ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــوبــشــنــیـد بــهـرام کــز روزگــارچــه آمــد بــران نــامــور شــهــریــار
نـهـادنـد بــر چــشـم روشـنـش داغبــمــرد آن چــراغ دو نـرگــس بــبــاغ
پـسـر بـرنشسـت از بـر تـخـت اویبـــپــا انــدر آمــد ســر وبــخــت اوی
ازان مـانـد بــهـرام انـدر شــگــفــتبــپــژمــرد وانـدیـشــه انـدر گــرفــت
بــفــرمـود تــا کــوس بــیـرون بــرنـددرفــش بــزرگـی بــه هـامـون بــرنـد
بـنـه بــرنـهـاد وسـپـه بـرنـشـسـتبــپـیـکـار خـسـرو مـیـان را بــبـسـت
ســـپـــاهــی بـــکـــردار کـــوه روانهـمـی رانـد گــســتــاخ تــا نـهـروان
چــوآگـاه شــد خــســرو از کــاراویغـمـی گـشــت زان تــیـز بــازار اوی
فـــرســـتـــاد بـــیــدار کـــارآگــهــانکــه تـــا بـــازجــویــنــد کــارجــهــان
بـه کـارآگـهان گـفـت راز ازنـخـسـتزلـشـکـر هـمـی کـرد بــایـد درسـت
کـه بـااو یکـی اند لشـکـر بـه جـنگوگــر گــردد ایـن کــار مــا بــا درنــگ
دگــر آنــک بـــهــرام در قــلــبـــگــاهبــود بــیـشــتــر گــر مــیـان ســپــاه
چــگـونـه نـشــیـنـد بــهـنـگــام بــاربــرفــتــن کــنــد هـیـچ رای شــکــار
بـــرفـــتـــنــد کـــارآگــهــان از درشنــبـــود آگــه از کــار وز لــشــکــرش
چــو رفــتــنـد و دیـدنـد و بــازآمـدنـدنـــهـــانـــی بــــر او فـــراز آمـــدنـــد
کـه لـشـکـر بـهـرکـار بـا اویکـیسـتاگـر نـامـدارســت وگـر کـودکـیـسـت
هـرانـگـه کـه لـشـکـر بـرانـد بـه راهبــود یــک زمــان در مــیــان ســپــاه
زمـانـی شــود بــر ســوی مـیـمـنـهگـهـی بــر چــپ و گـاه سـوی بــنـه
هــمــه مــردم خــویــش دارد بـــرازبــبــیـگــانــگــانــشــان نــیـایـد نـیـاز
بــکـردار شــاهـان نـشــیـنـد بــبــارهـمـان در در و دشـت جـوید شـکـار
چــواز رزم شــاهـان نـرانــد هـمــیهـمـه دفـتــر دمـنـه خـواهـد هـمـی
چنین گفت خسرو بـدستـور خویشکـه کـاری درازسـت مـا را بـه پـیـش
چـو بـهرام بـر دشـمن اسـپ افـکندبــــدریـــا دل اژدهـــا بـــشـــکـــنـــد
دگــر آنــک آیـیـن شــاهـنــشــهـانبــیـامــوخــت از شــهــریـار جــهــان
سـیم کش کلیله اسـت ودمنه وزیرچــون او رای زن کــس نــدارد دبــیـر
ازان پـس بـبـندوی و گستـهم گفتکه ما بـا غـم و رنج گشـتـیم جـفـت
چـوگـردوی و شـاپـور و چـون اندیانســـپـــهــدار ارمـــیــنـــیــه رادمـــان
نـشـســتــنـد بــا شــاه ایـران بــرازبــــزرگــــان فــــرزانـــه رزمــــســــاز
چـنین گفـت خـسـرو بـدان مهتـرانکــه ای ســرفــرازان و جــنــگ آوران
هرآن مـغـز کـو را خـرد روشـنـسـتزدانش یکـی بـر تـنش جـوشـنسـت
کــس آنـرا نـبــرد مـگــر تــیـغ مـرگشــود مـوم ازان زخــم پــولـاد تــرگ
کـنـون مـن بـسـال ازشـمـا کـهتـرمبــرای جــوانــی جــهــان نــســپــرم
بــگـویـیـد تــا چــاره کــارچــیـســتبــران خـسـتـگـیـهـا پـرآزار کـیـسـت
بــدو گــفــت مـوبــد انـوشــه بــدیهـمـه مــغــز را فــر وتــوشــه بــدی
چـوپـیـدا شـد این راز گـردنـده دهـرخــرد را بــبــخــشـیـد بــر چــاربــهـر
چـونـیـمـی ازو بــهـره پــادشـاسـتکـه فـر و خـرد پــادشـا را سـزاسـت
دگــــر بــــهـــره مـــردم پــــارســــاســدیــگــر پـــرســتــنــده پـــادشــا
چـو نـزدیـک بــاشـد بــشـاه جـهـانخــرد خــویـشــتــن زو نــدارد نــهـان
کـنـون از خـرد پـاره یـی مـانـد خـردکــه دانـا ورا بــهـر دهـقــان شــمـرد
خـرد نـیـسـت بــا مـردم نـاسـپـاسنه آنرا کـه او نیسـت یزدان شـنـاس
اگـر بـشـنـود شـهـریـار این سـخـنکـه گـفــتــســت بــیـدار مـرد کـهـن
بـدو گفـت شـاه این سـخـن گر بـزرنـویـسـم جـز این نـیسـت آیین و فـر
سـخـن گـفـتـن موبـدان گوهرسـتمــرا در دل انــدیــشــه دیـگــرســت
که چـون این دو لشـکر بـرابـر شـودســر نـیـزه هـا بــر دو پــیـکـر شــود
نـبــاشــد مـرا نـنـگ کــز قــلـبــگـاهبــرانـم شـوم پـیـش او بــی سـپــاه
بــــخـــوانـــم بــــه آواز بــــهـــرام راســـپـــهــدار بـــدنــام خـــودکـــام را
یـکـی ز آشـتـی روی بــنـمـایـمـشنـوازمـش بــسـیـار و بــسـتــایـمـش
اگـر خــود پــذیـرد سـخــن بــه بــودکــه چــون او بـــدرگــاه بــرکــه بــود
وگـر جـنـگ جـوید مـنم جـنگ جـویســـپـــه را بـــروی انـــدر آریــم روی
هـمــه کــاردانـان بــدیـن داســتــانکـجـا گـفـت گـشـتـنـد همـداسـتـان
بــزرگــان بـــرو آفــریــن خــوانــدنــدورا شــهــریــار زمــیــن خـــوانــدنــد
همی گفت هرکس که ای شـهریارزتــــــو دور بـــــــادا بــــــد روزگــــــار
تـــو را بـــاد پـــیــروزی و فـــرهـــیبــزرگـی و دیـهـیـم شــاهـنـشـهـی
چنین گفت خسرو که این باد وبسشـکـسـت و جـدایی مـبـیـنـاد کـس
سـپـه را ز بــغـداد بــیـرون کـشـیـدسـراپــرده نـور بــه هـامـون کـشـیـد
دو لشـکـر چـو تـنگ اندر آمد بـه راهازان روســپــهــبــد وزیـن روی شــاه
چـوشـمع جـهان شـد بـخـم اندرونبــیـفـشـانـد زلـف شـب تــیـره گـون
طــلــایــه بـــیــامــد زهــردوســپــاهکــه دارد زبـــدخــواه خــود را نــگــاه
چـو از خـنـجـر روز بـگـریـخـت شـبهمی تاخت سوزان دل وخشک لب
تــبـــیــره بـــرآمــد زهــر دو ســرایبــدان رزم خـورشـیـد بــد رهـنـمـای
بـگـسـتـهـم وبـنـدوی فـرمـود شـاهکــه تــا بــرنــهــادنــد زآهــن کــلــاه
چــنــیـن بــا بــزرگــان روشــن روانهـمـی رانـد تــا چــشــمــه نـهـروان
طــلــایـه بــبــهــرام شــد نــاگــزیـرکـه آمـد سـپــه بــر دو پــرتــاب تـیـر
چـوبـشـنـیـد بـهـرام لـشـکـر بـرانـدجـهـانـدیـدگـان را بـرخـویـش خـوانـد
نـشـســت از بــرابــلـق مـشـک دمخــنــیـده ســرافــراز رویـیـنــه ســم
سـلـیحـش یکـی هـنـدوی تـیغ بـودکـه درزخــم چــون آتــش مـیـغ بــود
چـوبـرق درفشـان همی راند اسـپبـدسـت چـپـش ریمن آذرگـشـسـپ
چـو آیینه گشسـپ ویلان سینه نیزبــرفــتــنــد پــرکــیـنـه و پــرســتــیـز
ســه تـــرک دلــاور ز خـــاقــانــیــانبــران کـیـن بــهـرام بــسـتــه مـیـان
پـذیرفته هر سه که چون روی شاهبـــبـــیــنــیــم دور ازمــیــان ســپــاه
اگـربــســتــه گـرکـشــتــه اورابــرتبــیـاریـم و آســوده شــد لـشــکـرت
زیـک روی خــســرو دگــر پــهـلــوانمــــیـــان انــــدرون نــــهــــروان روان
نــظــاره بـــران از دو رویــه ســپـــاهکـه تـا پــهـلـوان چـون رود نـزد شـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.