ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آغاز داستان - قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پــــدیـــد آمــــد آن پــــرده آبــــنــــوسبــــر آســـود گـــیـــتـــی ز آواز کـــوس
همـی گـشـت گـردون شـتـاب آمـدششـــب تــــیـــره را دیـــریـــاب آمـــدش
بـــر آمــد یــکــی زرد کــشــتــی ز آببـــپـــالـــود رنــج و بـــپـــالـــود خـــواب
ســپــهـبــد بــیـامـد فــرســتــاد کــسبــــه نــــزدیـــک یــــاران فــــریـــادرس
کـه تـا هرک شـد کـشـتـه از مـهـتـرانبــــزرگـــان تـــرکـــان و جـــنـــگ آوران
ســران شــان بــبــریـد یـکـســر ز تــنکــســی راکــه بــد مــهـتــر انـجــمــن
درفـشـی درفـشـان پــس هـر ســریکـه بــودنـد از آن جــنـگـیـان افـســری
اســیـران و ســرهـا هـمــه گــرد کــردبـــــبـــــردنــــد ز آوردگـــــاه نــــبـــــرد
دبــیـر نــویـســنــده را پــیـش خــوانــدز هــر در فــراوان ســخــن هــا بــرانــد
از آن لــشــکــر نــامــور بـــی شــمــاراز آن جـــنـــبــــش و گـــردش روزگـــار
از آن چـــاره و جــــنـــگ واز هـــر دریکـجــا رفـتــه بــد بــا چـنـان لـشـکـری
و زان کــوشــش و جــنــگ ایــرانــیــانکــه نــگــشــاد روزی ســواری مــیــان
چــو آن نـامـه بــنـوشـت نـزدیـک شـاهگــزیـن کــرد گــویـنـده ای زان ســپــاه
نـخـسـتــیـن سـر سـاوه بــرنـیـزه کـرددرفــشــی کــجــا داشــتــی در نـبــرد
ســــران بــــزرگـــان تــــوران زمـــیـــنچــنــان هــم درفــش ســواران چــیـن
بـــفـــرمـــود تـــا بـــرســـتـــور نــونـــدبـــه زودی بــــرشـــاه ایـــران بــــرنـــد
اســیـران و آن خــواســتــه هــرچ بــودهـمـی داشــت انـدر هـری نـابــســود
بــدان تــا چــه فـرمـان دهـد شـهـریـارفــرســـتـــاد بـــا ســـر فــراوان ســوار
هـمــان تــا بــود نــیـز دســتــور شــاهسـوی جــنـگ پــرمـوده بــردن سـپــاه
ســـتـــور نــونـــد انــدر آمـــد ز جـــایبــه پــیـش ســواران یـکــی رهـنـمـای
وزان روی تـــرکـــان هــمــه بـــرهــنــهبــرفــتــنـد بــی ســاز واســب و بــنـه
رســیـدنـد یـکـســر بــه تــوران زمـیـنســـواران تــــرک و دلـــیـــران چـــیـــن
چ وآمـــد بــــپــــرمـــوده زان آگـــهـــیبـــیــنــداخــت از ســر کــلــاه مــهــی
خــروشــی بــر آمــد ز تــرکــان بــه زاربـــرآن مــهــتــران تــلــخ شــد روزگــار
هـمـه ســر پــر از گــرد و دیـده پــر آبکـســی رانـبــد خــورد و آرام و خــواب
ازآن پــس گـوان را بــر خـویـش خـوانـدبـه مـژگـان همـی خـون دل بـرفـشـاند
بــپــرســیـد کـز لـشــکـر بــی شــمـارکــه در رزم جــســتــن نـکــردنــد کــار
چــنــیـن داد پــاســخ و را رهــنــمــونکـه مـا داشــتــیـم آن ســپــه را زبــون
چــو بــهـرام جــنـگـی بــهـنـگــام کــارنـبــیـنـد کـس انـدر جــهـان یـک سـوار
ز رسـتــم فـزونـسـت هـنـگـام جــنـگدلــیـران نــگــیـرنــد پــیـشــش درنــگ
نـبــد لـشــکــرش را ز مـا صــد یـکــینــخـــســت از دلــیــران مــا کــودکــی
جـــهــان دار یــزدان و را بـــرکــشــیــدازیـن بــیـش گــویـم نــبــایــد شــنــیـد
چــو پــرمـوده بــشــنـیـد گـفــتــار اویپـر انـدیـشـه گـشـتـش دل از کـار اوی
بــجــوشــیـد و رخــســارگـان کـرد زردبــــــه درد دل آهـــــنـــــگ آورد کـــــرد
سـپــه بــودش از جــنـگـیـان صـدهـزارهـــــمـــــه نـــــامـــــدار از در کـــــارزار
ز خـرگـاه لـشـکـر بـه هـامـون کـشـیـدبــه نـزدیـکـی رود جــیـحــون کـشــیـد
وزان پـــس کــجـــا نــامــه پـــهــلــوانبــــیـــامـــد بــــر شــــاه روشـــن روان
نـشــســتــه جــهـان دار بــا مــوبــدانهـمـی گـفــت کــای نـامـور بــخــردان
دو هــفــتــه بــدیــن بـــارگــاه مــهــینـــیــامـــد ز بـــهــرام هــیــچ آگـــهــی
چـه گـوییـد ازین پـس چـه شـاید بـدنبـــبـــایــد بـــدیــن داســتــان هــا زدن
همانگه که گفـت این سـخـن شـهریاربــــیـــامـــد ز درگــــاه ســــالـــار بــــار
شـهـنـشــاه را زان ســخــن مـژده دادکــه جـــاویــد بـــادا جــهــان دار شــاد
کـه بــهـرام بــر ســاوه پــیـروز گـشـتبــه رزم انـدرون گـیـتــی افـروز گـشـت
سـبــک مـرد بــهـرام را پــیـش خـوانـدوزان نــامــدارانــش بـــرتـــر نــشــانــد
فـرسـتــاده گـفـت ای سـر افـراز شـاهبـــه کــام تـــو شــد کــام آن رزم گــاه
انــوشــه بــدی شــاد و رامــش پــذیـرکـه بــخـت بـد انـدیـش تـوگـشـت پـیـر
سـر سـاوه شـاهسـت و کـهتـر پـسـرکــه فــغــفــور خــوانـدیـش وی را پــدر
زده بـــر ســرنــیــزه هــا بـــر درســـتهـمــه شــهــر نــظــاره آن ســرســت
شـهنـشـاه بـشـنـید بـر پـای خـاسـتبـــزودی خـــم آورد بــــالـــای راســـت
هـمـی بــود بــر پـیـش یـزدان بـه پـایهـمــی گــفــت کــای داور رهـنـمــای
بــد انــدیــش مــا را تــو کــردی تــبــاهتـــویــی آفـــریــنـــنـــده هـــور و مـــاه
چــنــان زار و نــومــیـد بــودم ز بــخــتکـه دشـمـن نـگـون انـدر آمـد ز تــخـت
سـپـهبـد نـکـرد این نه جـنگـی سـپـاهکـه یـزدان بـد این جـنـگ را نـیک خـواه
بــیـاورد زان پــس صــد و ســی هــزارز گــنــجــی کــه بــود از پــدر یــادگــار
سـه یک زان نـخـسـتـین بـدرویـش دادپـــرســتـــنــدگــان را درم بـــیــش داد
ســه یـک دیـگــر از بــهــر آتــشــکــدههـمــان بــهـر نـوروز و جــشــن ســده
فــرســتـــاد تـــا هــیــربـــد را دهــنــدکــه در پــیـش آتــشــکــده بــرنــهـنــد
ســیـم بــهـره جــایـی کـه ویـران بــودربـــاطـــی کــه انــدر بـــیــابـــان بـــود
کــنــد یــکــســر آبــاد جــویـنــده مــردنــبــاشــد بــه راه انــدرون بــیـم و درد
بــبــخـشـیـد پــس چــار سـالـه خـراجبـه درویـش و آن را کـه بـد تـخـت عـاج
نـبــشــتــنـد پــس نـامـه از شــهـریـاربــه هـرکــشــوری ســوی هـرنــامــدار
کــه بــهــرام پــیـروز شــد بــر ســپــاهبــریــدنــد بــی بــر ســر ســاوه شــاه
پــرســتــنـده بــد شــاه در هـفــت روزبـه هشـتـم چـو بـفروخـت گیتـی فروز
فــرســتـــاده پـــهــلــوان رابـــخـــوانــدبــه مــهـر از بــر نــامــداران نــشــانــد
مـر آن نـامـه را خـوب پـاسـخ نـبـشـتدرخــتــی بــه بــاغ بــزرگـی بــکـشـت
یـکـی تـخـت سـیـمـین فـرسـتـاد نـیـزدو نــعــلــیـن زریـن و هـر گــونـه چــیـز
ز هـــیـــتـــال تـــا پـــیـــش رود بــــرکبـه بـهـرام بـخـشـیـد و بـنـوشـت چـک
بــفـرمـود کـان خــواسـتــه بــر سـپــاهبــــبــــخـــش آنـــچ آوردی از رزم گـــاه
مــگــرگــنــج ویــژه تـــن ســاوه شــاهکـــه آورد بــــایـــد بـــدیـــن بــــارگـــاه
وزان پـس تـو خـود جـنگ پـرموده سـازمـمـان تــا شــود خــصــم گــردن فــراز
هــم ایــرانــیــان را فــرســتـــاد چــیــزنـبـشـتـه بـه هـر شـهـر مـنـشـور نـیـز
فــرســتــاده را خــلــعــت آراســتــنــدپـس اسـب جـهان پـهلـوان خـواسـتـند
فـرسـتــاده چـون پــیـش بــهـرام شـدســپـــهــدار از و شــاد و پـــدرام شــد
غـنـیـمـت بـبـخـشـیـد پـس بـر سـپـاهجــز از گــنـج نـاپــاک دل ســاوه شــاه
فــرســتـــاد تـــا اســتــواران خــویــشجـــهــان دیــده ونـــام داران خـــویــش
بــبــردنــد یـک ســر بــه درگــاه شــاهسـپـهبـد سـوی جـنگ شـد بـا سـپـاه
ازو چـــون بـــپـــرمــوده شــد آگــهــیکـه جـوید همـی تـخـت شـاهنشـهی
دزی داشـــت پــــرمـــوده افـــراز نـــامکــزان دز بـــدی ایــمــن و شـــادکـــام
نــــهـــاد آنــــچ بــــودش بــــدز در درمز دیــنــار وز گــوهــر و بـــیــش و کـــم
ز جــیـحـون گـذر کـرد خـود بــا سـپــاهبـــیـــامـــد گـــرازان ســـوی زرم گـــاه
دو لـشـکـر بـه تـنگ اندر آمد بـه جـنگبــه ره بـــر نــکــردنــد جــایــی درنــگ
بـــدو مــنــزل بـــلــخ هــر دو ســـپـــاهگــزیــدنــد شــایــســتـــه دو رزم گــاه
مـیـان دو لـشــکـر دو فــرســنـگ بــودکـه پــهـنـای دشـت از در جــنـگ بــود
دگــر روز بـــهــرام جــنــگــی بـــرفــتبـــه دیــدار گــردان پـــرمــوده تـــفـــت
نـــگــــه کــــرد پــــرمـــوده را بــــدیـــدز هــامــون یـکــی تــنــد بــالــا گــزیــد
ســپــه را سـراسـر هـمـه بــرنـشـانـدچـنان شـد کـه در دشـت جـایی نماند
سـپـه دیـد پــرمـوده چـنـدانـک دشـتز دیـدار ایشـان هـمـی خـیـره گـشـت
و را دیــد در پـــیــش آن لــشـــکـــرشبــه گـردون بــرآورده جــنـگـی ســرش
غمی گشـت و بـا لشکر خـویش گفتکـه این پـیش رو را هـزبـرسـت جـفـت
شـمـار ســپــاهـش پــدیـدار نـیـســتهـم این رزم را کـس خـریـدار نـیـسـت
سـپــهـدار گـردن کـش و خــشـمـنـاکهـمـی خـون شـود زیـر او تــیـره خـاک
چـو شـب تـیره گردد شـبـیخـون کـنیمز دل بــیـم و انـدیـشـه بــیـرون کـنـیـم
چــو پــرمــوده آمــد بــه پــرده ســرایهـمــی زد ز هـر گــونـه از جــنـگ رای
همـی گـفـت کـین از هنرها یکـیسـتاگر چـه سـپـه شـان کـنون اندکیسـت
ســـواران و گـــردان پـــر مـــایـــه انـــدز گــردن کــشــان بــرتــریـن پــایـه انـد
سـلـیـحـسـت وبـهـرام شـان پـیش روکـه گـردد سـنـان پــیـش او خـار و خـو
بـــه پـــیــروزی ســـاوه شــاه انــدرونگـرفـتـه دل و مسـت گشـتـه بـه خـون
اگـــر یــار بـــاشـــد جـــهــان آفـــریــنبــه خــون پــدر خــواهـم از کــوه کـیـن
بـدان گـه کـه بـهرام شـد جـنگ جـویاز ایــران ســوی تـــرک بـــنــهــاد روی
ســـتـــاره شــمــر گــفــت بـــهــرام راکـــه در چـــارشـــنــبـــه مــزن گــام را
اگــر زیـن بــه پــیــچــی گــزنــد آیــدتهــمـــه کـــار نـــاســـودمـــنـــد آیــدت
یــکــی بـــاغ بـــد در مــیــان ســـپـــاهازیــــن روی و زان روی بــــد رزم گــــاه
بــشــد چــارشــنـبــه هـم از بــامــدادبــدان بــاغ کــامــروز بــاشــیــم شــاد
بـــبـــردنــد پــرمــایــه گــســتــردنــیمــی و رود و رامــشــگــر و خــوردنــی
بــیـامـد بــدان بــاغ و مـی درکــشــیـدچـوپـاسـی ز تـیره شـب انـدر کـشـیـد
طــلــایـه بــیـامــد بــپــرمــوده گــفــتکـه بـهـرام را جـام و بـاغـسـت جـفـت
سـپــهـدار ازان جـنـگـیـان شـش هـزارزلــشــکــر گــزیـن کــرد گــرد و ســوار
فــرســـتـــاد تـــا گــرد بـــر گــرد بـــاغبــگــیـرنـد گــردنـکــشــان بــی چــراغ
چــو بـــهــرام آگــه شــد از کــارشــانزرای جـــهـــانـــجـــوی و بـــازارشـــان
یـلـان سـیـنـه را گـفـت کـای سـرافـرازبـــدیــوار بـــاغ انــدرون رخـــنــه ســـاز
پــس آنـگـاه بــهـرام و ایـزد گـشـسـبنـشـسـتـنـد بـا جـنـگـجـویان بـر اسـب
ازان رخـــنــه بـــاغ بـــیــرون شـــدنـــدکه دانست کان سرکشان چون شدند
بـــــرآمــــد ز در نــــالـــــه کـــــرنــــایســپــهــبــد بـــاســب انــدر آورد پــای
ســـبـــک رخـــنــه دیــگــر انــدر زدنــدســپــه را یــکــایــک بــهــم بـــر زدنــد
هـم تـاخـت بـهـرام خـشـتـی بـدسـتچــنـاچــون بــود مــردم نـیـم مــســت
نـجـسـتـند گـردان کـس از دسـت اویبـه خـون گشت یازان سر شست اوی
بــرآمــد چــکــاچــاک و بــانــگ ســرانچـــو پـــولـــاد را پـــتـــک آهــنــگـــران
ازان بـــاغ تـــا جـــای پـــرمــوده شــاهتــن بــی ســران بــد فــگـنـده بــه راه
چــوآمـد بــلـشــکــر گـه خــویـش بــازشــبــیـخــون ســگــالـیـد گــردن فــراز
چـو نـیمـی زتـیره شـب انـدر گـذشـتسـپـهدار جـنگی بـرون شد بـه دشـت
سـپـهبـد بـران سـوی لـشـکـر کـشـیدزتـــرکــان طــلــایــه کــس او را نــدیــد
چـــو آمـــد بـــه نــزدیــک ی رزمــگـــاهدم نــــای رویــــیــــن بـــــرآمـــــد ز راه
چــــو آواز کــــوس آمــــد و کــــرنــــایبــجـسـتــنـد تــرکـان جـنـگـی ز جــای
زلـشـکـر بــران ســان بــرآمـد خــروشکـــه شـــیــر ژیــان را بـــدریــد گــوش
بــه تــاریـکـی انـدر دهـاده بــخــاسـتز دسـت چـپ لشـکر و دسـت راسـت
یــکــی مــر دگــر را نــدانــســـت بـــازشـــب تــــیـــره و نـــیـــزه هـــای دراز
بــخــنـجــر هـمـی آتــش افـروخــتــنـدزمــیـن و هـوا را هـمــی ســوخــتــنـد
ز تــرکــان جــنــگــی فــراوان نـمــانــدز خـون سـنگـها جـز بـه مـرجـان نمـاند
گـریـزان هـمـی رفـت مـهـتــر چـو گـرددهـن خـشـک و لـبــهـا شـده لـاجـورد
چــنـیـن تــا ســپــیـده دمـان بــردمـیـدشــب تــیـره گـون دامـن انـدر کـشـیـد
ســپــهــدار ایــران بــتــرکــان رســیــدخـروشـی چــوشـیـر ژیـان بــرکـشـیـد
بــپــرمـوده گــفــت ای گــریـزنـده مـردتـــو گــرد دلــیــران جــنــگــی مــگــرد
نـه مـردی هـنـوز ای پــســر کــودکـیروا بـــاشـــد ار شـــیــرمـــادر مــکـــی
بــدو گـفـت شــاه ای گـرایـنـده شــیـربـه خـون ریـخـتـن چـنـد بــاشـی دلـیـر
زخــون ســران ســیـر شـد روز جــنـگبــخــشـکـی پــلـنـگ و بــدریـا نـهـنـگ
نخـواهی شـد از خـون مـردم تـو سـیربــرآنـم کـه هـسـتـی تــو درنـده شـیـر
بــریـده ســر ســاوه شــاه آنـک مــهـربــرو داشــت تــا بــود گـردان ســپــهـر
ســپــاهـی بــران گـونـه کـردی تــبــاهکـه بـخـشـایش آورد خـورشـیـد و مـاه
ازان شــاه جـــنــگــی مــنــم یــادگــارمـراهـم چـنـان دان کـه کـشـتـی بــزار
ز مـــا در هـــمـــه مـــرگ را زاده ایـــمار ای دون کــه تـــرکــیــم ار آزاده ایــم
گـــریــزانــم و تـــو پـــس انــدر دمـــاننـــیـــابـــی مـــرا تـــا نـــیــایــد زمـــان
اگــر بــاز گـردم ســلـیـحــی بــچــنـگمگر من شوم کشـتـه گر تـو بـه جـنگ
مــکــن تــیـز مــغــزی و آتــش ســرینـه زیـن ســان بــود مـهـتــر لـشـکـری
من ایدون شوم سـوی خـرگاه خـویشیــکــی بــازجــویـم ســر راه خــویــش
نــویـســم یـک نــامــه زی شــهــریــارمـــگـــر زو شـــوم ایـــمـــن از روزگـــار
گـــر ای دون کـــه انــدر پـــذیــرد مـــراازیــن ســاخــتــن پـــس گــزیــرد مــرا
مــن آن بـــارگـــه رایــکـــی بـــنــده امدل از مــهــتـــری پـــاک بـــرکــنــده ام
ز ســـرکـــیــنــه وجـــنـــگ را دورکـــنبــخــوبــی مـنـش بــریـکـی ســورکـن
چــوبــشــنـیـد بــهـرام زو بــازگــشــتکه بـرسـاز شـاهی خـوش آواز گشـت
چـو از جــنـگ آن لـشـکـر آسـوده شـدبــلــشــکــر گــه شــاه پــرمـوده شــد
هـمـی گـشـت بــر گـرد دشـت نـبــردســـرســـرکــشـــان را زتـــن دورکـــرد
چــوبــرهـم نـهـاده بــد انـبــوه گـشـتبــبــالـا و پــهـنـا یـکــی کــوه گــشــت
مــــرآن جـــــای را نــــامــــداران یــــلهـمـی هـرکـسـی خـوانـد بــهـرام تـل
ســلــیــح ســواران وچــیـزی کــه دیـدبـجـایی کـه بـد سـوی آن تـل کـشـیـد
یـکـی نـامـه بــنـوشــت زی شــهـریـارز پــر مــوده و لــشــکــر بــی شــمــار
بــگــفــت آنـک مــا را چــه آمـد بــرویز تــرکـان و آن شــاه پــرخــاشــجــوی
کـه از بــیـم تــیـغ او سـوی چـاره شـدوزان جــایـگـه شــد خــوار و آواره شـد
وزیــن روی خــاقــان در دز بـــبـــســتبــانـبــوه و انـدیـشـه انـدر نـشــســت
بـــگــشـــتـــنــد گــرد در دز بـــســـینـدانـسـت سـامـان جــنـگـش کـسـی
چنین گفت زان پـس که سامان جـنگکــنـون نـیـســت در کــارکــردن درنــگ
یـلـان ســیـنـه راگـفـت تــا ســه هـزارازان جـــنــگــیــان بـــرگــزیــنــد ســوار
چــهــار از یـلــان نــیـز آذرگــشــســبازان جــنـگـیـان بــرنـشـانـد بــر اســب
بـــفــرمــود تــا هــر کــه را یــافــتــنــدبـــگــردن زدن تــیــز بـــشــتــافــتــنــد
مــــگــــر نـــامــــدار از دز آیـــد بــــرونچــوبــیـنـد هـمـه دشــت را رود خــون
بــبــد بــر در دز ازیــن ســان ســه روزچـهـارم چــو بــفـروخـت گـیـتــی فـروز
پـــیــامــی فـــرســـتـــاد پـــرمـــوده رامـــر آن مـــهــتـــر کـــشـــور و دوده را
کـه ای مـهـتــر و شـاه تــرکـان چــیـنزگــیــتــی چــرا کــردی ایـن دز گــزیـن
کـجـا آن جـهـان جـسـتـن سـاوه شـاهکـجــا آن هـمـه گـنـج و آن دســتــگـاه
کـجــا آن هـمـه پــیـل و بــرگـسـتــوانکــــجــــا آن بــــزرگـــان روشــــن روان
کــجــا آن هــمــه تـــنــبـــل و جــادویکـه اکـنـون از ایـشـان تـو بـر یکـسـوی
هـمـی شـهـر تـرکـان تـو را بـس نـبـودچـو بــاب تــو انـدر جـهـان کـس نـبــود
نـشـسـتـی بـریـن بـاره بـر چـون زنـانپــرازخــون دل ودســت بــر ســر زنـان
دربـــاره بـــگــشـــای و زنــهــار خـــواهبــــرشـــاه کـــشـــور مـــرا یـــارخـــواه
ز دز گــنــج دیــنــار بــیــرون فــرســتبـگـیـتـی نـخـورد آنـک بــرپـای بــسـت
اگـــرگـــنـــج داری ز کـــشـــور بـــیـــارکــه دیـنــار خــوارســت بــرشــهــریــار
بــدرگــاه شــاهـت مــیـانـجــی مــنـمکــه بــر شــهـرایـران گــوانـجــی مـنـم
تــو را بــر هـمــه مــهـتــران مـه کــنـمازانـــدیـــشـــه ورای تـــو بـــه کـــنـــم
ور ای دون کــه رازیـســت نـزدیـک تــوکــه روشــن کــنــد جــان تــاریــک تــو
گـشــاده کـن آن راز و بــا مـن بــگـویچـوکـارت چـنین گـشـت دوری مـجـوی
وگـــر جـــنـــگ را یــار داری کـــســـیهـمــان گــنـج و دیـنــار داری بــســی
بــزن کــوس و ایـن کــیـنـهـا بــازخــواهبــود خــواســتــه تــنـگ نـایـد ســپــاه
چــوآمــد فــرســتــاده داد ایــن پــیــامچــوبــشــنـیـد زو مـرد جــویـنـده کــام
چــنـیـن داد پــاســخ کــه او را بــگـویکــه راز جــهــان تــا تــوانــی مــجــوی
تـو گـسـتـاخ گـشـتـی بــگـیـتـی مـگـرکــه رنــج نـخــســتــیـنــت آمــد بــبــر
بــه پــیـروزی انـدر تــو کــشــی مـکـناگـر تــو نـوی هـســت گـیـتــی کــهـن
نــدانــد کــســی راز گــردان ســپــهـرنــه هـرگــز نــمــایـد بــمــا نـیـز چــهـر
زمـهتـر نـه خـوبـسـت کـردن فـسـوسمـرا هـم سـپـه بـود و هم پـیل وکـوس
دروغ آزمـــایـــســـت چـــرخ بـــلـــنـــدتــودل را بــگـســتــاخــی انـدر مـبــنـد
پـــدرم آن دلــیــر جـــهــانــدیــده مــردکـــــه دیــــدی ورا روزگـــــار نــــبـــــرد
زمــیــن ســم اســب ورا بـــنــده بــودبــرایــش فــلــک نــیــز پــویــنــده بــود
بـجـسـت آنـک اورا نـبـایسـت جـسـتبــپــیــچــیـد ز انــدریـشــه نــادرســت
هــنــر زیـرافــســوس پــنــهــان شــودهمان دشـمن از دوسـت خـندان شود
دگــر آنـک گـفــتــی شــمـار ســپــهـرفــزونــســت از تــابـــش هــور ومــهــر
ســتــوران و پــیـلــان چــوتــخــم گــیـاشـــــد انـــــدر دم پــــــره آســــــیـــــا
بــران کـو چــنـیـن بــود بــرگـشـت روزنـمـانـی تــوهـم شـاد و گـیـتــی فـروز
هـمـی تــرس ازیـن بــرگــرایـنـده دهـرمــگــر زهــر ســازد بــدیـن پــای زهــر
کسی را که خون ریختن پیشه گشتدل دشـمـنـان پــر ز انـدیـشـه گـشـت
بــریـزنــد خــونــش بــران هـم نـشــانکـه او ریـخــت خــون سـر سـرکـشـان
گــر از شــهــر تـــرکــان بـــرآری دمــارهـمـی کـیـن بــخـواهـنـد فـرجــام کـار
نــیـایـم هـمــان پــیـش تــو نــاگــهــانبــتــرســم کــه بــرمـن ســرآیـد زمـان
یـکـی بــنـده ای مـن یـکـی شــهـریـاربــربــنـده مــن کــی شــوم زار وخــوار
بـه جـنـگ ت نـیایم همـان بـی سـپـاهکــه دیـوانــه خــوانــد مــرا نـیـکــخــواه
اگــر خــواهــم از شــاه تـــو زیــنــهــارچـوتــنـگـی بــروی آیـدم نـیـسـت عـار
وزان پـس در گـنـج و دز مـر تـو راسـتبــدیـن نـامــور بــوم کــامــت رواســت
فــرســتــاده آمـد بــگـفــت ایـن پــیـامزپـــیــغــام بـــهــرام شـــد شـــادکــام
نـبــشــتــنـد پــس نـامــه ســودمــنـدبـــه نــزدیــک پـــیــروز شـــاه بـــلــنــد
کـه خـاقـان چـیـن زینـهـاری شـدسـتز جــنــگ درازم حــصــاری شــدســت
یـکــی مـهـر و مـنـشــور بــایـد هـمـیبــدیـن مــژده بــر ســور بــایـد هـمــی
کــه خـــاقــان زمــا زیــنــهــاری شــودازان بـــرتـــری ســوی خـــواری شــود
چــونـامــه بــیـامــد بــه نـزدیـک شــاهبـــــابـــــر انــــدر آورد فــــرخ کــــلــــاه
فــرســتـــاد و ایــرانــیــان رابـــخــوانــدبــرنــامــور تــخــت شــاهـی نـشــانـد
بـــفــرمــود تــا نــامــه بـــرخــوانــدنــدبــخــوانـنــده بــر گــوهـر افــشــانـدنـد
بــه آزادگــان گــفــت یـزدان ســپــاسنیاش کـنـم مـن بـپـیشـش سـه پـاس
کــه خــاقــان چــیـن کــهـتــر مــا بــودســپـــهــر بـــلــنــد افــســر مــا بـــود
همی سـر بـه چـرخ فـلـک بـر فـراخـتهمی خـویشتـن شاه گیتـی شناخـت
کـنـون پــیـش بــرتــرمـنـش بــنـده ایسـپــهـبــد سـری گـرد و جـویـنـده ای
چــنـان شــد کـه بــر مـا کــنـد آفــریـنســپـــهــدار ســالــار تـــرکــان چــیــن
سـپــاس از خــداونـد خــورشـیـد ومـاهکــجــا داد بـــر بـــهــتــری دســتــگــاه
بــدرویـش بــخــشــیـم گــنــج کــهــنچـو پــیـدا شـود راسـتـی زیـن سـخـن
شـمـا هـم بــه یـزدان نـیـایـش کـنـیـدهـمــه نــیـکــویـی در فــزایـش کــنـیـد
فــرســتــاده پـــهــلــوان را بـــخــوانــدبــچــربــی ســخــنـهـا فــراوان بــرانــد
کــمـر خــواســت پــرگــوهـر شــاهـواریـــکــــی بــــاره و جــــامـــه زرنـــگـــار
ســتـــامــی بـــران بـــارگــی پـــر ز زربـه مـهـر مـهـره ای بـر نـشـانـده گـهـر
فـــرســــتــــاده را نـــیـــز دیـــنـــار دادیــکــی بـــدره و چـــیــز بـــســیــار داد
چــو خــلـعـت بــدان مـرد دانـا سـپــردورا مــهــتـــر پـــهــلـــوانــان شـــمـــرد
بـــفــرمــود پــس تــا بـــیــامــد دبــیــرنــبــشــتــنـد زو نــامــه ای بــر حــریـر
کـه پــرمـوده خـاقـان چــویـار مـنـسـتبـــهــرمـــزد در زیــنــهــار مـــنــســـت
بـرین مـهـر و مـنـشـور یزدان گـواسـتکـه مـا بــنـدگـانـیـم و او پــادشـاسـت
جـهـانـجــوی را نـیـز پــاسـخ نـبــشـتپــر از آرزو نــامــه ای چــون بــهـشــت
بـــدو گــفــت پــرمــوده را بـــا ســپــاهگـسـی کـن بــخـوبـی بــدیـن بــارگـاه
غــنـیـمـت کـه ازلـشــکـرش یـافــتــیبــدان بــنـدگــی تــیـز بــشــتــافــتــی
بــدرگـه فـرســت آنـچ انـدر خــورسـتتـــو را کـــردگــار جـــهــان یــاورســـت
نـگـه کـن بــجــایـی کـه دشـمـن بــودوگــر دشــمــنــی را نــشــیـمــن بــود
بــگــیـر ونــگــه دار وخــانــش بــســوزبـــه فــرخ پـــی وفــال گــیــتــی فــروز
گـر ای دون کـه لـشـکـر فـزون بــایـدتفـــزونـــتـــر بـــود رنـــج بــــگـــزایـــدت
بــدیـن نــامــه دیــگــر از مــن بــخــواهفــرســتــیـم چــنـدانـک بــایـد ســپــاه
وز ایـرانــیـان هـرکــه نــزدیـک تــســتکـه کـردی هـمـه راســتــی را درسـت
بــدیـن نــامــه در نــام ایــشــان بــبــرز رنــجــی کــه بـــردنــد یــابـــنــد بـــر
ســـپـــاه تـــو را مـــرزبـــانـــی دهـــمتـــو را افــســـر و پـــهــلــوانــی دهــم
چــو نــامــه بـــیــامــد بـــر پـــهــلــواندل پــــهـــلـــو نـــامـــور شـــد جــــوان
ازان نـامـه انـدر شــگــفــتــی بــمـانـدفــرســتــاده و ایـرانــیــان را بــخــوانــد
هـمـان خــلــعــت شــاه پــیـش آوریـدبــرو آفــریـن کــرد هــرکــس کــه دیــد
ســخــنــهــای ایــرانــیــان هــرچ بـــودبــران نــامــه انــدر بــدیـشــان نــمــود
ز گـــردان بـــرآمـــد یـــکـــی آفـــریـــنکــه گـفــتــی بــجــنـبــیـد روی زمـیـن
هــمـــان نـــامـــور نـــامـــه زیــنـــهــارکـــه پـــرمــوده را آمـــد از شـــهــریــار
بـــدان دز فـــرســـتـــاد نـــزدیــک اویدرخــشــنـده شــد جــان تــاریـک اوی
فـــــرود آمـــــد از بــــــاره نـــــامـــــداربــســی آفــریـن خــوانـد بــرشــهـریـار
هـمـه خـواسـتــه هـرچ بــد در حــصـارنـبــشــتــنـد چــیـزی کـه آیـد بــه کــار
فــــرود آمـــد از دز ســــرافــــراز مـــردبـــاســب نــبـــرد انــدر آمــد چــوگــرد
هـمـی رفـت بــا لـشــکـر از دز بــه راهنـــکـــرد ایــچ بـــهــرام یــل را نـــگـــاه
چـــوآن دیــد بـــهــرام نــنــگ آمـــدشوگـر چــنـد شــاهـی بــچــنـگ آمـدش
فـــرســـتـــاد و او را هــمــانــگــه ز راهپـــیـــاده بـــیـــاورد پـــیـــش ســـپـــاه
چــنـیـن گـفــت پــرمـوده او را کـه مـنســـرافـــراز بـــودم بـــهــر انــجـــمـــن
کــنـون بــی مــنـش زیـنـهـاری شــدمز ارج بـــلـــنـــدی بــــخـــواری شـــدم
بـدین روز خـود نیسـتـی خـوش مـنشکــه پــیـش آمــدم ای بــد بــد کــنـش
کـــنــون یــافـــتـــم نـــامـــه زیــنــهــارهـمــی رفــت خــواهـم بــر شــهـریـار
مــگــر بـــا مــن او چــون بــرادر شــودازو رنــج بـــر مــن ســبـــکــتـــر شــود
تـو را بـا مـن اکـنـون چـه کـارسـت نـیزسـپــردم تـو را تـخـت شـاهـی و چـیـز
بـرآشـفت بـهرام و شـد شـوخ چـشـمزگــفــتـــار پـــرمــوده آمــد بـــخــشــم
بـــتـــنـــدیــش یــک تـــازیـــانـــه بـــزدبــران ســان کــه از نـاســزایـان ســزد
بــبــســتــنـد هـم در زمــان پــای اوییـکـی تــنـگ خــرگـاه شــد جــای اوی
چــو خــراد بــرزیـن چــنـان دیـد گـفـتکـه این پـهلوان را خـرد نیسـت جـفـت
بــــیـــامـــد بــــنـــزد دبــــیـــر بــــزرگبــدو گـفــت کــیـن پــهـلـوان ســتــرگ
بــــیـــک پــــر پــــشـــه نـــدارد خـــردازی را کــســی را بــکــس نــشــمــرد
بـبـایـدش گـفـتـن کـزین چـاره نـیسـتورا بــتــر از خــشـم پــتــیـاره نـیـسـت
بــه نــزدیـک بــهـرام رفــت آن دو مــردزبــــانـــهـــا پـــراز بـــنـــد و رخ لـــاژورد
بــگــفــتــنــد کــیـن رنــج دادی بــبــادســـر نـــامـــور پــــر ز آتـــش مـــبــــاد
بــدانـســت بــهـرام کــان بــود زشــتبـاب انـدرافـگـنـد و تـر گـشـت خـشـت
پــشــیـمـان شــد وبــنـد او بــرگـرفـتز کـردار خــود دســت بــر ســرگـرفــت
فــرســتــاد اســبــی بــزریـن ســتــامیــکــی تــیــغ هــنــدی بــزریـن نــیــام
هـم انـدر زمـان شــد بــه نـزدیـک اویکــه روشــن کــنــد جــان تــاریـک اوی
هـمـی بــود تــا او مـیـان را بــبــســتیـکــی بــاره تــیـزتــگ بــرنــشــســت
ســپــهـبــد هـمــی رانـد بــا اوبــه راهبـــدیــد آنــک تـــازه نــبـــد روی شـــاه
بــهــنــگــام پــدرود کــردنــش گــفــتکــــه آزار داری ز مــــن درنـــهـــفــــت
گـرت هـســت بــا شـاه ایـران مـگـوینــــیــــایــــد تـــــو را نـــــزد او آب روی
بــدو گــفــت خــاقــان کــه مـا راگــلـهزبــخــتــسـت و کـردم بــه یـزدان یـلـه
نـه مـن زان شـمـارم کـه از هرکـسـیسـخـنـهـا همـی رانـد خـواهم بـسـی
اگـــر شـــهـــریــار تـــو زیــن آگـــهــینــیــابـــد نــزیــبـــد بـــرو بـــر مـــهــی
مـــرا بـــنـــد گـــردون گـــردنــده کـــردنـگـویـم کـه بــا مـن بــدی بــنـده کــرد
ز گـــفـــتـــار اوگـــشـــت بـــهــرام زردبــپـیـچـیـد و خـشـم از دلـیـری بـخـورد
چــنـیـن داد پــاســخ کـه آمـد نـشــانز گــفــتـــار آن مــهــتــر ســرکــشــان
کــه تــخــم بــدی تــا تــوانــی مــکــارچـــوکـــاری بـــرت بـــر دهـــد روزگـــار
بــدو گــفــت بــهـرام کــای نـامـجــویسـخـنـهـا چــنـیـن تــا تــوانـی مـگـوی
چـــرا مــن بـــتـــو دل بـــیــاراســـتـــمز گـیـتــی تــو را نـیـکـویـی خـواسـتــم
ز تـــو نــامــه کــردم بـــشــاه جــهــانهـمـی زشــت تــو داشــتــم در نـهـان
بـدو گفـت خـاقـان کـه آن بـد گـذشـتگـذشـتـه سـخـنـهـا همـه بـاد گـشـت
ولــیـکــن چــو در جــنـگ خــواری بــودگــــه آشــــتــــی بــــردبـــــاری بــــود
تـو راخـشـم بـا آشـتـی گـر یکـیـسـتخــرد بــی گـمـان نـزد تــوانـدکـیـسـت
چـــو ســالــار راه خـــداونــد خــویــشبــگــیــرد نــیـفــتــد بــهــرکــار پــیــش
هــمــان راه یــزدان بـــبـــایــد ســپــردز دل تــیــرگــیــهــا بـــبـــایــد ســتـــرد
سـخـن گـر نـیـفـزایی اکـنـون رواسـتکه آن بـد که شد گشت بـا بـاد راست
زخــاقـان چــوبــشـنـیـد بــهـرام گـفـتکـه پـنـداشـتـم کـیـن بــمـانـد نـهـفـت
کــنــون زان گــنــه گــر بــیــایــد زیــاننـــپـــوشـــم بــــرو چـــادر پـــرنـــیـــان
چــوآنــجــارســی هـرچ بــایـد بــگــوینــه زان مـــر مــراکـــم شـــود آب روی
بــدو گـفـت خــاقـان کـه هـرشــهـریـارکــه ازنـیـک وبــد بــرنــگــیـرد شــمــار
بـــبـــد کــردن بـــنــده خــامــش بـــودبــرمـن چــنـان دان کــه بــیـهـش بــود
چـــواز دور بـــیــنـــد ورا بـــدســـگـــالوگــر نـیـک خــواهـی بــود گــر هـمـال
تــو را نــاســزا خــوانــد وســرســبــکورا شــــاه ایـــران ومـــغـــزی تــــنـــگ
بـــجــوشــیــد بـــهــرام وشــد زردروینـــگـــه کـــرد خـــراد بـــرزیـــن بـــروی
بــتــرســیـد زان تــیـزخــونـخــوار مــردکـــــه اورا زبـــــاد انــــدرآرد بـــــگــــرد
بـــبـــهــرام گــفـــت ای ســـزاوار گــاهبــخــور خــشـم وســر بــازگـردان ز راه
که خـاقـان همی راسـت گوید سـخـنتــوبــنــیــوش وانــدیــشــه بــدمــکــن
سـخـن گـر نـرفـتـی بـدین گـونه سـردتـــو را نــیــســـتـــی دل پـــرآزار و درد
بــدو گــفــت کــیـن بــدرگ بــی هـنــربــجــویــد هــمــی خــاک وخــون پــدر
بــدو گـفـت خـاقـان کـه ایـن بـد مـکـنبـــتــیــزی بـــزرگــی بـــگــردد کــهــن
بـگیتـی هرآنکـس کـه او چـون تـو بـودســرش پـــر ز گــرد ودلــش پـــر ز دود
همـه بـد سـگـالـید وبـاکـس نسـاخـتبــکــژی ونــابـــخــردی ســر فــراخــت
هـمــی ازشــهـنــشــاه تــرســانـیـیـمســـزا زو بـــود رنـــج وآســـانـــیـــیـــم
زگــردنـکــشــان اوهـمــال مــنــســتنـه چـون بـنـده اوبــدسـگـال مـنـسـت
هــشـــیــوار وآهــســـتـــه و بـــا نــژادبــــســـی نـــامـــبــــردار دارد بــــیـــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.