ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری - قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنــیــن گــویــد از نــامــه بـــاســتــانز گــفــتـــار آن دانــشــی راســتـــان
کـــه آگـــاهـــی آمـــد بـــه آبــــاد بـــومبـــنــزد جـــهــانــدار کــســـری ز روم
کـه تــو زنـده بــادی کـه قـیـصــر بــمـردزمــان و زمــیـن دیــگــری را ســپــرد
پـرانـدیـشـه شـد جـان کـسـری ز مـرگشد آن لعل رخـسـاره چـون زرد بـرگ
گــزیــن کــرد ز ایــران فــرســـتـــاده ایجــــــهـــــانـــــدیـــــده و راد آزاده ای
فـــرســــتــــاد نـــزدیـــک فـــرزنـــد اویبـــرشـــاخ ســـبـــز بـــرومـــنــد اوی
سـخـن گـفـت بـا او بـه چـربـی بـسـیکــزیـن بــد رهـایـی نـیـابــد کـســی
یـکـی نـامـه بـنـوشـت بــا سـوگ و دردپــــر از آب دیـــده دو رخـــســـاره زرد
کـــه یــزدان تـــو را زنــدگـــانــی دهــادهـمــت خــوبــی و کــامـرانـی دهـاد
نــــزایــــد جــــز از مــــرگ را جــــانــــورسـرای سـپــنـجـسـت و مـا بــر گـذر
اگــر تــاج ســایـیـم و گــر خــود و تــرگرهــایـی نــیــابــیـم از چــنــگ مــرگ
چــه قـیـصـر چـه خـاقـان چــو آیـد زمـانبــخـاک انـدر آیـد سـرش بـی گـمـان
ز قــیــصــر تـــو را مــزد بـــســیــار بـــادمـــســـیــحـــا روان تـــو را یـــار بـــاد
شــنـیـدم کــه بــر نــامــور تــخــت اوینـشـسـتـی بـیـاراسـتـی بـخـت اوی
ز مـــا هـــرچ بـــایــد ز نـــیــرو بـــخـــواهز اسـب و سـلـیح و ز گـنـج و سـپـاه
فـرســتــاده از پــیـش کـســری بــرفـتبــه نـزدیـک قـیـصـر خــرامـیـد تــفـت
چـــو آمـــد بــــدرگـــه گـــشـــادنـــد راهفــرســتــاده آمــد بــر تــخــت و گــاه
چــو قـیـصــر نـگـه کـرد وعــنـوان بــدیـدز بــیـشـی کـسـری دلـش بــردمـیـد
جــوان نـیـز بــد مــهـتــر نـونــشــســتفـرســتــاده را نـیـز نـبــسـود دســت
بـــپـــرســـیــد نــاکــام پـــرســـیــدنــینـگـه کـردنـی سـسـت و کـژ دیدنـی
یـــکــــی جــــای دورش فــــرود آوریـــدبـــدان نــامــه پـــادشـــا نــنــگــریــد
یـکـی هـفـتـه هـرکـش کـه بــد رای زنبــه نـزدیـک قـیـصـر شـدنـد انـجـمـن
ســرانــجــام گــفــتــنـد مــا کــهـتــریـمز فــرمــان شــاه جــهــان نــگــذریــم
سـزا خـود ز کـسـری چـنـین نـامـه بـودنـه بــرکـام بــایـسـت بــدکـامـه بــود
کــه امــروز قــیـصــر جــوانــســت و نــوبــه گــوهـر بــدیـن مـرزهـا پــیـشــرو
یــک امــســال بـــا مــرد بـــرنــا مــکــاوبـه عـنـوان بـیـشـی و بــا بـاژ و سـاو
بـــهــرپـــایــمـــردی و خـــودکـــامــه اینـبــشــتــنـد بــر نــاســزا نــامــه ای
بـــعـــنــوان ز قــیــصـــر ســـرافــراز رومجهان سر بـه سر هرچ جز روم شوم
فـــرســـتـــاده شـــاه ایـــران رســـیـــدبـــگـــویـــد ز بـــازار مـــا هـــرچ دیــد
از انـدوه و شـادی سـخــن هـرچ گـفـتغــم و شــادمــانـی نـبــایـد نـهـفــت
بــشــد قـیـصــر و تــازه شــد قـیـصــریکــه ســر بــر فــرازد ز هـرمــهــتــری
نــدارد ز شــاهــان کــســی را بــکــسچــه کــهــتــر بــود شــاه فــریـادرس
چــو قــرطــاس رومــی بــیــاراســتــنــدبــدربــر فـرســتــاده را خــواســتــنـد
چـوبــشـنـیـد دانـا کـه شـد رای راسـتبـیـامـد بــدر پـاسـخ نـامـه خـواسـت
ورا نــاســزا خــلــعــتــی ســاخــتـــنــدز بــیــگــانــه ایــوان بـــپــرداخــتــنــد
بــدو گــفــت قــیـصــر نـه مـن چــاکــرمنـه از چــیـن و هـیـتــالـیـان کـمـتــرم
ز مـهـتــر سـبــک داشـتـن نـاسـزاسـتوگـر شـاه تـو بـر جـهان پـادشـاسـت
بــزرگ آنـک او را بــسـی دشـمـنـسـتمـرا دشـمـن و دوسـت بـردامـنسـت
چـــه داری بـــزرگــی تـــو از مــن دریــغهــمــی آفــتــاب انــدر آری بــمــیــغ
نــه از تـــابـــش او هــمــی کــم شــودوگــر خــون چــکــانــد بــرونـم شــود
چـــو کـــار آیــدم شـــهــریــارم تـــویــیهــمـــان از پـــدر یــادگـــارم تـــویــی
سـخــن هـرچ دیـدی بــخـوبــی بــگـویوزیـن پـاسـخ نـامـه زشـتـی مـجـوی
تــنــش را بــخــلــعــت بــیــاراســتــنــدز دربـــاره مــرزبـــان خـــواســـتـــنــد
فــرســتــاده بــرگــشــت و آمــد دمــانبــه مـنـزل زمـانـی نـجـسـتـی زمـان
بــیـامــد بــه نـزدیـک کــســری رســیـدبـگـفـت آن کـجـا رفـت و دید و شـنید
ز گــفــتــار او تــنـگــدل گــشــت شــاهبـــدو گــفــت بــرخــوردی از رنــج راه
شـــنــیــدم کـــه هــرکـــو هــوا پـــروردبـــفـــرجـــام کـــردار کـــیــفـــر بـــرد
گــر از دوســت دشــمـن نـدانـد هـمـیچـنـیـن راز دل بــر تـو خـوانـد هـمـی
گـمـانـد کـه مـا را همـو دوسـت نیسـتاگـر چـند او را پـی و پـوسـت نیسـت
کــنــون نــیــز یــک تـــن ز رومــی نــژادنـمـانـم کـه بــاشـد ازان تـخـت شـاد
هـمـی ســر فــرازد کــه مـن قــیـصــرمگــر از نــامــداران یــکــی مــهــتـــرم
کــنـم زیـن ســپــس روم را نــام شــومبـــرانـــگـــیـــزم آتـــش ز آبـــاد بـــوم
بــه یـزدان پــاک و بــخــورشــیـد و مــاهبـه آذر گـشـسـب و بــتـخـت و کـلـاه
کــه کــز هـرچ در پــادشــاهـی اوســتز گـنـج کـهـن پــرکـنـد گـاو پــوســت
نـــســـایـــد ســـرتـــیــغ مـــا رانـــیـــامحــلــال جــهـان بــاد بــر مــن حــرام
بــــفـــرمـــود تــــا بــــر درش کـــرنـــایدمــیـدنـد بــا ســنـج و هـنـدی درای
هــمــه کــوس بــر کــوهـه ژنــده پــیـلبـبـسـتـند و شـد روی گیتـی چـونیل
سـپـاهی گـذشـت از مداین بـه دشـتکـه دریای سـبـز انـدرو خـیره گـشـت
ز نـــالـــیـــدن بــــوق و رنـــگ درفــــشز جـــوش ســـواران زریــنــه کــفــش
ســتــاره تــوگـفـتــی بــه آب انـدرسـتسـپـهـر روان هـم بـخـواب انـدرسـت
چــوآگــاهــی آمــد بـــقــیــصــر ز شــاهکه پـرخـشم ز ایوان بـشـد بـا سـپـاه
بـــیـــامـــد ز عـــمـــوریــه تـــا حـــلـــبجهان کرد پـر جـنگ و جـوش و جـلب
ســواران رومــی چـــو ســیــصــد هــزارحــلـب را گـرفـتــنـد یـکـســر حــصـار
ســپــاه انـدر آمـد ز هـرسـو بــه جــنـگنــبــد جــنـگــشــانــرا فــراوان درنـگ
بــیـاراســت بــر هـر دری مــنــجــنــیـقز گــردان روم آنــک بـــدجــا ثــلــیــق
حــصــار ســقــیــلــان بـــپـــرداخــتــنــدکـزان سـو همـی تـاخـتـن سـاخـتـند
حـــلــب شـــد بـــکــردار دریــای خـــونبــه زنـهـار شــد لــشــکــر بــاطــرون
بــدو هــفــتــه از رومــیـان ســی هــزارگــرفــتـــنــد و آمــد بـــر شـــهــریــار
بــی انـدازه کـشـتــنـد ز ایـشـان بــتـیـربـه رزم انـدرون چـنـد شـد دسـتـگـیر
بــه پـیـش سـپــه کـنـده ای سـاخـتـنـدبــشــبــگــیـر آب انــدر انــداخــتــنــد
بـــکــنــده بـــبـــســتــنــد بـــرشــاه راهفــرومـانـد از جــنـگ شــاه و ســپــاه
بـــــرآمـــــد بـــــریـــــن روزگـــــاری درازبــســیــم و زر آمــد ســپــه را نــیــاز
ســپـــهــدار روزی دهــان را بـــخــوانــدوزان جـنـگ چـنـدی سـخـنـهـا بـرانـد
کـه ایـن کـار بــا رنـج بــســیـار گـشــتبآب وبــکــنــده نــشــایــد گــذشــت
ســـپـــه را درم بـــایــد و دســـتـــگـــاههمان اسـب وخـفـتـان و رومی کـلاه
ســـوی گــنــج رفـــتـــنــد روزی دهــاندبــیــران و گــنــجــور شــاه جــهــان
از انــــدازه لــــشــــکــــر شــــهـــریـــارکــم آمـد درم تــنـگ ســیـصــد هـزار
بـــیــامــد بـــرشـــاه مــوبـــد چـــوگــردبــه گــنــج آنـچ بــود از درم یـاد کــرد
دژم کـــرد شـــاه انـــدران کـــار چـــهــربـــفــرمــود تــا رفــت بـــوزرجــمــهــر
بــدو گـفــت گـر گـنـج شــاهـی تــهـیچـه بـاید مـرا تـخـت شـاهـنـشـهـی
بـــروهــم کــنــون ســاروان را بـــخـــواههـیـونـان بــخـتــی بــرافـگـن بــه راه
صـــد از گـــنـــج مـــازنـــدران بــــارکـــنوزو بـــیــشـــتـــر بـــار دیــنـــار کـــن
بــشــاه جــهــان گــفــت بــوزرجــمــهـرکـه ای شـاه بــا دانـش و داد و مـهـر
ســــوی گـــنـــج ایـــران درازســــت راهتـهـی دسـت و بـیکـار بـاشـد سـپـاه
بــدیـن شـهـرهـا گـرد مـاهـرکـسـسـتکـسـی کـو درم بـیـش دارد بـدسـت
ز بــــــازارگــــــان و ز دهـــــقــــــان درماگــــر وام خــــواهـــی نـــگـــردد دژم
بــدیـن کــار شــد شــاه هـمـداســتــانکـــه دانــای ایــران بـــزد داســـتـــان
فـرســتــاده ای جــســت بــوزرجــمـهـرخـردمـنـد و شـادان دل و خـوب چـهر
بــدو گــفــت ز ایــدر ســه اســبــه بــروگــزیـن کــن یــکــی نــامــبــردار گــو
ز بــــازارگـــان و ز دهـــقــــان شــــهـــرکـسـی را کـجـا بــاشـد از نـام بــهـر
ز بـــهــر ســپـــه ایــن درم فــام خـــواهبــزودی بــفــرمــایــد از گــنــج شــاه
بـــیــامــد فــرســتــاده خــوش مــنــشجــوان وخــردمـنـدی و نـیـکـوکــنـش
پــیــمــبــر بـــانــدیــشــه بــاریــک بــودبــیـامـد بــشــهـری کـه نـزدیـک بــود
درم خــواســت فــام از پــی شــهــریـاربــرو انـجـمـن شـد بــسـی مـایـه دار
یـکـی کـفــشــگـر بــود و مـوزه فــروشبــه گـفـتــار او تــیـز بــگـشـاد گـوش
درم چـــنــد بـــایــد بـــدو گــفـــت مــرددلــــاور شـــــمــــار درم یــــاد کــــرد
چــنـیـن گـفـت کـای پــرخــرد مـایـه دارچــهـل مــن درم هـرمـنـی صــدهـزار
بــدو کـفــشــگـر گـفــت مـن ایـن دهـمسـپــاسـی ز گـنـجـور بــر سـر نـهـم
بــــیـــاورد قــــپــــان و ســــنـــگ و درمنـبــد هـیـچ دفــتــر بــه کــار و قــلــم
چــو بـــازارگــان را درم ســخــتــه شــدفـرســتــاده زان کـار پــردخــتــه شـد
بـدو کـفـشـگـر گـفـت کـای خـوب چـهـربـه رنـج ی بــگـویـی بـه بـوزرجـمـهـر
کــه انــدر زمــانــه مــرا کــودکــیــســتکـه بــازار او بــر دلـم خــوار نـیـسـت
بـــگــویــی مــگــر شــهــریــار جـــهــانمـــرا شـــاد گـــردانـــد انــدر نــهــان
کــه او را ســـپـــارد بـــفـــرهــنــگــیــانکـــه دارد ســـرمـــایــه و هــنـــگ آن
فـرســتــاده گـفــت ایـن نـدارم بــه رنـجکــه کــوتـــاه کــردی مــرا راه گــنــج
بـــیــامـــد بـــر مـــرد دانـــا بـــه شـــبوزان کـفــشــگـر نـیـز بــگـشــاد لـب
بـــرشـــاه شــد شـــاد بـــوزرجـــمــهــربـران خـواسـتـه شـاه بـگـشـاد چـهر
چنین گفتـن زان پـس که یزدان سپـاسمـبــادم مـگـر پــاک و یـزدان شـنـاس
کــه در پــادشــاهــی یـکــی مــوزه دوزبـرین گـونه شـادسـت و گیتـی فـروز
کـه چــنـدیـن درم سـاخـتــه بــاشـدشمــبـــادا کــه بــیــداد بــخــراشــدش
نـــگـــر تــــا چــــه دارد کــــنـــون آرزویبــمـانـاد بــر مـا هـمـیـن راه و خــوی
چــو فــامــش بـــتـــوزی درم صــدهــزاربـــده تـــا بـــمـــانــد ز مـــا یــادگـــار
بـــدان زیــردســـتـــان دلـــاور شـــدنــدجـهانجـوی بـا تـخـت وافـسـر شـدند
مـــبـــادا کـــه بـــیــدادگـــر شـــهــریــاربــود شــاد بـــرتــخــت و بــه روزگــار
بــشــاه جــهــان گــفــت بــوزرجــمــهـرکـه ای شـاه نـیک اخـتـر خـوب چـهـر
یــــکــــی آرزو کـــــرد مــــوزه فـــــروشاگــر شــاه دارد بــمـن بــنـده گــوش
فـرســتــاده گـویـد کـه ایـن مـرد گـفــتکـه شـاه جـهـان بـا خـرد بـاد جـفـت
یــکـــی پـــور دارم رســـیــده بـــجـــایبــفـرهـنـگ جـویـد هـمـی رهـنـمـای
اگــر شــاه بــاشــد بــدیـن دســتــگـیـرکــه ایـن پــاک فــرزنــد گــردد دبــیــر
ز یـزدان بــخــواهـم هـمـی جــان شــاهکــه جــاویــد بــاد ایــن ســزاوار گــاه
بــدو گــفــت شــاه ای خــردمـنـد مــردچــرا دیـو چــشــم تــو را تــیـره کــرد
بـــرو هــمــچــنــان بـــازگــردان شــتـــرمــبــادا کــزو ســیـم خــواهــیـم و در
چـــو بـــازارگــان بـــچـــه گــردد دبـــیــرهــنــرمــنــد و بــادانــش و یــادگــیـر
چــو فــرزنـد مـا بــرنـشــیـنـد بــتــخــتدبــیــری بــبـــایــدش پــیــروزبــخــت
هــنـــر بـــایــد از مـــرد مـــوزه فـــروشبـدیـن کـار دیـگـر تـو بــا مـن مـکـوش
بـــدســـت خـــردمـــنـــد و مـــرد نـــژادنـمـانـد بــجــز حــســرت وسـرد بــاد
شــود پــیـش او خــوار مــردم شــنـاسچـوپــاسـخ دهـد زو پـذیـرد سـپــاس
بــمــا بــر پــس از مــرگ نــفــریـن بــودچـــوآیــیـــن ایــن روزگـــار ایــن بـــود
نــخـــواهــیــم روزی جـــز از گـــنــج داددرم زو مــخــواه و مــکــن هــیـچ یـاد
هـم اکــنـون شــتــر بــازگــردان بــه راهدرم خـــواه وز مــوزه دوزان مــخـــواه
فـرســتــاده بــرگـشــت و شــد بــا درمدل کـفـشـگـر گـشـت پــر درد و غـم
شـب آمـد غـمـی شـد ز گـفـتــار شــاهخــروش جــرس خــاسـت از بــارگـاه
طــلــایــه پــراگــنــده بـــر گــرد دشــتهمه شـب همی گرد لشکر بـگشت
ز مـاهـی چــو بــنـمـود خـورشـیـد تــاجبــرافـگـنـد خــلـعـت زمـیـن را ز عــاج
طـلـایـه چــو گـشــت از لـب کـنـده بــازبـــیـــامـــد بـــر شـــاه گـــردن فـــراز
کــه پــیـغــمــبــر قــیـصــر آمـد بــشــاهپــر از درد و پــوزش کــنــان از گــنــاه
فـــرســـتـــاده آمــد هــمــانــگـــه دواننـیـایـش کـنـان پـیـش نـوشـیـن روان
چــو رومـی ســر تــاج کــســری بــدیـدیـکـی بــاد سـرد از جـگـر بـرکـشـیـد
بــه دل گــفــت کــیــنــت ســزاوار گــاهبــشـاهـی ومـردی وچـنـدیـن سـپـاه
وزان فــیــلــســـوفـــان رومــی چـــهــلزبـــان بـــرگـــشـــادنــد پـــر بـــاد دل
ز دیــنــار بــا هــرکــســی ســی هــزارنــــثــــار آوریـــده بــــر شــــهـــریـــار
چــــو دیـــدنـــد رنـــگ رخ شـــهـــریـــاربــرفــتــنـد لـرزان و پــیـچــان چــومـار
شـهـنـشــاه چــو دیـد بــنـواخــتــشــانبآیـیـن یـکـی جـایـگـه سـاخـتــشـان
چــنــیــن گــفــت گــویــنــده پــیــشــروکـه ای شـاه قـیصـر جـوانـسـت و نـو
پـــدر مـــرده و نـــاســـپـــرده جـــهـــاننــدانــد هــمــی آشـــکـــار و نــهــان
هــمــه ســر بـــه ســر بـــاژدار تــوایــمپـــرســـتـــار و در زیــنــهــار تـــوایــم
تــــو را روم ایــــران و ایــــران چــــو رومجــدایـی چـرا بــایـد ایـن مـرز و بــوم
خــرد در زمــانــه شــهـنــشــاه راســتوزو داشت قیصر همی پشت راست
چـه خـاقـان چـیـنـی چـه در هـنـد شـاهیـکـایـک پــرســتــنـد ایـن تــاج و گـاه
اگــر کـــودکـــی نــارســـیــده بـــجـــایسـخـن گـفـت بـی دانش و رهنمـای
نــدارد شـــهــنــشـــاه ازو کــیــن و دردکــه شــادســت ازو گــنــبــد لــاژورد
هـمــان بــاژ روم آنـچ بــود از نـخــســتسـپــاریـم و عـهـدی بــتــازه درسـت
بــخــنـدیـد نـوشــیـن روان زان ســخــنکــه مــرد فــرســتــاده افــگــنـد بــن
بــدو گــفــت اگــر نـامــور کــودکــســتخــرد بــا سـخــن نـزد او انـدکـســت
چـه قـیـصـر چـه آن بـی خـرد رهـنـمـونز دانـــش روان را گـــرفـــتـــه زبــــون
هــمــه هــوشــمــنــدان اســـکــنــدریگـــرفـــتـــنــد پـــیــروزی و بـــرتـــری
کــســی کــو بـــگــردد ز پـــیــمــان مــابــپــیـچــیـد دل از رای و فــرمــان مـا
از آبــــاد بــــومـــش بــــر آریـــم خـــاکزگــنــج و ز لــشــکــر نــداریــم بــاک
فــرســـتـــادگــان خـــاک دادنــد بـــوسچــنـانـچــون بــود مـردم چــابــلــوس
کــه ای شـــاه پـــیــروز بـــرتـــرمــنــشز کــار گــذشــتــه مــکــن ســرزنـش
هـمـه سـر بــه سـر خــاک رنـج تــوایـمهــمــه پــاســبــانــان گــنــج تــوایـم
چــوخــشــنــود گــردد ز مــا شــهــریـارنــبـــاشـــیــم نــاکــام و بـــد روزگــار
ز رنــجــی کــه ایـدر شــهـنــشــاه بــردهــمـــه رومــیــان آن نــدارنــد خـــرد
ز دیـــنـــار پــــرکــــرده ده چــــرم گــــاوبـــه گـــنــج آوریــم از دربـــاژ وســـاو
بــکـمـی وبــیـشـیـش فـرمـان رواســتپــذیـرد ز مـا گـرچــه آن نـاسـزاسـت
چــنـیـن داد پــاســخ کــه ازکــار گــنــجســزاوار دســتــور بـــاشــد بــه رنــج
هـمــه رومـیـان پــیـش مــوبــد شــدنـدخــروشــان و بــا اخــتــر بــد شـدنـد
فـــراوان ز هـــر در ســـخـــن رانـــدنـــدهــمـــه راز قـــیــصـــر بـــرو رانــدنــد
ز دیــنــار گــفــتـــنــد وز گــاو پـــوســتز کـــاری کـــه آرام روم انـــدروســـت
چــنــیـن گــفــت مــوبــد اگــر زر دهـیـدز دیـبــا چــه مـایـه بــران ســرنـهـیـد
بـــهــنــگــام بـــرگــشــتــن شــهــریــارز دیـــبـــای زربـــفـــت بـــایــد هـــزار
کــه خــلــعــت بــود شــاه را هـر زمــانچـه بــا کـهـتـران و چـه بــا مـهـتـران
بــریـن بــرنــهــادنــد و گــشــتــنــد بــازهـمـه پــاک بــردنـد پــیـشـش نـمـاز
بـــبـــد شــاه چــنــدی بـــران رزمــگــاهچــوآسـوده شـد شـهـریـار و سـپــاه
ز لــشــکــر یـکــی مــرد بــگــزیــد گــردکـه دانـد شـمـار نـبــشـت و سـتــرد
ســـپــــاهـــی بــــدو داد تـــا بــــاژ رومســتــانــد ســپــارد بـــه آبـــاد بـــوم
وز آنـجــا بــیـامـد ســوی طــیـســفــونسپـاهی پـس پـشت و پـیش اندرون
هــمــه یــکــســـر آبـــاد از ســیــم و زربــه زریـن ســتــام و بــه زریـن کــمـر
ز بـــس پـــرنــیــانــی درفـــش ســـرانتـو گـفـتـی هـوا شـد هـمـه پـرنـیـان
در و دشـت گفـتـی کـه زرین شـدسـتکـمرها ز گـوهر چـو پـروین شـدسـت
چـــو نــزدیــک شـــهــر انــدر آمــد ز راهپــذیــره شــدنــدش فــراوان ســپــاه
هـمـه پــیـش کـســری پــیـاده شــدنـدکـمـر بــسـتـه و دل گـشـاده شـدنـد
هـر آنـکــس کــه پــیـمـود بــا شــاه راهپـــیـــاده بــــشـــد تـــا در بــــارگـــاه
هــمــه مــهــتــران خــوانــدنــد آفــریــنبـــران شـــاه بـــیـــدار بـــاداد ودیـــن
چـو تـنگ انـدر آمـد بـه جـای نـشـسـتبــهـرمـهـتــری شـاه بــنـمـود دسـت
ســرآمــد ســخــن گــفــتــن مــوزه دوزز مــاه مــحــرم گــذشــتــه ســه روز
جـــهـــانـــجـــوی دهــقـــان آمـــوزگـــارچــه گـفــت انـدریـن گــردش روزگــار
کــه روزی فــرازســت و روزی نـشــیـبگـهـی بــا خـرامـیـم و گـه بـا نـهـیـب
سـرانـجــام بــسـتــر بــود تــیـره خــاکیــکــی را فــراز و یــکــی را مــغـــاک
نــشــانــی نــداریــم ازان رفــتـــه گــانکـه بـیدار و شـادند اگـر خـفـتـه گـان
بـدان گـیتـی ار چـندشـان بـرگ نیسـتهـمـان بـه کـه آویزش مـرگ نـیسـت
اگر صد سال بود سال اگر بیست و پنجیـکــی شــد چــو یـاد آیـد از روز رنــج
چـه آنـکـس کـه گـویـد خـرامـسـت ونـازچـه گـوید کـه دردسـت و رنـج و نـیاز
کـــســـی را نـــدیـــدم بـــمـــرگ آرزوینــه بــی راه و از مــردم نــیـکــخــوی
چـه دیـنـی چـه اهـریـمـن بــت پـرسـتز مـرگـنـد بــر سـر نـهـاده دو دســت
چـوسـالت شد ای پـیر بـرشست و یکمـی و جــام وآرام شــد بــی نـمــک
نــبــنـدد دل انـدر ســپــنـجــی ســرایخـــرد یـــافـــتـــه مـــردم پــــاکـــرای
بـــگـــاه بـــســـیــجـــیــدن مــرگ مــیچــو پــیـراهـن شــعـر بــاشــد بــدی
فـــســـرده تـــن انــدر مـــیــان گـــنـــاهروان ســوی فــردوس گــم کــرده راه
ز یاران بـسـی مـانـد و چـندی گـذشـتتـو بـا جـام همـراه مـانـده بـه دشـت
زمـــان خــــواهـــم ازکـــرد گـــار زمـــانکـه چــنـدی بــمـانـد دلـم شــادمـان
کـه ایـن داسـتـانـهـا و چـنـدیـن سـخـنگـذشـتـه بـرو سـال و گـشـتـه کـهن
ز هــنــگــام کـــی شـــاه تـــا یــزدگــردز لــفــظ مــن آمــد پـــراگــنــده گــرد
بـــپـــیــونــدم و بـــاغ بـــی خــو کــنــمسـخـنـهـای شـاهنـشـهـان نـو کـنـم
هــمـــانـــاکـــه دل را نــدارم بـــه رنـــجاگــر بــگــذرم زیـن ســرای ســپــنـجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.