ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
رســیـدنــد بــهــرام و خــســرو بــهــمگــشــاده یــکــی روی و دیــگــر دژم
نـشـسـتــه جــهـانـدار بــر خـنـگ عـاجفـــریــدون یــل بـــود بـــا فـــر وتـــاج
زدیــبـــای زربــفــت چــیــنــی قــبــایچـو گـردوی پـیش انـدرون رهـنـمـای
چـو بـندوی و گسـتـهم بـردسـت شـاهچـــو خـــراد بـــرزیــن زریــن کـــلـــاه
هــه غـــرقــه در آهــن و ســـیــم و زرنــه یــاقــوت پــیــدانــه زریــن کــمــر
چــو بــهــرام روی شــهــنــشــاه دیــدشـد از خـشـم رنـگ رخـش نـاپـدیـد
ازان پـس چـنین گـفـت بـا سـرکـشـانکــه ایـن روســپــی زاده بــدنـشــان
زپــســتــی و کـنـدی بــمـردی رسـیـدتــوانـگـر شــد و رزمـگـه بــرکـشــیـد
بــیـامــوخــت آیـیـن شــاهـنــشــهــانبـــزودی ســـرآرم بـــدو بـــرجـــهــان
بــبــیـنـیـد لـشـکـرش راســر بــه سـرکـه تـا کـیسـت زیشـان یکـی نـامـور
ســواری نــبــیـنـم هـمــی رزم جــویکــه بـــامــن بــروی انــدر آرنــد روی
بـــبـــیــنــد کــنــون کـــار مــردان مــردتــگ اسـپ وشـمـشـیـر وگـرز نـبــرد
هــمــان زخــم گــوپـــال وبـــاران تــیــرخـــروش یــلــان بـــر ده ودار وگـــیــر
نـــــدارد بآوردگـــــه پـــــیـــــل پــــــایچــومـن بــا سـپــاه انـدر آیـم زجــای
ز آواز مـــــن کـــــوه ریـــــزان شــــــودهـــژبــــر دلـــاور گــــریـــزان شــــود
بــخــنـجــر بــدریـا بــر افـسـون کـنـیـمبــیـابــان سـراسـر پــرازخـون کـنـیـم
بــگـفـت و بــرانـگـیـخـت ابــلـق زجـایتـوگـفـتـی شـد آن بـاره پـران همای
یــکــی تـــنــگ آورد گــاهــی گــرفــتبـدو مانده بـد لـشـکـر اندر شـگـفـت
ز آورد گـــه شــــد ســــوی نـــهـــروانهـمـی بــود بــر پــیـش فــرخ جــوان
تـــنـــی چـــنـــد بـــا او ز ایـــرانـــیـــانهمـه بـسـتـه بـرجـنگ خـسـرو میان
چـنین گفت خـسـرو که ای سـرکشانز بــهـرام چــوبــیـن کـه دارد نـشــان
بــدو گــفــت گــردوی کــای شــهـریـارنـگــه کــن بــران مـرد ابــلـق ســوار
قـبــایـش ســپــیـد و حــمـایـل ســیـاههـمــی رانـد ابــلــق مــیـان ســپــاه
جـــهـــانـــدار چـــون دیـــد بـــهـــرام رابـــدانــســتـــش آغــاز و فــرجــام را
چـــنــیــن گــفـــت کــان دودگــون درازنـشــســتــه بــران ابــلـق ســرفـراز
بــدو گــفــت گــردوی کــه آری هـمـاننـبـردسـت هـرگـز بـه نـیکـی گـمـان
چــنـیـن گـفـت کـز پــهـلـو کـوژپــشـتبـپـرسی سـخـن پـاسـخ آرد درشت
همان خـوک بـینی و خـوابـیده چـشـمدل آگـنـده دارد تــو گـویـی بــخـشـم
بـــدیــده نــدیــدی مــر او را بـــدســتکـجــا در جــهـان دشـمـن ایـزدسـت
نـبــیـنـم هـمـی در ســرش کــهـتــرینــیـابــد کــس او را بــفــرمــانــبــری
ازان پـس بـه بـندوی و گسـتـهم گفـتکـه بـگشـایم این داسـتـان از نهفـت
کــه گــر خــر نــیـایـد بــه نــزدیـک بــارتــــوبــــار گـــران را بــــنـــزد خــــر آر
چــو بــفـریـفــت چــوبــیـنـه را نـره دیـوکــجــا بــیـنـد او راه گــیـهـان خــدیـو
هــرآن دل کـــه از آز شـــد دردمـــنـــدنــیــایــدش کــار بــزرگــان پــســنــد
جـز از جـنـگ چـو بـینـه را رای نـیسـتبـه دل ش اندرون داد را جای نیست
چـوبـر جـنگ رفتـن بـسی شد سـخـننــگــه کــرد بــایــد ز ســر تــا بــبــن
کـه دانـدکـه در جـنـگ پـیـروز کـیـسـتبـدان سـردگر لشـکـر افـروز کـیسـت
بـــریــن گــونــه آراســتــه لــشــکــریبــپــرخــاش بــهــرام یـل مــهــتــری
دژاگـــاه مـــردی چـــو دیــو ســـتـــرگســپــاهــی بـــکــردار درنــده گــرگ
گـر ای دون کـه بـاشـیم هـمـداسـتـاننـبــاشــد مــرا نـنـگ زیـن داســتــان
بـپـرسـش یکـی پـیـش دسـتـی کـنـمازان بـه که در جـنگ سـسـتـی کنم
اگـــر زو بـــر انــدازه یــابـــم ســـخـــننــوآیـیــن بــدیــهــاش گــردد کــهــن
زگــیــتــی یــکــی گــوشــه اورا دهــمســپــاســی ز دادن بـــدو بــرنــهــم
هـمـه آشــتــی گــردد ایـن جــنـگ مـابــریـن رزمـگـه جــسـتــن آهـنـگ مـا
مــرا ز آشــتـــی ســـودمــنــدی بـــودخــرد بــی گــمـان تــاج بــنـدی بــود
چـــو بـــازارگـــانــی کـــنـــد پـــادشـــاازو شــــاد بــــاشـــد دل پــــارســــا
بــدو گـفـت گـسـتـهـم کـای شـهـریـارانـــوشـــه بــــدی تـــا بـــود روزگـــار
هـمـی گـوهـر افـشـانـی انـدر سـخـنتــو دانــاتـــری هــرچ بـــایــد بـــکــن
تـــو پـــردادی و بــــنـــده بـــیـــدادگـــرتــوپـــرمــغــزی و او پــر از بـــاد ســر
چــوبــشـنـیـد خــســرو بــپــیـمـود راهخـرامـان بــیـامـد بــه پــیـش سـپــاه
بـــپـــرســـیـــد بـــهـــرام یـــل را ز دورهـمـی جـسـت هـنـگـامـه رزم سـور
بــبــهــرام گــفــت ای ســرافــراز مــردچـگـونـسـت کـارت بـه دشـت نـبــرد
تـــودرگــاه را هــمــچـــو پـــیــرایــه ایهـمـان تــخـت ودیـهـیـم را مـایـه ای
ســتــون ســپــاهــی بــهــنــگــام رزمچـوشـمـع درخـشـنـده هـنـگـام بـزم
جــهـانـجــوی گـردی و یـزدان پــرسـتمـــداراد دارنـــده بـــاز از تـــودســـت
ســــگــــالــــیــــده ام روزگــــار تــــو رابــخــوبــی بــســیـجــیـده کــارتــو را
تــو را بــا ســپــاه تــو مـهـمــان کــنـمزدیـــدار تـــو رامـــش جـــان کـــنـــم
ســپـــهــدار ایــرانــت خـــوانــم بـــدادکــنــم آفــریــنــنــده را بـــر تـــو یــاد
ســخــنـهـاش بــشــنـیـد بــهـرام گـردعــنــان بـــاره تــیــزتــگ را ســپـــرد
هـم از پــشــت آن بــاره بــردش نـمـازهـمـی بــود پــیـشــش زمـانـی دراز
چــنـیـن داد پــاســخ مـر ابــلـق سـوارکــه مـن خــرمـم شــاد وبــه روزگــار
تــــو را روزگــــار بــــزرگــــی مــــبــــادنــه بــیـداد دانـی ز شــاهـی نـه داد
الــان شــاه چــون شــهــریـاری کــنــدورا مـــرد بـــدبـــخـــت یــاری کـــنــد
تــــو را روزگـــاری ســــگـــالـــیـــده امبـــنــوی کـــمــنــدیــت مــالــیــده ام
بـــزودی یــکـــی دار ســـازم بـــلـــنــددو دسـتــت بــبــنـدم بــخــم کـمـنـد
بـــــیــــاویــــزمـــــت زان ســـــزاوار داربــبــیــنــی ز مــن تــلــخــی روزگــار
چـو خـسـرو ز بــهـرام پــاسـخ شـنـیـدبـرخـسـاره شـد چـون گـل شـنبـلـید
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه ای نـاسـپـاسنـگـویـد چـنـیـن مـرد یـزدان شـنـاس
چــو مــهــمــان بــخــوان تــوآیــد ز دورتــو دشـنـام سـازی بــهـنـگـام سـور
نـه آیـیـن شــاهـان بــود زیـن نــشــاننـــه آن ســـواران گـــردنـــکـــشـــان
نـه تــازی چــنـیـن کـرد ونـه پــارســیاگـر بــشـمـری سـال صـدبــار سـی
ازیــن نــنـــگ دارد خـــردمـــنـــد مـــردبـــگــرد در نــاســـپـــاســی مــگــرد
چـــو مـــهـــمـــانـــت آواز فـــرخ دهـــدبــریـن گــونـه بــر دیـو پــاســخ دهـد
بــتــرســم کــه روز بــد آیــدت پــیــشکه سرگشته بـینمت بـر رای خویش
تـو را چـاره بــر دسـت آن پـادشـاسـتکـه زنـدسـت جــاویـد وفـرانـرواسـت
گــنــهــکـــار یــزدانــی ونــاســـپـــاستــن انـدر نـکـوهـش دل انـدر هـراس
مـرا چــون الـان شـاه خــوانـی هـمـیزگــوهـر بــیـک ســوم دانـی هـمـی
مــگــر نــاســزایـم بــشــاهـنـشــهـینـزیـبــاســت بــرمــن کــلــاه مــهـی
چــون کــســری نـیـا وچــوهـرمـز پــدرکــــرا دانــــی ازمــــن ســــزاوارتــــر
ورا گــفــت بــهــرام کــای بــدنــشــانبـه گـفـتـار و کـردار چـون بـیـهـشـان
نخـسـتـین ز مهمان گـشـادی سـخـنســرشـتــت بــدوداســتــانـت کـهـن
تـو را بـا سـخـنـهـای شـاهان چـه کـارنـه فـرزانـه مـردی نه جـنـگـی سـوار
الــان شــاه بــودی کــنــون کــهــتــریهــم ازبــنــده بــنــدگــان کــمــتــری
گــنــه کــارتـــر کــس تــوی درجــهــاننـه شـاهـی نـه زیـبـاسـری ازمـهـان
بــشــاهــی مــرا خــوانــدنــد آفــریــننـمـانـم کـه پــی بــرنـهـی بــرزمـیـن
دگــرآنــک گــفــتــی کــه بــداخــتــرینـزیـبــد تــو را شــاهـی و مــهـتــری
ازان گـــفـــتـــم ای نــاســـزاوار شـــاهکـه هـرگـز مـبــادی تـو درپـیـش گـاه
کــه ایـرانـیـان بــر تــو بــر دشــمــنـنـدبــکـوشـنـد و بـیـخـت زبـن بــرکـنـنـد
بـــدرنــد بــر تــنــت بــر پــوســت ورگسـپـارنـد پـس اسـتـخـوانـت بـسـگ
بــدو گـفـت خـسـرو کـه ای بــدکـنـشچـراگـتـشـه ای تـنـد وبــرتــر مـنـش
کـه آهـوسـت بــر مـرد گـفـتــار زشـتتــو را انـدر آغـاز بــود ایـن ســرشـت
ز مـغـز تــو بــگـسـسـت روشـن خــردخـــنــک نــامــور کــو خـــرد پـــرودرد
هـــرآن دیــو کـــایــد زمـــانـــش فـــراززبـــانــش بـــه گــفـــتـــار گــردد دراز
نـخـواهـم کـه چـون تـو یـکـی پـهـلـوانبـــتـــنــدی تـــبـــه گــردد و نــاتــوان
ســزد گـر ز دل خــشـم بــیـرون کـنـینـجـوشـی وبـر تـیزی افـسـون کـنی
ز دارنـــــــده دادگـــــــر یـــــــادکـــــــنخـــرد را بـــدیــن یــاد بـــنــیــاد کــن
یـــکـــی کـــوه داری بــــزیـــر انـــدورنکـه گـر بــنـگـری بــرتـر از بـیـسـتـون
گــر از تـــو یــکــی شـــهــریــار آمــدیمــغــیــلــان بــی بــر بـــبـــار آمــدی
تــو را دل پــرانـدیـشـه مـهـتــریـســتبــبـیـنـیـم تـا رای یـزدان بــچـیـسـت
نـدانـم کــه آمــخــتــت ایـن بــد تــنـیتــو را بــا چــنـیـن کــیـش آهـرمـنـی
هران کـاین سـخـن بـا تـو گـوید همـیبــه گـفـتــار مـرگ تــو جـویـد هـمـی
بــگــفــت وفــرود آمــد از خــنـگ عــاجز ســر بــر گـرفـت آن بــهـاگـیـر تــاج
بــنـالـیـد و سـر سـوی خـورشـیـد کـردزیـــزدان دلـــش پــــرزامـــیـــد کـــرد
چــنـیـن گــفــت کــای روشــن دادگــردرخـــت امـــیـــد از تـــو آیـــد بـــبـــر
تو دانی که بـر پـیش این بـنده کیستکـزیـن نـنـگ بـر تـاج بـایـد گـریـسـت
وزانـجــا ســبــک شــد بــجــای نـمــازهــمــی گـــفـــت بـــا داور پـــاک راز
گــر ایـن پــادشــاهــی زتــخــم کــیـانبــخــواهـد شـدن تــا نـبــنـدم مـیـان
پـــرســتــنــده بـــاشــم بآتـــشــکــدهنـخــواهـم خــورش جــز زشــیـر دده
نــدارم بــه گــنــج انــدرون زر وســیــمبــگـاه پــرسـتـش بــپــوشـم گـلـیـم
گر ای دون که این پـادشاهی مراستپــرسـتــنـده و ایـمـن و داد و راسـت
تـــو پــــیـــروز گـــردان ســـپــــاه مـــرابـــه بـــنــده مـــده تـــاج وگـــاه مــرا
اگــرکــام دل یــابــم ایـن تــاج واســپبــیـارم دمـان پــیـش آذرگـشــســپ
هـمــیـن یـاره وطــوق وایـن گــوشــوارهــمــیــن جـــامــه زر گــوهــرنــگــار
هـــمـــان نـــیـــزده بـــدره دیــنـــار زردفــشــانــم بـــریــن گــنــبـــد لــاژورد
پـــرســـتـــنـــدگـــان رادهــم ده هــزاردرم چـون شـوم بــرجـهـان شـهـریـار
زبـــهــرامــیــان هــرک گـــردد اســـیــربـه پـیش مـن آرد کـسـی دسـتـگـیر
پـــرســـتـــنـــده فـــرخ آتـــش کـــنـــمدل مــوبــد و هـیـربــد خــوش کــنـم
بـگـفـت ایـن وز خـاک بـرپـای خـاسـتســتــمـدیـده گـویـنـده بــود راســت
زجـــای نــیــایــش بـــیــامــد چــوگــردبـــه بـــهــرام چــوبـــیــنــه آواز کــرد
کـــه ای دوزخــــی بــــنـــده دیـــو نـــرخـــرد دور و دور از تـــو آیــیـــن وفـــر
سـتـمـگـاره دیویسـت بـا خـشـم و زورکـزیـن گـونـه چـشـم تــو را کـرد کـور
بــجــای خـرد خـشـم و کـیـن یـافـتــیزدیــوان کــنــون آفــریــن یــافـــتـــی
تـو را خـارسـتـان شـارسـتـانـی نـمـودیـکـی دوزخــی بــوســتــانـی نـمـود
چــراغ خــرد پــیـش چــشـمـت بــمـردزجــان و دلــت روشــنــایــی بـــبــرد
نــبـــودســت جــز جــادوی پــرفــریــبکـه انـدر بــلـنـدی نـمـودت نـشــیـب
بــشـاخـی هـمـی یـازی امـروز دسـتکه بـرگش بـود زهر وبـارش کبـسـت
نـجــســتــســت هـرگـز تــبــار تــوایـننــبــاشــد بــجــویــنــده بــر آفــریــن
تـــو را ایـــزد ایــن فـــر و بـــرزت نـــدادنــیــاری ز گـــرگـــیــن مــیــلــاد یــاد
ایـــا مـــرد بـــدبـــخـــت وبـــیـــدادگـــربـــنــابــودنــیــهــا گــمــانــی مــبـــر
کـه خــرچــنـگ رانـیـســت پــرعــقــابنـــپــــرد عـــقـــاب از بــــر آفـــتــــاب
بـــه یــزدان پـــاک وبـــتــخــت وکــلــاهکـه گـر مـن بـیابـم تـو را بـی سـپـاه
اگــر بـــرزنــم بـــر تـــو بـــربـــاد ســردنـــدارمـــت رنـــجـــه زگـــرد نـــبـــرد
سـخـنـهـا شـنـیـدیـم چــنـدی درشـتبــه پـیـروزگـر بــازهـشـتـیـم پــشـت
اگـــر مـــن ســـزاوار شـــاهــی نــیــممــبـــادا کــه در زیــر دســتــی زیــم
چــنــیـن پــاســخــش داد بــهـرام بــازکــه ای بــی خــرد ریـمــن دیـوســاز
پــدرت آن جـهـانـدار دیـن دوسـت مـردکـه هـرگـز نـزد بـرکـسـی بــاد سـرد
چـــنــو مـــرد را ارج نــشـــنــاخـــتـــیبــخــواری زتــخــت انــدرانـداخــتــی
پـــس او جـــهــانــدار خــواهــی بـــدنخــردمــنــد و بــیـدار خــواهـی بــدن
تـــو نـــاپـــاکـــی و دشـــمـــن ایــزدینـبــیـنـی زنـیـکـی دهـش جــزبــدی
گــر ای دون کــه هـرمــزد بــیـداد بــودزمــان و زمــیــن زو بـــفـــریــاد بـــود
تـــو فــرزنــد اویــی نــبـــاشـــد ســـزابـــه ایــران و تــوران شــده پــادشــا
تــو را زنــدگــانـی نــبــایـد نــه تــخــتیکی دخمه یی بس که دوری زبخت
هـم ان کـیـن هـرمـز کـنـم خـواسـتــاردگــرکــانــدر ایـران مــنــم شــهـریـار
کـنـون تــازه کـن بــرمـن ایـن داسـتـانکـه از راسـتـان گـشـت همداسـتـان
کـه تـو داغ بـر چـشـم شـاهـان نـهـیکـسـی کـو نـهـد نـیـز فـرمـان دهـی
ازان پـس بـیابـی که شـاهی مراسـتز خـورشـید تـا بـرج مـاهی مـراسـت
بــدو گـفـت خــسـرو کـه هـرگـز مـبــادکـه بــاشـد بــدرد پــدر بــنـده شــاد
نـوشـتــه چـنـیـن بــود وبــود آنـچ بــودسـخـن بـر سـخـن چـنـد بـایـد فـزود
تـو شاهی همی سـازی از خـویشتـنکــه گـر مـرگـت آیـد نـیـابــی کــفــن
بــدیـن اسـپ و بــرگـسـتــوان کـسـانیــکــی خـــســروی بآرزو نــارســـان
نــه خــان و نـه مــان و نـه بــوم ونــژادیـکــی شــهـریـاری مــیـان پــر زبــاد
بــدیـن لـشــکــر و چــیـز ونـامـی دروغنـگـیـری بــر تــخــت شــاهـی فـروغ
زتـــو پــــیـــش بــــودنـــد کـــنـــداورانجــهـانــجــوی و بــا گــرزهـای گــران
نـجـسـتـنـد شـاهـی کـه کـهـتـر بـدنـدنـه انـدر خـور تـخـت و افـسـر بــدنـد
هـمـی هـرزمـان سـرفـرازی بــخـشـمهمـی آب خـشـم انـدرآری بـچـشـم
بــجـوشـد هـمـی بــرتــنـت بــدگـمـانزمــانــه بــخــشــم آردت هــر زمــان
جـــهــانـــدار شـــاهــی ز داد آفـــریــددگــــر از هـــنــــر وز نـــژاد آفــــریـــد
بـــدان کـــس دهــد کـــو ســـزاوارتـــرخــــرددارتـــــر هــــم بـــــی آزارتــــر
الـــان شـــاه مــا را پـــدر کـــرده بـــودکــجـــا بـــرمــن ازکـــارت آزرده بـــود
کــنــون ایــزدم داد شـــاهــنــشــهــیبــزرگــی و تــخــت و کــلــاه مــهـی
پـــذیــرفــتـــم ایــن از خــدای جــهــانشـــنــاســـنــده آشـــکـــار ونــهــان
بـــدســـتـــوری هـــرمـــز شـــهـــریــارکــجـــا داشـــت تـــاج پـــدر یــادگــار
ازان نـــامـــور پـــر هـــنـــر بــــخـــردانبــــــزرگـــــان وکـــــارآزمـــــوده ردان
بــدان دیـن کـه آورده بــود از بــهـشـتخــردیـافــتــه پــیـرســر زردهــشــت
کـه پــیـغــمـبــر آمـد بــلـهـراســپ دادپـذیرفـت زان پـس بـگشـتـاسـپ داد
هـرآنـکـس کـه مـا را نـمـودســت رنـجدگــر آنـک ازو یـافــتــســتــیـم گـنـج
هـمــه یـکــســر انــدر پــنــاه مــنــنــداگــر دشــمـن ار نـیـک خــواه مـنـنـد
هـــمـــه بــــر زن وزاده بــــر پـــادشـــانــخــوانـیـم کــس را مــگــر پــارســا
ز شـهـری کـه ویـران شـدانـدر جــهـانبــجـایـی کـه درویـش بــاشـد نـهـان
تـــوانـــگـــر کـــمـــن مـــرد درویــش راپـــراگـــنـــده و مـــردم خـــویـــش را
همه خـارسـتـانها کـنم چـون بـهشـتپــر از مـردم و چــارپــایـان وکــشــت
بــمــانـم یـکــی خــوبــی انـدر جــهـانکـه نـامـم پـس از مـرگ نـبـود نـهـان
بـــیــایــیــم و دل را تـــو رازو کـــنــیــمبــســنـجــیـم ونـیـرو بــبــازو کــنـیـم
چــو هــرمــز جــهــانــدار وبـــاداد بـــودزمــیــن و زمــانــه بـــدو شـــاد بـــود
پـسـر بـی گـمـان از پـدر تـخـت یـافـتکلاه و کمر یافـت و هم بـخـت یافـت
تـــو ای پـــرگــنــاه فـــریــبـــنــده مــردکه جـستـی نخـستـین ز هرمز نبـرد
نــبـــد هــیــچ بــد جــز بــفــرمــان تــووگــر تــنـبــل و مـکــر ودســتــان تــو
گـر ایـزد بــخــواهـد مـن از کـیـن شــاهکـنـم بـر تـو خـورشـید روشـن سـیاه
کــنـون تــاج را درخــور کــار کــیـســتچـو مـن نـاسـزایم سـزاوار کـیـسـت
بــدو گــفــت بــهــرام کــای مــرد گــردسـزا آن بــود کـز تـو شـاهـی بــبــرد
چــو از دخــت بـــابــک بــزاد اردشــیــرکــه اشــکــانـیـان را بــدی دار وگـیـر
نـه چــون اردشـیـر اردوان را بــکـشـتبـنیرو شـد و تـخـتـش آمـد بـمـشـت
کـنـون سـال چـون پـانـصـد بـرگـذشـتسـر تـاج سـاسـانـیان سـرد گـشـت
کـنـون تـخـت و دیـهـیـم را روز مـاسـتسـرو کـار بــا بــخـت پـیـروز مـاسـت
چــو بــیـنــیـم چــهــر تــو وبــخــت تــوســپـــاه وکــلــاه تـــو وتـــخـــت تـــو
بـــیــازم بـــدیــن کــار ســاســانــیــانچـوآشـفـتـه شـیـری کـه گـردد ژیـان
زدفــتــر هـمــه نـامــشــان بــســتــرمسـر تــخـت سـاسـانـیـان بــسـپــرم
بــزرگـی مـر اشـکـانـیـان را سـزاسـتاگــر بــشــنـود مـرد دانـنـده راســت
چــنـیـن پــاســخ آورد خــسـرو بــدویکـه ای بــیـهـده مـرد پــیـکــار جــوی
اگــر پـــادشـــاهــی زتـــخـــم کـــیــانبــخـواهـد شـدن تـو کـیـی درجـهـان
هــمــه رازیــان از بــنــه خــود کــنــیـددو رویــنــد وز مــردمــی بــرچــیــنــد
نـخــسـت از ری آمـد ســپــاه انـدکـیکـه شـد بــا سـپــاه سـکـنـدر یـکـی
مــیــان را بــبــســتــنــد بـــا رومــیــانگــرفــتــنــد نــاگــاه تـــخــت کــیــان
ز ری بــــود نـــاپــــاکـــدل مـــاهـــیـــارکـزو تــیـره شـد تــخــم اســفـنـدیـار
ازان پـــس بـــبـــســتــنــد ایــرانــیــانبــکــیـنـه یـکــایـک کــمــر بــر مـیـان
نــیــامــد جــهــان آفــریـن را پــســنــدازیـشـان بــه ایـران رسـیـد آن گـزنـد
کـــلـــاه کـــیــی بـــر ســـر اردشـــیــرنــهــاد آن زمــان داور دســـتـــگـــیــر
بــــتــــاج کــــیــــان او ســــزاوار بــــوداگــر چــنـد بــی گــنــج ودیـنــار بــود
کــنــون نــام آن نــامــداران گــذشـــتسـخـن گـفـتـن مـاهـمـه بـادگـشـت
کــنـون مـهـتــری را ســزاوار کـیـســتجـهـان را بـنـوی جـهـانـدار کـیـسـت
بــدو گــفــت بــهـرام جــنــگــی مــنـمکــه بــیـخ کــیــان را زبــن بــرکــنــم
چـنین گـفـت خـسـرو کـه آن داسـتـانکــه دانــنــده یــادآرد ازبـــاســـتـــان
کــه هــرگــز بــنــادان وبــی راه وخــردســلــیـح بــزرگــی نــبــایـد ســپــرد
کـه چـون بـازخـواهـی نـیـایـد بـدسـتکه دارنده زان چـیزگشتـسـت مست
چـه گفـت آن خـردمند شـیرین سـخـنکـه گـر بـی بــنـانـرا نـشـانـی بــبـن
بــــفــــرجــــام کـــارآیـــدت رنـــج ودردبـــگــرد درنــاســـپـــاســـان مــگــرد
دلــاور شـــدی تـــیــز وبـــرتـــرمــنــشز بــد گــوهـر آمــد تــو را بــدکــنــش
تـــو را کــرد ســـالــار گــردنــکــشـــانشــدی مـهـتــر انـدر زمـیـن کـشــان
بــران تـخـت سـیـمـیـن وآن مـهـرشـاهسـرت مسـت شد بـازگشـتـی ز راه
کـنـون نـام چــوبــیـنـه بــهـرام گـشـتهمان تـخت سیمین تو را دام گشت
بــران تــخــت بــرمـاه خــواهـی شـدنسـپـهبـد بـدی شـاه خـواهی شـدن
سـخـن زیـن نـشـان مـرد دانـا نـگـفـتبـرآنم کـه بـا دیو گشـتـی تـو جـفـت
بــدو گــفــت بــهـرام کــای بــدکــنـشنـزیـبــد هـمـی بـر تـو جـز سـرزنـش
تـــو پـــیــمـــان یــزدان نــداری نــگـــاههمـی نـاسـزا خـوانی این پـیشـگـاه
نــهـی داغ بــر چــشــم شــاه جــهـانسـخـن زین نـشـان کـی بـود درنهان
هـمـه دوسـتـان بــر تـو بـر دشـمـنـنـدبــه گـفـتــار بــا تـو بــه دل بــامـنـنـد
بــدیــن کــار خــاقــان مــرا یــاورســتهمان کاندر ایران وچـین لشـکرسـت
بــــزرگـــی مـــن از پـــارس آرم بــــرینـمـانـم کــزیـن پــس بــود نـام کــی
بـــــرافــــرازم انــــدر جـــــهــــان داد راکـــنـــم تـــازه آیـــیـــن مـــیـــلـــاد را
مـــن از تــــخــــمـــه نـــامـــور آرشـــمچــو جــنـگ آورم آتــش ســرکـشــم
نـبــیـره جــهـانـجــوی گــرگــیـن مــنـمهــم آن آتــش تــیــز بــرزیــن مــنــم
بــه ایـران بــران رای بــد ســاوه شــاهکـه نـه تـخـت مـانـد نـه مـهـر وکـلـاه
کــنــد بــا زمــیـن راســت آتــشــکــدهنـه نـوروز مــانـد نـه جــشــن ســده
هــمـــه بـــنـــده بـــودنـــد ایــرانــیــانبــریـن بـوم تـا مـن بــبـسـتـم مـیـان
تــو خــودکــامـه را گـر نـدانـی شــمـاربـــروچــارصــد بـــار بـــشــمــر هــزار
زپــیـلــان جــنــگــی هـزار و دویـســتکه گفتـی که بـر راه بـرجـای نیسـت
هــزیـمــت گــرفــت آن ســپــاه بــزرگمن از پـس خـروشان چـودیو ستـرگ
چـنـان دان کـه کـس بـی هنر درجـهانبــخــیـره نـجــویـد نـشـسـت مـهـان
هــمــی بـــوی تـــاج آیــد ازمــغــفــرمهـمـی تــخـت عـاج آیـد از خـنـجــرم
اگــر بـــا تــو یــک پـــشــه کــیــن آوردزتــــخـــتــــت بــــروی زمـــیـــن آورد
بـدو گـفـت خـسـرو کـه ای شـوم پـیچــرا یــاد گــرگــیـن نــگــیــری بــری
کـه انـدر جـهـان بــود وتــخـتـش نـبــودبــزرگـی و اورنـگ وبــخــتــش نـبــود
نــدانــســت کــس نــام او در جــهــانفـــرومـــایــه بـــد درمــیــان مـــهــان
بــیـامــد گــرانـمــایـه مــهـران ســتــادبـــشـــاه زمـــانــه نــشـــان تـــو داد
زخــاک ســیـاهـت چــنـان بــرکـشـیـدشــد آن روز بــرچــشـم تــو نـاپــدیـد
تــو را داد گــنــج وســلــیــح وســپـــاهدرفـش تـهـمـتــن درفـشـان چـو مـاه
نـبـد خـواسـت یـزدان کـه ایـران زمـیـنبـــویــرانــی آرنــد تـــرکـــان چـــیــن
تـو بــودی بــدیـن جـنـگـشـان یـارمـنـدکــلــاهــت بـــرآمــد بـــابـــر بــلــنــد
چــو دارنـده چــرخ گـردان بــخــواســتکـه آن پــادشـا را شـود کـار راســت
تـو زان مـایـه مـر خـویـشـتــن را نـهـیکــه هـرگــز نـدیـدی بــهـی و مـهـی
گــریــن پــادشــاهــی زتــخــم کــیــانبـخـواهد شـدن تـو چـه بـنـدی مـیان
چــواســکــنــدری بــایـد انــدر جــهــانکـه تـیره کـنـد بـخـت شـاهنـشـهـان
تــوبــا چــهــره دیـو و بــا رنــگ وخــاکمـبــادی بــگـیـتــی جــزانـدر مـغــاک
زبــــی راهـــی وکـــارکـــرد تـــو بــــودکـه شــد روز بــرشــاه ایـران کــبــود
نــوشــتــی هـمــان نــام مــن بــر درمزگـیـتــی مـرا خــواســتــی کـرد کـم
بـــدی را تــو انــدر جــهــان مــایــه ایهـم از بـی رهـان بــرتـریـن پـایـه ای
هـران خـون کـه شـد درجـهـان ریخـتـهتــوبــاشـی بــران گـیـتــی آویـخـتــه
نــیــابــی شــب تــیــره آن را بــخــوابکــه جــویـی هـمــی روز در آفــتــاب
ایـــا مـــرد بـــدبــــخـــت بـــیـــدادگـــرهــمـــه روزگـــارت بـــکـــژی مـــبـــر
زخـــشــنــودی ایــزد انــدیــشــه کــنخـردمـنـدی و راسـتـی پــیـشـه کـن
کـه ایـن بــر مـن و تــو هـمـی بــگـذردزمــانــه دم مــا هــمــی بــشــمــرد
کــه گــویــد کـــژی بـــه از راســـتـــیبـــکـــژی چـــرا دل بـــیــاراســـتـــی
چو فرمان کنی هرچ خواهی تو راستیکی بـهر ازین پـادشاهی تـو راسـت
بــدیـن گــیـتــی انـدر بــزی شــادمـانتــن آســان و دور از بـــد بــدگــمــان
وگــر بــگــذری زیـن ســرای ســپــنــجگـه بــازگـشـتـن نـبــاشـی بــه رنـج
نــشــایـد کــزیـن کــم کــنـیـم ارفــزونکــه زردشــت گــویـد بــزنــد انــدرون
کـه هـرکـس کـه بــرگـردد از دیـن پـاکزیــزدان نــدارد بــه دل بــیــم وبـــاک
بــســالــی هـمــی داد بــایـدش پــنـدچـو پــنـدش نـبــاشـد ورا سـودمـنـد
بــبــایـدش کـشــتــن بــفـرمـان شــاهفــکــنـدن تــن پــرگــنـاهـش بــه راه
چـو بــر شـاه گـیـتـی شـود بــدگـمـانبــبــایـدش کـشـتـن هـم انـدر زمـان
بــریـزنــد هــم بــی گــمــان خــون تــوهـمـیـن جــسـتــن تــخـت وارون تــو
کــنــون زنــدگــانــیــت نــاخــوش بــودوگــر بـــگــذری جــایــت آتــش بـــود
وگــر دیـر مــانـی بــریـن هـم نــشــانســر از شــاه وز داد یـزدان کــشــان
پــشـیـمـانـی آیـدت زیـن کـار خــویـشز گـفـتــار نـاخــوب و کـردار خــویـش
تــو بــیــمــاری وپــنــد داروی تــســتبــگـویـیـم تــا تـو شـوی تـن درسـت
وگـر چـیـزه شـد بــردلـت کـام ورشـکسـخـن گـوی تــا دیـگـر آرم پــزشـک
پــزشــک تــو پــنــدســت و دارو خــردمــگــر آز تـــاج از دلــت بـــســـتـــرد
بـه پـیـروزی انـدر چـنـیـن کـش شـدیوز انـدیـشـه گـنـج ســرکـش شـدی
شـنـیدی کـه ضـحـاک شـد نـاسـپـاسز دیــو و ز جــادو جــهــان پــرهــراس
چــو زو شــد دل مــهــتــران پـــر ز دردفــریـدون فــرخــنـده بــا او چــه کـرد
ســپــاهـت هـمــه بــنــدگــان مــنـنــدبـــه دل زنــده و مــردگـــان مــنــنــد
ز تــو لـخــتــکــی روشــنـی یـافــتــنـدبــدیـن سـان سـر از داد بــرتـافـتـنـد
چــومـن گـنـج خــویـش آشـکـارا کـنـمدل جـــنــگـــیــان پـــرمـــدارا کـــنــم
چـو پـیـروز گـشـتـی تـو بـرسـاوه شـاهبــرآن بــرنـهـادنــد یـکــســر ســپــاه
کـه هرگـز نـبـینند زان پـس شـکـسـتچو از خواستـه سیر گشتـند ومست
نـبــایـد کـه بــردســت مـن بــر هـلـاکشـونـد ایـن دلـیـران بـی بـیـم وبـاک
تـو خـواهی که جـنگی سـپـاهی گرانهـــمـــه نـــامـــداران و کــــنـــداوران
شــود بـــوم ایــران ازیــشــان تـــهــیشـکـسـت انـدر آیـد بــتـخـت مـهـی
کــه بــد شــاه هـنـگــام آرش بــگــویسـرآید مگـر بـر من این گـفـت وگوی
بــدو گــفــت بــهـرام کــان گــاه شــاهمـنـوچــهـر بــد بــا کــلــاه و ســپــاه
بــدو گـفـت خــسـرو کـه ای بــدنـهـانچــودانـی کـه او بــود شــاه جــهـان
نـــدانـــی کـــه آرش ورا بـــنـــده بـــودبــفـرمـان و رایـش سـرافـکـنـده بــود
بــــدو گـــفـــت بــــهـــرام کـــز راه دادتــواز تــخـم سـاسـانـی ای بــد نـژاد
که سـاسـان شـبـان وشبـان زاده بـودنـه بــابــک شـبــانـی بــدو داده بـود
بــدو گـفـت خـسـرو کـه ای بــدکـنـشنه از تـخـم سـاسـان شدی بـرمنش
دروغـســت گـفـتــار تــو سـر بــه سـرســخــن گـفـتــن کـژ نـبــاشـد هـنـر
تــو از بـــدتــنــان بــودی وبــی بـــنــاننه از تـخـم سـاسـان رسـیدی بـنـان
بــدو گــفــت بــهــرام کــانــدر جــهــانشـبــانـی ز ســاسـان نـگـردد نـهـان
ورا گــفــت خـــســرو کــه دارا بـــمــردنـه تـاج بــزرگـی بــسـاسـان سـپـرد
اگـر بــخــت گـم شـد کـجــا شـد نـژادنـــیـــایـــد ز گـــفـــتـــار بـــیــداد داد
بــدیـن هـوش وایـن رای وایـن فـرهـیبـجـویی همـی تـخـت شـاهنشـهی
بــگـفـت و بــخـنـدیـد وبــرگـشـت زویسـوی لـشـکـر خـویـش بـنـهـاد روی
زخــاقــانـیـان آن ســه تــرک ســتــرگکـه ارغــنـده بــودنـد بــرســان گـرگ
کــجـــا گــفـــتـــه بـــودنــد بـــهــرام راکــه مــا روز جـــنــگ از پـــی نــام را
اگـــر مــرده گــر زنــده بـــالــای شـــاهبـــنــزد تـــو آریــم پـــیــش ســـپـــاه
ازیــشــان ســواری کــه نــاپــاک بـــوددلــاور بـــد و تـــنــد و نــابـــاک بـــود
هــمــی رانــد پـــرخــاشــجــوی و دژمکـمندی بـبـازو و درون شـسـت خـم
چـو نـزدیـکـتــر گـشـت بــا خـنـگ عـاجهـمــی بــود یـازان بــپــرمــایـه تــاج
بـــیــنــداخــت آن تـــاب داده کــمــنــدســرتـــاج شــاه انــدرآمــد بـــبـــنــد
یـکـی تــیـغ گـســتــهـم زد بــرکــمـنـدســـرشـــاه را زان نــیــامــد گـــزنــد
کـــمــان را بـــزه کـــرد بـــنــدوی گــردبــتــیــر از هــوا روشــنــایــی بــبــرد
بــدان تــرک بــدســاز بــهــرام گــفــتکـه جـز خـاک تـیـره مـبـادت نـهـفـت
کـه گـفــتــت کـه بــا شــاه رزم آزمـاینــدیــدی مــرا پــیــش اوبـــربـــپــای
پــس آمـد بــلـشـکـر گـه خـویـش بــازروانـــش پــــر ازدرد وتـــن پـــرگـــدازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.