ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان روی شــد شــهــریــار جـــوانچـوبــگـذشـت شـاد از پـل نـهـروان
همـه مـهتـران را زلـشـکـر بـخـوانـدسـزاوار بـر تـخـت شـاهی نشـانـد
چـنین گـفـت کـای نیکـدل سـرورانجــهـانــدیـده و کــار کــرده ســران
بشاهی مرا این نخستین سرستجــز از آزمـایـش نـه انـدرخــورسـت
بـجـای کسی نیست ما را سپـاسوگـر چـند هسـتـیم نیکـی شـناس
شــمــارا زمـا هـیـچ نـیـکــی نـبــودکـه چـنـدیـن غـم ورنـج بـایـد فـزود
نــیــاکــان مــا را پــرســتــیــده ایـدبـسـی شور و تـلخ جـهان دیده اید
بـخـواهم گشـادن یکـی راز خـویشنـهـان دارم از لـشـکـر آواز خــویـش
ســخــن گــفــتــن مـن بــایـرانـیـاننـبــایـد کــه بــیـرون بــرنـد ازمـیـان
کـزیـن گـفـتـن انـدیـشـه مـن تـبــاهشـود چـون بـگـوینـد پـیـش سـپـاه
من امـشـب سـگـالـیده ام تـاخـتـنسـپـه را بـه جـنگ انـدر انـداخـتـنـد
کــه بــهـرام را دیـده ام در ســخــنسـواریسـت اسـپ افـگن وکـارکـن
هـمـی کــودکـی بــی خــرد دانـدمبــگـرز و بــشـمـشـیـر تــرســانـدم
نداند که من شـب شـبـیخـون کـنمبــرزم انــدرون بــیـم بــیـرون کــنـم
اگـریـار بــاشـیـد بــامـن بــه جــنـگچـو شـب تـیره گـردد نسـازم درنگ
چـو شـوید بـعـنـبـر شـب تـیره رویبـیفشـاند این گیسـوی مشـکبـوی
شـمـا بـرنـشـیـنـیـد بـا سـاز جـنـگهمه گـرز و خـنجـر گـرفـتـه بـچـنگ
بــران بــرنـهـادنـد یـکـســر ســپــاهکـه یـک تــن نـگـردد زفـرمـان شـاه
چـو خـسـرو بـیـامـد بــپـرده سـرایزبــیـگـانـه مـردم بــپــردخـت جــای
بــیــاورد گــســتــهــم وبــنــدوی راجـــهــانــدیــده و گـــرد گـــردوی را
هـمـه کـارزار شـبــیـخــون بــگـفـتکـه بـا او مـگـر یار بـاشـند و جـفـت
بـدو گفـت گـسـتـهم کـای شـهریارچــرایـی چــنـیـن ایـمــن از روزگــار
تـو بـا لشکر اکنون شـبـیخـون کنیز دلـهـا مـگــر مـهـر بــیـرون کــنـی
سـپــاه تــو بــا لـشـکـر دشـمـنـنـدابــا او هـمــه یـک دل ویـک تــنـنــد
ز یـک ســو نـبــیـره ز یـک سـو نـیـابـه مـغـز انـدرون کـی بـود کـیـمـیـا
ازیــن ســـو بـــرادر وزان ســو پـــدرهـمـه پـاک بــسـتـه یـک انـدر دگـر
پــدر چــون کـنـد بــا پــســر کــارزاربــدیـن آروز کــام دشــمــن مــخــار
نبـایست گفت این سخن بـا سپـاهچـو گـفـتـی کـنـون کـار گـردد تـبـاه
بـدو گفت گردوی کاین خود گذشتگذشـتـه همه بـاد گردد بـه دشـت
تــوانــایـی و کــام وگــنـج وســپــاهســر مــرد بــیــنــا نــپــیــچــد ز راه
بـدین رزمـگـه امـشـب انـدر مـبـاشممان تا شود گنج و لشکر به لاش
کـه مـن بـی گـمـانـم کـزیـن راز مـاوزیـن سـاخــتــن در نـهـان سـازمـا
بـدان لـشـکـر اکـنـون رسـید آگـهینـبـاید کـه تـو سـر بـدشـمـن دهی
چـوبـشـنید خـسـرو پـسـند آمـدشبــه دل رای او ســودمــنـد آمــدش
گزین کـرد زان سـرکشـان مرد چـندکـه بــاشـنـد بـرنـیـک وبـد یـارمـنـد
چـو خـرداد بـرزین و گسـتـهم شـیرچــوشــاپــور و چــون انـدیـان دلـیـر
چــو بــنـدوی خــراد لـشــکـر فــروزچـو نـسـتـود لـشـکـرکـش نیوسـوز
تـلـی بــود پـر سـبــزه وجـای سـورسـپـه را هـمـی دید خـسـرو ز دورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.