی بــانــدازه کــنز مـرد جــهـانـدیـده بــشـنـو سـخـن
بــدنـیـی گـرای و بــدیـن دار چــشــمکه از دین بـود مرد را رشک وخـشم
هـــزیـــنـــه بــــانـــدازه گـــنـــج کـــندل از بــیـشـی گـنـج بــی رنـج کـن
بــکــردار شــاهــان پــیـشــیـن نــگــرنـبــایـد کــه بــاشــی مــگــر دادگــر
کـه نـفــریـن بــود بــهـر بــیـداد شــاهتـو جـز داد مپـسـند و نفـرین مخـواه
کـجــا آن ســر و تــاج شـاهـنـشـهـانکــجــا آن بـــزرگــان و فــرخ مــهــان
ازایـشـان سـخـن یـادگـارسـت و بـسسـرای سـپــنـجــی نـمـانـد بــکـس
گــزافــه مـفــرمـانـی خــون ریـخــتــنوگـر جــنـگ را لـشـکـر انـگـیـخــتــن
نـگــه کــن بــدیـن نــامــه پــنــدمــنـددل انـدر سـرای سـپــنـجـی مـبــنـد
بـدیـن مـن تـو را نـیـکـویی خـواسـتـمبـــدانــش دلـــت را بـــیــاراســـتـــم
بــه راه خــداونــد خــورشــیــد و مــاهز بـــن دور کــن دیــو را دســتـــگــاه
بـه روز و شـب این نـامـه را پـیـش دارخـــرد را بـــه دل داور خـــویـــش دار
اگـــر یــادگـــاری کـــنـــی درجـــهــانکــه نــام بـــزرگــی نــگــردد نــهــان
خــداونــد گــیــتـــی پـــنــاه تـــو بـــادزمــان و زمـیـن نـیـکــخــواه تــو بــاد
بـــکــام تـــو گــردنــده چــرخ بـــلــنــدز کــــردار بــــد دور و دور از گـــزنـــد
شـــهـــنـــشـــاه کـــو داد دارد خـــردبــکــوشــد کــه بــا شــرم گـرد آورد
دلــیــری بــه رزم انــدرون زور دســتبــود پــاکــدیـنـی و یـزدان پــرســت
بـه گـیتـی نگـر کـین هنـرها کـراسـتچو دیدی ستایش مر او را سزاست
مجـوی آنک چون مشتـری روشنستجهانجـوی و بـا تـیغ و بـا جوشنست
جـهـان بـسـتـد از مـردم بــت پـرسـتز دیـبـای دیـن بـر دل آییـن بـبـسـت
کــنـو لـاجــرم جــود مـوجــود گـشــتچـو شاه جـهان شاه محـمود گشت
اگــر بــزم جــویـد هـمــی گــر نــبــردجـهـان بــخـش را ایـن بـود کـار کـرد
ابــوالــقــاســم آن شــاه پــیـروز و دادزمـــانـــه بــــدیـــدار او شـــاد بــــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.