ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز لــشــکــر گــزیـن کــرد بــهـرام شــیـرســپــاهـی جــهـانـگــیـر وگــرد دلـیـر
چــوکــردنــد و بـــا او دبـــیــران شــمــارسـپــه بــود شـمـشـیـر زن صـد هـزار
ز خــاقــانــیـان آن ســه تــرک ســتــرگکــه بــودنــد غــرنـده بــرســان گــرگ
بـه جـنگ آوران گفـت چـون زخـم کـوسبـــرآیــد بــهــنــگــام بـــانــگ خــروس
شــمــا بــر خــروشــیــد و انــدر دهــیـدسـران را ز خـون بـر سـرافـسـر نـهـید
بــشــد تــیــز لــشــکــر بــفــرمــان گــوسـه تــرک سـر افـرازشـان پــیـش رو
بــــرلـــشـــکـــر شـــهـــریـــار آمـــدنـــدجــفــاپــیـشــه و کــیـنــه دار آمــدنــد
خــروش آمــد از گــرز و گــوپــال و تــیــغاز آهــن زمــیــن بـــود وز گــرد مــیــغ
همی گفت هرکس که خسرو کجاستکـــه امــروز پـــیــروزی روز مـــاســـت
بـــبـــالــا هــمــی بــود خــســرو بـــدرددودیـــده پــــر از خــــون و رخ لـــاژورد
چــنــیــن تــا ســپــیــده بــرآمــد ز کــوهشد از زخم شمشیر و کشتـه ستـوه
چــوشــد دامـن تــیـره شــب تــا پــدیـدهمـه رزمـگـه کـشـتـه و خـسـتـه دید
بــگــردنــکــشــان گــفــت یـاری کــنـیـدبــریـن دشــمـنـان کــامـگـاری کــنـیـد
کــه پــیـروزگــر پــشــت و یـارمـنـســتهـمـان زخـم شـمـشـیر کـارمـنـسـت
بـــیــامــد دمــان تــا بـــر آن ســه تــرکنـه تــرک دلـاور ســه پــیـل ســتــرگ
یـکـی تــاخــت تــا نـزد خــسـرو رسـیـدپـــرنــداوری از مــیــان بـــرکــشـــیــد
هـمـی خــواسـت زد بــر سـر شـهـریـارســـپـــر بـــر ســـرآورد شــاه ســـوار
بـــزیــر ســـپـــر تـــیــغ زهـــر آبـــگـــونبــزد تــیـغ و انـداخــتــش ســرنـگــون
خـــروشــیــد کــای نــامــداران جـــنــگزمـــانــی دگـــر کـــرد بـــایــد درنـــگ
سـپـاهـش هـمـه پـشـت بــرگـاشـتـنـدجــهـانـجــوی را خــوار بــگـذاشــتــنـد
بـه بـنـدوی و گـسـتـهم گـفـت آن زمـانکه اکـنون شـدم زین سـخـن بـدگمان
رســیـده مــرا هــیـچ فــرزنــد نــیـســتهـمــان از در تــاج پــیـونــد نــیـســت
اگــر مــن شـــوم کــشـــتـــه در کــارزارجــهـان را نــمــانــد یـکــی شــهـریـار
بـــدو گــفــت بــنــدوی کــای ســرفــرازبـــدیــن روز هــرگـــز مــبـــادت نــیــاز
سـپـه رفـت اکـنـون تـو ایـدر مـه ایسـتکـه کـس در زمـانـه تـو را یـار نـیسـت
بــزنــگــوی گــفــت آن زمــان شــهـریـارکــز ایــدر بـــرو تـــازیــان تـــاتـــخـــوار
ازیــن مـــانــدگـــان بـــر ســـواری هــزاربـــران رزمــگــاه آنــچ یــا بـــی بـــیــار
ســــراپــــرده دیـــبــــه وگـــنـــج وتــــاجهــمــان بـــدره وبــرده وتــخــت عــاج
بـــزرگـــان بـــنــه بـــرنــهــادنــد وگــنــجفــراوان بـــبـــردن کــشــیــدنــد رنــج
هـم آنــگــه یـکــی اژدهـافــش درفــشپـدیـد آمـد و گـشـت گـیـتـی بـنـفـش
پــس انــدر هــمــی رانــد بــهــرام گــردبـه جـنـگ از جـهـان روشـنـایـی بـبـرد
رســیــدنــد بـــهــرام و خــســرو بــهــمدلــاور دو جـــنــگـــی دو شـــیــر دژم
چــوپــیـلـان جــنـگــی بــر آشــوفــتــنـدهـمــی بــرســریـکــدگــر کــوفــتــنــد
هـمـی گـشـت بــهـرام چــون شـیـر نـرســلــیــحــش نــیــامــد بــرو کــارگــر
بـریـن گـونـه تـا خـور ز گـنـبــد بـگـشـتاز انـــدازه آویـــزش انـــدر گـــذشـــت
تــخـوار آن زمـان پــیـش خـسـرو رسـیـدکـه گـنج وبـنه زان سـوی پـل کـشـید
چـوبـشـنـید خـسـرو بـگـسـتـهم گـفـتکه با ما کسی نیست در جنگ جفت
کـه مـا ده تـنـیـم ایـن سـپـاهـی بــزرگبـه پـیـش انـدرون پـهـلـوانـی سـتـرگ
هـزیـمــت بــهـنــگــام بــهــتــر زجــنــگچـو تـنـها شـدی نیسـت جـای درنـگ
هـــمـــی رانـــد نـــاکـــار دیـــده جـــوانبـــریــن گــونــه بــر تــا پــل نــهــروان
پــس انـدر هـمـی تــاخـت بــهـرام تــیـزسـری پــر ز کـیـنـه دلـی پــر سـتــیـز
چـو خـسـرو چـنـان دیـد بــر پـل بــمـانـدجـهانـدیده گـسـتـهم را پـیش خـوانـد
بــــیـــاریـــد گـــفــــتــــا کــــمـــان مـــرابــه جــنــگ انــدرون تــرجــمــان مــرا
کــمــانــش بــبــرد آنــک گــنــجــور بــودبــران کـار گـســتــهـم دســتــور بــود
کــمـان بــر گــرفــت آن ســپــهـدار گـردبـــتــیــر از هــوا روشــنــایــی بـــبــرد
هـمـی تــیـر بــاریـد هـمـچــون تــگــرگبـیک چوبـه بـا سر همی دوخت تـرگ
پـس انـدر هـمـی تـاخـت بــهـرام شـیـرکــمــنـدی بــدســت اژدهـایـی بــزیـر
چــوخــســرو و را دیـد بــرگـشـت شــاددو زاغ کـــمـــان را بــــزه بــــرنـــهـــاد
یـــکـــی تـــیـــر زد بــــر بــــربــــارگـــیبـــشــد کــار آن بـــاره یــکــبـــارگــی
پــیـاده ســپــهــبــد ســپــر بــرگــرفــتز بــیـچــارگـی دسـت بــر سـرگـرفـت
یـلـان سـیـنـه پــیـش انـدر آمـد چــوگـردجـهـانـجـوی کـی داشـت او را بــمـرد
هـم انـدر زمــان اســپ او رابــخــســتپـیـاده یـلـان سـیـنـه را پـل بــجـسـت
ســپـــه بـــازگــشــت از پـــل نــهــروانهـرآنـکــس کـه بــودنـد پــیـر و جــوان
چـو بــهـرام بــرگـشـت خـسـرو چـوگـردپــل نـهـروان ســر بــه ســر بــاز کـرد
همـی راند غـمـگـین سـوی طـیسـفـوندلــی پــر زغــم دیــدگــان پــر زخــون
در شــارســتــانــهــا بآهــن بـــبــســتبــانـبــوه انـدیـشــگــان درنـشــســت
زهــر بــر زنــی مــهــتــران را بــخــوانــدبــدور ازه بــر پــاســبــانــان نـشــانــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.