ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـوخـواهـرش بــشـنـیـد کـامـد ز راهبــــرادرش پـــر درد زان رزمـــگـــاه
بــیـنـداخــت آن نــامــدار افــســرشبـــیــاورد فــرمــانــبـــری چــادرش
بــــیـــامـــد بــــنـــزد بــــرادر دمــــاندلـش خـسـتـه ازدرد و تـیـره روان
بــدو گـفـت کـای مـهـتـر جـنـگـجـویچـگونه شدی پـیش خسرو بـگوی
گــر او ازجــوانــی شــود تــیـزوتــنــدمـگـردان تــو درآشـتــی رای کـنـد
بــخـواهـر چـنـیـن گـفـت بـهـرام گـردکـه او را زشـاهـان نـبـایـد شـمـرد
نه جـنگی سـواری نه بـخـشنده یینـه دانـاسـری گـر درخـشـنـده یی
هــنــر بـــهــتـــر از گـــوهــر نــامــدارهـنــرمــنــد بــایـد تــن شــهــریـار
چـنـین گـفـت دانـنـده خـواهـر بـدویکـه ای پــرهـنـر مـهـتــر نـامـجـوی
تـو را چـنـد گـویـم سـخـن نـشـنـویبــه پـیـش آوری تـنـدی وبــدخـوی
نـگـر تـاچـه گـوید سـخـن گـوی بـلـخکه بـاشد سخن گفتن راست تلخ
هـرآنـکـس کـه آهـوی تـو بـاتـوگـفـتهمـه راسـتـیهـا گـشـاد ازنـهـفـت
مـکـن رای ویـرانـی شــهـر خــویـشز گیتـی چو بـرداشتی بـهرخویش
بــریـن بـریـکـی داسـتـان زد کـسـیکجـا بـهره بـودش ز دانش بـسـی
که خر شد که خواهد زگاوان سرویبـیـکـبــاره گـم کـرد گـوش وبــروی
نکوهش مخواه از جـهان سر بـه سرنـبــود از تــبــارت کـسـی تــاجــور
اگـر نـیـســتــی درمـیـان ایـن جــواننــبـــودی مــن از داغ تـــیــره روان
پــدرزنـده و تــخـت شـاهـی بــجـاینـهـاده تـو انـدر مـیـان پـیـش پــای
نـدانـم ســرانــجــام ایـن چــون بــودهمیشه دو چشمم پر از خون بود
جـز از درد و نـفـریـن نـجـویی هـمـیگـل زهـر خــیـره بــبــویـی هـمـی
چـو گـویـنـد چـوبـینـه بـدنـام گـشـتهمـه نـام بـهرام دشـنـام گـشـت
بــریـن نـیـز هـم خــشـم یـزدان بــودروانــت بــه دوزخ بــه زنــدان بـــود
نــگــر تــا جــز از هــرمــز شــهــریـارکه بـد درجـهان مر تـو را خواستـار
هم آن تـخـت و آن کـاله سـاوه شـاهبــدســت آمـد و بــرنـهـادی کــلـاه
چـو زو نـامـور گـشـتــی انـدر جـهـانبـجـویی کـنون گـاه شـاهنـشـهان
هـمـه نـیـکـویـیـهـا ز یـزدان شــنـاسمـبـاش انـدریـن تـاجـور نـاسـپـاس
بـرزمی که کـردی چـنین کش مشـوهنرمـنـد بـودی مـنی فـش مـشـو
بـــه دل دیــو را یــار کــردی هــمــیبـه یزدان گـنـهـگـار گـردی هـمـی
چـو آشـفـتـه شـد هـرمـز وبــردمـیـدبــه گـفـتــار آذرگـشـســپ پــلـیـد
تــو را انـدریـن صـبــر بــایـســت کـردنـــبـــد بـــنـــده را روزگـــارنـــبـــرد
چـو او را چـنان سـخـتـی آمـد بـرویز بـردع بـیـامـد پـسـر کـینـه جـوی
بـــبـــایــســت رفــتــن بــرشــاه نــدبـــکـــام وی آراســـتـــن گـــاه نــو
نــکــردی جــوان جــز بــرای تــو کــارنــدیــدی دلــت جـــز بـــه روزگـــار
تـن آسـان بـدی شـاد وپـیـروزبــخـتچـراکـردی آهنـگ این تـاج وتـخـت
تــودانــی کــه ازتــخــمــه اردشــیــربــجــایـنـد شــاهـان بــرنــا و پــیـر
ابــا گـنـج وبــا لـشــکـر بــی شـمـاربـه ایران کـه خـوانـد تـو را شـهریار
اگـر شــهـریـاری بــه گـنـج وســپــاهتــوانـسـت کـردن بــه ایـران نـگـاه
نـبــودی جــز از سـاوه سـالـار چـیـنکـه آورد لـشـکـر بــه ایـران زمـیـن
تــو راپــاک یـزدان بــروبــرگــمـاشــتبــد او ز ایـران و تــوران بــگـاشـت
جــهــانــدار تــا ایـن جــهــان آفــریــدزمـیـن کـرد و هـم آسـمـان آفـریـد
نـدیـدنـد هـرگــز ســواری چــوســامنــزد پــیـش او شــیـردرنــده گــام
چــو نـوذر شــد از بــخــت بــیـدادگـربــــــپــــــا انـــــدر آورد رای پـــــدر
هـمـه مـهـتـران سـام را خـواسـتـنـدهـمـان تــخـت پــیـروزه آراسـتــنـد
بــران مـهـتــران گـفـت هـرگـز مـبــادکـه جـان سـپـهـبــد کـنـد تـاج یـاد
کـه خــاک مـنـوچــهـر گـاه مـنـسـتسـر تــخــت نـوذر کـلـاه مـنـسـت
بـدان گفـتـم این ای بـرادر کـه تـخـتنـیـابــد مـگــر مــرد پــیـروزبــخــت
کـــه دارد کـــفـــی راد وفــــر ونـــژادخـردمـنـد و روشـن دل و پــر ز داد
نـدانـم کـه بـر تـو چـه خـواهد رسـیدکـه انـدر دلـت شـد خـرد نـاپــدیـد
بـدو گـفـت بـهرام کـاینـسـت راسـتبـرین راستـی پـاک یزدان گواست
ولـیـکـن کـنـون کـار ازیـن درگـذشـتدل و مغـز من پـر ز تـیمـار گـشـت
اگـر مـه شـوم گـر نـهـم سـر بـمـرگکـه مـرگ انـدر آیـد بــپــولـاد تــرگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.