ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آغاز داستان - قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـرســتــاده ای جــســت گـرد و دبــیـرخــردمــنــد و گــویــا و دانــش پــذیــر
بـه قـیـصـر چـنـیـن گـوی کـزشـهـر رومنــخــواهــم دگــر بــاژ آن مــرز و بــوم
تـــو هــم پـــای در مـــرز ایــران مــنــهچـو خـواهی کـه مه بـاشـی و روزبـه
فـرسـتـاده چـون پـیـش قـیـصـر رسـیـدبــگـفــت آنـچ از شــاه ایـران شــنـیـد
ز ره بـــازگــشــت آن زمــان شــاه رومنــیــاورد جــنــگ انــدران مــرز و بــوم
ســپـــاهــی از ایــرانــیــان بـــرگــزیــدکــه از گــردشــان روز شــد نــاپــدیـد
فــرســتــادشــان تــا بــران بــوم و بــربــــه پــــای انـــدر آرنـــد مـــرز خــــزر
ســپــهــدارشــان پــیــش خــراد بـــودکــه بـــا فــر و اورنــگ و بـــا داد بــود
چـــو آمــد بـــار مــیــنــیــه در ســپـــاهســـپـــاه خـــزر بـــرگـــرفـــتـــنــد راه
وز ایـشــان فــراوان بــکــشــتــنـد نـیـزگــرفــتــنــد زان مــرز بــســیـار چــیـز
چــو آگــاهـی آمــد بــه نــزدیـک شــاهکــه خــراد پــیــروز شــد بـــا ســپــاه
بــجــز کـیـنـه سـاوه شـاهـش نـمـانـدخــرد را بــه انـدیـشــه انـدر نـشــانـد
***
یـکــی بــنــده بــد شــاه را شــادکــامخــردمــنـد و بــیـنــا و نـســتــوه نــام
بــه شـاه جـهـان گـفـت انـوشـه بــدیز تـــو دور بـــادا هــمــیــشـــه بـــدی
بــپــرســیــد بــایـد ز مــهــران ســتــادکـــه از روزگـــاران چـــه دارد بــــیـــاد
بـه کنجـی نشستـست بـا زند و استزامـیـد گـیـتــی شـده پــیـروسـسـت
بـــــدیــــن روزگــــاران بــــر او شــــدمیــکــی روز ویــک شــب بـــر او بـــدم
هـمـی گـفـت او را مـن از سـاوه شـاهز پــیـلـان جــنـگـی و چـنـدان سـپــاه
چــنـیـن داد پــاسـخ چــو آمـد سـخــنازان گــــفــــتـــــه روزگــــار کــــهــــن
بــپــرســیـدم از پــیـر مــهـران ســتــادکـــه از روزگـــاران چـــه داری بـــیـــاد
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه شـاه جــهـاناگـــر پـــرســـدم بـــازگــویــم نــهــان
شـــهــنــشـــاه فــرمــود تـــا در زمــانبـــشـــد نـــزد او نـــامـــداری دمـــان
تـــن پـــیــر ازان کــاخ بـــرداشـــتـــنــدبــه مـهـد انـدرون تـیـز بــگـذاشـتــنـد
چــــو آمـــد بــــرشـــاه مـــرد کـــهـــندلـی پــر زدانـش ســری پــرســخــن
بــپــرســیـد هـرمــز ز مـهـران ســتــادکـزیـن تـرک جـنـگـی چـه داری بــیـاد
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو مــرد پــیــرکــه ای شـــاه گــویــنــده ویــادگــیــر
بـــدانــگــه کــجـــا مــادرت راز چـــیــنفــرســتــاد خــاقـان بــه ایـران زمـیـن
بــخــواهـنـدگــی مــن بــدم پــیـشــروصــدو شــســت مـرد از دلــیـران گــو
پـــدرت آن جـــهــانــدار دانــا و راســتز خــاقـان پــرســتــارزاده نـخــواسـت
مـرا گـفـت جــز دخـت خـاتــون مـخـواهنــزیــبـــد پــرســتــار در پــیــشــگــاه
بــرفــتــم بــه نــزدیـک خــاقــان چــیـنبــه شــاهـی بــرو خــوانــدم آفــریـن
ورا دخــتــری پــنــج بـــد چــون بـــهــارســراسـر پــر از بــوی و رنـگ و نـگـار
مـرا در شـبــســتــان فـرســتــاد شـاهبــرفــتــم بــران نــامــور پــیــشــگــاه
رخ دخـــتــــران را بــــیـــاراســـتــــنـــدســر زلــف بــر گــل بــپــیـراســتــنــد
مـگـر مـادرت بــر سـر افـسـر نـداشـتهـمـان یاره و طـوق وگـوهـر نـداشـت
از ایـشـان جـز او دخـت خـاتــون نـبــودبــه پــیـرایـه و رنـگ وافـســون نـبــود
کـه خــاتــون چــیـنـی ز فــغــفـور بــودبـــه گـــوهـــر زکـــردار بـــد دور بـــود
هـمـی مـادرش را جـگـر زان بـخـسـتکـه فـرزنـد جــایـی شــود دوردســت
دژم بـــــود زان دخــــتـــــر پـــــارســــاگــســی کــردن از خـــانــه پـــادشــا
مــن او را گــزیــن کــردم از دخـــتـــراننـگـه داشــتــم چــشــم زان دیـگـران
مـرا گـفــت خــاتــون کــه دیـگـر گـزیـنکــه هـر پــنـج خــوبــنـد و بــا آفــریـن
مـرا پــاســخ ایـن بــد کــه ایـن بــایـدمچـــو دیــگـــر گــزیــنــم گــزنــد آیــدم
فــرســتــاد و کــنــداوران را بـــخــوانــدبــرتــخـت شـاهـی بــه زانـو نـشـانـد
بــپــرسـش گـرفـت اخــتــر دخــتــرشکـه تــا چــون بــود گـردش اخــتــرش
ســتــاره شـمـر گـفـت جــز نـیـکـویـینــبــیـنـی وجــز راســتــی نـشــنـوی
ازیــن دخـــت و از شـــاه ایـــرانـــیـــانیـکــی کــودک آیــد چــو شــیـر ژیــان
بــبـــالــا بــلــنــد و بــبــازوی ســتــبــربـه مردی چـو شیر و بـبـخـشـش ابـر
سـیـه چـشـم و پـر خـشـم و نـابـردبـارپـــدر بـــگـــذرد او بـــود شـــهـــریـــار
فــــراوان ز گـــنـــج پــــدر بــــر خــــوردبــســی روزگــاران بـــبــد نــشــمــرد
وزان پــس یـکـی شـاه خـیـزد سـتـرگز تــرکــان بــیـارد ســپــاهــی بــزرگ
بـــســـازد کــه ایــران و شــهــریــمــنســراســر بــگــیــرد بــران انــجــمــن
ازو شــــاه ایـــران شــــود دردمــــنــــدبـــتــرســد ز پــیــروز بــخــت بــلــنــد
یـکـی کـهـتــری بــاشـدش دوردســتســواری ســرافــراز مـهـتــرپــرســت
بـــبـــالــا دراز و بـــه انــدام خـــشـــکبـه گرد سرش جـعد مویی چـومشک
ســخــن آوری جــلـد و بــیـنـی بــزرگســه چــرده و تــنـدگـوی و ســتــرگ
جــهـانــجــوی چــوبــیـنــه دارد لــقــبهم از پـهلـوانـانـشـان بـاشـد نـسـب
چــو ایـن مـرد چــاکـر بــانـدک ســپــاهز جــایــی بــیــایــد بــه درگــاه شــاه
مــریـن تــرک را نــاگــهـان بــشــکــنـدهـمــه لــشــکــرش را بــهـم بــرزنــد
چــو بــشـنـیـد گـفـت ســتــاره شـمـرنـدیـدم ز خــاقــان کــســی شــادتــر
بــه نـوشـیـن روان داد پــس دخـتــرشکــه از دخــتــران او بــدی افــســرش
پـــذیــرفــتــم او را مــن ازبـــهــر شــاهچـو آن کـرده بــد بــازگـشـتـم بــه راه
بـــیــاورد چـــنــدی گــهــرهــا ز گــنــجکـه مـا یـافـتــیـم از کـشـیـدنـش رنـج
هـمــان تــا لــب رود جــیـحــون بــرانـدجـهان بـین خـود را بـکشـتـی نشـاند
ز جـیـحـون دلـی پــر ز غـم بــازگـشـتز فـــرزنــد بـــا درد انــبـــاز گـــشـــت
کــنــون آنــچ دیـدم بــگــفــتــم هــمــهبـــه پـــیــش جــهــانــدار شــاه رمــه
ازیــن کــشــور ایـن مــرد را بــاز جــویبــپـویـنـده شـایـد کـه گـویـی بــپـوی
کـه پــیـروزی شـاه بــر دســت اوسـتبـدشمن ممان این سخن گر بدوست
بــگـفــت ایـن و جــانـش بــرآمـد ز تــنبــرو زار و گــریـان شــدنـد انــجــمــن
شـهـنـشـاه زو در شـگـفـتــی بــمـانـدبـه مژگـان همی خـون دل بـرفـشـاند
بــه ایـرانـیـان گــفــت مــهـران ســتــادهـمـی داشـت ایـن راسـتـیـهـا بــیـاد
چـو بــا مـن یـکـایـک بــگـفـت و بــمـردپـسـنـدیـده جـانـش بـه یزدان سـپـرد
ســپــاســم ز یـزدان کــزیـن مـرد پــیـربــرآمــد چــنــیـن گــفــتــن نــاگــزیــر
نـشـان جـسـت بــایـد ز هـر مـهـتــریاگــر مــهــتــری بــاشــد ار کــهـتــری
بـــجــویــیــد تـــا ایــن بـــجـــای آوریــدهــمــه رنــجــهــا را بـــه پــای آوریــد
یــکـــی مــهــتـــری نــامــبـــردار بـــودکــه بـــر آخـــر اســب ســـالــار بـــود
کــــجــــا راد فــــرخ بـــــدی نــــام اویهــمــه شــادی شــاه بـــد کــام اوی
بــیـامـد بــر شــاه گـفــت ایـن نـشــانکـه داد این سـتـوده بـه گـردنکـشـان
ز بـــهــرام بـــهــرام پـــورگــشــســـبسـواری سـرافـراز و پــیـچـنـده اسـب
ز انـدیـشــه مـن بــخــواهـد گــذشــتنـدیـدم چــنـو مـرزبــانـی بــه دشــت
کـــه دادی بــــدو بــــردع و اردبــــیـــلیـکـی نـامـور گـشـت بـاکـوس وخـیل
فـــرســـتـــاد و بـــهـــرام را مـــژده دادســخــنــهـای مــهـران بــرو کــرد یـاد
جــهـانــجــوی پــویـان ز بــردع بــرفــتز گـردنـکـشـان لـشـکـری بــرد تـفـت
چـــوبـــهــرام تـــنــگ انـــدر آمـــد ز راهبـــفـــرمـــود تـــا بــــار دادنـــد شـــاه
جــهــانــدیـده روی شــهــنــشــاه دیـدبــران نــامــدار آفــریــن گــســتــریــد
نــگـــه کـــرد شـــاه انــدرو یــک زمــاننـبــودش بــدو جـز بـه نـیـکـی گـمـان
نـشـایـنـهـای مـهـران ســتــاد انـدرویبــدیـد و بــخــنـدیـد وشــد تــازه روی
ازان پــس بــپــرسـیـد و بــنـواخــتــشیـکــی نـامـور جــایـگــه ســاخــتــش
شـب تــیـره چـون چـادر مـشـک بــویبــیـفـگـنـد وخــورشـیـد بــنـمـود روی
بــه درگــاه شــد مــرزبـــان نــزد شــاهگــرانــمــایــگــان بـــرگــشـــادنــد راه
جــهــانــدار بــهــرام را پــیـش خــوانــدبــه تــخــت از بــر نـامـداران نـشــانـد
بـپـرسـید زان پـس کـه بـا سـاوه شـاهکـنـم آشـتــی گـر فـرسـتــم ســپــاه
چـنـیـن داد پــاسـخ بــدو جــنـگـجــویکه بـا ساوه شاه آشتـی نیست روی
گــر او جـــنــگ را خــواهــد آراســتـــنهـزیـمـت بــود آشـتــی خــواســتــن
و دیــگــر کــه بـــدخـــواه گــردد دلــیــرچــوبــیــنــد کــه کــام تــوآمــد بــزیــر
گـــه رزم چـــون بــــزم پــــیـــش آوریبــه فــرمــانــبــری مــانــد ایـن داوری
بـدو گفت هرمز که پـس چـیسـت رایدرنــگ آورم گــر بـــجــنــبـــم ز جــای
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه گـر بــدسـگـالبــپــیـچـد سـر از داد بــهـتـر بــه فـال
چــه گــفــت آن گــرانـمـایـه نـیـک رایکـه بــیـداد را نـیـســت بــا داد جــای
تــو بــا دشــمـن بــدکـنـش رزم جــویکـه بــا آتــش آب انـدر آری بــه جـوی
وگـر خــود دگـرگـونـه بــاشـد ســخــنشــهـی نـو گــزیـنـد ســپــهـر کــهـن
چــونــیــرو بـــبـــازوی خــویــش آوریــمهــنـــر هـــرچ داریــم پـــیــش آوریــم
نــه از پـــاک یــزدان نــکـــوهــش بـــودنـه شـرم از یلـان چـون پـژوهـش بـود
چــو نــاکــشــتــه ز ایـرایـنــان ده هـزاربـــتـــابـــیــم خـــیــره ســر از کــارزار
چـه گـویـد تــو را دشـمـن عـیـبــجــویکه بـی جـنگ پـیچـی ز بـدخـواه روی
چــو بــر دشــمـنـان تــیـربــاران کـنـیـمکــمــان را چــو ابــر بــهـاران کــنــیـم
هـمـان تــیـغ و گـوپــال چـون صـدهـزارشــکــســتـــه شــود درصــف کــارزار
چـــون پـــیــروزی مــا نــیــایــد پـــدیــددل از نـیـک بــخـتـی نـبــایـد کـشـیـد
وزان پــس بــفـرمـان دشــمـن شـویـمکه بـی هشو و بـیجان و بـیتن شویم
بـــکــوشـــیــم بـــا گــردش آســـمــاناگــــر درمـــیـــانـــه ســــر آرد زمـــان
چــو گـفــتــار بــهـرام بــشــنـیـد شــاهبـخـنـدید و رخـشـنده شـد پـیشـگـاه
ز پــیـش جــهــانــدار بــیــرون شــدنــدجـهـانـدیدگـان دل پـر از خـون شـدنـد
بــبــهـرام گــفــتــنــد کــانــدر ســخــنچـو پـرسـد تـو را بـس دلـیـری مـکـن
سـپـاهـسـت چـنـدان ابــا سـاوه شـاهکـه بـر مـور و بـر پـیشـه بـسـتـند راه
چـنان چون تـو گویی همی پـیش شاهکــه یــارد بـــدن پـــهــلــوان ســپـــاه
چــنـیـن گــفــت بــهـرام بــا مــهـتــرانکــــه ای نـــامـــداران و کــــنـــدآوران
چــو فــرمــان دهــد نــامــبـــردار شــاهمــنــم ســاخــتــه پــهـلــوان ســپــاه
بــــرفـــتـــنـــد بـــیـــدار کـــارآگـــهـــانهــم آنــگــه بــر شــهــریــار جــهــان
ســخــنـهـای بــهـرام چــنــدانــک بــودبــهــر یــک ســرایــنــده ده بـــرفــزود
شــهــنــشــاه ایــران ازان شــاد شــدز تـــیــمــار آن لـــشـــکـــر آزاد شـــد
ورا کـــرد ســـالـــار بـــر لــشـــکـــرشبـــابـــر انــدر آورد جــنــگــی ســرش
هـرآنـکـس کـه جـسـت از یـلـان نـام راسـپــهـبــد هـمـی خــوانـد بــهـرام را
ســپــهــبـــد بــیــامــد بــر شــهــریــارکـه خــوانـم عـرض را ز بــهـر شــمـار
بـبـینـم ز لـشـکـر کـه جـنـگـی کـه انـدگـه نـام جــســتــن درنـگـی کــه انـد
بــدو گــفــت ســالـار لـشــکــر تــویـیبـــتــو بـــاز گــردد بــد و نــیــکــویــی
سـپــهـبــد بــشـد تـا عـرض گـاه شـاهبـــفــرمــود تــا پــی او شــد ســپــاه
گــزیـن کــرد ز ایــرانــیــان لــشــکــریهرآنکـس کـه بـود از سـران افـسـری
نـــبــــشـــتـــنـــد نـــام ده و دو هـــزارزره دار وبـــر گـــســـتـــوانــور ســـوار
چــهـل ســالـگـون را نـبــشــتــنـد نـامدرم و بـرکـم و بـیـش ازین شـد حـرام
ســپــهــبــد چــو بــهــرام بــهـرام بــودکـه در جـنـگ جــسـتــن ورا نـام بــود
یـکــی را کــجــا نـام یـل ســیـنـه بــودکـجـا سـیـنـه و دل پــر از کـیـنـه بــود
ســـرنـــامـــداران جـــنــگـــیــش کـــردکــه پــیـش صــف آیـد بــه روز نــبــرد
بـــگـــردانــد اســـب و بـــگــویــد نــژادکــنــد بــر دل جــنـگــیـان جــنـگ یـاد
دگــر آنــک بــد نــام ایــزدگــشــســبکـز آتـش نـه بـرگـاشـتـی روی اسـب
بــــفـــرمـــود تـــا گـــوش دارد بــــنـــهکــنـد مـیـســره راســت بــا مـیـمـنـه
بـه پـشت سپـه بـود همدان گشسـبکـجـا دم شـیـران گـرفـتـی بـه اسـب
بـه لـشـکـر چـنین گـفـت پـس پـهلوانکــــه ای نـــامــــداران روشــــن روان
کــم آزار بـــاشـــیــد و هــم کــم زیــانبـــدی را مــبــنــدیــد هــرگــز مــیــان
چــوخــواهــیــد کــایــزد بـــود یــارتــانکــنــد روشــن ایــن تــیــره بــازارتــان
شـــب تـــیــره چـــون نــالــه کـــرنــایبــرآمـد بــجــنـبــیـد یـکـســر ز جــای
بــران گــونــه رانـیـد یـکــســر ســتــورکـه گـر خـیـزد انـدر شـب تــیـره هـور
ز نـیـروی و آســودگــی اســب و مــردنـــیــنـــدیـــشـــد از روزگـــار نـــبـــرد
چـــوآگـــاهــی آمـــد بـــر شـــهـــریــارکـه داننـده بـهرام چـون سـاخـت کـار
ز گــفــتـــار و کــردار او گــشــت شــاددر گــنــج بـــگـــشـــاد و روزی بـــداد
هــمــه گــنــجــهــای ســلــیـح نــبــردبـــه پـــارس و اهــواز و در بـــاز کـــرد
ز اســبــان جــنــگ آنــچ بــودش یــلــهبـــشــهــر انــدر آورد چــنــدی گــلــه
بـــفـــرمــود تـــا پـــهــلـــوان ســـپـــاهبـخـواهـد هـرآنـچـش بــبــایـد ز شـاه
چــنــیـن گــفــت بــهــرام را شــهـریـارکـــــه از هـــــر دری دیــــده کـــــارزار
شـنـیـدی کـه بــا نـامـور ســاوه شــاهچـه مایه سلیحـست و گنج و سـپـاه
هــم از جــنــگ تـــرکــان او روز کــیــنبـــه آوردگـــه بــــر بـــلـــرزد زمـــیـــن
گـــزیــدی ز لـــشـــکـــر ده و دو هــزارزره دار و بـــر گــســـتـــوانــور ســـوار
بـــدیــن مــایــه مــردم بــه روز نــبـــردنـدانـم کـه چـون خـیـزد ایـن کـار کـرد
بـــه جـــای جــوانــان شــمــشــیــرزنچـهل سـالگـان خـواسـتـی ز انجـمن
سـپــهـبــد چـنـیـن داد پــاسـخ بــدویکه ای شاه نیک اخـتـر و راست گوی
شــنـیـدســتــی آن داســتــان مــهـانکــه در پــیـش بــودنـد شــاه جــهـان
کــه چــون بـــخــت پــیــروز یــاور بـــودروا بـــاشـــد ار یـــار کـــمـــتـــر بـــود
بـــریـــن داســـتـــان نـــیـــز دارم گـــوااگـــر بـــشـــنــود شـــاه فـــرمــانــروا
کـــه کـــاوس کـــی را بــــهـــامـــاورانبــبــسـتـنـد بــا لـشـکـری بـی کـران
گــزیــن کـــرد رســـتـــم ده و دو هــزارز شــایـســتــه مـردان گــرد و ســوار
بــــیـــاورد کــــاوس کـــی را ز بــــنـــدبـــران نـــامـــداران نــیــامـــد گـــزنــد
هــمــان نــیــز گــودرز کـــشـــوادگـــانســـــــرنـــــــامـــــــداران آزادگـــــــان
بـــه کـــیــن ســـیــاوش ده و دو هــزاربـــیــاورد بـــرگـــســـتـــوانــور ســـوار
هــمــان نــیـز پــر مــایـه اســفــنــدیـاربـــیـــاورد جـــنـــگـــی ده و دو هـــزار
بــار جـاسـب بــر چـارده کـرد آنـچ کـردازان لـــشــــکــــر و دز بــــرآورد گـــرد
از ایـن مـایـه گـر لـشــکــر افــزون بــودز مــــردی و از رای بــــیــــرون بـــــود
سـپـهبـد کـه لشـکـر فـزون ازسـه چـاربـــه جــنــگ آورد پــیــچــد از کــار زار
دگـر آنـک گـفـتــی چــهـل سـالـه مـردز بـــرنــا فــزونــتـــر نــجــویــد نــبـــرد
چـــهــل ســـالــه بـــا آزمــایــش بـــودبـــه مــردانــگـــی در فـــزایــش بـــود
بـــیــاد آیــدش مـــهــر نـــان و نــمـــکبــرو گـشــتــه بــاشــد فـراوان فـلـک
ز گــفــتــار بـــدگــوی وز نــام و نــنــگهـراسـان بــود سـر نـپـیـچـد ز جـنـگ
زبــــــــــــهـــــــــــر زن و زاده و دوده رابـــپـــیــچـــد روان مــرد فــرســوده را
جــوان چــیــز بــیــنــد پــذیــرد فــریــببــگــاه درنـگـش نـبــاشــد شــکــیـب
نـــدارد زن و کـــودک و کـــشـــت و ورزبـــــچـــــیــــزی نــــدارد ز نـــــا ارز ارز
چـــوبـــی آزمـــایــش نـــیــابـــد خـــردســــرمـــایـــه کــــارهـــا نـــنـــگــــرد
گـر ای دون کـه ه پـیروز گردد بـه جـنگشـود شــاد وخــنـدان وســازد درنـگ
وگــر هــیــچ پــیــروز شــد بــر تــنــشنـبــیـنـد جـز از پــشـت او دشـمـنـش
چــو بــشــنــیـد گــفــتــار او شــهـریـارچـنـان تـازه شـد چـون گـل انـدر بـهرا
بــــدو گـــفـــت رو جـــوشـــن کـــار زاربــپــوش و ز ایـوان بــه مــیـدان گــذار
ســپــهــبــد بــیــامــد زنــزدیــک شــاهکمر خـواسـت و خـفتـان و درع و کلاه
بــرافـگـنـد بــرگـســتــوان بــر سـمـنـدبـفـتـراک بــر بــسـت پـیـچـان کـمـنـد
جـهـان جـوی بــاگـوی و چـوگـان و تـیـربــه مــیـدان خــرامـیـد خــود بــا وزیـر
ســپــهـبــد بــیـامـد بــه مـیـدان شــاهبــغــلـتــیـد در خــاک پــیـش ســپــاه
چــو دیــدش جــهــانــدار کــرد آفــریــنســپــهـبــد بــبــوســیـد روی زمــیـن
بـــیــاورد پــس شــهــریــار آن درفــشکـه بـد پـیـکـرش اژدهـافـش بـنـفـش
کـه در پـیـش رسـتـم بــدی روز جـنـگسـبـک شاه ایران گرفت آن بـه چـنگ
چــو بــبــســود خــنـدان بــبــهـرام دادفــــراوان بــــرو آفــــریـــن کـــرد یـــاد
بــه بــهــرام گــفــت آنــک جــدان مــنهـمـی خــوانـدنـدش ســر انـجــمــن
کـــجـــا نـــام او رســـتـــم پـــهــلـــوانجــهـانــگــیـر و پــیـروز و روشــن روان
درفـش ویـســت ایـنـک داری بــدسـتکـه پـیـروزی بــادی وخـسـروپــرسـت
گــمــانــم کــه تــو رســتـــم دیــگــریبــه مــردی و گــردی و فــرمــانـبــری
بـــرو آفـــریــن کـــرد پـــس پـــهــلــوانکــه پــیــروزگــر بــاش و روشــن روان
ز مـیـدان بــیـامـد بــجــای نـشــســتسـپـهـبــد درفـش تـهـمـتـن بـدسـت
پــراگــنــده گــشــتــنــد گــردان شــاههـمـان شــادمـان پــهـلــوان ســپــاه
ســپــیـده چــو بــرزد ســر از کــوه بــرپــدیـد آمــد آن زرد رخــشــان ســپــر
ســپــهــبـــد بــیــامــد بـــایــوان شــاهبــکـش کـرده دسـت انـدر آن بــارگـاه
بــدو گــفــت مـن بــی بــهـانـه شــدمبــــفـــر تــــو تــــاج زمـــانـــه شـــدم
یــکـــی آرزو خـــواهــم از شـــهـــریــارکـه بــا مـن فـرسـتــد یـکـی اسـتـوار
کــه تــا هــر کــســی کــو نــبــرد آوردســــر دشـــمـــنـــی زیـــر گـــرد آورد
نــویــســد بـــه نــامــه درون نــام اویرونــده شـــود در جـــهــان کـــام اوی
چـنین گـفـت هر مـزد کـه مـهران دبـیرجــوانــســت و گــویـنــده و یــادگــیـر
بــفــرمــود تــا بــا ســپــهـبــد بــرفــتسـپـهـبـد سـوی جـنـگ تـازیـد تـفـت
بــشـد لـشـکـر از کـشـور طـیـسـفـونســپــهــدار بـــهــرام پــیــش انــدرون
ســپــاهـی خــردمــنـد و گــرد و دلــیـرســپــهــدار بــیـدار چــون نــره شــیـر
بـه مـوبـد چـنین گـفـت هرمـز کـه مـرددلـیرسـت و شـادان بـه دشـت نـبـرد
ازان پـس چـه گـویـی چـه شـایـد بـدنهــمــه داســتــانــهــا بـــبـــایــد زدن
بـــدو گــفــت مــوبــد کــه جــاویــد زیکـه خــود جــاودان زنـدگـی را ســزی
بــدیــن بــرز و بــالــای ایــن پــهــلــوانبـــدیــن تــیــزگــفــتـــار روشــن روان
نــبـــاشــد مــگــر شــاد و پـــیــروزگــروزو دشــــمــــن شــــاه زیـــر و زبــــر
بــتــرسـم کـه او هـم بــه فـرجــام کـاربـــپـــیــچــد ســر از شــاه پـــرودگــار
هـمـی درسـخــن بــس دلـیـری نـمـودبــه گـفـتــار بــا شــاه شـیـری نـمـود
بــدو گــفــت هـرمـز کــه در پــای زهـرمــیـالــای زهــرای بــدانــدیـش دهــر
چـون اوگـشـت پـیـروز بــر سـاوه شـاهســزد گــر ســپــارم بـــدو تــاج وگــاه
چــنـیـن بــاد و هـرگـز مـبــادا جــز ایـنکـه او شــهـریـاری شــود بــه آفـریـن
چـومـوبـد ز شـاه این سـخـنـها شـنـیدبــپــژمــرد و لــب را بــدنــدان گــزیــد
هـمـی داشـت انـدر دل ایـن شـهـریـارچــنــیــن تــا بــر آمــد بــریـن روزگــار
ز درگــه یــکــی راز داری بـــجـــســـتکـه تـا ایـن سـخـن بـازجـویـد درسـت
بـــدو گــفــت تــیــز از پــس پــهــلــوانبـرو تـا چـه بـینـی بـه مـن بـر بـخـوان
بــیـامــد ســخــنـگــوی پــویـان ز پــسنــبـــود آگــه از کــار او هــیــچــکــس
کـه هـم راهـبــر بــود و هـم فـال گـویســرانـجــام هـر کـار گـفـتــی بــدوی
چـو بـهـرام بـیـرون شـد از طـیـسـفـونهـمـی رانـد بــا نـیـزه پــیـش انـدرون
بـه پـیش آمدش سـر فـروشـی بـه راهازو دور بــــد پــــهـــلـــوان ســــپــــاه
یکی خوانچه بر سر به پیوسته داشتبــروبــر فـراوان سـرشـسـتـه داشـت
سـپـهبـد بـرانگیخـت اسـب از شـگفتبــنـوک سـنـان زان ســری بــرگـرفـت
هـمـی رانـد تـا نـیزه بـرداشـت راسـتبـینداخـت آنرا بـران سو که خـواسـت
یـکـی اخــتــری کــرد زان ســر بــه راهکـزیـن سـان بــبـرم سـر سـاوه شـاه
بــه پـیـش سـپـاهـش بــه راه افـگـنـمهـمـه لــشــکــرش را بــهـم بــر زنـم
فــرســـتـــاده شــاه چـــون آن بـــدیــدپـی افـگـند فـالی چـنان چـون سـزید
چـنـیـن گـفـت کـیـن مـرد پـیـروزبــخـتبــیـابــد بــه فـرجـام زیـن رنـج تــخـت
ازان پــس چــو کــام دل آرد بــمـشــتبـپـیچـد سـر از شـاه و گـردد درشـت
بــیــامــد بــرشــاه و ایــن را بــگــفــتجـهانـدار بـا درد وغـم گـشـت جـفـت
ورا آن ســـخـــن بـــتـــر آمـــد ز مــرگبــپـژمـرد و شـد تـیـره آن سـبـز بـرگ
فـرســتــاده ای خــواسـت از در جــوانفــرســتـــاد تــازان پـــس پـــهــلــوان
بــدو گـفــت رو بــا ســپــهـبــد بــگـویکه امشب ز جایی که هستی مپوی
بـه شـبــگـیـر بــرگـرد و پـیـش مـن آیتـهـی کـرد خـواهـم ز بــیـگـانـه جـای
بـــگـــویــم بـــتـــو هــرچ آیــد ز پـــنـــدســخــن چــنـد یـاد آمـدم ســودمـنـد
فـــرســـتـــاده آمـــد بــــر پـــهـــلـــوانبــگــفــت آنـچ بــشــنـیـد مـرد جــوان
چــنـیـن داد پــاســخ کـه لـشـکـر ز راهنــخــوانـنـد بــاز ای خــردمــنـد شــاه
زره بـــازگــشـــتـــن بـــد آیــد بـــفـــالبـه نیرو شـود زین سـخـن بـدسـگـال
چـــو پـــیــروز گـــردم بـــیـــایــم بـــرتدرفـشــان کـنـم لـشــکـر و کـشـورت
فــرســتــاده آمــد بـــه نــزدیــک شــاهبـگـفـت آنـچـه بـشـنـید زان رزمـخـواه
ز گـفــتــار اوشــاه خــشــنـود گـشــتهـمـه رنـج پـوینـده بـی سـودگـشـت
ســپــهـدار شــبــگـیـر لـشــکـر بــرانـدبـر ایشـان هـمـی نـام یزدان بـخـوانـد
هــمــی رفــت تـــا کــشــور خــوزیــانز لــشــکــر کــســی را نـیـامــد زیـان
زنــی بـــا جــوالــی مــیــان پــر ز کــاههـمــی رفــت پــویـان مـیـان ســپــاه
ســواری بـــیــامــد خـــریــد آن جـــوالنــدادش بـــهــا و بـــپـــیــچــیــد یــال
خــروشــان بــیـامــد بــبــهـرام گــفــتکـه کـاهسـت لـخـتـی مـرا در نهفـت
بـــهــای جــوالــی هــمــی داشــتـــمبــه پــیـش ســپــاه تــو بــگـذاشـتــم
کـنـون بــسـتــد ازمـن سـواری بــه راهکــه دارد بــه ســر بــر ز آهـن کــلــاه
بـــجـــســـتـــنــد آن مــرد را در زمـــانکــشــیـدنــد نــزد ســپــهـبــد دمــان
ســتــانــنــده را گــفــت بـــهــرام گــردگـنـاهـی کـه کـردی ســرت را بــبــرد
دوانــش بـــه پــیــش ســراپــرده بـــردسرو دسـت و پـایش شکستـند خـرد
مـیـانـش بــه خـنـجـر بــه دو نـیـم کـردبـــدو مـــرد بـــیـــداد را بـــیـــم کـــرد
خـــروشــی بـــرآمــد ز پـــرده ســـرایکـــه ای نـــامـــداران پـــاکـــیــزه رای
هـرآنـکـس کـه او بـرگ کـاهـی ز کـسســتـــانــد نــبـــاشــدش فــریــادرس
مـیـانـش بــه خـنـجـر کـنـم بـه دونـیـمبــخــریـد چــیـزی کـه بــایـد بــسـیـم
هـمـی بـود ز انـدیشـه هـرمـز بـه رنـجازان لــشــکــرســاوه و پــیـل و گــنـج
بـه دل بـر چـو اندیشـه بـسـیارگـشـتز بــهـرام پــر درد و تــیـمــار گــشــت
روانـش پــر از غــم دلــش بــه دو نـیـمهمی داشتی زان بـه دل ترس و بیم
شــب تــیــره بــر زد ســر از بــرج مــاهبــخــراد بــرزیـن چــنـیـن گـفـت شـاه
کـه بـر سـاز تـا سـوی دشـمـن شـویبــکــوشــی و ز تــاخــتــن نــغــنــوی
سـپـاهش نگـه کـن کـه چـنـد و چـینـدســپــهـبــد کـدامـنـد و گـردان کـیـنـد
بـــفـــرمـــود تـــا نــامـــه پـــنــدمـــنــدنــبــشــتــنــد نــزدیـک آن پــر گــزنــد
یــکــی نــامــه بـــا هــدیــه شــاهــوارکــه آن را نـشــایـد گـرفــتــن شــمـار
فــرســتـــاده را گــفــت ســوی هــریهـمـی رو چـو پــیـدا شـود لـشـکـری
چــنـان دان کــه بــهـرام کــنـداورســتمـپــنـدار کـان لـشـکـری دیـگـرســت
ازان راه نــــزدیــــک بـــــهــــرام پــــویسـخـن هـرچ بـشـنـیدی آن را بـگـوی
بــگــویـش کــه مــن بــا نـویـد و خــرامبــگـسـتـرد خـواهـم یـکـی خـوب دام
نـــبـــایـــد کـــه پـــیــدا شـــود راز تـــوگـــر او بــــشـــنـــود نـــام و آواز تــــو
مـــــن او را بــــــدامـــــت فــــــراز آورمســـخــــنـــهـــای چــــرب و دراز آورم
بـــرآراســـت خـــراد بـــرزیـــن بـــه راهبــیـامـد بــران ســو کـه فـرمـود شـاه
چــو بـــهــرام را دیــد بـــا او بـــگــفــتسـخـنـهـا کـجـا داشـت انـدر نـهـفـت
وزان جــایـگـه شـد سـوی سـاوه شـاهبـجـایی کـه بـد گـنـج و پـیل و سـپـاه
ورا دیــد بـــســتـــود و بـــردش نــمــازشـنـیـده هـمـی گـفـت بــا او بــه راز
بـــیــفــزود پـــیــغـــامــش از هــر دریبــدان تــا شــود لـشــکــر انـدر هـری
چـــوآمــد بـــه دشــت هــری نــامــدارســـراپـــرده زد بـــر لـــب جـــویــبـــار
طــلــایـه بــیــامــد ز لــشــکــر بــه راهبـــدیــدنـــد بـــهــرام را بـــا ســـپـــاه
طـــلـــایــه بـــدیــد آن دلــاور ســـپـــاهبـــیــامــد دوان تــا بـــر ســاوه شــاه
بــگــفــت آنــک بــا نــامــور مــهــتــرییـکـی لـشـکـر آمـد بــه دشـت هـری
سـخـنـهـا چـو بـشـنـید زو سـاوه شـاهپــر انـدیـشـه شـد مـرد جــویـنـده راه
ز خــیـمــه فــرســتــاده را بــاز خــوانـدبــه تــنـدی فـراوان سـخــنـهـا بــرانـد
بــدو گــفــت کــای ریـمــن پــر فــریـبمــگــر کــز فــرازی نـدیـدی نـشــیـب
بــــرفـــتـــی ز درگـــاه آن خـــوارشـــاهبـــدان تـــا مــرا دام ســـازی بـــه راه
بــه جــنـگ آوری پــارســی لـشـکـریزنــی خـــیــمــه در مـــرغـــزار هــری
چـنـیـن گـفـت خـراد بــرزیـن بــه شـاهکـه پــیـش سـپــاه تــو انـدک سـپــاه
گــر آیــد بــزشــتــی گــمــانــی مــبــرکــه ایــن مــرزبـــانــی بــود بــر گــذر
وگــر زیــنــهــاری یــکـــی نــامــجـــویز کـشــور ســوی شــاه بــنـهـاد روی
ور ای دون کــه ه بــازارگــانـی ســپــاهبــیــاورد تــا بـــاشــد ایــمــن بـــه راه
کــه بـــاشــد کــه آرد بـــروی تـــو رویورگ کـوه و دریـا شــود کـیـنـه جــوی
ز گـفـتــار او شــاد شــد ســاوه شــاهبــدو گــفــت مــانـاکــه ایـنـســت راه
چــو خـراد بــرزیـن سـوی خــانـه رفـتبــرآمــد شــب تــیــره از کــوه تــفــت
بــسـیـجــیـد و بــر ســاخــت راه گـریـزبــدان تــا نــیــایــد بــدو رســتــخــیــز
بـدان گه که شب تـیره تـر گشت شاهبــه فـغـفـور فـرمـود تــا بــی ســپــاه
ز پــــیـــش پــــدر تــــا در پــــهـــلـــوانبـــیــامـــد خـــردمــنــد مـــرد جـــوان
چــو آمــد بــه نــزدیــک ایــران ســپــاهســواری بـــرافــگــنــد فــرزنــد شــاه
کـه پـرسـد کـه این جـنـگـجـویان کـینـدازیـن تــاخـتــن سـاخـتــه بــر چــیـنـد
ز تــرکــان ســواری بــیــامــد چــوگــردخـــروشـــیــد کــای نــامــداران مــرد
سـپـهبـد کـدامسـت و سـالـارکـیسـتبــه رزم انـدرون نـامـبــردار کــیـســت
کـه فـغـفـور چــشـم ودل ســاوه شـاهورا دیـد خـواهـد هـمـی بــی سـپــاه
ز لــشــکــر بــیـامـد یـکــی رزمــجــویبـه بـهـرام گـفـت آنـچ بــشـنـیـد زوی
ســـپــــهـــدار آمـــد ز پــــرده ســـرایدرفشـی درفشـان بـه سـر بـر بـپـای
چـو فـغـفـور چـیـنـی بـدیـدش بـتـاخـتسـمند جـهان را بـخـوی در نشـاخـت
بــپــرسـیـد و گـفـت از کـجــا رانـده ایکــنــون ایـســتــاده چــرا مــانــده ای
شــنـیـدم کـه از پــارس بــگـریـخــتــیکـه آزرده گـشـتــی وخـون ریـخــتــی
چـنـیـن گـفـت بـهـرام کـین خـود مـبـادکـه بــا شــاه ایـران کــنـم کـیـنـه یـاد
مــن ایـدون بــه رزم آمــدم بــا ســپــاهز بــغــداد رفــتــم بــه فــرمــان شــاه
چــو از لـشــکــر ســاوه شــاه آگــهـیبـــیــامـــد بـــدان بـــارگـــاه مـــهـــی
مــرا گــفــت رو راه ایــشـــان بـــگــیــربـگـرز و سـنـان و بـشـمـشـیـر و تـیـر
چــو بــشـنـیـد فـغـفـور بــرگـشـت زودبـه پـیش پـدر شـد بـگفـت آنچـه بـود
شـنید آن سـخـن شـاه شـد بـدگـمـانفـرســتــاده را جــسـت هـم در زمـان
یـکـی گـفــت خــراد بــرزیـن گـریـخــتهمی ز آمـدن خـون ز مژگـان بـریخـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.