ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو پـنـهـان شـد آن چـادر آبـنـوسبـگـوش آمـد از دوربــانـگ خـروش
جــهــانــگــیـر شــد تــابــنــزد پــدرنهانـش پـر ازدرد وخـسـتـه جـگـر
چـو دیـدش بـنـالـید و بـردش نـمـازهمـی بـود پـیشـش زمـانـی دراز
بــدو گـفـت کـای شـاه نـابــخـتـیـارز نـوشـین روان در جـهـان یـادگـار
تـو دانی کـه گر بـودمی پـشـت تـوبـسوزن نخستی سر انگشت تـو
نـگـر تــا چـه فـرمـایـی اکـنـون مـراغـم آمـد تـو را دل پـر از خـون مرا
گر ای دون که فرمان دهی بر درتیـکـی بــنـده ام پـاسـبــان سـرت
نـجــویـم کـلـاه و نـخـواهـم سـپــاهبـبـرم سـرخـویش در پـیش شـاه
بــدو گــفــت هـر مـزد ای پــرخــردهمین روز سـخـتـی ز من بـگـذرد
مــرا نــزد تــو آرزو بــد ســه چــیــزبـرین بـر فـزونـی نـخـواهـیـم نـیـز
یـکـی آنـک شـبــگـیـر هـر بــامـدادکـنـی گـوش مـا را بــه آواز شــاد
و دیـگــر ســواری ز گـردنـکــشــانکــه از رزم دیـریـنـه دارد نــشــان
بــر مـن فــرســتــی کــه از کــارزارسـخـن گوید و کرده بـاشد شکار
دگـــر آنــک دانــنــده مــرد کـــهــنکـه از شـهـریـاران گـزارد سـخــن
نــوشــتــه یــکــی دفــتــر آرد مــرابـدان درد و سـخـتـی سـرآرد مـرا
ســیــم آرزوی آنــک خــال تـــوانــدپــرســتــنـده و نــاهـمــال تــوانـد
نبـینند زین پـس جـهان را بـچـشـمبریشان برانی برین سوک خشم
بـدو گفـت خـسـرو که ای شـهریارمـبـاد آنک بـرچـشـم تـو سـوکـوار
نــبــاشــد و گــرچــه بــود درنـهـانکـه بــدخـواه تـو دور بــادازجـهـان
ولـیـکــن نـگـه کــن بــروشــن روانکـه بـهرام چـو بـینه شـد پـهلوان
سـپـاهسـت بـا او فـزون از شـمـارســواران و گــردان خــنـجــرگــزار
اگـر مـا بــگـسـتـهـم یـازیـم دسـتبـگـیتـی نـیابـیم جـای نـشـسـت
دگــر آنــک بــاشــد دبــیــر کــهــنکه بـرشاه خواند گذشتـه سخـن
سـواری کـه پــرورده بــاشـد بــرزمبــدانــد هــمــان نــیـز آیـیـن بــزم
ازیـن هـر زمـان نـو فـرسـتـم یـکـیتـو بـا درد پـژمـان مـبـاش اندکـی
مدان این زگستـهم کاین ایزدیستز گـفـتـار و کـردار نـابـخـردیـسـت
دل تــو بــدیـن درد خــرســنـد بــادهـمـان بــا خـرد نـیـز پـیـونـد بــاد
بـگـفـت این و گـریان بـیامـد زپـیشنـکـرد آشـکـارا بـکـس راز خـویش
پـسـر مـهـربـان تـر بـد از شـهـریـاربـدین داسـتـان زد یکـی هوشـیار
که یار زبـان چـرب و شیرین سخـنکـه از پـیر نسـتـوه گـشـتـه کـهن
هـنــرمــنــد گــر مــردم بــی هـنــربــفــرجــام هـم خــاک دارد بــبــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.