ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سخن پرسیدن موبد ازکسری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی پــیـر بــد پــهـلــوانــی ســخــنبــه گـفــتــار و کــردار گـشــتــه کـهـن
چــنــیــن گــویــد از دفــتــر پـــهــلــوانکـه پــرســیـد مـوبــد ز نـوشــیـن روان
کـه آن چــیـســت کـز کـردگـار جــهـانبــخــواهـد پــرســتــنــده انــدر نــهـان
بــــدان آرزو نــــیـــز پــــاســــخ دهــــدبــدان پــاســخــش بــخــت فـرخ نـهـد
یـکـی دسـت بــرداشـتـه بــه آسـمـانهـمــی خــواهــد از کــردگــار جــهــان
نـــیــابـــد بـــخـــواهـــش هــمـــه آرزودوچـشـمـش پـر از آب و پـر چـینش رو
بــه مـوبــد چـنـیـن گـفـت پــیـروز شـاهکـه خـواهـش ز یزدان بـه انـدازه خـواه
کــــزان آرزو دل پـــــراز خــــون شــــودکـه خـواهـد کـه زانـدازه بــیـرون شـود
بــپــرســیـد نـیـکـی کـرا درخــورســتبــنــام بـــزرگــی کــه زیــبـــاتــرســت
چـنین داد پـاسـخ کـه هرکـس که گنجبـــیــابـــد پـــراگـــنــده نـــابـــرده رنــج
نـبــخــشــد نـبــاشـد ســزاوار تــخــتزمـان تــا زمـان تــیـره گـرددش بــخـت
ز هـسـتـی وبــخـشـش بــود مـرد مـهتــو ار گـنـج داری نـبــخــشـی نـه بــه
بـگـفـت ش خـرد راکـه بـنـیاد چـیسـتبـشـاخ و بــبــرگ خـرد شـاد کـیـسـت
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه دانـاسـت شـاددگــر آنــک شـــرمــش بـــود بـــا نــژاد
بـــرســـیــد دانــش کـــرا ســـودمــنــدکـدامـســت بــی دانـش و بــی گـزنـد
چــنـیـن داد پــاســخ کـه هـر کـو خــردبــــپــــرورد جـــان را هـــمـــی پـــرورد
ز بــیــشــی خــرد را بــود ســودمــنــدهـمـان بــی خــرد بــاشــد انـدر گـزنـد
بــگـفـت ش کـه دانـش بـه از فـر شـاهکــه فــرر و بــزرگـیـســت زیـبــای گـاه
چــنــیــن داد پــاســخ کــه دانــا بــفــربــگـیـرد جــهـان سـر بــه سـر زیـر پــر
خــــرد بــــایـــد و نــــام و فــــرو نــــژادبــدیـن چــار گـیـرد سـپــهـر از تــو یـاد
چـنین گفـت زان پـس که زیبـای تـخـتکـدامـسـت وز کـیسـت نـاشـاد بـخـت
چـنـین داد پـاسـخ کـه یـاری نـخـسـتبــبــایـد ز شــاه جــهــانــدار جــســت
دگـر بــخــشـش و دانـش و رسـم گـاهدلــش پــر ز بـــخــشــایــش دادخــواه
شــشــم نـیـز کــانــرا دهـد مــهـتــریکــه بـــاشــد ســزوار بـــر بـــهــتـــری
بـه هـفـتـم کـه از نـیـک و بـد درجـهـانســخــنــهــا بــروبــر نــمــانــد نــهــان
چــوفــر و خــرد دارد و دیــن و بـــخــتســزوار تــاجــســت و زیـبــای تــخــت
بـهشـتـم کـه دشـمن بـداند ز دوسـتبــی آزاری از شــهـریـاران نـکــوســت
نــمــانــد پــس ازمــرگ او نــام زشــتبــیـابــد بــه فـرجــام خــرم بــهـشــت
بــپــرســیـدش از داد و خــردک مـنـشز نـــیـــکـــی وز مـــردم بــــدکـــنـــش
چـــنــیــن داد پـــاســخ کــه آز و نــیــازدو دیــونـــد بـــدگـــوهــر و دیــر ســـاز
هـرآنـکــس کـه بــیـشــی کــنـد آرزویبــــدو دیـــو او بــــاز گـــردد بــــخـــوی
وگــر ســفــلــگــی بــرگــزیـد او ز رنــجگــزیـنــد بــریـن خــاک آگــنــده گــنــج
چــو بــیــچــاره دیــوی بـــود دیــرســازکــه هــر دو بــیــک خــو گــرایـنــد بــاز
بـپـرسید و گفتا که چندست و چیستکـه بـهـری بـرو هـم بـبــایـد گـریـسـت
دگـر بــهـر ازو گـنـج و تــاجـسـت و نـامازان مـســتــمـنـدیـم و زیـن شــادکـام
چــنـیـن داد پــاســخ کـه دانـا سـخــنبــبــخــشـیـد وانـدیـشــه افـگـنـد بــن
نـخـسـتـین سـخـن گـفـتـن سـودمـنـدخـــوش آواز خـــوانــد ورا بـــی گــزنــد
دگـر آنـک پــیـمـان سـخـن خـواسـتــنســخــنــگــوی و بــیـنــا دل آراســتــن
کـه چــنـدان ســرایـد کـه آیـد بــه کــاروزو مـــانـــد انـــدر جـــهـــان یـــادگـــار
سـه دیگـر سـخـنـگـوی هـنـگـام جـویبــمــانــد هــمــه ســالــه بــر آب روی
چـــهــارم کـــه دانــا دلـــارای خـــوانــدســـرایــنــده را مــرد بـــارای خـــوانــد
کـه پـیـوسـتـه گـویـد سـراسـر سـخـناگــر نــو بـــود داســـتـــان گــر کــهــن
بـه پـنجـم کـه بـاشـد سـخـنگوی گـرمبــشـیـریـن ســخــن هـم بــه آواز نـرم
سـخـن چــون یـک انـدر دگـر بــافـتــیازو بـــی گــمــان کــام دل یــافـــتـــی
بــپــرســیـد چــنــدی کــه آمــوخــتــیروان را بـــه دانــش بـــیــفــروخــتـــی
چــنـیـن گــفــت کــز هـرک آمـوخــتــمهــمــه فــام جــان وخــرد تـــوخــتـــم
هـمـی پــرسـم از نـاسـزایـان سـخــنچـه گـویـی کـه دانـش کـی آیـد بــبـن
بـــدانــش نــگـــر دور بـــاش از گـــنــاهکــه دانـش گـرامـی تــر از تــاج و گــاه
بـــپـــرســیــد کــس را از آمــوخـــتـــنســـتـــایــش نــدیــدم و افــروخـــتـــن
کــه نــیـزش ز دانــا بــبــایــد شــنــیــدنـگـویـم کـسـی کـو بــجــایـی رسـیـد
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه از گـنـج سـیـرکــه آیــد مــگــر خـــاکـــش آرد بـــزیــر
در دانــش از گــنــج نــامــی تـــرســتهـمــان نــزد دانــا گــرامــی تــرســت
ســخــن مــانـد از مــا هـمــی یـادگــارتـــو بـــا گــنــج دانــش بـــرابـــر مــدار
بـــپـــرســیــد دانــا شــود مــرد پـــیــرگــر آمــوزشــی بـــاشـــد و یــادگــیــر
چــنـیـن داد پــاســخ کــه دانــای پــیـرز دانـــش جـــوانـــی بـــود نـــاگـــزیــر
بــر ابــلــه جــوانـی گــزیـنـی رواســتکـه بــی گـور اوخـاک او بــی نـواسـت
بــپــرسـیـد کـز تــخـت شـاهـنـشـهـانبــکــردی هــمــه شــهــریــار جــهــان
کــنــون نــامــشــان بــیـش یــاد آوریـمبـــیـــاد از جـــگـــر ســـرد بـــاد آوریــم
چــنـیـن داد پــاســخ کــه در دل نـبــودکـه آن رسـم را خــود نـبــایـد ســتــود
بـشـمـشـیر و داد این جـهـان داشـتـنچــنـیـن رفـتــن و خــوار بــگـذاشــتــن
بـپـرسـیـد بــا هـر کـسـی پـیـش ازیـنســخــن رانــدی نــامــور بــیـش ازیـن
ســبــک دارد اکــنـون نـگـویـد ســخــننــــه از نــــو نـــه از روزگــــار کــــهـــن
چــنـیـن داد پــاســخ کـه گـفـتــاربــسبـــکــردار جــویــم هــمــه دســتـــرس
بــپــرســیـد هـنــگــام شــاهـان نـمــازنـبــودی چــنـیـن پــیـش ایـشــان دراز
شــمـا را ســتــایـش فــزونـســت ازانخــروش و نــیــایـش فــزونــســت ازان
چــنــیـن داد پــاســخ کــه یـزدان پــاکپـــرســتــنــده را ســر بـــرآرد ز خــاک
فـــــلــــک را گـــــزارنــــده او کـــــنــــدجـــهــان راهــمـــه بـــنـــده او کـــنـــد
گـــر ایــن بـــنـــده آن را نــدانــد بـــهــامـــبـــادا ز درد و ز ســـخـــتـــی رهـــا
بــپــرســیـد تــا تــوشــدی شــهــریــارسـپـاسـت فـزون چـیـسـت از کـردگـار
کـزان مـر تـو را دانش افـزون شـدسـتدل بـدسـگـالـان پـر از خـون شـدسـت
چــنــیــن داد پــاســخ کــه از کــردگــارســپــاس آنـک گـشــتــیـم بــه روزگـار
کـسـی پـیش مـن بـرفـزونی نجـسـتوز آواز مـن دســت بــد را بــشــســت
زبـــون بــود بـــدخــواه در جــنــگ مــنچــو گــوپــال مــن دیــد و اورنــگ مــن
بـــپـــرســیــد درجـــنــگ خــاور بـــدیچــنــان تـــیــز چــنــگ و دلــاور بـــدی
چـو بــا بـاخـتـر سـاخـتـی سـاز جـنـگشــکــیــبــایــی آراســتــی بــا درنــگ
چــنــیـن داد پــاســخ کــه مــرد جــواننـــیـــنـــدیـــشــــد از رنـــج و درد روان
هـرآنـگـه کـه سـال انـدر آید بـشـسـتبــه پــیـش مـدارا بــبــایـد نـشــســت
ســـپـــاس از جـــهــانــدار پـــروردگـــارکـــزویـــســـت نـــیـــک وبـــد روزگـــار
کــه روز جـــوانــی هــنــر داشــتـــیــمبــد و نــیــک را خــوار نــگــذاشــتــیـم
کـــنــون روز پـــیــروی بـــدانــنــدگـــیبــرای و بــه گــنــج وفــشــانـنــدگــی
جــهـان زیـر آیـیـن و فـرهـنـگ مـاسـتسـپـهـر روان جـوشـن جـنـگ مـاسـت
بــدو گــفــت شــاهـان پــیـشــیـن درازســخــن خــواســتــنـد آشــکــارا و راز
شـمـا را سـخــن کـمـتــر و داد بــیـشفــــزون داری از نـــامـــداران پــــیـــش
چــنـیـن داد پــاســخ کـه هـرشــهـریـارکــــه بــــاشــــد ورا یـــار پــــروردگـــار
نــدارد تـــن خـــویــش بـــا رنـــج و دردجـهـان را نـگـهبـان هرآنـکـس کـه کـرد
بـــپـــرســـیــد شــادان دل شــهــریــارپــر انــدیـشــه بــیـنــم بــدیـن روزگــار
چــنـیـن داد پــاســخ کــه بــیـم گــزنـدنــدارد بـــه دل مـــردم هــوشـــمــنــد
بــدو گـفـت شـاهـان پــیـشـیـن ز بــزمنـــبــــردنـــد جــــان را بــــانـــدازه رزم
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه ایـشـان ز جـامنــکـــردنــد هــرگـــز بـــه دل یــاد نــام
مــرا نــام بــر جــام چــیـره شــدســتروانــم زمـــانــرا پـــذیــره شـــدســـت
بـپـرسـید هـرکـس کـه شـاهـان بـدنـدتــن خــویـشــتــن را نـگـهـبــان بــدنـد
بــــدارو و درمـــان و کــــار پــــزشــــکبــدان تــا نــپــالــود بــایــد ســرشــک
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه تـن بــی زمـانکــه پــیــش آیــد از گــردش آســمــان
بـــجـــایــســت دارو نــیــایــد بـــه کــارنـــــگـــــه داردش گـــــردش روزگـــــار
چـــو هــنــگــامــه رفـــتـــن آمــد فــراززمـــانـــه نـــگـــردد بـــپـــرهـــیــز بـــاز
بــپــرسـیـد چــنـدان سـتــایـش کـنـنـدجــهــان آفــریـن را نــیــایــش کــنــنــد
زمــانــی نــبـــاشــد بـــدان شــادمــانبـــانــدیــشــه دارد هــمــیــشــه روان
چـنین داد پـاسـخ کـه اندیشـه نیسـتدل شــاه بــا چــرخ گـردان یـکـیـســت
بــتــرسـم کـه هـرکـو سـتــایـش کـنـدمــگــر بـــیــم مــا را نــیــایــش کــنــد
سـتـایش نـشـاید فـزون زآنـک هـسـتنــــجــــویـــیــــم راز دل زیــــردســــت
بــدو گـفـت شـادی ز فـرزنـد چـیـسـتهــمــان آرزوهــا ز پــیـونــد چــیـســت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه هـرکـو جــهـانبـــفـــرزنـــد مـــانـــد نــگـــردد نــهــان
چـــوفــرزنــد بـــاشـــد بـــیــابـــد مــزهز بـــــهـــــر مـــــزه دور گـــــردد بـــــزه
وگــــر بــــگــــذرد کــــم بــــود درد اویکــــه فــــرزنـــد بــــیـــنـــد رخ زرد اوی
بـپـرسد که گیتـی تـن آسـان کراسـتز کـردار نـیـکـو پــشـیـمـان چــراســت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه یـزدان پـرسـتبـــگــیــرد عــنــان زمــانــه بـــدســـت
فــزونــی نــجــویــد تــن آســان شــودچـو بـیشـی سـگـالـد هـراسـان شـود
دگــر آنــک گــفـــتـــی ز کــردار نــیــکنـــهـــان دل وجـــان بـــبـــازار نـــیـــک
ز گــیـتــی زبــونـتــر مـر آن را شــنـاسکـه نـیـکـی سـگـالـیـد بــا نـاسـپــاس
بـپـرسـید کـان کـس که بـد کـرد و مردز دیــوان جـــهــان نــام او را ســـتـــرد
هـران کــس کـه نـیـکـی کـنـد بــگـذردزمــانـه نــفــس را هـمــی بــشــمــرد
چـه بــایـد هـمـی نـیـکـویـی را سـتـودچــومــرگ آمــد و نــیــک و بــد را درود
چــنـیـن داد پــاســخ کــه کــردار نـیـکبـــیــابـــد بـــهــر جـــای بـــازار نــیــک
نـــمـــرد آنـــک او نــیــک کـــردار مـــردبــیـاسـود و جـان را بــه یـزدان سـپـرد
وزان کــس کــه مــانـد هـمـی نـام بــداز آغـــاز بــــد بــــود و فـــرجـــام بــــد
نــیـاســود هــرکــس کــزو بــاز مــانــدوزو در زمـــــانــــه بـــــد آواز مـــــانــــد
بــپــرسـد چـه کـارسـت بــرتــر ز مـرگاگـر بــاشـد ایـن را چـه سـازیـم بــرگ
چـنـیـن داد پــاسـخ کـزیـن تـیـره خـاکاگــر بـــگــذری یــافــتــی جــان پـــاک
هـرآنـکـس کـه در بـیم و انـدوه زیسـتبــران زنــدگــی زار بــایــد گــریــســت
بــپــرســد کــزیــن دو گــرانــتــر کــدامکـــزویــیـــم پـــر درد و نـــاشـــادکـــام
چـنین داد پـاسـخ کـه هم سـنـگ کـوهجــز انـدوه مـشـمـر کـه گـردد سـتــوه
چـه بـیمـسـت اگـر بـیم انـدوه نـیسـتبـگـیـتـی جـز انـدوه نـسـتـوه نـیـسـت
بــپــرســیـد کــزمــا کــه بــا گــنـج تــرچـنین گفـت کـام کس که بـی رنجـتـر
بــپــرســیـد کآهـو کـدامـســت زشــتکـه از ارج دورســت و دور از بــهـشـت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه زنـرا کـه شـرمنــبـــاشــد بـــگــیــتـــی نــه آواز نــرم
ز مـــردان بــــتــــر آنـــک نـــادان بــــودهــمــه زنــدگــانــی بـــه زنــدان بـــود
بـــگـــرود بـــه یــزدان وتـــن پـــرگــنــاهبــدی بــر دل خــویـش کــرده ســیــاه
بــپــرسـیـد مـردم کـدامـســت راسـتکــه جــان وخــرد بــر دل او گــواســت
چــنـیـن گـفـت کـانـکـو بــسـود و زیـاننــگـــویــد نــبـــنــدد بـــدی را مـــیــان
بــپـرسـیـد کـزو خـو چـه نـیـکـوتـرسـتکـه آن بــر سـر مـردمـان افـسـرســت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه چـون بــردبــاربــود مــرد نـایـدش افــســون بــه کــار
نــه آن کــز پـــی ســودمــنــدی کــنــدوگـــر نـــیـــز رای بـــلـــنـــدی کـــنـــد
چــو رادی کـه پــاداش رادی نـجــسـتبـبـخـشـید وتـاریکـی از دل بـشـسـت
ســه دیــگــر چــو کــوشــایـی ایــزدیکـــه از جـــان پـــاک آیــد و بـــخـــردی
بــپـرسـیـد در دل هـراس از چـه بـیـشبــدو گـفــت کـز رنـج و کـردار خــویـش
بــپـرسـیـد بــخـشـش کـدامـسـت بــهکـه بــخــشـنـده گـردد سـرافـراز و مـه
چـــنــیــن داد پـــاســـخ کــز ارزانــیــانمـــداریـــد بــــاز ایـــچ ســـود و زیـــان
بـــپـــرســیــد مــوبـــد ز کــار جـــهــانســخــن بــرگـشــاد آشــکــار و نـهـان
کــه آیـیـن کــژ بــیـنــم و نــا پــســنــددگـــر گـــردش کـــارنـــاســــودمـــنـــد
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه زیـن چـرخ پـیـراگــر هــســت بـــادانــش و یــادگــیــر
بــزرگــســت و دانــنــده و بــرتــرســتکـــه بــــر داوران جـــهـــان داورســـت
بــد آیـیـن مـشـو دور بــاش از پــسـنـدمـبــیـن ایـچ ازو ســود و نـاســودمـنـد
بـد و نیک از او دان کـش انـبـاز نیسـتبــه کـاریـش فـرجــام وآغــاز نـیـســت
چـوگـویـد بــبــاش آنـچ گـویـد بــدسـتهمـو بـود تـا بـود و تـا هسـت هسـت
بــپــرســیـد کـز درد بــر کـیـســت رنـجکه تن چون سرایست و جان را سپنج
چـنین داد پـاسخ که این پـوده پـوسـتبـود رنـجـه چـنـدانـک مـغـز انـدروسـت
چــــوپــــالـــود زو جــــان نـــدارد خـــردکـه بــرخـاک بــاشـد چـو جـان بـگـذرد
بــپــرســیـد مـوبــد ز پــرهـیـز و گـفـتکــه آز و نــیـاز از کــه بــایـد نــهــفــت
چـــنــیــن داد پـــاســخ کــه آز و نــیــازســـزد گـــر نـــدارد خـــردمـــنـــد بـــاز
تــو از آز بــاشــی هـمـیـشــه بــه رنـجکـه هـمـواره ســیـری نـیـابــی ز گـنـج
بــپـرسـیـد کـز شـهـریـاران کـه بــیـشبـهـوش و بـه آیـیـن و بــا رای و کـیـش
چــنــیـن داد پــاســخ کــه آن پــادشــاکــه بــاشــد پــرســتــنــده و پــارســا
ز دادار دارنــــــده دارد ســـــــپـــــــاسنــبــاشــد کــس از رنــج او در هــراس
پــــرامــــیــــد دارد دل نــــیــــک مــــرددل بــدکــمــنــش را پــراز بــیــم و درد
ســپــه را بــیــارایـد از گــنــج خــویـشسـوی بـدسـگـال افـگـند رنـج خـویش
ســخــن پــرســد از بــخــردان جــهـانبـــد و نــیــک دارد ز دشــمــن نــهــان
بــپـرسـیـد کـار پـرسـتـش بــچـیـسـتبــه نـیـکـی یـزدان گـرایـنـده کـیـسـت
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه تــاریـک خـویروان انــــدر آرد بــــبـــــاریــــک مــــوی
نخست آنک داند که هست و یکیستتـر ازین نـشـان رهنـمـای انـدکـیسـت
ازو دارد از کـــار نـــیــکـــی ســـپـــاسبــدو بـــاشــد ایــمــن و زو در هــراس
هـراس تــو آنـگــه کــه جــویـی گــزنـدوزو ایـمــنــی چــون بــود ســودمــنــد
وگــر نــیــک دل بـــاشــی و راه جــویبـــود نـــزد هــر کـــس تـــو را آبـــروی
وگــر بــدکــنــش بــاشــی و بــد تــنـهبــه دوزخ فــرســتــاده بــاشــی بــنــه
مـبــاش ایـچ گـسـتــاخ بــا ایـن جـهـانکــه او راز خــویـش از تــو دارد نــهــان
گــرایــنــده بـــاشـــی بـــکـــردار دیــنبــــداری بــــدیــــن روزگــــار گــــزیـــن
خــــرد را کــــنـــی بــــا دل آمـــوزگـــاربــکــوشــی کــه نــفــریـبــدت روزگــار
هــمــان نــیــز یــاد گـــنــهــکـــار مــردنــبــاشــی بــه بــازار نــنــگ و نــبــرد
غــم آن جــهــان از پـــی ایــن جــهــاننــبـــایــد کــه داری بــه دل در نــهــان
نـشــســتــنـت هـمـواره بــا بــخــردانگـــــرایـــــنـــــده رامـــــش جــــــاودان
گــرایـنــده بــادی بــه فــرهـنــگ و رایبــه یــزدان خــرد بــایــدت رهــنــمــای
از انـــدازه بـــر نــگـــذرانــی ســـخـــنکــه تــو نـو بــه کــاری گـیـتــی کـهـن
نــگـــردانــدت رامــش و رود مـــســـتنـبــاشــدت بــا مـردم بــد نـشــســت
بــپــیـچــی دل از هـرچ نـابــودنـیـسـتبـه بـخـشای آن را که بـخـشودنیست
نــداری دریــغ آنــچـــه داری ز دوســتاکـر دیده خـواهـد اگـر مـغـز و پـوسـت
اگـر دوســت بــا دوسـت گـیـرد شـمـارنـبــایـد کـه بــاشـد مـیـانـجـی بـه کـار
چـو بـا مـرد بـدخـواه بـاشـد نـشـسـتچـنان کن که نگشـاید او بـر تـو دسـت
چــو جــویـد کـسـی راه بــایـسـتــگـیهـنـر بــایـد و شـرم و شـایـســتــگـی
نــبـــایــد زبـــان از هــنــر چـــیــره تـــردروغ از هـــنـــر نـــشــــمـــرد دادگــــر
نــدانــد کــســی را بــزرگــی بـــچــیــزنــه خــواری بـــنــاچــیــز دارد بـــنــیــز
اگــر بـــدگــمــانــی گــشـــایــد زبـــانتــوتــنـدی مـکــن هـیـچ بــا بــدگـمـان
ازان پـس چـو سـسـتـی گـمـانـی بـردوز انــــدازه گــــفــــتــــار او بــــگــــذرد
تــو پـــاســخ مــر او را بـــانــدازه گــویســخــنــهـای چــرب آور و تــازه گــوی
بـه آزرم اگـر بــفـگـنـی سـوی خـویـشپــشـیـمـانـی آیـد بــه فـرجــام پــیـش
چــو بــیـکـار بــاشـی مـشـو رامـشـینـه کـارســت بــیـکـاری ار بــاهـشــی
ز هـرکــار کــردن تــو را نـنـگ نـیـســتاگـر چـنـد بــا بـوی و بـا رنـگ نـیـسـت
بــه نــیـکــی بــهــر کــار کــوشــا بــودهــمــیـشــه بــدانــش نــیـوشــا بــود
بـــه کــاری نــیــازد کــه فــرجـــام اویپــشــیــمــانــی و تــنــدی آرد بـــروی
بــبــخــشــایـد از درد بــر مـســتــمـنـدنــیــارد دلـــش ســـوی درد و گـــزنـــد
خـــردمـــنــد کـــو دل کـــنــد بـــردبـــارنـبــاشـد بــه چــشـم جــهـانـدار خـوار
بــدانــد کــه چــنــدســت بــا او هــنــربــــانــــدازه یـــابــــد ز هـــر کــــاربــــر
گـر افـزون ازان دوســت بــسـتــایـدشبـــلـــنـــدی و کـــژی بـــیــفـــزایــدش
هــمـــان مـــرد ایــزد نــدارد بـــه رنـــجوگــر چــنــد گــردد پـــراگــنــده گــنــج
پــرســتــش کـنـد پــیـشـه و راسـتــیبــپــیـچــد ز بــی راهـی و کـاســتــی
بـرین بـرگ واین شـاخـهـا آخـت دسـتهـنــرمــنــد دیـنــی و یـزدان پــرســت
هـمــانـســت رای و هـمــیـنـســت راهبــه یــزدان گــرای و بــه یــزدان پــنــاه
اگـــر دادگـــر بـــاشـــدی شـــهـــریـــارازو مـــانـــد انـــدر جـــهـــان یـــادگـــار
چــنــان هـم کــه از داد نـوشــیـن روانکـجــا خـاک شـد نـام مـانـدش جــوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.